ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2013/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN THÀNH PHỐ VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬPCHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng11 năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số Thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối vớicác cơ sở giáodục công lập chất lượng cao trên địabàn Thủ đô. Đ thực hiện Nghị quyết của HĐND Thànhphố có hiệu quả, kịp thời và thống nhất, UBND Thành phố ban hành Kếhoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về cơ chế tài chính áp dụngđi với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng caotrên địa bàn Thủ đô với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

1. Mụcđích

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyếtcó hiệu quả, đồng bộ, ngay sau thời đim Luật Thủ đô cóhiệu lực thi hành.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc vàphân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việctriển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồngnhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biếncơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Tăng cường tuyên truyền các nội dungquy định về cơ chế tài chính áp dụng đi với các cơ sởgiáo dục công lập cht lượng cao trên địa bàn Thủ đô đến người dân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục công lập có liênquan để người dân và các cơ quan, đơn vị hiểu và thực hiện đúng các quy định vềcơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục cônglập chất lượng cao.

2. Giải pháp thực hiện

- UBND Thành phố ban hành Quyết địnhcông nhận trường chất lượng cao đạt đủ các tiêu chí trường cht lượng cao theo qui định ở những khu vực đã có đủ chhọc cho các đi tượng phcập.

- Duy trì các cơ sở giáo dục công lậpchất lượng cao đảm bảo các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,chương trình, phương pháp giảng dạy theo các tiêu chí quy định của Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả, tăng cường côngtác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việcthực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục công lập chấtlượng cao.

3. Kiểmtra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáodục công lập chất lượng cao

- Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra,thanh tra việc thực hiện hoạt động: thu, chi, thm traquyết toán hàng năm; các công tác công khai đối với cơ sở giáo dục công lậpchất lượng cao theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị quyết15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởngcác tổ chức hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong thựchiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượngcao;

- Giải quyết khiếu nại, t cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáocác trường hợp vi phạm trong thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơsở giáo dục công lập chất lượng cao.

4. Thựchiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách trọngdụng nhân tài

- Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáoUBND Thành phố về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sởgiáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô theo qui định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sởgiáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô ở tất cả các cơ sgiáo dục chất lượng cao nhằm phát huy những ưu điểm của chính sách manglại hiệu quả tích cực, đồng thời điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế những nội dungchưa phù hợp để đáp ứng kịp thời với từng giai đoạn xây dựng, phát triển Thủ đô.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. SởGiáo dc & Đào to

- Trình UBND Thành phố ra Quyết địnhcông nhận hoặc thu hồi Quyết định công nhận trường chất lượng cao đối với cáctrường không còn đt đủ các tiêu chí trường chất lượng caohoặc có vi phạm.

- Tổng hợp báo cáo UBND Thành phdanh mục các trường thực hiện thí đim mô hình chất lượng cao.

- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế tài chínhápdụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượngcao trên địa bàn Thủ đô;

- Phê duyệt mức thu học phí chấtlượng cao theo năm học của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trựcthuộc theo phân cấp.

- Tăng cường tuyên truyền trên cácphương tiện thông tin đại chúng về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sởgiáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

- Cần nâng cao hiệu quả, tăng cườngcông tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trong việckiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơsở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thànhphố về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối vớicác cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô theo qui định.

2. Sở Kế hoch & Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chínhcân đối nhu cầu vốn đầu tư phát triển đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bịban đầu cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo phân cấp đảm bảođúng quy định.

- Phối hp vớicác ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơchế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trênđịa bàn Thủ đô.

3. SởTài chính:

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục& Đào tạo hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Chủ trì, phối hợpvới các ngành liên quan đảm bảo nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồnkinh phí không thường xuyên cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theophân cấp đảm bảo đúng quy định;

- Phi hợp vớiSở Kế hoạch & Đầu tư cân đối nhu cầu vốn đầu tư XDCB đảm bảo cơ svật chất, trang thiết bị ban đầu theo qui định cho các cơ sở giáo dụcchất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

- Phối hợp với các ngành có liên quantrong việc kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượngcao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

4. UBNDcác quận, huyện, thị xã

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sởgiáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấp tổ chức thực hiệnchính sách cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng caotrên địa bàn Thủ đô;

- Phê duyệt mức thu học phí chấtlượng cao theo năm học của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trựcthuộc theo phân cấp;

- Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiệnđầu tư phát triển đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu; nguồn kinhphí chi thường xuyên và không thường xuyên cho các cơ sở giáo dục công lập chấtlượng cao trc thuộc đúng quy định theo phân cấp;

- Cần nâng cao hiệu quả, tăng cườngcông tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Tchức kim tra, thanh tra quá trình thực hiệncơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trựcthuộc;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo Sở Giáodục & Đào tạo, Sở Tài chính về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụngđối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

5. Thủtrưởng cơ sở giáo dụccông lập chất lượng cao

- Có trách nhiệm triển khai các nộidung quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lậpchất lượng cao theo quy định tại Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 củaHội đồng nhân dân Thành ph.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra địnhkỳ, đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền.

- UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dụcvà Đào tạo, các Sở, ngành, Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơnvị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên, định kỳ báo cáoUBND Thành phtheo qui định.

Trong quá trình triển khai thực hiệnKế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về UBND Thành phố qua Sở Giáo dục và Đào tạo, SởTài chính để xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: NV, TC, TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND Các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP UBND TP;
- Các phòng TH, NC, VX;
- Lưu VT, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc