ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 159/KH-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÙNG BIỂN, ĐẢO TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ .BCĐBĐ-HĐ ngày 02/01/2013 của Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh xây dựng Kế hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo được phân công phụ trách. Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền khai thác trộm tài nguyên khoáng sản; tình trạng trộm cắp ngư cụ, tranh chấp ngư trường, trấn cướp, buôn lậu, sử dụng vật liệu nổ trái phép... của ngư dân ta trên vùng biển, đảo của tỉnh.

1.2. Đảm bảo an toàn cho nhân dân và các phương tiện hoạt động trên vùng biển, đảo của tỉnh. Làm tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển, giảm thiểu số vụ tai nạn và thiệt hại do thiên tai, tai nạn, rủi ro trên biển.

1.3. Nâng cao nhận thức của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh trên biển, đảo và vùng nước nội thủy; cửa sông, cửa lạch chính đổ ra biển; các cảng biển, cảng cá, bến cá, âu tránh bão, khu neo đậu tàu thuyền; các khu du lịch ven biển...

2. Yêu Cầu

2.1. Cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo và UBND tỉnh Nghệ An về công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

2.2. Phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh với các Sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương tuyến bin trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG.

(có bảng đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan chủ động xây dựng kế hoạch của ngành mình, đơn vị mình tổ chức thực hiện, báo cáo về UBND tỉnh qua Ban chđạo Bin Đông, Hải đảo tỉnh.

2. Giao Sở Ngoại vụ (Cơ quan Thường trực BCĐ Biển Đông - Hi Đảo):

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; thường xuyên báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành về UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương ven biển lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo nhà nước về Biển Đông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ và Tổ chức giúp việc BCĐ Biển Đông - Hải đảo tỉnh
- Chánh Văn phòng, PVP ĐN;
- Phòng VX-NV (Huế);
- Lưu: VTUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hoa
Trưởng BCĐ Biển Đông - Hải Đảo

NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(kèm theo Kế hoạch số 159/KH-UBND.NV ngày 22 tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN (QUÝ)

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

1.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tchức trin khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bsung, giải quyết những nảy sinh, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện. Tổng hợp báo cáo hoạt động bảo vệ chủ quyền bin, đảo của BCĐ Biển Đông - Hải đảo tỉnh.

Sở Ngoại vụ (Cơ quan Thường trực BCĐ Biển Đông, Hi Đảo)

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự, Công an tỉnh, S NN và PTNT...

Q1

Q2

Q3

Q4

2.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức về pháp luật về chủ quyền biển đảo trong tình hình mới cho ngư dân, các chủ phương tiện hoạt động sản xuất trên bin, các cán bộ làm công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo tại huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.

- In ấn tài liệu tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức về pháp luật về chủ quyền bin đảo trong tình hình và cấp phát cho các huyện, xã ven bin.

- Mở chuyên trang tuyên truyền Biển, đảo trên cng thông tin của Sở Ngoại vụ.

Sở Ngoại vụ

BCH Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Chi Cục KTBVTS tỉnh, TX Hoàng Mai, UBND huyện Quỳnh Lưu

Q1

Q2

Q3

4

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực BCĐ Biển Đông, Hải đảo Nhà nước và các Sở, Ban, ngành, địa phương ven bin trin khai thực hiện các định hướng chỉ đạo mới của Đng, Nhà nước về công tác bin đảo.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, Ban, Ngành và địa phương ven biển là thành viên của BCĐ BĐ, HĐ

Q2

Q3

5

- Tchức Đoàn liên ngành thăm và làm việc với cán bộ chiến sỹ Đảo Ngư, Đảo Mắt, UBND các huyện, thị xã tuyến biển. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo trong năm 2016 của tỉnh, xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017

Sở Ngoại vụ

Sở KHĐT, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự, Công an tnh, Sở NN & PTNT …

Q4

6

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giao chtiêu huy động nhân lực, tàu thuyền có công suất 90CV tr lên, nay rà soát bsung tàu có công suất từ 300CV tr lên.

- Tham mưu trình UBND tỉnh htrợ kinh phí mua sm trang thiết bị và xuồng cao su phục vụ công tác tuần tra xung quanh Đảo Mẳt, Đảo Ngư.

- Tham mưu đề nghị các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, xem xét cho hưởng chế độ ưu đãi khu vực đối với cán bộ, chiến sỹ Đảo Mắt.

BCH Quân sự tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành và địa phương ven biển là thành viên của BCĐ BĐ,

Q2

Q3

7

- Tiếp tục triển khai xây dựng các công trình chiến đấu trên đảo theo lộ trình quy hoạch đã được Bộ Tư lệnh Quân khu phê chuẩn.

BCH Quân Sự tỉnh.

Các Sở, Ban, Ngành và địa phương ven biển là thành viên của BCĐ BĐ, HĐ

Q1

Q2

Q3

Q4

8

- Tham mưu cho BCĐ diễn tập chđạo Thị xã Cửa Lò diễn tập khu vực phòng thủ có nội dung huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP .

BCH Quân Sự tỉnh

Các Sở, Ban Ngành và địa phương ven bin là thành viên của BCĐ BĐ, HĐ

Q3

9

- Chđạo Ban CHQS các huyện, thị xã tuyến biển, các đơn vị bảo vệ Đảo Mắt, Đảo Ngư thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia tuần tra kim soát trên bin và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng. Sẵn sàng sử dụng lực lượng, phương tiện trong phạm vi, khả năng của đơn vị tham gia cứu hộ, cứu nạn trên bin khi có lệnh của cấp có thm quyền.

BCH Quân sự tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành và địa phương ven biển là thành viên của BCĐ BĐ,

Q1

Q2

Q3

Q4

10

- Chđạo Ban CHQS thị xã Cửa Lò xây dựng điểm Trung đội DQ biển phường Nghi Thủy đ Quân khu rút kinh nghiệm chđạo chung.

BCH Quân sự tỉnh

BCH Biên phòng, UBND TX Cửa Lò

Q1

Q2

Q3

11

- Ch đo điểm về công tác huấn luyện, SSCĐ lực lượng pháo binh đảo mắt, đảo Ngư và tổ chức diễn tập phòng ngự Đảo (có bắn đạn thật) theo kế hoạch.

BCH Quân sự tỉnh

BCH Biên phòng, UBND TX Cửa Lò

Q3

- Chđạo Ban CHQS các huyện, thị tuyến biển tổ chức huấn luyện lực lượng Dân quân biển theo kế hoạch.

BCH Quân sự tỉnh

BCH Biên phòng, UBND các huyện, thị xã ven biển.

Q2

12

- Đề nghị các Bộ ngành trung ương xem xét, quyết định công nhận cho các xã (Diễn Bích, Diễn Ngọc huyện Diễn Châu và xã Quỳnh Dỵ, Quỳnh Ngọc, An Hòa huyện Quỳnh Lưu) là xã khu vực biên giới biển.

Sở Nội vụ

Sở Tài chính

Q1

Q2

Q3

Q4

13

- Phối hợp các sở, ngành hướng dẫn, các lực lượng hiệp đồng tchức trin khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; kịp thời tham mưu cho Ban Chđạo tỉnh điều chỉnh, bsung, giải quyết những nảy sinh, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp các sở, ban, ngành chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân KVBG bin, tập trung Luật bin Việt Nam năm 2013; Nghị định 71/2015NĐ-CP về quản lý hoạt động người và phương tiện trong KVBG bin nước CHXHCNVN; Chỉ thị s 22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006 của Thtướng Chính phủ về công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng bin; Chthị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất n, xung điện, chất đc đkhai thác thủy sản; Chthị số 18/CT-UBND tỉnhNghệ An v“Tiếp tục đy mạnh trin khai thực hiện Chthị số 25/1998/CT-UBND ngày 20/7/1998 củay ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc cấm sử dụng chất n, xung điện, chất độc đkhai thác thủy sn và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới, thực hiện tốt Kế hoạch số 378/KH-BCHBP tỉnh “Tăng cường công tác nắm tình hình và phối hợp các lực lượng đấu tranh với những hành vi vi phạm trên vùng bin trong tình hình mới”. Vận động nhân dân tích cực, chủ động bám bin, bám ngư trường đánh bt hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền bin, đo.

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức nắm tình hình từ xa các hoạt động của tàu thuyn nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam: tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, sdụng chất nổ, nghề sử dụng ống thổi kết hợp lưới kéo có gắn lưỡi bừa đkhai thác ngao, sò, ốc, kính điện khai thác thủy sản trái phép; nắm chc tình hình hoạt động của các đối tượng và hoạt động tôn giáo trái phép trong KVBG biển để kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý có hiệu quả.

BCH BĐBP tỉnh

CA, QS tỉnh, SNgoại vụ và các huyện, thị xã tuyến bin, Cảnh sát bin vùng 1, Hi đoàn 38/BĐBP , Vùng 1 HQ, Chi cục KT&BVTNTS tỉnh, Cảng vụ hàng hải Nghệ An

Q1

Q2

Q3

Q4

14

- Tchức lực lượng, phương tiện tuần tra kim soát người và phương tiện, hàng hóa ra vào cửa sông, ca lạch và trên bin kịp thời phát hiện, bt giữ, xlý các hành vi vi phạm pháp luật trong KVBG, vùng bin, tchức biên đội tàu tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, bảo vệ ngư dân khai thác hải sản.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên bin.

BCH BĐBP tỉnh

CA, QS tỉnh, Cảnh sát bin vùng 1, Hi đoàn 38/BĐBP , Hải quân vùng 1, Chi cục KT&BVNLTS, BĐBP Hà Tĩnh, BĐBP Thanh Hóa

Q1

Q2

Q3

Q4

15

Thường xuyên rà soát, điu chỉnh, bổ sung nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyn bin, đo theo Nghị định 30/CĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với các lực lượng chức năng tchức tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn phụ trách.

BCH BĐBP tỉnh

CA, QS tỉnh, Sở Ngoại vụ và các huyện, thị xã tuyến bin, Cảnh sát bin vùng 1, Hải đoàn 38/BĐBP , Vùng 1 HQ, Chi cục KT&BVTNTS tỉnh Nghệ An

Q1

Q2

Q3

Q4

16

Tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác Công an góp phần đảm bảo an ninh Bin Đảo Nghệ An năm 2016, cụ thhóa nội dung Kế hoạch chung số: 853/KH-CAT-PA61 ngày 13/12/2013 một kế hoạch lớn, nội dung bao gồm nhiều Chthị, Đề án, kế hoạch liên quan an ninh Bin đảo chính phcủa Bộ Công an...đ chđạo triển khai thực hiện. Đng thời tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chđạo các lực lượng chức năng có kế hoạch tuyên truyn, quán triệt nội dung cơ bn của các Hiệp định, Chthị, nghị định...của các cấp; giáo dục quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác trước ý đồ âm mưu của các thế lực thù địch và các phần txấu lợi dụng chống phá ta; chấp hành nghiêm các quy định hành nghề trên bin, thực hiện đúng các thỏa thuận, hiệp định liên quan mà ta đã ký kết với các nước trong khu vực; có biện pháp tổ chức bảo vệ, hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn các cơ sở sản xuất ngư nghiệp ngư dân bám biển, bám ngư trường, duy trì sản xuất; tổ chức các hình thức phối hợp, đoàn kết bảo vệ nhau khi hoạt động trên biển, chủ động đề phòng và đối phó với hoạt động tấn công, bắt giữ tàu cá từ phía TQ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Công an tỉnh

BCH Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Cảnh Sát bin, Hải quân Vùng 3, UBND các huyện, thị xã tuyến biển.

Q1

Q2

Q3

Q4

17

- Tăng cường công tác nắm và xử lý tình hình, tập trung nm âm mưu, ý đồ của nước ngoài về biển đảo; tình hình hoạt động tàu thuyền của nước ngoài liên quan đến việc tấn công, kiểm tra, bắt giữ xử phạt tàu cá ngư dân ta; tình hình cư trú, hoạt động của đối tượng lâm thời trên địa bàn tuyến biển;....nhm chủ động phòng ngừa và có kế hoạch đấu tranh thích hợp

Công an tỉnh

Q1

Q2

Q3

Q4

18

- Qun lý các hội nghị, hội thảo quốc tế, phối hợp các ngành chức năng thông báo các đối tác nước ngoài về việc Việt Nam cấm nhập khẩu, lưu hành và các hoạt động in ấn, viết vẽ, sao chụp, vận chuyển, mua bán phát tán dưới mọi hình thức các loại bản đồ, ấn phẩm, thiết bị thhiện yêu sách “đường lưỡi bò” của TQ. Vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ Việt Nam theo luật pháp quốc tế, không đTQ lợi dụng tuyên truyền, phát tán, gây bất lợi cho công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ta.

Công an tỉnh

Q1

Q2

Q3

Q4

19

Tăng cường nắm bắt, xử lý tình hình, tập trung nm âm mưu, ý đồ của nước ngoài về bin, đảo, tình hình hoạt động của tàu thuyền nước ngoài liên quan đến việc tấn công, kiểm tra, bắt giữ, xử phạt tàu cá ngư dân ta; tình hình cư trú, hoạt động lâm thời trên địa bàn tuyến biển,... nhằm chđộng phòng ngừa có kế hoạch đấu tranh thích hợp.

Công an tỉnh

nt

Q1

Q2

Q3

Q4

20

Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu, các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phn tử xu lợi dụng vn đphức tạp hiện nay trên Bin Đông đ gây mất n định, an ninh trật tự, trong đó cảnh giác cao với ý đkích động, biu tình chống TQ, tiến tới gây bạo loạn chống chính quyền; âm mưu chiếm đoạt, mua bán, di dời, hủy hoại các hiện vật, tài liệu có giá trị khẳng định chquyền bin đảo Tổ quốc, nhất là đối với hai Qun đảo Hoàng Sa và Trường Sa... đ đu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Công an tỉnh

nt

Q1

Q2

Q3

Q4

21

- Nâng cao hiệu quả công tác quan hệ phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp, giữa lực lượng Công an với Bộ đội Biên phòng, BCHQS tỉnh và các ngành chức năng khác trong công tác quản lý nhà nước về ANTT trên tuyến bin; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quhoạt động của các loại đối tượng.

Công an tỉnh

nt

Q1

Q2

Q3

Q4

22

- Lãnh đạo, chđạo tổ chức các hoạt động Mừng Đng, Mừng Xuân, tchức đón tết nguyên đán cho các đội tàu an toàn, tiết kiệm; đảm bảo an ninh trên các vùng biển.

- Lãnh đạo, chđạo tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ chủ quyn biển đảo. Nắm bắt tình hình khai thác thủy sn và kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm về Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các vùng bin. Thực hiện tốt Chthị s 31/2013/CT-UBND ngày 05/11/2013 về việc tăng cường qun lý hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An: Chthị số 07/2015/CT- UBND ngày 26/3/2015 về Tăng cường quản lý tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo trên vùng bin thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kim, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá tại các địa phương. Thực hiện tốt công tác dự báo ngư trường.

- Tham mưu thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định s67/2014/NĐ-CP .

- Thực hiện Quyết định 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBNDtỉnh Nghệ An về các chính sách hỗ trợ cho ngư dân; Tuyên truyền vận động bà con n dân tham gia khai thác vùng biển xa, hướng dẫn hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

BCH Bộ đội Biên Phòng; Các đồn Biên Phòng tuyến biển; Các địa phương trong tnh.

Q1

23

- Lãnh đạo, chđạo tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ chủ quyn biển đảo. Nắm bt tình hình khai thác thủy sản và kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm về Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các vùng bin. Thực hin tốt Chthị 18/CT- UBND, ngày 01/10/2014 về việc Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chthị số 25/1998/CT- UB.NN, ngày 20/7/1998 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản và tăng cường Bảo vệ nguồn lợi thủy sn trong thời gian tới; Chthị s31/2013/CT-UBND ; Chthị số 07/2015/CT- UBND ngày 26/3/2015

- Tuyên truyền vận động bà con ndân tham gia khai thác vùng biển xa, hướng dẫn hỗ trợ ngư dân theo Quyết định48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010.

- Triển khai thực hiện chính sách htrợ ngư dân: Hỗ trợ máy thông tin tầm xa cho tổ hợp tác; Htrợ mô hình đóng mới, cải hoán hầm bảo qun sn phẩm thủy sản; Hỗ trợ thí điểm mua máy dò ngang...

- Hỗ trợ thành lập các tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý tốt tàu cá dưới 20 CV.

- Hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển tại các địa phương trong toàn tỉnh. Xây dựng và phát huy vai trò của tđội sản xuất trên biển trong việc đm bảo an ninh trên biển, thực hiện tuyên truyền tại cơ sở về bảo vệ chquyền biển đảo trong tình hình mới.

- Tổ chức tập huấn cho bà con ndân các quy định của Nhà nước về chquyền biển đảo; Luật thủy sản; các quy định trong đăng kiểm, đăng ký tàu cá.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính ph: Nghị định s89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ;

- Chđạo, giám sát việc xây dựng, mrộng cảng cá Lạch Vạn.

- Sơ kết công tác Biển, Hi đảo 6 tháng đầu năm 2016 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

BCH Bộ đội Biên Phòng; Phòng cảnh sát giao thông đường Thủy; Các đồn Biên Phòng tuyến biển. Các địa phương trong tỉnh.

Q2

24

- Thực hiện tốt công tác đăng, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá tại các địa phương thuộc huyện Quỳnh Lưu. Thực hiện thống kê máy thông tin, tuyên truyn cho các phương tiện khai thác thủy sản trang bị đm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Triển khai nhiệm vụ thu thập số liệu thống kê nghề khai thác hải sản tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 củaUBND tỉnh Nghệ An; Thực hiện tốt công tác dự báo ngư trường; Thông tin về thời tiết và trực phòng chống lụt bão và TKCN.

- Thực hiện Quyết định 87/2014/QĐ- UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An v các chính sách htrợ cho ngư dân: Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính ph; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP .

- Phối hợp với Ban điều hành các tđồng quản lý kim tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng bin ven bờ.

- Tham mưu, đề xuất Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sn tăng số lượng Giấy phép khai thác trong vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quc cho ngư dân tỉnh Nghệ An.

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Khai thác và Bảo vệ ngun lợi thủy sản)

BCH Bộ đội Biên Phòng; Phòng cảnh sát giao thông đường Thủy; Các đồn Biên Phòng tuyến biển. Các địa phương trong tỉnh.

Q3

Q4

25

- Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình: các nhu cầu trên tuyến ĐT 535 đoạn Vinh-Cửa Hội,

- Phối hợp với các Bộ ngành TW, địa phương thu hút các nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án như Đại lộ Vinh-Cửa Lò; đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)….

- Tích cực phối hợp đẩy mạnh tiến độ các dự án như: Đường cao tốc Bắc Nam, dự án mở rộng cảng Cửa Lò và xây dựng bến số 5 và số 6, cảng Đồng Hồi...

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan.

Q1

Q2

Q3

Q4

26

- Tham mưu UBND tỉnh chđạo điều hành thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế, xã hội năm 2016, trong đó có nội dung phát trin kinh tế, xã hội vùng bin.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu ban hành chtrương đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dán và bố trí vốn đầu tư đối với một số dự án trên địa bàn vùng bin và ven bin.

- Tham mưu đy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đu tư các d án phát trin kinh tế, văn hóa - xã hội, gắn với QPAN vào địa bàn các xã, phường ven bin.

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã ven bin.

Q1

Q2

Q3

Q4

27

- Thực hiện nội dung tuyên truyền về biển đảo theo chđạo của Ban tuyên giáo Trung ương. Ban thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Chđạo Bin Đông-Hải đảo tỉnh.

- Tiếp tục chđạo, định hướng công tác tuyên truyền bin đảo; lập trường của Việt Nam, những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch svà thực tiễn khng định chquyền của Việt Nam đối với hai qun đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như những chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước ta về vấn đề Bin Đông.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, về vị trí, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chquyền biển đảo của Tquốc; trong bo vệ các hoạt động thăm dò dầu khí, phát trin kinh tế bin, đảo; trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên bin, đảo, nhất là các vùng biển xa...đ ngư dân yên tâm bám bin; tuyên truyền, phát huy sức mạnh tng hợp các cấp, ngành và toàn thnhân dân, tích cực vươn ra biển xa, đảo xa đphát triển kinh tế, xây dựng đất nước, góp phần khẳng định và bo vệ chủ quyền bin, đảo của Tquốc.

- Phối hợp với các ngành, lực lượng và địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đối với các phương tiện tham gia hoạt động nghề cá trên bin, bảo vệ tốt các nguồn lợi thủy sản.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, BCHBP tỉnh, UBND các huyện, TX ven biển.

Q1

Q2

Q3

Q4

28

Tổ chức Hội nghị phổ biến về Luật Tài nguyên và Môi trường biển đảo;

Sở Tài Nguyên và MT

UBND các huyện, TX ven biển.

Q3

29

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày đại dương thế giới, tuần lễ biển, đảo Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

S Tài Nguyên và MT

Q2

30

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án qun tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An.

STài Nguyên và MT

UBND các huyện, TX ven bin.

Q1

Q2

Q3

Q4

31

Tiếp tục duy trì chuyên trang tuyên truyền về Chủ quyền biển đảo trên Cổng TTĐT Nghệ An.

S Thông tin và TT

Sở Ngoại vụ

Q1

Q2

Q3

Q4

32

Đẩy mạnh cấp phép tần số cho các phương tiện thông tin tàu cá

S Thông tin và TT

Sở NN&PTNT, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; Cục tần số; UBND các huyện ven biển

Q1

Q2

Q3

Q4

33

Triển lãm ảnh về Hoàng Sa và Trường Sa tại các huyện

S Thông tin và TT

UBND các huyện, thành, thị

Q2

34

Tập huấn về tuyên truyền biển đảo

S Thông tin và TT

Các sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thành, thị

Q3

35

Phát hành 7 stập san PL&ĐS với số lượng hơn 1.600 cuốn/mỗi số cấp phát miễn phí về cơ sphục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thành, thị

Q1

Q2

Q3

Q4

36

Bổ sung và hệ thống tủ sách pháp luật về chủ quyền biển đảo, quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đo.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thành, thị

Q3

37

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ thuật phổ biến kiến thức pháp luật về chquyền biển đảo cho đội ngũ phòng Tư pháp huyện, thành phố, thị xã, báo cáo viên, tuyên truyn viên pháp luật và nhân dân trên địa bàn.

S Tư pháp

Các s, ban, ngành, và UBND các huyện, thành, thị

Q3

38

Tăng cường công tác hòa giải cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ, an ninh Tổ quốc, chủ quyền biển đảo ngay tại thôn, xóm, bản, làng.

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thành, thị

Q1

Q2

Q3

Q4

39

- Tích cực, chđộng tchức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác biển đảo, công tác khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sn, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển thuộc địa bàn.

- Phối hợp với Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sn - SNông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng đ án thành lp các Thợp tác, nghiệp đoàn khai thác thủy sản trên biển: Triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện; triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức kiến thức pháp luật về bin đảo cho cán bộ và ngư dân.

- Chđạo các phòng, ban chức năng triển khai thm định hoàn chỉnh hồ sơ các phương tiện đđiều kiện theo chtiêu được phân bổ đăng ký đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, tổng hợp kiến nghị các vướng mắc, đề xuất về Sở NN&PTNT để tham mưu UBND tỉnh kịp thời chđạo xử lý, tạo điều kiện cho ngư dân.

- Căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động và phát triển các Tổ hợp tác nghcá (ngoài chính sách của tỉnh)

UBND các huyện, thị xã ven biển

Các Sở, Ban ngành là thành viên BCĐ Biển Đông, Hải đo tỉnh

Q1

Q2

Q3

Q4