ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1235/QĐ-TTG NGÀY 03/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC VẤN ĐỀ VỀ TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố Đà Nng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.

2. Mc tiêu cthể

a) 100% văn bản pháp luật, chính sách về trẻ em ở cấp thành phố, cấp quận huyện khi xây dựng được tham vấn ý kiến trẻ em.

b) 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vn ý kiến trẻ em.

c) 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến trẻ em.

d) 100% các quận, huyện triển khai thực hiện 03 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em.

2. Phạm vi: Được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn thành phố.

3. Thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2020

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em

a) Mục tiêu: Nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em.

b) Chỉ tiêu

- 100% cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE) các cấp có hiểu biết và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- 100% cán bộ chính quyền các cấp tại địa bàn thực hiện có hiểu biết và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- 100% cán bộ Đoàn, phụ trách Đội, giáo viên tại địa bàn thực hiện có hiu biết và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em tại địa bàn thực hiện có hiểu biết và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

c) Đối tượng: Các cơ quan, tổ chức, người dân, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em từ 6 tui trở lên.

d) Nội dung hoạt động

- Hàng năm, tổ chức các đợt truyền thông; thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên báo, đài...; tổ chức Diễn đàn trẻ em và các sự kiện nhân các dịp lễ, tết của trẻ em nhằm thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông về quyền tham gia của trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin ở cơ sở và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về quyền tham gia của trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em tham gia xây dựng tài liệu truyền thông;

- Lồng ghép nội dung truyền thông thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các chương trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em hàng năm của các cấp, các ngành;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về quyền tham gia của trẻ em trong gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, tại các văn phòng, các đim dịch vụ tư vấn nhm thay đi nhận thức cho trẻ em, cán bộ giáo viên trong nhà trường, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, cán bộ Đoàn, Đội về quyền tham gia của trẻ em, đặc biệt truyền thông kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trẻ em. Tổ chức tập huấn, hội thảo, trao đổi biểu dương những tấm gương điển hình về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

- Theo dõi, đánh giá kết quả các hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông trong gia đình, nhà trường, định kỳ đánh giá tác động của hoạt động truyền thông đối với trẻ em, người lớn tại địa bàn triển khai thực hiện.

đ) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nng, Báo Lao động và Xã hội tại Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Phát Thanh-Truyền hình Đà Nng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, các sở, ngành khác liên quan và UBND các quận, huyện.

2. Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em

a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về bảo đảm quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tchức, cá nhân, gia đình và xã hội có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chú trọng đối tượng cán bộ BVCSTE các cấp, giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội, cha mẹ và trẻ em; tchức tập huấn, hội thảo, hướng dẫn thực hiện và nâng cao năng lực theo dõi, đánh giá việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

b) Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ qun lý nhà nước về trẻ em, cán bộ làm công tác BVCSTE cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường được nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và tổ chức thực hin các chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình về quyền tham gia của trẻ em;

- 70% đội ngũ cộng tác viên công tác BVCSTE thôn, tổ dân phố được nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- 100% cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên tại địa bàn thí điểm được tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em;

- 50% cha mẹ, trẻ em tại địa bàn thí điểm được tập huấn, trang bị kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

c) Đối tượng: Đội ngũ cán bộ BVCSTE các cấp và công tác viên thôn, tổ dân phố; cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên, cha mẹ và trẻ em.

d) Nội dung hoạt động:

- Xây dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện quyền tham gia của trẻ em:

+ Rà soát, đề xuất xây dựng hoặc sửa đổi các văn bản pháp luật, chính sách có liên quan đến quyền tham gia của trẻ em. Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, hội đoàn thể cấp thành phố và địa phương trong việc thúc đy quyền tham gia của trẻ em;

+ Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện quyền tham gia của trẻ em; xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn về quyền tham gia của trẻ em, các kỹ năng làm việc với trẻ em.

- Theo dõi, đánh giá thực hiện quyền tham gia của trẻ em:

+ Triển khai, hướng dẫn các tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và tổ chức xã hội.

+ Tổ chức các đợt khảo sát, đánh giá việc thực hiện các quyền tham gia của trẻ em, việc xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em bao gồm: quyền được tiếp cận thông tin, lắng nghe, bày tỏ ý kiến, được xem xét phản hồi trong môi trường gia đình, nhà trường, cộng đồng; tình hình thực hiện quyền tham gia của trẻ em trên các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội; việc lắng nghe, xem xét phản hồi ý kiến của trẻ em của các cơ quan xây dựng pháp luật, chính sách và các địa bàn dự kiến thực hiện các mô hình thúc đy quyền tham gia của trẻ em;

+ Tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ cho cán bộ phụ trách công tác BVCSTE ở các địa phương trong việc thu thập, cập nhật thông tin về quyền tham gia của trẻ em.

- Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện quyền tham gia của trẻ em

+ Rà soát, đánh giá, khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực, xây dựng chương trình, nội dung tập huấn, bồi dưỡng về quyền tham gia của trẻ em cho đối tượng được đào tạo, tập huấn;

+ Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, các mô hình về quyền trẻ em và quyền tham gia của trẻ em, về các văn bản quản lý nhà nước hướng dẫn thực hiện quyn tham gia của trẻ em, các hình thức, nguyên tắc, trách nhiệm, quy trình, tiêu chuẩn, kỹ năng làm việc với trẻ em... cho đội ngũ cán bộ BVCSTE các cấp và cộng tác viên thôn, tổ dân phố; kiến thức và các kỹ năng thúc đẩy quyền tham gia cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội.

đ) Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

3. Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

a) Mô hình 1 - Diễn đàn trẻ em: là hoạt động để trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc đcác cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em vnhững vấn đề có liên quan đến trẻ em

- Mục tiêu: Diễn đàn trẻ em cấp thành phố định kỳ tổ chức 01 năm/lần; cấp quận, phường, các sở ngành, hội đoàn thể tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức Diễn đàn trẻ em hàng năm. Đồng thời, tổ chức đưa trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em Quốc gia theo định kỳ 02 năm/lần.

- Đối tượng: Trẻ em từ 06 tuổi trở lên, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên.

- Nội dung hoạt động

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho trẻ em và người phụ trách trẻ em tham dự Diễn đàn;

+ Tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các trò chơi, giao lưu văn nghệ, tham quan; trẻ em thảo luận nhóm đđưa ra các khuyến nghị, thông điệp, trẻ em tham gia giao lưu với đại diện của lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội;

+ Truyền thông vDiễn đàn trẻ em và các thông điệp, khuyến nghị của trẻ em; tng kết, đánh giá tình hình thực hiện Diễn đàn trẻ em.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Đài Phát thanh - Truyền hình, các sở, ngành khác liên quan, UBND các quận, huyện.

b) Mô hình 2 - Thăm dò ý kiến trẻ em: Là hình thức tham vấn ý kiến trẻ em thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phiếu hỏi, điện thoại di động, tổng đài tư vấn, internet và các hình thức phù hp khác.

- Mục tiêu: Các văn bản pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em được tổ chức thăm dò ý kiến trẻ em. Tổ chức thăm dò ý kiến trẻ em cấp thành phố; cấp quận, huyện vào năm 2017, 2020.

- Đi tượng: Trẻ em từ 06 tuổi trở lên.

- Nội dung hoạt động

+ Xây dựng kế hoạch, bộ công cụ thăm dò ý kiến trẻ em;

+ Hướng dẫn nội dung, quy trình thăm dò ý kiến trẻ em về các vấn đề có liên quan đến trẻ em; tổ chức triển khai các mô hình thăm dò ý kiến trẻ em đến các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương;

+ Nội dung thăm dò ý kiến trẻ em: các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến trẻ em, môi trường giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, phòng chống tai nạn thương tích, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em;

+ Tổ chức thăm dò ý kiến trẻ em qua các kênh: Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em, tin nhắn điện thoại di động, các website, báo chí, hội nghị, hội thảo, phiếu hỏi..,

+ Tổng hợp, báo cáo, tổ chức hội thảo công bố kết quả thăm dò ý kiến; đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm và khuyến nghị khi thực hiện mô hình; tổ chức theo dõi, đánh giá mô hình để đưa ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất nhân rộng mô hình.

- Cơ quan thực hiện mô hình:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thăm dò ý kiến trẻ em tại cộng đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thăm dò ý kiến trẻ em tại trường học.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Thành đoàn, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, các sở ngành khác liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường.

c) Mô hình 3 - Hội đồng trẻ em: là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đi, đối thoại với đại diện Hội đồng nhân dân các cấp về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương.

- Mục tiêu: Thành lập và tổ chức hoạt động Hội đồng trẻ em cấp thành phố.

- Đối tượng: Trẻ em từ 06 tuổi trở lên; lựa chọn các em từ tổ chức Đoàn, Đội.

- Nội dung hoạt động

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị... lấy ý kiến triển khai thực hiện mô hình Hội đồng trẻ em;

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông về mô hình Hội đồng trẻ em;

+ Xây dựng kế hoạch, lựa chọn đối tượng trẻ em tham gia và xây dựng nội dung hoạt động của Hội đồng trẻ em;

+ Thành lập Hội đồng trẻ em, trẻ em tổ chức bình bầu Hội đồng trẻ em căn cứ các tiêu chí do trẻ em đề xuất với sự hỗ trợ của người lớn;

+ Tổ chức các hoạt động của Hội đồng trẻ em và định kỳ họp Hội đng trẻ em về các vn đề liên quan đến trẻ em;

+ Tổng hợp những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Hội đồng trẻ em gửi đến lãnh đạo các sở, ban, ngành và HĐND thành phố để xem xét, phản hồi;

+ Xây dựng báo cáo, đánh giá kết quả, đúc kết kinh nghiệm và khuyến nghị khi thực hiện mô hình, tổ chức theo dõi, đánh giá mô hình để đưa ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất nhân rộng mô hình.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thành đoàn Đà Nẵng

+ Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. các sở, ngành khác liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

d) Mô hình 4 - Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em: là tổ chức được thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện của trẻ em, do trẻ em chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến quyền và bn phận của trẻ em.

- Mục tiêu: Mỗi quận, huyện và mỗi trường THCS có ít nhất 01 câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em được thành lập (đối với các câu lạc bộ trẻ em đã thành lập tiếp tục duy trì hoạt động).

- Đối tượng: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên.

- Nội dung hoạt động

+ Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động mô hình câu lạc bộ trẻ em.

+ Hướng dẫn thành lập và duy trì câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em.

+ Xây dựng và triển khai tài liệu hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ; Lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ.

+ Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, ghi nhật ký và lập báo cáo sinh hoạt câu lạc bộ.

+ Tổ chức tập huấn kỹ năng tổ chức điều hành hoạt động câu lạc bộ, giao lưu, liên hoan các câu lạc bộ; hội nghị, tổng kết, đánh giá, đúc kết, rút kinh nghiệm về triển khai mô hình.

- Cơ quan thực hiện mô hình:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì mô hình câu lạc bộ tại cộng đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì mô hình câu lạc bộ tại trường học.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành đoàn, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, các sở, ngành khác liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

e) Mô hình 5 - Các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện

Các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện là những đề xuất, sáng kiến của trẻ em nhằm giải quyết các nhu cầu của trẻ em, cộng đồng và xã hội. Những chương trình, hoạt động này do trẻ em đề xuất, xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện với sự hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ đáp ứng các quyền tham gia của trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Mục tiêu: Mỗi quận, huyện có ít nhất 01 chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại nhà trường và cộng đồng liên quan đến quyền tham gia của trẻ em.

+ Giai đoạn 2016-2018: Thực hiện thí điểm tại quận Hải Châu và Thanh Khê;

+ Giai đoạn 2019-2020: Triển khai tại các quận, huyện còn lại: quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang

- Đối tượng: Trẻ em từ 06 tuổi trở lên.

- Nội dung hoạt động

+ Triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng đến các địa phương;

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình;

+ Thành lập nhóm giảng viên nguồn cấp thành phố, cấp huyện gồm cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ;

+ Lựa chọn thành viên tham gia mạng lưới hỗ trợ trẻ em tại cấp xã gồm cán bộ làm công tác BVCSTE, cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên, tổng phụ trách của các địa bàn thí điểm mô hình; thành lập nhóm trẻ nòng cốt;

+ Nhóm giảng viên nguồn cấp thành phố, cấp huyện; mạng lưới hỗ trợ trẻ em cấp xã; nhóm trẻ em nòng cốt được tham dự tập huấn do Trung ương tổ chức; phát động trẻ em xây dựng chương trình, hoạt động; thm định phê duyệt chương trình, hoạt động để trẻ em thực hiện;

+ Nhóm trẻ nòng cốt thực hiện chương trình, hoạt động dưới sự giám sát, hỗ trợ của mạng lưới hỗ trợ trẻ em: khảo sát ban đầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, hội thảo thông qua chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, giám sát các chương trình, hoạt động;

+ Mạng lưới hỗ trợ trẻ em báo cáo đánh giá kết quả thực hiện với các cơ quan cấp thành phố và Trung ương;

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về triển khai mô hình.

- Cơ quan thực hiện mô hình:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, các sở ngành khác liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BVCSTE, đặc biệt là ý nghĩa, sự cần thiết về quyn tham gia của trẻ em. Phát huy vai trò và sự tham gia của trẻ em trong công tác truyền thông, vận động xã hội về BVCSTE.

2. Nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân. Đng thời, xây dựng cơ chế phi hp liên ngành để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

3. Các sở, ngành, địa phương khi xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến trem; nhà trường, cộng đồng, xã hội khi xây dựng và thực hiện quyết định, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến trẻ em phải tổ chức tham vấn, lấy ý kiến của trẻ em bng các hình thức phù hợp.

4. Tổ chức các sự kiện về quyền tham gia của trẻ em như Diễn đàn trẻ em, liên hoan gặp mặt trẻ em, sinh hoạt câu lạc bộ... Mở rộng mối quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em với các địa phương khác trong cả nước.

5. Đẩy mạnh vic huy động các nguồn lực của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp để thực hiện Kế hoạch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực đtổ chức các hoạt động, các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch để các hoạt động, các mô hình tham gia của trẻ đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực để phát triển và nhân rộng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách Trung ương phân b; ngân sách thành phố, ngân sách quận, huyện, xã, phường được giao trong dự toán của đơn vị và huy động từ các tổ chức quốc tế, cộng đồng.

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán, căn cnhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ngành và các địa phương lập dự toán chi bảo đảm các hoạt động của Kế hoạch này; lồng ghép, gắn kết với các chương trình, dự án liên quan do các đơn vị chủ trì trình và gửi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp vào dự toán cho ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và các đề án được phân công theo Kế hoạch;

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về quyền tham gia của trẻ em;

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tham vấn ý kiến trẻ em khi xây dựng pháp luật, chính sách, chương trình, đề án có liên quan đến trẻ em;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố; Tham mưu thành phố tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành đoàn và các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

- Triển khai bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách Đoàn, Đội trong trường học về việc xây dựng và áp dụng phương pháp giáo dục gắn liền với sự tham gia của trẻ em;

- Lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển của trẻ em;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thành lập các mô hình, câu lạc bộ thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, chú trọng tổ chức thăm dò ý kiến trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện trong nhà trường nhằm giải quyết các nhu cầu hợp lý của trẻ em.

3. Đề nghị Thành đoàn: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng và nhân rộng mô hình "Hội đồng trẻ em”; tăng cường chỉ đạo các hoạt động Đoàn, Đội trong các nhà trường, tại địa phương để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em một cách tích cực, chủ động, giúp trẻ em phát huy các quyền của bản thân.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện các chính sách thúc đẩy các hoạt động tham gia của trẻ em trong gia đình để các em thực sự phát huy tốt vai trò của bản thân cũng như thấy được trách nhiệm và bổn phận đối với gia đình, xã hội; chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí lành mạnh, phù hợp.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí trong kế hoạch ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch. Huy động các nguồn vốn viện trợ, phi chính phủ cho công tác BVCS&GD trẻ em.

6. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành, địa phương có liên quan đề xuất bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để thực hiện Kế hoạch. Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này do các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị, Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương vào dự toán ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

7. Sở Thông tin - Truyền thông: Chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động liên quan đến trẻ em, quyền tham gia của trẻ em; phối hợp tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

8. S Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tuyên truyn phbiến pháp luật về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến quyền tham gia của trẻ em.

9. Các S, ngành, đơn vị liên quan: Trong quá trình xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em phải tổ chức tham vấn ý kiến trẻ em theo hình thức phù hợp; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch này vào kế hoạch hoạt động hàng năm, định kỳ của mình để phối hợp thực hiện.

10. y ban nhân dân các quận, huyện:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động hằng năm về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn;

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khi xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án liên quan đến trẻ em phải tham vấn ý kiến trẻ em;

- Chủ động btrí ngân sách, nhân lực để thực hiện Kế hoạch;

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo hằng năm về kết quả triển khai Kế hoạch gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố.

11. Đnghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố: Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức cho các hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục con cái; tôn trọng, tạo điều kiện để con em tự tin tham gia và có tiếng nói ở gia đình, nhà trường, xã hội.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và các tổ chức xã hội: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức trin khai Kế hoạch; đy mạnh công tác truyền thông về quyền tham gia của trẻ em; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về quyền tham gia của trẻ em.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11), các sở, ngành, hội đoàn thể và các địa phương báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về UBND thành phố (thông qua SLao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định s1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thtướng Chính phủ về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, xử lý.

Nơi nhận:
- Cục BVCSTE, Bộ LĐTBXH (b/c);
- CT UBND TP (b/c);
- UBMTTQTP, các hội đoàn thể;
- Các sở, ngành;
- UBND quận, huyện;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Việt Dũng