ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 141/KH-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 07-CTR/TU NGÀY 26/4/2016 CỦA THÀNH ỦY VỀ “NÂNGCAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNGPHÍ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TUngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thamnhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 -2020”, Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 13/7/2016 của Thành ủy, UBNDthành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, vai trò, tráchnhiệm các cấp chính quyền Thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dântrong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí(PCTN, THTKCLP). Khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùitham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lựcđể thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố.

2. Quán triệt, triển khai thực hiệnnghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chươngtrình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy. Xác định PCTN, THTKCLP là mộttrong các nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa lâu dài của Thành phố, phát huysức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng,trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của HĐND các cấp.

3. Việc triển khai thực hiện Chươngtrình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy đảm bảo toàn diện, đồng bộ; vừatích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh, phát hiện và xử lý kịpthời các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệmcá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chứcthực hiện. Việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày26/4/2016 của Thành ủy gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đếnnăm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh,có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đồng thời đổi mới, nâng caochất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về PCTN,THTKCLP.

II. NỘIDUNG

1. Nângcao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền,người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, THTKCLP.

- Các cấp, các ngành xác định côngtác PCTN, THTKCLP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tập trung chỉ đạo thựchiện. Kết quả công tác PCTN, THTKCLP là một trong các tiêu chí để đánh giá mứcđộ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức,viên chức hàng năm.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đônđốc, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về PCTN, THTKCLP theoquy định.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thựchiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy gắn liền với việcthực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trungương 5 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạchcủa Thành ủy, UBND Thành phố về PCTN, THTKCLP. Kịp thời xử lý các vụ việc, vụán tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện quy định về công khai kết quả xử lý tráchnhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm.

2. Đẩymạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước về công tác PCTN, THTKCLP.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về PCTN, THTKCLP để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hànhpháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Việc tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, dễ tiếpcận và đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện tốt công tác thông tin,định hướng dư luận xã hội về công tác PCTN, THTKCLP. Tuyên truyền trên cácphương tiện thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, quyđịnh của pháp luật về PCTN, THTKCLP; kịp thời biểu dương những tấm gương ngườitốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu trong việc phát hiện, đấu tranh chống thamnhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ, khenthưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong đấu tranhphòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời kiên quyết xửlý các trường hợp cố tình đưa tin sai sự thật, vu cáo gây mất đoàn kết nội bộ và sai lệch các chủ trương, chính sách pháp luật vềPCTN, THTKCLP.

- Hàng năm, các đơn vị xây dựng Kếhoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật về PCTN, THTKCLP, đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức,người lao động được quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, quy định củapháp luật về PCTN, THTKCLP. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã có tráchnhiệm thường xuyên cập nhật thông tin của ngành, địa phương mình và công khaiđường dây nóng tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng,lãng phí. Xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm vềtham nhũng, lãng phí.

3. Tiếp tục rà soát, sửađổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạchtrên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,đổi mới công tác cán bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, THTKCLP.

- Các sở, ban, ngành rà soát, thammưu cho UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệthống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố,đảm bảo thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật, tập trung vào cáclĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: tài chính ngân sách,tài chính doanh nghiệp, thuế, quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, quản lý trậttự xây dựng, đầu tư xây dựng, cổ phầnhóa doanh nghiệp nhà nước, công tác cán bộ... Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, côngchức, viên chức trong thực thi côngvụ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế đảm bảo thu nhập hợp lý đối với cán bộ, côngchức, viên chức.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác quảnlý nhà nước, thực hiện công khai minh bạch các cơ chế, chính sách về quản lýkinh tế - xã hội, xóa bỏ cơ chế xin - cho . Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vàtài nguyên; quản lý, sử dụng đất đai, công sở, tàinguyên khoáng sản đúng quy định, không lãng phí; khắc phục tình trạng thực hiệncác dự án chậm tiến độ, đất đai để hoang hóa; kiên quyết cắt giảm các dự án đầutư không hiệu quả.

- Tập trung thực hiện 3 khâu đột phácủa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, tăng cường cải cách hành chính nhấtlà cải cách thủ tục hành chính; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương,ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư,thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triểnkinh tế - xã hội Thủ đô. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chươngtrình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chínhtạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phụcvụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”.

- Thực hiện tinh giản biên chế, cơcấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05/KH-TU ngày 25/02/2016 của Thànhủy. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị địnhsố 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Quy chế vănhóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thôngtin trong quản lý điều hành; nâng caochất lượng dịch vụ công; cung cấp dịch vụ công trực tuyến;chú trọng số hóa nội dung quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu như:tài chính, đất đai tài nguyên - môi trường, quy hoạch - kiến trúc, đầu tư, xâydựng... để phục vụ công dân, doanh nghiệp, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực tronggiải quyết thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tăng cường hoạt động giámsát, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, xửlý các trường hợp vi phạm.

4. Tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra để PCTN, THTKCLP và thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản thunhập.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm củaThủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanhtra, chỉ đạo Thanh tra nhà nước các cấp và thanh tra chuyênngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, tập trung thanh tra, kiểmtra đối với các lĩnh vực có nguy cơ dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: quảnlý sử dụng đất đai; tài nguyên, khoáng sản; đầu tư, mua sắm công; tài chínhdoanh nghiệp; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; tín dụng - ngân hàng;công tác tổ chức, cán bộ ....Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, thanh tratrách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêucực. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng đến việc tổchức thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi tài sản và xử lý trách nhiệm các cánhân tập thể có sai phạm. Đảm bảo 100% các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội,thanh tra chuyên ngành khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng phải chuyển đến cơquan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

- UBND các quận, huyện, thị xã, cácsở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thịsố 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soátviệc kê khai tài sản” và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản thunhập để phòng ngừa tham nhũng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc nhận quà vànộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; kịp thời xử lý,giải quyết các phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

5. Nângcao hiệu quả công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh kiệntoàn cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan có chức năng trong PCTN, THTKCLP.

- Cơ quan Công an Thành phố, Thanhtra Thành phố chủ động, tích cực trong phát hiện, xử lý, điều tra các vụ việc,vụ án tham nhũng, tiêu cực. Các đơn vị tập trung thu hồi tài sản tham nhũng,lãng phí; xử lý theo quy định các trường hợp cản trở, không chấp hành các quyđịnh về xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm Chỉ thịsố 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”,Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháthiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Các sở, ban, ngành, UBND các quận,huyện, thị xã thường xuyên rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quychế, quy định, quy trình công tác xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhấtlà vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN, THTKCLP.Minh bạch công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanhtra, kiểm tra; tăng cường thực hiện kết luận thanh tra. Các đơn vị quan tâm xâydựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý kịp thời cáctrường hợp tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu: giảiquyết kịp thời 90% tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng; 100% các vụ án vềtham nhũng nghiêm trọng, phức tạpphải được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời; hạn chếtỷ lệ trả hồ sơ dưới 5%;thu tiền tài sản đối với các vụ án tham nhũng đạt trên 65%; 100% không có án vềtham nhũng bị cấp trên hủy, sửa; 100% không xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm;100% các vụ án về tham nhũng giải quyết trong hạn theo quy định. Phấn đấu 100% các chức danh tư pháp, cán bộ điều traviên, kiểm sát viên, thẩm phán được đào tạo đúng chuyênngành, có năng lực, trình độ, chuyên môn sâu, có phẩm chất đạo đức tốt, côngminh, liêm chính; hàng năm có trên 50% cán bộ tư pháp được tập huấn về PCTN.

6. Nângcao hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan nội chính, các cơ quan tiếnhành tố tụng trong công tác PCTN, THTKCLP.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quanchức năng trong công tác PCTN. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháthiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng.Xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quannội chính nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng. Tăngcường thu hồi các tài sản tham nhũng. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạmtrong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; khắc phục tình trạng hànhvi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế.

7. Đẩymạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về THTKCLP.

- UBND các quận, huyện, thị xã, cácsở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túcthực hiện các quy định của pháp luật về THTKCLP. Thường xuyên rà soát, bổ sung,hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về chế độ, địnhmức, tiêu chuẩn làm cơ sở thực hành tiết kiệm. Thực hiệncông khai, minh bạch về tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, đầu tư, hảiquan, giáo dục...

- Thực hiện các quy định pháp luật vềđầu tư công, mua sắm công; quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên,khoáng sản, quỹ nhà chuyên dùng, các công trình công cộng... Tăng cường quảnlý, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách, mua sắm,đầu tư công và các khoản chi thường xuyên; thực hiện khoán chi trong các cơquan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh quản lý chặt chẽ,tiết kiệm chi tiêu ngân sách, cụ thể: Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên(không kể lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiềnlương và bố trí thực hiện các chế độ, chính sách ban hànhtrong thời kỳ ổn định ngân sách; phấn đấu tiết kiệm tốithiểu 12% kinh phí chi hội nghị, hội thảo, họp, tiếp khách, tổ chức lễ hội, kỷniệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm... Thực hiện việc mua sắm tập trungđối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theoquyết định của cấp có thẩm quyền; Phấn đấu 100% vốn đầu tư công được phân bổtuân thủ đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định; cắt giảm 100% cácdự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về xử lýnợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung xử lý vướng mắc và tăng cường, đẩy mạnh quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoàn thànhtrên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đốivới các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản của Nhà nước. Côngkhai kết quả phát hiện, xử lý các dự án, vụ việc lãng phí.

8. Phát huy vai trò của Ủyban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghềnghiệp, các cơ quan thông tin, truyền thông của Thành phố và nhân dân trongcông tác PCTN, THTKCLP.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặttrận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, cáccơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân trong đấu tranh PCTN, THTKCLP. Tăng cườngthực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của các cơ quandân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Nâng cao vai trò trách nhiệm của BanThanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong công tác phát hiện thamnhũng, lãng phí.

- Thực hiện Thông báo số 264-TB/TWngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người ViệtNam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày03/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống vănminh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thịxã; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các Tổng Công ty, các doanhnghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc Thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệmvụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả. Các đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện trước ngày 20/8/2016để báo cáo UBND Thành phố (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung).

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạchnày với UBND Thành phố theo định kỳ 6 tháng, năm (qua Thanh tra Thành phố đểtổng hợp chung). Tổ chức sơ kết tổng kết Chương trình số 07-Ctr/TU ngày26/4/2016 của Thành ủy theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngtham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng và triển khai chuyên đề về: “Công khai,minh bạch trong lĩnh vực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Thờihạn báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/9/2016.

3. Giao Sở Xây dựng tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng và triển khai chuyên đềvề: “Công khai, minh bạch trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và quản lý trật tựxây dựng”. Thời hạn báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/9/2016

4. Giao Sở Nội vụ:

- Xây dựng và triển khai thực hiệnchuyên đề: “Đẩy mạnh công khai, minh bạch đối với chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ”theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra côngvụ để xử lý các trường hợp vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Tổng hợp kết quả công tác cải cáchhành chính, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ của toàn Thành phố; phối hợp với Thanh tra Thành phố trong việctổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND Thành phố Ban cán sự UBND Thành phố về thựchiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

5. Giao Sở Tư pháp:

- Xây dựng và triển khai thực hiệnchuyên đề: “Đẩy mạnh công tác giáo dục PCTN THTKCLP vào các trường học và cơ sởgiáo dục trên địa bàn Thành phố” theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số07-CTr/TU của Thành ủy.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thànhủy, Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan báo, đài,truyền thông của Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy,UBND Thành phố về công tác PCTN, THTKCLP.

6. Giao Sở Tài chính:

- Xây dựng và triển khai thực hiệnchuyên đề: “Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý,sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trên địabàn Thành phố” theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thànhủy.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả vềTHTKCLP của toàn Thành phố; phối hợpvới Thanh tra Thành phố trong việc tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND Thànhphố Ban cán sự UBND Thành phố về thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thànhủy.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việcthực hiện các quy định của pháp luật về THTKCLP.

7. Giao Công an Thành phố:

- Xây dựng và triển khai thực hiệnchuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý các vụviệc, vụ án về tham nhũng, lãng phí theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trìnhsố 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả côngtác phát hiện, điều tra các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tích cực thu hồi tàisản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Rà soát các vụ việc các cơ quanchức năng đã kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra để xử lýnghiêm túc, kịp thời, nhất là những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụán tham nhũng.

8. Giao Thanh tra Thành phố

- Tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề: “Nâng caochất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thầnChỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cácđơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này của UBND Thành phố.

- Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báocáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban,ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty,doanh nghiệp nhà nước và đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc triển khai thựchiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, xử lý kịpthời./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (Đ b/c);
-
Chủ tịch UBND TP;
-
Các Phó Chủ tịch UBND TP;
-
Ban Nội chính Thành ủy;
-
Các VP: Thành ủy, HĐND TP;
-
VP UBND TP: C/PCVP, các phòng CV;
-
Các s, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
-
Lưu: VT, NCn(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHNguyễn Đức Chung