ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 03 năm 2015 ca Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đức, li sng văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, li sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng giai đoạn 2015-2020”;

Căn cứ Chương trình số 104-CT/TU ngày 23/4/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang (khóa XV) thực hiện Nghị quyết s 29-NQ/T\V ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban chp hành Trung ương (khóa XI) về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chương trình số 148-CT/TU ngày 24/9/2015 của Ban Chấp hành Đng bộ tỉnh Hà Giang thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Hà Giang, nhằm tạo chuyn biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc, kiên định ý tưởng độc lập dân tộc và ch nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kĩ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bo vệ T quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- 100% các trường học trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng và thực hiện quy tc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bi dưng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- 90% trở lên các hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- Mi năm bồi dưng, giới thiệu từ 3.000 đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp Đảng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Nội dung tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lí tưởng cách mạng, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập và làm việc; tuyên truyền những tinh hoa văn hóa, giá trị của nhân loại, tư tưng Hồ Chí Minh cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp ca người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Đy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sng xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài trung ương, địa phương; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về ch tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Khuyến khích biên soạn, xuất bn, tái bản các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sỹ, người tốt - việc tốt. Biên soạn, phát hành các sách và ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyn.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng nội dung giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đc lối sống trong nhà trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cp học và trình độ đào tạo, đảm bảo nội dung giáo dục; tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng H Chí Minh.

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp. lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trở trường mầm non đ hình thành và phát trin ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tui trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp đặc đim tâm sinh lí, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chun mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo Chuyên nghiệp: Chú trọng bồi dưng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; li sống nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm với bản thân và gia đình, cộng đng xã hội và đt nước; gắn giáo dục chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và đi mới tri thức.

b) Đi mới phương pháp dạy học các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghim sáng tạo trong giáo dục lý tưng cách mạng, đạo đức, li sng cho học sinh, sinh viên.

c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đo đức, lối sng cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đng. Giáo dục theo ch đ, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thể lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp. B trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Đội, Hội và các hoạt động ngoại khóa, tri nghiệm sáng tạo ở nhà trường trong chương trình giáo dục ph thông mới.

d) Khuyến khích, vận động các nhà giáo, cựu giáo chức tham gia biên soạn tài liệu, ấn phẩm, cẩm nang...về gương người tốt, việc tốt về đạo đức, lối sống và lí tưng cách mạng làm tài liệu tham kho, tuyên truyền trong cơ sở giáo dục và cộng đồng dân cư.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức Đoàn, Đội, Hội

a) Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương phát động.

b) T chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm v phát trin kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô 4 cp ca Đoàn. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng đ án, dự án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

c) Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát trin, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở.

d) T chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỉ niệm các ngày l lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc. Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong tri thức, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Hội.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, lí luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lí, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, trợ lí thanh niên, giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Đội, Hội.

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phường về công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

- Các bậc ông, bà, cha, mẹ dược tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bn phận ca tr em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mĩ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đng.

- Thực hiện cam kết với các cơ s giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lí con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện

- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào “Thi đua dạy tốt - Học tốt” thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyn thông, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, trường trung học ph thông, trường trung học cơ sở có bộ phận tư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và t chức đoàn th

- Xác định công tác giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đức, lối sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Đm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp định kì hng năm gặp gỡ, đi thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưng, giải quyết kịp thời nhu cu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hp pháp ca thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cng thông tin điện tử của Sở, ngành, địa phương v nội dung giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tchức rà soát lại việc bố trí, sdụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, th thao trong và ngoài nhà trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các t chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia t chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hoạt động của các trung tâm t chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh niên, thiếu niên, các cung, nhà thiếu nhi...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Rà soát, tham mưu ban hành các chế độ ưu đãi đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn thanh niên của các trường phổ thông, các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp; hướng dẫn trin khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục ph thông mới, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của các trường ph thông.

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường từ năm học 2015-2016; quy định việc t chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trưng.

- Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập th dục giữa gi cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dc tại ch cho học sinh, sinh viên và hô khẩu ng sau khi tập th dục.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn th, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn để ch đạo thực hiện các mục tiêu, ch tiêu kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động, định kỳ báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì xây dựng nội dung, biên soạn tài liu hướng dẫn công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa,năng sng; ch đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung tuyên truyền và các hoạt động của Đ án trong ngành giáo dục phù hợp với đặc đim kinh tế - xã hội đ trin khai ở từng địa phương; t chức tập huấn, bi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, li sống văn hóa trong nhà trường.

- Thường xuyên phát động các phong trào thi đua; hàng năm có sơ kết, tng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch trin khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chủ trì, trin khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của t chức Đoàn, Đội, Hội; phát huy vai trò Đoàn Thanh niên tại phường, xã, thôn, bản...theo hướng lồng ghép trong các hoạt động với các trường ph thông, các t chức Đoàn, Đội, Hội.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lí tưởng cách mạng, các ch trương, đường lối, chính sách, pháp luật, những tinh hoa văn hóa, giá trị của nhân loại, tư tưởng H Chí Minh, lối sống tốt đẹp của người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

3. Sở Lao động, Thương binh và xã hội

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua truyền thông - giáo dục về Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách trợ giúp, tạo việc làm và thu nhập ổn định xã hội đối với các hộ gia đình nghèo, khó khăn để đảm bảo các quyền cơ bản của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, cũng như đảm bảo điều kiện tối thiểu trong việc chăm sóc, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chỉ đạo triển khai các nội dung Kế hoạch trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lí.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đảm bảo nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hp với các Sở, ngành liên quan trin khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến, bảo đảm giữ gìn thuần phong mĩ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ s có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

6. Công an Tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch bo đảm công tác an ninh trật tự trường học; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hi trong học sinh, sinh viên; công tác giáo dục, ph biến luật an toàn giao thông...

- Phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai đu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học nghệ thuật và quản lí các hoạt động biu diễn nghệ thuật của các t chức, đơn vị; thông qua hoạt động biu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lí tưng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Ch đạo, lồng ghép các nội dung giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cháu.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bài tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ s hiện có; xã hội hóa nguồn lực đ nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện, thành phố; bố trí kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền ph biến nâng cao nhn thức của nhân dân, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cùa Nhà nước đi với công tác giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng trên địa bàn huyện, thành phố và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo đ tng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

9. Đề nghị các đơn vị phối hợp

a) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham gia định hướng chỉ đạo, phối hợp kim tra việc thực hiện Kế hoạch trin khai Đề án “Tăng cường giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tnh Hà Giang.

- Ch đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trong toàn tnh phản ánh kịp thời, trung thực đường li của Đảng, chính sách pháp lut của Nhà nước, của tỉnh và kết quả thực hiện của ngành Giáo dục và Đào tạo, của các địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo về công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Ch đạo việc xây dựng các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu, sách bồi dưng phục vụ cho việc tuyên truyền v công tác giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng.

b) y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên tham gia công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; t chức lng ghép các hoạt động về tuyên truyền về giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng trong các phong trào đang trin khai. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông, bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đng.

d) Liên đoàn Lao động tnh

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưng lí tưởng cách mạng, đạo đc, lối sống cho người lao động trong độ tui thanh niên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đ án “Tăng cường giáo dục lí tưng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Căn cứ kế hoạch nêu trên, yêu cu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
TTr Tỉnh y-HĐND tnh;
-
Ban Tuyên giáo Tnh ủy;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các S, ban, ngành, đoàn th tnh;
- U
BND các huyện, thành phố;
-
CVP, các PVP UBND tnh;
-
Lưu: VT, TH, KT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn