ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 152/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 06 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNGĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀQUYẾT ĐỊNH SỐ 401/QĐ-TTG NGÀY 14/3/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thịsố 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW; Văn bản số 210-CV/TU ngày 16/5/2016của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bíthư; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trênđịa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, vai trò, tráchnhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về ý nghĩa,tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việcthực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chươngtrình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thúcđẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo củacác cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xãhội trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụngchính sách xã hội.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bíthư Trung ương đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượngchính sách xã hội khác nhằm nâng cao nhận thức đối với các chủ trương, chínhsách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

- Xác định vai trò, trách nhiệm củacác sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị có liênquan trong phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đối với hoạt độngtín dụng chính sách trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Thủ trưởng các sở, ngành: Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh, HộiLiên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn,Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xãxác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thường xuyên của đơnvị.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp vớicác sở, ban, ngành liên quan hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sungnguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay hộ nghèo vàcác đối tượng chính sách trên địa bàn.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt côngtác điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộmới thoát nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách tín dụngđúng mục tiêu, đúng đối tượng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, UBNDcác huyện, thành phố, thị xã, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Chính sách và xã hội các cấp, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn vàcác cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớpnhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã:

- Hàng năm bố trítối thiểu 200 triệu đồng từ nguồn Ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàngChính sách xã hội các huyện, thành phố, thị xã để cho vay hộ nghèo và các đốitượng chính sách trên địa bàn theo quy định;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cáccấp, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh,Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thu hồi nợ đến hạn, quá hạnvà áp dụng các biện pháp, giải pháp thu hồi nợ quá hạn đối với các trường hợpcó điều kiện trả nợ nhưng chây ỳ không trả nợ;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trênđịa bàn trong hoạt động giao dịch định kỳ, xác nhận đúng các đối tượng chínhsách đủ điều kiện vay vốn và kịp thời cập nhật danh sáchcác hộ nghèo, hộ cận nghèo tạo thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội cáccấp giải ngân đúng quy định;

6. Ngân hàng Chính sách xã hội cáccấp:

- Thường xuyên tham mưu cho chínhquyền các cấp kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hộicùng cấp; có giải pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn Ngân sách có hiệuquả. Chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệmvà vay vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tại các xã,phường, thị trấn, thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trênđịa bàn;

- Chủ trì, phốihợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc chovay để hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo, cho vay nhà ở xã hội;

7. Các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉđạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 210-CV/TUngày 16/5/2016 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư;

- Thường xuyên quan tâm hỗ trợ Ngânhàng Chính sách xã hội các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảmbảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh,

8. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh,Tỉnh đoàn thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác theo Văn bản số 3948/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM ngày 03/12/2014 về việc thực hiện ủythác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp vớiNgân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và chính quyền địa phương trong việc củng cố,nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụđược giao tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch này.

2. Giao chi nhánh Ngân hàng Chínhsách xã hội tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh để cógiải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TWngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.


- Văn phòng Chính phủ;- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tnh, UBMTTQ tnh;nh;àn thể cấp tnh;ã;1.n điện tử: Các thành phần còn li.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
C
HỦ TỊCHĐặng Quốc Khánh