ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như sau:

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương.

2. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá, bảo đảm đạt được mục tiêu và hiệu quả, kết quả của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Tăng cường công tác tuyên truyền

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, của cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện sự giám sát của nhân dân về chủ trương thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

1. Tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc tuyên truyền, thống nhất nhận thức và hành động về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

II. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

1. Về tổ chức bộ máy

a) Nội dung công việc:

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Năm 2016, giữ ổn định cơ cấu tổ chức như hiện nay. Chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn, không thành lập các tổ chức trung gian.

- Tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Tổ chức phân loại đơn vị sự nghiệp và thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp (hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, từng bước cổ phần hóa, hợp tác công tư...); đẩy mạnh xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (trường đại học, trung học chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề, bệnh viện…) theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài Nhà nước, nhất là các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Phân công thực hiện

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: Xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

- Các Sở, ban, ngành:

+ Xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan chuyên môn theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

+ Rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy hoạch.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp các trường, điểm trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp theo các cấp học, bậc học theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

+ Sở Y tế: Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý; sắp xếp mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; sắp xếp các trường, điểm trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp theo các cấp học, bậc học theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Sở Nội vụ: Thẩm định chặt chẽ các Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên thực hiện việc rà soát, tổ chức phân loại đơn vị sự nghiệp và xây dựng Đề án chuyển đổi hình thức hoạt động của Đơn vị sự nghiệp (theo mô hình doanh nghiệp, từng bước cổ phần hóa, hợp tác công tư...) giai đoạn 2016-2020. Bố trí nguồn vốn cho việc tổ chức sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học và các đơn vị sự nghiệp theo quy hoạch.

- Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Về tinh giản biên chế

a) Nội dung công việc:

- Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế của tỉnh so với biên chế được giao của năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì cơ quan, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có.

- Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 và từng năm, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế được giao của năm 2015. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

- Chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế của cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hàng năm, giảm 50% số biên chế thuộc diện tinh giản và giảm 50% biên chế của số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đẩy nhanh việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp.

- Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt yêu cầu tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, sức khỏe; những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; những người dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

- Đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ tỉnh đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố. Khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã khi hết nhiệm kỳ mà không đủ điều kiện tái cử; xây dựng cơ chế quản lý người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố gắn với phát huy quyền làm chủ, giám sát của nhân dân và đẩy mạnh thực hiện hình thức tự quản tại cộng đồng dân cư.

- Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, chế độ chính sách và mục tiêu đề ra.

b) Phân công thực hiện

- Giám đốc Sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng kế hoạch, đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả tinh giản biên chế trong phạm vi, thẩm quyền quản lý.

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu không hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm về Đảng và Nhà nước.

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm soát và thẩm định việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện tinh giản biên chế.

- Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế, cấp phát kinh phí, chi trả trợ cấp cho các đối tượng tinh giản biên chế và thực hiện tổng hợp dự toán, quyết toán kinh phí tinh giản biên chế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

III. Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

1. Nội dung công việc:

a) Rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu phù hợp của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức. Việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp thực hiện theo đúng quy định của Trung ương.

2. Phân công thực hiện

a) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

IV. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức

1. Nội dung công việc

a) Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức (bao gồm cả tuyển chọn lãnh đạo quản lý).

c) Đổi mới cơ chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc: cấp trên đánh giá, phân loại cấp dưới; người đứng đầu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; cấp trên trực tiếp đánh giá, phân loại người đứng đầu.

d) Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc.

đ) Quy định rõ số lượng cấp phó phù hợp với từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả.

g) Xây dựng cơ chế thu hút người có tài năng, các chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

h) Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ vào công tác trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.

i) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh.

2. Phân công thực hiện

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về công tác quản lý và sử dụng biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Sở Nội vụ

- Tham mưu thực hiện quản lý chặt chẽ biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển dụng, đánh giá công chức, viên chức; cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh.

(Có phụ lục phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kèm theo)

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT-NC.

TM. ỦY BAN NHÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘNG NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thi gian hoàn thành

I

Trình HĐND tỉnh: Đề án thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

Sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương

II

Trình UBND tỉnh:

1

Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Các Sở, ban, ngành

Sở Nội vụ

Sau khi có quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương

2

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực

Các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan

Quý II/2016

3

Đề án kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan

Quý IV năm 2017

4

Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế

Các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Quý IV/2016

5

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP .

Các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Ngày 01 tháng 4 và 01 tháng 10 hàng năm (từ 2016-2021)

6

Ban hành Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Quý IV năm 2017

7

Đán “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành trung ương

8

Đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030”

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành trung ương

9

Hoàn chỉnh Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Sở Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố

Sau khi Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh

10

Hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành trung ương

11

Triển khai việc tổ chức thi tuyển viên chức trên máy tính

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành trung ương

12

Xây dựng và công khai bộ đề, câu hỏi sử dụng trong thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành trung ương

13

Xây dựng cơ chế thu hút người có tài năng, các chuyên gia trong ngành, lĩnh vực vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành trung ương

14

Xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành trung ương

III

Báo cáo UBND tỉnh:Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp theo hướng tinh gọn, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp theo các cấp học, bậc học.

Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan liên quan

Quý II/2017