ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT SỐ 14/2013/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2013 VỀ CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÂN TÀITRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012; Căncứ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phốvề chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Để thựchiện Nghị quyết của HĐND Thành phố có hiệu quả, kịp thời và thống nhất, UBNDThành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách trọngdụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô với những nội dung cụ thể nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệuquả, đồng bộ, ngay sau thời điểm Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoànthành và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trongviệc triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phốvề chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn2013-2015.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách trọng dụngnhân tài

- Tổ chức phổ biến chính sách và các văn bản quyđịnh chi tiết thi hành chính sách trọng dụng nhân tài với nội dung và hình thứcphù hợp với từng ngành, lĩnh vực và đối tượng cụ thể.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết của công dân Thủ đô về chính sách trọng dụng nhân tài.

- Thời gian thực hiện: trong cả giai đoạn 2013-2015.

2. Phê duyệt chỉ tiêu, chuyên ngành, lĩnh vựccần thu hút trọng dụng nhân tài giai đoạn 2013-2015:

- Tiếp nhận các đối tượng trong diện thu hút nhântài: chỉ tiêu, chuyên ngành, tiêu chuẩn cụ thể, nhu cầu kinh phí (nếu có).

- Xây dựng chương trình, dự án, đề án trọng điểmthuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau cần trọng dụng chuyên gia đầu ngành, nhà khoahọc trong nước hoặc nước ngoài và các đối tượng trong diện thu hút nhân tàikhác.

- Xây dựng định mức kinh phí triển khai các chươngtrình, đề án, dự án trọng điểm cần trọng dụng các đối tượng trong diện thu hút,trọng dụng nhân tài.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013.

3. Xây dựng Quy định về thu hút nhân tài trongxây dựng phát triển Thủ đô

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơxem xét tiếp nhận các đối tượng trong diện thu hút nhân tài ở các lĩnh vực, cácngành nghề phục vụ các chương trình trọng điểm phát triển Thủ đô.

- Quy trình tổ chức tiếp nhận các đối tượng trongdiện thu hút nhân tài đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượngcần thu hút theo yêu cầu của Thành phố trong từng giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội.

- Quy trình, thủ tục chi trả, thanh quyết toán vềchế độ chính sách đối với các đối tượng trong diện thu hút nhân tài.

- Quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệmvật chất của đối tượng trong diện thu hút nhân tài.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013.

4. Xây dựng Quy định về tuyên dương, khen thưởngchuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được trao tặng danhhiệu vinh dự Nhà nước có thành tích đặc biệt xuất sắc

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn xétchọn các đối tượng trong diện được tuyên dương, khen thưởng thuộc các lĩnh vực,ngành, nghề nghiệp khác nhau.

- Quy trình, hồ sơ tổ chức xét chọn, đảm bảo côngkhai minh bạch, thực hiện cải cách hành chính về thủ tục xét chọn.

- Hình thức tổ chức tuyên dương, khen thưởng đảm bảođúng thời điểm quy định.

- Quy định cụ thể về chính sách đãi ngộ sau tuyêndương, khen thưởng.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013

5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyên dương, khenthưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bànThành phố

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơxét chọn Thủ khoa xuất sắc.

- Quy định xét chọn, đảm bảo công khai, minh bạchđúng thời điểm tổ chức tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc quy định.

- Hình thức tổ chức tuyên dương, khen thưởng đảmbảo có ý nghĩa giáo dục truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ Thủ đô.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013

6. Kiện toàn Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạotài năng của Thành phố

- Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Quỹ Ưu đãi,khuyến khích và đào tạo tài năng của Thành phố: điều chỉnh mở rộng đối tượng,nội dung chi và quản lý kinh phí của Quỹ phù hợp với các quy định của chínhsách trọng dụng nhân tài.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Quỹ phù hợp với chứcnăng nhiệm vụ của Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng trong từng giaiđoạn.

- Thời gian hoàn thành Quý IV/2013.

7. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sáchtrọng dụng nhân tài

- Xây dựng tiêu chí hướng dẫn, kiểm tra, thanh traviệc thực hiện các quy định về chính sách trọng dụng nhân tài.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức hoặccá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp vàtheo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo các trường hợp vi phạm trongthực hiện chính sách trọng dụng nhân tài.

8. Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kếtđánh giá việc thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài

- Tổ chức thống kê tổng hợp số lượng và danh sáchcác đối tượng trong diện thu hút, trọng dụng nhân tài trong các cơ quan đơn vịbáo cáo UBND Thành phố.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiệnchính sách trọng dụng nhân tài hàng năm ở tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộcThành phố nhằm phát huy những ưu điểm của chính sách mang lại hiệu quả tích cực,đồng thời điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế những nội dung chưa phù hợp để đápứng kịp thời với từng giai đoạn xây dựng, phát triển Thủ đô.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ: Là cơ quan thường trực, chủtrì giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách trọngdụng nhân tài của Thành phố:

a) Tổng hợp nhu cầu thu hút nhân tài hàng năm trìnhUBND Thành phố quyết định.

b) Tổng hợp, thẩm định hồ sơ các đối tượng trongdiện thu hút nhân tài báo cáo UBND Thành phố quyết định;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quannghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định về thu hút nhân tàitrong xây dựng phát triển Thủ đô;

d) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính sửa đổi bổsung Quy chế hoạt động của Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng củaThành phố: điều chỉnh mở rộng đối tượng, nội dung chi và quản lý kinh phí củaQuỹ phù hợp với các quy định của chính sách trọng dụng nhân tài. Kiện toàn tổchức bộ máy của Quỹ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phục vụ chính sách trọngdụng nhân tài.

g) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, quảnlý các đối tượng trong diện thu hút, trọng dụng nhân tài;

h) Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kếtquả thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài của Thành phố.

k) Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quannghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định về tổ chức xét chọnvà tuyên dương khen thưởng chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân,người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước có thành tích đặc biệt xuất sắc.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xétchọn, tổng hợp danh sách, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh khen thưởngchuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được trao tặng danhhiệu vinh dự Nhà nước trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xâydựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định sửa đổi bổ sung về tuyên dươngkhen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địabàn Thành phố.

- Phối hợp với Thành Đoàn Thanh niên cộng sản HồChí Minh tổ chức khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học,học viện trên địa bàn Thành phố vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh2-9 hàng năm.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phốđăng ký và tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án trọng điểm cầntrọng dụng chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học trong nước hoặc nước ngoài.

3. Sở Thông tin truyền thông

Chủ trì phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tổ chứcthông tin trên các báo phản ánh trung thực, khách quan, chính xác đầy đủ và kịpthời về chính sách trọng dụng nhân tài của Thủ đô.

4. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về định mức hỗtrợ, thù lao thuê chuyên gia giỏi, nghệ nhân, nhà khoa học đầu ngành phục vụcác chương trình trọng điểm xây dựng Thủ đô.

b) Đảm bảo kinh phí thực hiện các quy định củachính sách và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút,trọng dụng nhân tài.

5. Đề nghị Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh

a) Phối hợp với Ban thi đua khen thưởng Thành phốnghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định sửa đổi bổ sung vềtuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, họcviện trên địa bàn Thành phố.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướngdẫn quy trình, thủ tục xét chọn Thủ khoa xuất sắc; tổng hợp và thẩm định danhsách Thủ khoa xuất sắc hàng năm trình UBND Thành phố phê duyệt.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đềxuất phương án tổ chức các hoạt động tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắctốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.

6. Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

a) Tuyên truyền, phổ biến quy định về cơ chế, chínhsách trọng dụng nhân tài của Thành phố ở ngành, lĩnh vực hoặc cấp quản lý;

b) Căn cứ quy định của chính sách, đăng ký nhu cầuvề số lượng, ngành, chuyên ngành đào tạo, vị trí việc làm cần tuyển dụng, tiếpnhận các đối tượng trong diện thu hút nhân tài của Thành phố;

c) Đăng ký các chương trình, đề án, dự án trọngđiểm cần thuê chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người đượctặng danh hiệu vinh dự Nhà nước báo cáo UBND Thành phố qua Sở Khoa học và côngnghệ vào đầu Quý IV hàng năm;

d) Tiếp nhận, phân công công tác, ký hợp đồng laođộng, quản lý sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng trong diệntrọng dụng nhân tài phát huy tài năng, năng lực sở trường;

e) Nhận xét đánh giá kết quả công tác hàng năm đốivới đối tượng trong diện trọng dụng nhân tài tại cơ quan, đơn vị báo cáo UBNDThành phố qua Sở Nội vụ theo quy định về đánh giá công chức, viên chức;

g) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét chấm dứthợp đồng hoặc chuyển công tác đối với các trường hợp không thực hiện đúng camkết hoặc có kết quả công tác 3 năm liên tục đạt từ loại trung bình trở xuống.

h) Đề xuất biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhâncó thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chính sách trọng dụng nhântài.

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tốcáo việc thi hành các quy định của Thành phố về chính sách trọng dụng nhân tàiđối với cá nhân và tổ chức trực thuộc.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếucó vướng mắc hoặc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về UBNDThành phố qua Sở Nội vụ để xem xét quyết định.

Nơi nhận:- Các Bộ: NV, TC, TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND Các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP UBND TP;
- Các phòng TH, NC, VX;
- Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc