ỦY BAN NN DÂNTỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/KH-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

NGOẠI GIAO VĂN HÓA NĂM 2016 TNH NGHỆ AN

Với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Ngoại giao Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc qung bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam; thúc đy hợp tác kinh tế chính trị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy của bạn bè quốc tế, qua đó nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Cùng với Ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, Ngoại giao văn hóa đã được xác định là một trong ba trụ cột chủ yếu của ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ những yêu cầu thực tiễn nêu trên, đtriển khai có hiệu quả Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011của Thtướng Chính phủ về vic phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020, UBND tnh Nghệ An ban hành “Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2016 tnh Nghệ An”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU C U

1. Mục đích

a. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của Chính ph, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

b. Quảng bá, giới thiệu hình nh tỉnh Nghệ An đến với bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và phát triển bền vng, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa tnh và các đối tác, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

a. Các hoạt động Ngoại giao văn hóa được triển khai phải chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tnh và thế mạnh của địa phương, đơn vị, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại.

b. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa; Gắn kết chặt chẽ Ngoại giao văn hóa với Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường bồi dưỡng luận, kiến thc và ngoại giao văn hóa

- Tiếp tục tuyên truyền và đy mạnh việc thực hiện chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Ngoại giao văn hóa.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Ngoại giao văn hóa đáp ứng nhu cầu của thời đại mới; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về văn hóa và Ngoại giao văn hóa cho các cán bộ làm công tác đối ngoại, công tác văn hóa tại các huyện, thị xã, thành phố và các s, ban, ngành có liên quan; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng về kiến thức đối ngoại nói chung và Ngoại giao văn hóa nói riêng.

2. Tiếp tục hoàn thiện chế, chính sách về ngoại giao văn hóa

- Chủ động bố trí ngân sách cho các hoạt động ngoại giao văn hóa, lồng ghép với hoạt động lhội quốc gia địa phương cũng như tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa ở nước ngoài.

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động nhm duy trì, bảo tồn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm. Phát triển Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm bng biện pháp phát triển hội viên, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các nghệ sĩ.

3. Đy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh, đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại

- Gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với các hoạt động thông tin đối ngoại, lồng ghép với các sự kiện lớn của tnh, các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương.

- Tích cực quảng bá hình ảnh, con người, lịch s, bản sắc văn hóa dân tộc, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa - du lịch, các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của tnh Nghệ An đến bạn bè quốc tế thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, cổng thông tin điện tử, tờ rơi, ấn phẩm du lịch...

- Xây dựng chuyên mục về Ngoại giao văn hóa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và của các sở, ban ngành, huyện, thị xã.

- Nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, phát triển văn học nghệ thuật và chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép công tác Ngoại giao Văn hóa thông qua các hoạt động xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại và vào các ngày lễ hội, llớn của tnh, đặc biệt là Lhội Làng Sen tổ chức vào tháng 5/2016.

- Hướng dẫn, tạo điu kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo nước ngoài hoạt động tác nghiệp tại tỉnh theo quy định; tranh thủ sự quan tâm của giới báo chí nước ngoài các quảng bá các danh lam, thng cảnh; các cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi vận động đầu tư cho tỉnh.

- Lựa chọn tặng phẩm, quà tặng tiêu biu, đặc sắc, phù hợp với điều kiện thực tế và quy định liên quan để tặng cho các Đoàn Ngoại giao, đối tác nước ngoài nhằm qung bá, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa của tnh.

4. Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính tr và ngoại giao kinh tế

- Qung bá hình nh con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch s, văn hóa tỉnh Nghệ An thông qua hoạt động đoàn ra, đoàn vào, các hội nghị, hội tho quốc tế, hội nghị xúc tiến đầu tư và các sự kiện, hoạt động văn hóa đối ngoại tại địa phương, góp phần phát trin văn hóa, du lịch, thu hút các du khách quốc tế đến với Nghệ An.

- Đy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa với các địa phương có quan hệ hợp tác hu nghị truyền thống, nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, các nước lớn và các đối tác tiềm năng; Thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu với các quốc gia trên thế giới.

- Tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa trong khuôn khổ các dịp kniệm năm chn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước.

- Triển khai chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, tham gia Hội chợ triển lãm với các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ.

- Đẩy mạnh hoạt động Ngoại giao văn hóa trong hoạt động đi ngoại nhân dân; Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức các chương trình văn hóa đối ngoại tại tnh và ở nước ngoài nhm giới thiệu, qung bá những nét văn hóa độc đáo của Nghệ An.

- Tổ chức Đoàn cán bộ của tỉnh sang thăm và chúc Tết Bunpimay tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Khăm Muộn, Xây Xẩm Bun, Viêng Chăn (Lào)

- Gửi thư chúc mng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam nhân ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao của các nước đó với Việt Nam.

5. Gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với công tác người Nghệ An nước ngoài

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh tới cộng đồng người Nghệ An đang sinh sng, lao động và học tập ở nước ngoài.

- Tổ chức Chương trình “Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Đinh Dậu 2017”.

- Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại Giao tổ chức các hoạt động giao lưu với thanh, thiếu niên, cộng đng người Việt Nam ở nước ngoài

- Tiếp tục sa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến người Nghệ An nước ngoài nhm khuyến khích, kêu gọi, thu hút nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài hướng về đầu tư, xây dựng và phát triển quê hương.

6. Ti ếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

- Nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa học tiên tiến thế giới; kế thừa, phát huy bn sc văn hóa dân tộc đồng thời đấu tranh chống lại những sn phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài xâm nhập đồng thời đưa tinh hoa văn hóa của Nghệ An ra thế giới, góp phần làm đa dạng tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Triển khai Kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

III. T CHC THỰC HIỆN

1. S Ngoại vụ

- Là đầu mối, ch trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung của kế hoạch này. Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo UBND tnh kết quả thực hiện.

- Ch trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Đinh Dậu năm 2017”; chương trình Trại hè Việt Nam” và các chương trình liên quan đến Kiều bào.

- Tham mưu xây dựng các ấn phẩm đối ngoại, các loại quà tặng phục vụ cho các hoạt động đi ngoại của tỉnh; Gửi thư chúc mừng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam nhân ngày Quốc khánh, các dịp lễ tết...

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch xây dựng kế hoạch hành động và các chương trình, đề án ngoại giao văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Lồng ghép nội dung văn hóa trong chuyến công tác của Lãnh đạo tnh đi thăm và làm việc ở nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tạo điu kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tnh.

- Đề xuất nội dung hợp tác trên lĩnh vực văn hóa trong các thỏa thuận quốc tế của tỉnh với các đối tác nước ngoài.

2. S Văn hóa, Ththao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành liên quan của tnh tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh về nền văn hóa đặc sắc của tnh, các giá trị di sản văn hóa vật th, phi vật thể; Xây dựng kế hoạch bảo tồn, gìn giữ và phát triển Dân ca Ví Giặm, phát triển các Câu lạc bộ Dân ca Ví Giặm bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

- Lồng ghép công tác ngoại giao văn hóa thông qua các hoạt động xúc tiến du lịch; In ấn, phát hành các ấn phẩm, trơi về các hoạt động Ngoại giao văn hóa nổi bật trong năm 2016.

- Xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhm quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc tnh Nghệ An; Phối hợp tchức các sự kiện văn hóa quốc tế tại Nghệ An và ở nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Đoàn giao lưu văn hóa, m thực, dân ca Ví, Giặm tại các nước: Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Séc, Hungary...

- Rà soát các hạng mục văn hóa trên địa bàn tnh, lập hồ sơ thông tin, phân loại các hạng mục văn hóa để có cơ sở đề nghị công nhân di tích văn hóa cấp quốc gia và quốc tế.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tnh tăng cường thông tin tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Ngoại giao văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng chuyên mục về Ngoại giao văn hóa trên Cổng thông tin điện ttỉnh, hướng dẫn các s, ban ngành, huyện, thị xã xây dựng chuyên mục về Ngoại giao văn hóa trên cổng thông tin của đơn vị mình.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục về nội dung Ngoại giao văn hóa trong các bản tin/chuyên đề; thường xuyên theo dõi, kim tra, đôn đốc các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2016 - 2018 và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh.

4. S Kế hoạch và Đầu tư

- Lồng ghép các hoạt động Ngoại giao văn hóa, thông tin quảng bá về tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh trong quá trình xúc tiến đầu tư nhằm mrộng giao lưu hợp tác.

- Lồng ghép công tác ngoại giao văn hóa gn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tnh.

5. S Công thương

Lồng ghép các hoạt động Ngoại giao văn hóa, thông tin qung bá về tim năng, cơ hội đầu tư của tỉnh trong quá trình xúc tiến thương mại, hội chợ, trin lãm trong và ngoài nước nhm giới thiệu, quảng bá hình nh, sản phẩm, các ngành nghtruyền thống của địa phương ra nước ngoài.

6. Hội Ln hiệp các Tổ chức hữu ngh

Chủ trì, phối hợp với các Hội thành viên, Sở Ngoại vụ và s ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân.

7. S Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân, học sinh, sinh viên trong việc bo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tuân thpháp luật và góp phần xây dựng tnh Nghệ An trật tự, k cương, văn minh.

8. S Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, trên cơ sở kế hoạch đã được UBND tnh phê duyệt, thẩm định kinh phí của các cơ quan, đơn vị đtham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

9. Các s ban, ngành, UBND các huyện, thành ph, thị xã

Phi hợp với Sở Ngoại vụ cùng các cơ quan liên quan khác trin khai thực hiện các hoạt động Ngoại giao văn hóa theo thẩm quyền và gửi báo cáo hoạt động hng năm về Sở Ngoại vụ đtổng hợp, báo cáo UBND tnh, Bộ Ngoại giao theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa của tỉnh Nghệ An năm 2016. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình trin khai, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo bằng văn bản UBND tnh (thông qua SNgoại vụ) để tiếp tục chđạo.

Nơi nhận:
- Như mục III;
- Bộ Ngoại giao
- Thường trực
Tỉnh ủy (B/c);
- Ch tịch, cácPCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa