ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 17 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO ĐIỂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138/CP ) về trin khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Chương trình 130/CP ), Công văn số 453/C41 -C42 ngày 29/02/2016 của Bộ Công an hướng dẫn tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 130/CP ở một số địa phương,Ủyban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 130/CP năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung hướng dẫn của Ban chỉ đạo 138/CP về tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 130/CP năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương với các ngành chức năng để tăng cường thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đề án 1, 2 và 3 nhằm đy mạnh công tác truyền thông phòng ngừa tội phạm; đấu tranh ngăn chặn làm giảm tội phạm mua bán người; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

2.Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào nội dung Chương trình, xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực và có hiệu quả Chương trình 130/CP ; hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình đề ra.

II. NỘI DUNG CHỈ ĐẠO ĐIỂM

1. Phối hp với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138/CP tổ chức Hội nghị cấp tỉnh nhằm quán triệt những nội dung cơ bản và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016; các kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138/CP và củaỦy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, bàn các giải pháp, nội dung thực hiện cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được lựa chọn chỉ đạo đim tchức hội nghị quán triệt các văn bản của các cấp về chỉ đạo công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 đến cán bộ cốt cán liên quan ở các s, ban, ngành, đơn vị, trường học, tổ chức xã hội đóng trên địa bàn nhằm xác định tầm quan trọng và lý do được chọn làm điểm, tạo chuyn biến mạnh mẽ ở địa phương này.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chng mua bán người, trọng tâm là:

- Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn bản cơ sở, nhất là cách thức giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cnh giác và tự bảo vệ mình;

- Tchức truyền thông cộng đồng, tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu, nói chuyện, tập huấn chuyên sâu phòng, chống mua bán người và lồng ghép.

- Xây dựng mới, duy trì hoạt động mô hình, câu lạc bộ lồng ghép hoặc chuyên sâu về phòng, chng mua bán người;

- Cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ bướm, kẻ vẻ panô, áp phích, thực hiện chuyên đề, chuyên mục, phim phóng sự liên quan đến công tác này.

- Tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao, nạn nhân gia đình, cộng đồng về phòng, chống mua bán người, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác...

4. Tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán người.

- Kịp thời xác minh các nguồn tin báo, tố giác về hành vi mua bán người; điều tra khám phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và bảo vệ nạn nhân...

- Lựa chọn án điểm và tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán người; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình tiến hành các biện pháp tố tụng hình sự, đặc biệt với nạn nhân là trẻ em.

5. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải cứu và htrợ nạn nhân; tổ chức tổng điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm: tự trở về, giải cứu, trao trả và số chưa được giải cứu, tiếp nhận; snghi là nạn nhân (xuất khẩu lao động, lao động thời vụ, đi du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi với người nước ngoài, số đi khỏi địa phương... không rõ lý do).

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân người thân của họ và bí mật thông tin, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về như: hỗ trợ nhu cầu thiết yếu; y tế, tâm lý; trợ giúp pháp lý; học văn hóa, dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm... nhất là đảm bảo bồi thường tổn thất của nạn nhân sau khi bản án xét xử vụ án mua bán người có hiệu lực pháp luật; xây dựng duy trì mô hình htrợ nạn nhân bền vng tại cộng đồng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh chủ trì:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành, đoàn thể chức năng có liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138/CP tổ chức Hội nghị cấp tnh phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020(theo hưng dẫn tại Công văn s 453/C41 -C42 ngày 29/02/2016 của Bộ Công an).

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, Quế Phong (địa phương cấp huyện được lựa chọn ch đạo đim)tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 130/CP .

- Phối hợp với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138/CP thành lập Đoàn liên ngành hướng dn thực hiện các nội dung phòng, chống mua bán người tại các huyện, xã được lựa chọn chỉ đạo điểm.

2. Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, Quế Phong: trên cơ sở nội dung chỉ đạo điểm (phần II) kế hoạch này đxây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016 trên địa bàn; đồng thời, mỗi địa phương lựa chọn 02 đơn vị cấp xã để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức chỉ đạo điểm công tác phòng, chống mua bán người; htrợ ngân sách cho các ban, ngành chức năng liên quan (Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tư pháp; Hội phụ nữ huyện), các xã được lựa chọn chỉ đạo điểm tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động chỉ đạo điểm Chương trình 130/CP .

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, nghiên cứu và chủ động có các giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 130/CP trên địa bàn 02 huyện chỉ đạo điểm (Quế Phong, Tương Dương).

4. S Tài chính: Trên cơ sở dự trù của Công an tỉnh, thẩm định và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tổ chức chỉ đạo đim thực hiện Chương trình 130/CP năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức chỉ đạo điểm: từ tháng 3/2016 - 12/2016.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong, Tương Dương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình một cách nghiêm túc, hiệu quả. Kế hoạch thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh; số fax: 0383.839.268) trước ngày 26/03/2016 để tổng hợp, theo dõi.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điểm theo kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, định kỳ, đột xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo 138/CP theo quy định./.

Nơi nhận:
- Cục C41, C42-B Công an; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch
UBND tnh; (để báo cáo)
- Đ/c PCT TT UBND tỉnh;
- Chánh, phó Văn phòng NC UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan;
- UBND Quế Phong, Tương Dương;
- CV: Nội chính;
- Lưu: VT.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại