ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

2. Các huyện, thị biên giới, bờ biển tổ chức quán triệt, triển khai vận dụng linh hoạt, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

3. Quá trình thực hiện phải xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng với tình hình thực tiễn địa bàn; tạo được sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; phô trương, hình thức.

>> Xem thêm:  Lãnh thổ quốc gia là gì ? Các bộ phận của lãnh thổ quốc gia

II. NỘI DUNG

1. Công tác quán triệt, triển khai

- Tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh quán triệt Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòngcho lãnh đạo các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Công an, Quân sự 11 huyện, thị biên giới, bờ biển.

Thời gian: Đầu tháng 12 năm 2015

- Tổ chức Hội nghị ở cấp huyện thị, do UBND huyện, thị chủ trì quán triệt Chỉ thị và Hướng dẫn cho lãnh đạo các ban, ngành trong huyện, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Công an, Quân sự, các xã biên giới, bờ biển và Đồn trưởng, Chính trị viên các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn.

Thời gian: Trong tháng 12 năm 2015.

- Tổ chức Hội nghị ở cấp xã do UBND xã chủ trì quán triệt Chỉ thị và Hướng dẫn cho các ban, ngành trong xã và cấp ủy, Ban quản lý, khối đoàn thể thôn, bản biên giới, bờ biển.

Thời gian: Trong tháng 12 năm 2015.

2. Điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

- Các cấp, các ngành, các lực lượng hoạt động trong khu vực biên giới chủ động rà soát kỹ các quy chế phối hợp của ngành mình với Bộ đội Biên phòng; qua đó điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp với những quy định tại Chỉ thị số 01/CT-TTg và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

>> Xem thêm:  Biên giới quốc gia là gì ? Cách xác định biên giới quốc gia

- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.

III. NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết; 05 năm một lần tham mưu tổ chức sơ kết cấp tỉnh;

- Là lực lượng nòng cốt chịu trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào trên địa bàn tỉnh; tổng hợp đề xuất UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất cho các đối tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị biên giới trong tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng ký kết, bổ sung các chương trình phối hợp hoạt động công tác với Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các ban, ngành cấp huyện, thị, xã, phường biên giới, bờ biển có liên quan; tham mưu cho UBND xã, phường biên giới xác định nội dung, yêu cầu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng, sát với tình hình, đặc điểm của từng địa phương; bổ sung quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Đồn Biên phòng; tổng hợp đề xuất UBND huyện, thị biên giới, bờ biển ra quyết định khen thưởng cho các đối tượng có thành tích tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Định kỳ 01 năm một lần, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho UBND huyện, thị, xã, phường biên giới tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật, các điều ước và thỏa thuận quốc tế về biên giới đã ký kết giữa Việt Nam với Lào; thỏa thuận hợp tác kinh tế, an ninh, quốc phòng giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn (Lào); hồ sơ đăng ký của tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia do Đồn Biên phòng quản lý.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các hội cấp tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng phong trào và các mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển đảo;

- Chủ trì, phối hợp xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản trên địa bàn biên giới. Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với chính quyền tổ chức ký bản cam kết đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

>> Xem thêm:  Chủ quyền lãnh thổ quốc gia và quyền tài phán của quốc gia ven biển ?

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hàng năm mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nòng cốt, người có uy tín, già làng, trưởng bản; tổ chức các hoạt động giao lưu điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào;

- Phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh định kỳ hàng quý ra bản tin thông báo kết quả hoạt động của phong trào và tình hình có liên quan, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

3. Công an tỉnh

- Hướng dẫn, chỉ đạo Công an các huyện, thị xã biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT; Chỉ thị số 10/CT-UBND và Đề án số 375 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT tại địa bàn các huyện, thị xã biên giới; tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn khu vực biên giới phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới.

- Triển khai xây dựng các thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và các thế trận biên phòng toàn dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; gắn phong trào toàn dân tham giaquản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở huyện, thị biên giới, bờ biển.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, rà soát lại quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới theo các Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2012; Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2009; Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; xem xét ưu tiên giao đất, giao rừng, giao diện tích nuôi trồng thủy sản, hải sản, dịch vụ khai thác hải sản xa bờ, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các chương trình xóa đói giảm nghèo cho các tập thể, cá nhân đăng ký tham gia quản lý, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia trong luật quốc tế và thực tiễn thực hiện

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới Chỉ thị số 01/CT-TTg và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch cho các nhiệm vụ chi theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

8. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 01/CT-TTg và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủđến cán bộ, công chức, viên chức.

- Các cơ quan, tổ chức khác hoạt động ở khu vực biên giới phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia; phối hợp với Bộ đội Biên phòng phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

9. UBND các huyện, thị biên giới, bờ biển

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân các xã, phường biên giới, bờ biển về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới;

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các đơn vị có liên quan trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Những loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân theo quy định pháp luật hiện nay

- Hàng năm, căn cứ vào ngân sách địa phương theo phân cấp, bố trí nguồn ngân sách cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới và bố trí kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ theo phân cấp hiện hành.

- Chỉ đạo các xã phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phong trào tự quản, đường biên cột mốc, bến bãi tàu thuyền tự quản trong cộng đồng dân cư; hàng năm vào “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3, tiến hành sơ kết phong trào ở cấp xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả gửi về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh.

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng