ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 159/KH-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2013/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2013 VỀ CHÍNH SÁCH ƯUĐÃI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHÀKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THAM GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTRỌNG ĐIỂM CỦA THỦ ĐÔ

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành triển khai thi hành Luật Thủ đô;Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thànhphố về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư pháttriển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham giathực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô. Để thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố có hiệu quả,kịp thời và thống nhất, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệnNghị quyết về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiệnchương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đôvới những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, từng bước đưa Luật Thủ đô vào cuộc sốngthực tiễn.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm củami cán bộ, công chức, mọi tầng lớp nhândân hiểu, nm vững ý nghĩa, sự cần thiết, nội dung cơ bảncủa Luật Thủ đô, các văn bản chi tiết thi hành Luật đthực thi hiệu quả.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc,thời hạn hoàn thành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị cóliên quan trong việc triển khai thực hiện cụ th hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố vềchính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư pháttriển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiệnchương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đôgiai đoạn 2013-2015.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biếnchính sách ưu đãi đốivới t chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học vàcông nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô

- Tchức phbiến chính sách và các văn bản quy định chi tiết thi hành chínhsách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ vàcác nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và côngnghệ trọng đim của Thủ đô với nội dung và hình thức phùhợp với từng ngành, lĩnh vực và đi tượng cụ th.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng caonhận thức, hiểu biết của công dân Thủ đô về chính sách ưu đãi đi với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và cácnhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học vàCông nghệ, Sở Thông tin và Truyn thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,UBND quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Trong cả giaiđoạn 2013-2015.

2. Xây dựng và ban hành quyđịnh v chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng vàdịch vụ khoa học công nghệ của Thủ đô

- Quy định chi tiết về điều kiện,tiêu chuẩn, hồ sơ xem xét tiếp nhận các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực ưu đãi,các dự án đu tư vkhoa học và côngnghệ thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đu tư phụcvụ các chương trình trọng điểm phát triển Thủ đô đưa vàoquy hoạch, kế hoạch sử dụng đt và ưu tiên lựa chọn địađiểm triển khai dự án theo quy hoạch.

- Xây dựng chính sách hưởng ưu đãi mức cao nhất cho các doanh nghiệp đu tư vào Khu Công nghệ cao. Được vay vn tại Quỹphát trin khoa học và công nghệ Thành phố với lãi suất ưuđãi để triển khai thực hiện dự án được ưu đãi.

- Xây dựng quy trình tổ chức tiếpnhận các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng và dịch vụ khoahọc công nghệ đảm bảo nguyên tc công khai, minh bạch,đúng đối tượng cần thu hút theo yêu cầu của Thành phtrongtừng giai đoạn phát trin kinh tế-xã hội.

- Hướng dẫn việc thực hiện quy trình,thtục thanh quyết toán v chế độ chính sách đối với các tchức, cá nhân trong lĩnh vực được ưu đãi, các dựán đu tư vkhoa học và công nghệ.Quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của các tổ chức, cánhân được hưởng ưu đãi khi tham gia đầu tư.

- Đơn vị thựchiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tàichính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giaiđoạn 2013-2015.

3. Xây dựng quy định vềchính sách ưu đãi đối với các tổ chức đu tư pháttriển công nghệ Thủ đô nhm nâng cao năng sut, cht ợngsản phm, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường, tiếtkiệm năng lượng

- Quy định chi tiết về điều kiện,tiêu chuẩn xét chọn các đi tượng trong diện được ưu đãi,nội dung và mức ưu đãi các dự án đầu tư về ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiêncứu, đổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ, sản xuất sản phẩm mới từ kết quảnghiên cứu; sản xuất sản phẩm bng công nghệ cao; các dựán đu tư mua công nghệ tiên tiến. Đầu tư thực hiện các dựán trong Chiến lược phát trin khoahọc và công nghệ Thủ đô, danh mục các công nghệ cao được ưu tiên đu tư phát triển và danh mục sản phẩm các công nghệcao được khuyến khích phát trin theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quytrình, tổ chức xét chọn, công khai minh bạch, thực hiện cải cách hành chính vthủ tục xét chọn.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học vàCông nghệ, Sở Kế hoạch và Đu tư, SởTài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giaiđoạn 2013-2015.

4. Chính sách ưu đãi đốivới các tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu ng dụng, triển khai thực nghiệm

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ xét chọn, điều kiện được áp dụng, nội dungvà mức ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia các lĩnh vựcnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được phê duyệt trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thủ đô do tổ chức, cá nhântự bỏ vốn thực hiện phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủđô. Quy trình xét chọn, điều kiện được áp dụng đảm bảo công khai, minh bạchđúng quy định.

- Đơn vị thựchiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành ph.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giaiđoạn 2013-2015.

5. Chính sách ưu đãi đối vi chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô

- Quy định chi tiết về điều kiện,tiêu chuẩn, hồ sơ xét chọn, điều kiện được áp dụng, nội dung và mức ưu đãi đốivới các chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước được Thànhphố chọn tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm củaThủ đô được áp dụng hình thức đặt hàng khoán gọn theo khối lượng công việc trêncơ sở chất lượng sản phm đầu ra đáp ứng tiêu chí, yêu cu của Thành phố hoặc được thỏa thuận theo lương đối với các chuyên gianhà khoa học là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nướcngoài.

- Xây dựng quy định chi tiết các nộidung được hưởng mức ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân của phầnthu nhập do thực hiện các nhiệm vụ của chương trình khoa học và công nghệ, đượcgiao đảm nhiệm các chức danh chương trình thuộc chương trình khoa học và côngnghệ trọng điểm của Thủ đô theo quy định của pháp luật; được ưu tiên trong cácdịch vụ giáo dục của Thành phố; được Thành phố xét vinh danh và khen thưởng theoquy định hiện hành.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học vàCông nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ,Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố, Cục Thuế Thành phố.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giaiđoạn 2013-2015.

6. Xây dng và ban hành hướng dẫn thủ tục để nhà đầu tư được ghi nhận và hưởngcác chính sách ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ tham giathực hiện chương trình khoa học và công nghệ trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặcđiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Hướng dẫn cụ thể những thủ tục đểnhà đầu tư được ghi nhận và hưởng những chính sách ưu đãi nghệ trong Giấy chứngnhận đầu tư hoặc điều chnh giấy chứng nhận đầu tư.

- Đơn vị thựchiện: Sở Kế hoạch và Đu tư.

- Cơ quan phê duyệt: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giaiđoạn 2013-2015.

7. Kiểm tra, thanh tra việcthực hiện chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa họcvà công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thđô

- Xây dựng tiêu chí hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chính sách ưu đãi đối vớitổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học vàcông nghệ tham gia thực hiện chương trình.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức hoặc cá nhân có thànhtích xut sắc trong thực hiện chính sách về chính sách ưuđãi đi với tchức, cá nhân đu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệtham gia thực hiện chương trình.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theophân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo các trường hợp viphạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đi với tổ chức, cánhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệtham gia thực hiện chương trình.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học vàCông nghệ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giaiđoạn 2013-2015

8. Thực hiện chế độ báocáo, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với tổchức, cá nhân đầu tư phát trin khoa học và côngnghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng điểmcủa Thủ đô

- Tổ chức thống kê tổng hợp số lượngvà danh sách các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ vàcác nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình, báo cáo UBNDThành phố.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giáviệc thực hiện chính sách hàng năm ở tt cả các cơ quan,đơn vị trực thuộc Thành ph nhm pháthuy những ưu đim của chính sách mang lại hiệu quả tíchcực, đồng thời điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế những nộidung chưa phù hợp để đáp ứng kịp thời với từng giai đoạn xây dựng, phát triểnTh đô.

- Đơn vị thựchiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giaiđoạn 2013-2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Côngnghệ: Là cơ quan thường trực, chủ trì giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách ưuđãi đi với tchức, cá nhân đầu tưphát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thựchiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim củaThành ph:

a) Hướng dn cáccơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phđăng ký và tchức thẩm định các chương trình, đề án, dựán trọng đim cn trọng dụng chuyêngia đu ngành, nhà khoa học trong nước hoặc nước ngoài.

b) Tổng hợp nhu cu thu hút hàng năm các tchức, cá nhân đu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoahọc và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng đim,trình UBND Thành ph quyết định.

c) Tổng hợp, thmđịnh hồ sơ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa họcvà công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trìnhkhoa học và công nghệ trọng đim củaThành ph, báo cáo UBND Thành phquyếtđịnh.

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quanliên quan nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định về lĩnhvực ưu đãi, các dự án đu tư vkhoahọc và công nghệ thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư phục vụ cácchương trình trọng điểm phát trin Thủ đô.

đ) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chínhsửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ củaThành ph; điu chỉnh mở rộng đi tượng, nội dung chi và quản lý kinh phí của Quỹ phù hợp với các quyđịnh của chính sách ưu đãi về khoa học và công nghệ. Kiện toàn tbộ máy của Quỹ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phụcvụ chính sách ưu đãi về khoa học và công nghệ.

g) Phối hợp với các cơ quan, đơn vịtheo dõi, quản lý các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triểnkhoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiệnchương trình.

h) Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện chính sách ưuđãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoahọc và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chươngtrình.

i) Chủ trì phihợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố banhành quy định về tổ chức xét chọn và tuyên dương khen thưởng chuyên gia giỏi,nhà khoa học đầu ngành, người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cóthành tích đặc biệt xut sắc. Phối hợp với các cơ quanliên quan hướng dẫn xét chọn, tổng hợp danh sách, xây dựng kế hoạch tchức lễ tôn vinh khen thưởng chuyên gia giỏi, nhà khoa học, người đượctrao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước trình UBND Thành phốphê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành, Đoàn th Thành ph, địa phươngđưa kế hoạch về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhàkhoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệtrọng điểm của Thành phố vào kế hoạch hàng năm của Sở, ban,ngành và địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ huy động các nguồn lực tài trợ trong nước và ngoài nước cho phát trin khoa họcvà công nghệ v chính sách ưu đãi đivới tổ chức, cá nhân đu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thựchiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim củaThành ph; đảm bảo kinh phí cho đutư xây dựng hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực cho lĩnh vựckhoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm.

3. SởTài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Khoa học và Công nghệ xác định tỷ lệ ngân sách hàng năm chi cho khoahọc và công nghệ, đảm bảo việc thc hiện nhiệm vụ, chương trình về khoa học và công nghệ Thành phố đã đề ra.

b) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ vềđịnh mức hỗ trợ về chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư pháttriển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiệnchương trình trọng đim của Thủ đô.

c) Đảm bảo kinh phí thực hiện các quyđịnh của chính sách và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhàkhoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

4. Sở Nội v

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học vàCông nghệ và cơ quan liên quan thực hiện cải cách hànhchính trong công tác quản lý khoa học và công nghệ. Đ xut biểu dương, khen thưởng tchức, cá nhân có thànhtích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệvà các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng điểm củaThủ đô.

5. SởThông tin truyền thông

Chủ trì phối hợp các cơ quan thông tn báo chí tchức thông tin trên các báo phản ánh trung thực, khách quan, chính xác đầy đủ và kịp thời về chính sáchưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ vàcác nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng điểm củaThủ đô.

6. CácSở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố, UBND quận,huyện, thị xã

a) Tuyên truyền, phổ biến quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đi với tchức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhàkhoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoahọc và công nghệ trọng điểm của Thđôở ngành, lĩnh vực hoặc cấp quản lý.

b) Căn cứ quy định của chính sách, đăng ký nhu cu v slượng đi với tchức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoahọc và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ củaThành ph.

c) Đăng ký cácchương trình, đề án, dự án trọng điểm cần thuê chuyên gia giỏi, nhà khoa họcđầu ngành, người được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước báocáo UBND Thành phố qua Sở Khoa học và công nghệ vào đầu Quý IV hàng năm.

d) Tiếp nhận, ký hợp đng với tchức, cá nhân đutư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học vàcông nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ, tạo điều kiệnthuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoahọc và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chươngtrình khoa học và công nghệ phát huy và phát trin đề tài,dự án về khoa học và công nghệ phục vụ địa phương, đơn vị.

e) Nhận xét đánh giá kết quả đầu tưphát triển khoa học và công nghệ hàng năm đối với các tổchức, cá nhân thực hiện chương trình tại địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáoUBND Thành phố qua SKhoa học và Công nghệ.

h) Đề xuất biểu dương, khen thưởng tổchức, cá nhân có thành tích xuất sc trong triển khai thựchiện chính sách ưu đãi về phát triển khoa học và công nghệ.

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo việc thi hành các quy định của Thành phố về chính sách ưu đãiđi với tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thựchiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô ở ngành, lĩnh vựchoặc cấp quản lý.

7. Liênhiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

- Tổ chức huy động đội ngũ trí thứctham gia các hoạt động khoa học và công nghệ của Thành phố; đẩy mạnh công tácthông tin tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với tổ chức,cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và côngnghệ tham gia thc hiện chương trình khoa học và công nghệtrọng điểm của Thủ đô. Tăng cường hoạt động tư vn, phảnbiện, giám định xã hội đi với các chương trình, dự ánphát triển khoa học và công nghệ của Thành phố.

- Theo dõi các hoạt động liên quanđến công tác tổ chức và quá trình thực hiện chính sách ưuđãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhàkhoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoahọc và công nghệ trọng điểm của Thủ đô; công tác nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng công nghệ. Đánh giá về mức độ và tiếnđộ hoàn thành theo định kỳ hàng năm, 5 năm và so sánh với thời đim ban đu, báo cáo UBND Thànhph.

Trong quá trình triển khai thực hiệnKế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi bổ sung, cácđơn vị phản ánh bằng văn bản v UBND Thành phqua Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Các B: KH&CN, TC, KH&ĐT, TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP,
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban Đng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Cơ quan báo, đài TP;
- UBND Các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP UBND TP;
- Các phòng TH, NC, VXnx;
- Lưu VT, SKH&CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Ngọc