ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THẾ HỆ TRẺ GIAI ĐOẠN 2015 - 2030”

Thực hiệnThông báosố 184/TB-VPCP ngày 28/5/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiếnkết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; để Chỉ thịđược triển khai hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa và các ban, ngành, đoàn thể về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Làm tốt công tác giáo dục toàn diện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cần tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, từ đó, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho các cấp ủy đảng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thanh, thiếu niên toàn tỉnh. Đưa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ từng bước đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo đồng bộ, thường xuyên, liên tục nhằm góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống trong thanh, thiếu niên của tỉnh.

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ phù hợp, theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, gần gũi, coi trọng việc giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn và nêu gương điển hình, gắn việc giáo dục với bảo vệ, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh, thiếu niên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Tăng cường công tác tham mưu, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

a) Tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; nhìn nhận đúng thế mạnh, hạn chế của giới trẻ hiện nay; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh, thiếu niên. Lãnh đạo cấp ủy và chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thế hệ trẻ.

b) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của thế hệ trẻ; khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông hiện đại, thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh, thiếu niên.

c) Tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh, thiếu niên các cấp. Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin, định hướng tuyên truyền trên mạng Internet; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp làm công tác giáo dục thế hệ trẻ.

2. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành

a) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng cho thanh, thiếu niên, đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống. Ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy, mại dâm…, góp phần giữ gìn và phát triển bền vững những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ IV (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 củaBộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

c) Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, ngăn chặn có hiệu quả các sản phẩm văn hóa độc hại, các thông tin sai trái, các trang Web, mạng xã hội phản động, đồi trụy. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới cho thanh, thiếu niên. Chú trọng tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống Diễn biến hòa bình, phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tạo ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

d) Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức có chuyên môn về văn hóa, văn học nghệ thuật xuất bản các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng nghệ thuật, góp phần định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế và sản phẩm văn hóa hiện có, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu niên. Xây dựng môi trường văn hóa công sở, khu dân cư, địa phương, gia đình văn hóa.

đ) Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội, Hội trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh, thiếu niên, tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục thông qua đổi mới hình thức sinh hoạt đoàn, đội, hội và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cơ sở, chú trọng sinh hoạt chi đoàn theo các chuyên đề, nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực tại địa phương đang được thanh, thiếu niên quan tâm.

e) Từng bước tăng ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Ưu tiên bố trí quỹ đất và kinh phí để xây dựng trường học, công trình phúc lợi, vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu niên. Phát huy cơ sở vật chất của các trung tâm văn hóa, hệ thống nhà văn hóa thôn, làng, bản, khu phố để tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu niên. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (nhất là ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan), bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống, học tập, vui chơi.

3. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

a) Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh, thiếu niên; cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại cái xấu, cái ác.

b) Xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa; lồng ghép tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên là học sinh, sinh viên trong các giờ học ngoại khóa, qua đó góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Tạo điều kiện để các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học phát huy vai trò, ảnh hưởng và tích cực tham gia quá trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học”.

c) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn giáo dục chính trị, đạo đức, giáo dục công dân, bảo đảm thực chất, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành lối sống có văn hóa, nghĩa tình, phấn đấu thực hiện mục tiêu Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất nước.

d) Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

4. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh, thiếu niên

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan đến thanh, thiếu niên, gắn với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em, Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam, Chương trình xây dựng nông thôn mới.

b)Tăng cường giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với thế hệ trẻ, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh, thiếu niên, nhất là ở các khu vực đông dân cư, trung tâm hành chính chính trị và địa bàn nhạy cảm. Kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những mô hình hay, giải pháp mới từ cơ sở, tạo động lực phát huy sáng kiến của thế hệ trẻ trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học hiệu quả, có tính ứng dụng cao.

c) Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Đội, Hội, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên.

d) Tổ chức Đoàn, Đội, Hội chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đa dạng hóa nội dung, đổi mới phương thức giáo dục chính trị của Đoàn cho thế hệ trẻ, nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, dễ tiếp thu về nội dung, gần gũi với thanh, thiếu niên. Xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hệ thống các nhà văn hóa thanh, thiếu niên.

đ) Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, qua đó, vừa làm công tác giáo dục, vừa phát huy vai trò của thế hệ trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời, tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh, thiếu niên vào tổ chức.

e) Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh, thiếu niên về lịch sử hào hùng của dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam; bồi dưỡng và nâng cao lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước đã đạt được, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay.

f) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác giáo dục của Đoàn; tiến hành đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội phù hợp với yêu cầu, tình hình mới. Nâng cao chất lượng đoàn viên và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

g) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký triển khai thí điểm xây dựng các Văn phòng tư vấn, hỗ trợ pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh, thiếu niên tại cơ sở hoặc các hình thức khác như: Hòm thư, đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thanh, thiếu niên...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đoàn thể quan tâm phối hợp trong việc tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư đạt hiệu quả cao.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá.

4. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thưvề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo cáo định kỳ kết quả tổ chức triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 12 hàng nămđể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” của UBND tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có liên quan và UBND huyện,thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhạm Đăng Quyền