ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/KH-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Luật Thống kê được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Căn cứ vào văn bản số 1977/BKHĐT-TCTK ngày 23/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thi hành Luật Thống kê; UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê 2015 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, đồng bộ và thống nhất.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiến hành các công việc triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị; triển khai Luật Thống kê phải đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê 2015.

- Thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm thực thi Luật Thống kê trong giai đoạn chuyển tiếp phù hợp với điều kiện tại địa phương và các quy định của Luật trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG.

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Cục Thống kê và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016

- Thành phần tham dự: cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và cán bộ pháp chế các sở, ngành.

b) Hội nghị ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo và 01 cán bộ làm công tác thống kê các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Lãnh đạo UBND và Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; toàn bộ công chức cơ quan Cục Thống kê.

c) Hội nghị ở cấp huyện, cấp xã:

Sau hội nghị phổ biến ở cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê ở địa phương mình quản lý.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan tham mưu: Chi cục Thống kê cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

- Thành phần tham dự: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, địa phương mình quản lý.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác:

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Thống kê.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chuyên mục, tuyên truyền về nội dung của Luật Thống kê.

đ) Soạn thảo, phát hành các tài liệu phổ biến Luật Thống kê dưới dạng hỏi - đáp, tình huống pháp luật… để cấp phát cho địa phương và nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn Luật Thống kê.

Căn cứ vào các nội dung đã được triển khai tại Hội nghị tập huấn Luật Thống kê 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, địa phương sẽ tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công chức ngành Thống kê từ cấp tỉnh đến cấp xã; cán bộ thống kê, cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; cán bộ thống kê của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cán bộ Văn phòng - Thống kê của UBND cấp xã về Luật Thống kê, trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Luật Thống kê.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê đối với cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố đối với cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan, ban ngành cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Thống kê.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Sản phẩm chính: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian hoàn thành: năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Giao Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Giao Cục Thống kê tỉnh làm việc cụ thể với Sở Tài chính để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Cục Thống kê) để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Hiến