ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 143/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TU NGÀY 26/5/2016 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰLÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊNĐỊA BÀN THỦ ĐÔ

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủđô;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến thật sự rõ nétvề công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô trên cơ sởphát huy, kế thừa những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại về côngtác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.

- Cụ thể hóa những nội dung triểnkhai thực hiện của Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội vềtăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minhđô thị trên địa bàn Thủ đô.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thịsố 08-CT/TU và

- Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo,điều hành của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tựvà văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; Tăng cường sự

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,giáo dục pháp luật sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, ýthức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự và văn minh đôthị trên địa bàn Thủ đô.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TUđược xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các cấp, các ngành và toàn thể nhân dânThủ đô tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với cán bộ,đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhằm nâng cao nhận thức, ý thức,trách nhiệm, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị:

- Đề nghị Đảng đoànMặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố: Xây dựng kế hoạch triểnkhai thực hiện; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hànhnghiêm quy định của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đô thị, gắn với triển khai tốt cácphong trào như: xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; “Toàndân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người tốt, việc tốt”;duy trì nề nếp công tác vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến phố; xây dựng các môhình tuyến phố tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; “Văn hóa giao thông”. Pháthuy vai trò giám sát cộng đồng, đối với các cơ quan chức năng của địa phươngtrong việc thực hiện các quy định của pháp luật và của Thành phố.

- Các báo, đài Trung ương và Thànhphố: Tập trung tăng cường tuyên truyền sâu rộng, tăng chuyên trang, chuyên mục,tin bài tuyên truyền về trật tự và văn minh đô thị; phổ biến, nhân rộng các môhình tiêu biểu trong thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thànhphố.

- Sở Xây dựng

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với các báo, đài Trung ương và trong dư luận.

- Các Sở, ngành, chính quyền các cấpcăn cứ nội dung

2. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật,trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thực hiện nghiêm cácquy định về đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệmôi trường:

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Chủ trì phối hợp vớicác Sở, ngành, UBND các y hoạch theo Quyết định phê duyệt Điềuchỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội; Điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành cho ế; Tiếp tục hoàn thành và y hoạch xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu,quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc...) và các quy hoạch chuyên ngành còn thiếu. ẩy đểcác đơn vị liên quan

- Sở Xây dựng: Hoàn chỉnh các ể xảy ra tình trạngxây dựng vi phạm pháp luật

Phối hợp với các Sở, ngành, chínhquyền các cấp nâng cao hiệu quả trong việc kiểm tra, giám sát trong quá trìnhxây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, sai quy hoạch; Giảiquyết dứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép,sai phép, sai quy hoạch. Không để phát sinh những công trình

- Các Sở Văn hóa và Thể thao, Thôngtin và Truyền thông phối hợp với UBND các cấp: Rà soát, sắp xếp lại hệ thốngbiển quảng cáo, quảng cáo rao vặt, quản lý vỉa hè, lòng đường, nhất là ở cáctuyến phố mới...

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử lý,giải ểmcác trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng ấu giá quyền sử dụng đất hiệu quả; Hoàn thành dự án Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý

Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, ếng ồn trên địa bàn ắc môi trường không khí, khói, bụi, môi trường nước tự động tại các khuvực ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, nâng caonăng lực dự báo, …; Tiếp tục lập

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạothực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, pháttriển toàn diện theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, tạochuyển biến rõ nét về nếp sống văn minh đô thị của người Hà Nội:

- Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trìphối hợp với các Sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xửtrong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, trước hết là áp dụng quytắc ứng xử văn hóa trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thànhphố. Rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình bình xét côngnhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Làng văn hóa, Cơ quan vănhóa đảm bảo thực chất, không hình thức.

- Các Sở, ngành, UBND các cấp: Nângcao nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thipháp luật; kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn truyền thốngphù hợp với những yêu cầu, ếp sống công nghiệp,hiện đại; xây dựng phong cách ứng xử, giao tiếp có văn hóa nơi công sở, nơicông cộng, trong cộng đồng, trên đường phố và các hoạt động

4. Tiếp tục thực hiện các dự ánđầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng quy chuẩn, hiện đại:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cácđơn vị liên quan: Thực hiện rà soát, hiệu chỉnh Quy hoạch cấp nước Thành phố

- Nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn, quychuẩn kỹ thuật hiện hành; tham khảo kinh nghiệm của các nước phát triển; tổnghợp, đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các bộ đèn chiếu sáng công cộng sửdụng nguồn sáng LED lắp đặt trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố. Ràsoát, nghiên cứu tổng thể và khẩn trương hoàn thiện đề xuất Dự án thay thế hệthống đèn chiếu sáng đô thị bằng hệ thống đèn LED tiết kiệm điện, theo hướng xãhội hóa; báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8 năm 2016.

- Lựa chọn các đơn vị có năng lực đểthực hiện công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm, bó gọn đường dây, cáp điện.

- Đầu tư xây dựng hệ thống vườn ươm,đảm bảo cung cấp, phục vụ kịp thời các dự án đầu tư xây dựng công viên, vườnhoa và thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông: Từngbước xây dựng đồng bộ, hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến; Đáp ứng cácyêu cầu của dịch vụ đô thị thông minh; Đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng công ngsẻ, sử dụng chung cơsở dữ liệu kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Sở Công thương: Chủ trì, phối hợpvới các đơn vị Điện lực: Thực hiện ầng kỹ thuật phân điện (bao gồm các dự án V, 500 kV và lưới điện 110 kV) đủ mạnh để định hìnhcho những năm tiếp theo khi Thành phố phát triển; Khắcphục được tình trạng quá tải lưới điện cao áp 500kV, 220kV, 110kV; Đáp ứng ổn định nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phốtrong những năm tới.

- ểm để nhân rộng việc xây dựng tuyến phố kiểu mẫu thực hiện Nămtrật tự và văn minh đô thị.

5. Thực hiện tốtcông tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, côngtrình giao thông trọng điểm:

- Sở Giao thông vận tải: Tăng cườngphương tiện giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân. Tăngcác điểm để xe tại các không gian ngầm. Sắp xếp, tổ chức lại các điểm trông giữxe, không để tình trạng thu phí không đúng quy định. Xửphạt nghiêm minh, thu hồi giấy phépkinh doanh đối với những

- Thường xuyên rà soát việc phânluồng, bố trí hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông

- Đề xuất đầu tư xây dựng các dự ántheo lộ trình để từng bước hoàn thành hệ thống hạ tầng khung. Tập trung đẩynhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm(nút giao, công trình cầu vượt) đã được Thủ tướng Chínhphủ chấp thuận, cho phép triển khai theo cơ chế đặc thù.

6. Duy trì đảmbảo vệ sinh môi trường; xây dựng nếp vệ sinh hàng ngày, hằng tuần tại các hộgia đình, tổ dân phố, khu dân cư:

- Sở Xây dựng chủ trì, ổ rác ra hè, lòng đường.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thugom, vận chuyển kịp thời rác thải theo hướng sử dụng phương tiện cơ giới hóatrong việc thu gom, quét, hút, không để rác tồn đọng trong ngày trên các tuyếnđường, tuyến phố, vỉa hè, khu dân cư. Đẩy mạnh phong trào tổng vệ sinh hàngtuần tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các khu tập thể, tổ dânphố, khu dân cư. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình duy trì vệ sinh môitrường đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ, không có nước đọng, rác thải;các xe chở rác phải đảm bảo sạch, kín, không để phát sinh mùi, chảy nước thảira đường. Thực hiện đúng quy định về thời gian thu gom, vận chuyển rác thải. Ràsoát, nghiên cứu xây dựng các điểm trung chuyển rác, loại bỏ các bốt chứa rác,các điểm trung chuyển rác mất mỹ quan đô thị trên các hè phố.

- Tăng cường thực hiện các giải phápchống bụi trên các tuyến phố, đặc biệt là các trục đường có công trình xâydựng, có xe vận chuyển vật liệu, phế thải, đất thải hoạt động; có chế tài xử lýnghiêm đối với các xe chở vật liệu, đất thải, phế thải gây bụi bẩn, không chechắn, làm rơi vãi vật liệu, đất thải, phế thải trên đường. Kiểm tra công tác vệsinh môi trường tại các công trình xây dựng, xử lý nghiêm các nhà thầu không cóbiện pháp che chắn công trình gây bụi, bẩn, xả nước thải mất vệ sinh môitrường. Chỉnh trang hè phố, giải quyết các điểm úng ngập cục bộ.

- Quy hoạch, bố trí đủ các thùng rácnơi công cộng. Nghiên cứu bổ sung chế tài và xử lý nghiêm việc vứt rác, xả ráctrên đường phố, nơi công cộng, việc tập

III. GIẢI PHÁPTHỰC HIỆN

1. Công táctuyên truyền:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBNDcác quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, đảngviên, công chức, nhân dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tráchnhiệm trong việc tuân thủ pháp luật; hiểu rõ mục đích, yêu cầu của công tác đảmbảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô theo chỉ thị số 08-CT/TUngày 26/5/2016;

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể chính trị xã hội Thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan,trường học tổ chức các hội nghị tuyên truyền tiếp tục thực hiện Chỉ thị số08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đôthị trên địa bàn Thủ đô;

- Các báo, đài Trung ương và Thànhphố tập trung tăng cường tuyên truyền sâu rộng, tăng chuyên trang, chuyên mục,tin bài tuyên truyền về trật tự và văn minh đô thị; phổ biến, nhân rộng các môhình tiêu biểu trong thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thànhphố.

2. Ưu tiên bốtrí đủ nguồn kinh phí để tổ chức thựchiện:

- Các Sở, ngành Thành phố, UBND cácquận, huyện, thị xã bố trí đủ các nguồn kinh phí để thực hiện, đặc biệt trongviệc thực hiện thu hút nguồn xã hội hóa cho công tác đảm bảo trật tự và vănminh đô thị trên địa bàn Thủ đô; nhất là trong các lĩnh vực: cây xanh đô thị,vệ sinh và xử lý môi trường, trang trí chiếu sáng,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp Sở Tài chính cân đối bố trí đủ kinh phí để tổ chức thực hiện

- Các quận, huyện, thị xã chủ động bốtrí nguồn lực địa phương để tập trung thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số08-CT/TU của đơn vị mình.

3. Rà soát, xâydựng quy chế, quy định quản lý chuyên ngành:

Các sở, ngành Thành phố tiếp tục ràsoát, nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy định quản lý đốivới từng lĩnh vực cụ thể để thực hiện có hiệu quả và duy trì kết quả thực hiện;có chế tài xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về việc chấp hành phápluật, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.

4. Tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện:

Các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thịxã tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quảthực hiện

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, UBND

- Sở Xây dựng: Tham mưu, đề xuất kiệntoàn Ban chỉ đạo Năm trật tự và văn minh đô thị của Thành phố để tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các

- Sở Nội vụ: Chủ trì, thành lập cácđoàn công tác để kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời xem xét, kỷ luật cán bộ,công chức, viên chức vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xâydựng, gây bức xúc trong nhân dân, đồng thời xem xét trách nhiệm và xử lý kỷluật Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng công an, Thanh tra xây dựng xã, phường, thịtrấn.

- Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBNDcác quận, huyện, thị xã: căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm được giao, trên cơ sởchức năng, nhiệm vụ để xây dựng

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát việcthực hiện Kế hoạch; hàng tháng có giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện, chủđộng giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ theo thẩmquyền. Kịp thời kiến nghị, đề xuất báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo tháo gỡnhững khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Ban Thi đua khen thưởng Thành phố,các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: Làm tốt công tác khen thưởng,kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trên địa bàn.

Trên đây là nội dung của U ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạothực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, yêucầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã vàcác đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.


- Bí thư Thành ủy; để báo cáo
- Chủ tịch UBND TP;
- Cổng GTĐT HN, TTTH, CBTP;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHNguyễn Đức Chung