ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/KH-UBND

Bến Tre, ngày 15 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAOTHÔNG TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE

Trong những năm gần đây, tìnhhình tai nạn giao thông (TNGT) ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh cóchiều hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giaothông. Nguyên nhân chủ yếu là do hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giaothông (TT-ATGT) của người dân khu vực nông thôn còn hạn chế, chưa tự giác chấphành pháp luật khi tham gia giao thông, tỷ lệ người vi phạm TT-ATGT vẫn còn ởmức cao, nhất là người điều khiển xe mô tô, xe máy; đường giao thông nông thôn(GTNT) mặc dù được cải tạo mở rộng, nâng cấp bê tông hóa nhưng còn thiếu hệthống biển báo và thiết bị bảo đảm ATGT, tầm nhìn tại các điểm giao cắt bị chekhuất bởi nhà cửa, cây trồng; trong khi đó, nhận thức trách nhiệm của một sốlãnh đạo, chính quyền địa phương còn chưa đầy đủ, chưa huy động được các lựclượng bảo đảm TT-ATGT khu vực nông thôn.

Nhằm hạn chế tình trạng TNGTgia tăng ở khu vực nông thôn và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBATGTQG ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban ATGT Quốc gia về tăngcường giải pháp bảo đảm TT-ATGT trên địa bàn nông thôn; Thông báo số167-TB/VPTU ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiếnchỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủyCông an tỉnh về tình hình an ninh trật tự ở nông thôn; ủy ban nhân dântỉnh (UBND) xây dựng Kế hoạch tăng cường giải pháp bảo đảm TT-ATGTtrên địa bàn nông thôn Bến Tre, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, triểnkhai thực hiện công tác đảm bảo TT-ATGT khu vực nông thôn; huy động cácnguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTNT, đồng thời huy động các lực lượng bảo đảm TT-ATGT khu vực nôngthôn.

2. Nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật TT-ATGT của người dân khu vực nông thôn khi tham giagiao thông, hạn chế TNGTtrong nông dân, nông thôn.

3. Cáchoạt động được triển khai thống nhất trong toàn tỉnh để tạo sự chuyển biếntrong hoạt động bảo đảm TT-ATGT khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thônmới.

II. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢMTT-ATGT TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân khu vực nông thôntự giác chấp hành pháp luật về TT-ATGT, thực hiện các biện pháp phòng, tránhtai nạn giao thông.

2. Bảo đảm an toàn phương tiện và nâng cao kỹ năng điều khiển phươngtiện giao thông cho người dân ở nông thôn.

3.Huy động các nguồn lực để phát triển hệthống GTNT, tăng cường biện pháp tổ chức giao thông vàcác điều kiệnbảo đảm an toànđường GTNT.

4.Huy động các lực lượng tham gia bảo đảm TT-ATGT khu vực nông thôn, nòngcốt là lực lượng Công an huyện, Công an xã.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ,BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Công an tỉnh:

- Hỗ trợvà chỉ đạo Công an các huyện, thành phố huy động các lực lượng, xây dựng kếhoạch phối hợp với lực lượng công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lývi phạm ở các tuyến đường GTNT thường xảy ra tai nạn; duy trì tập huấn công tácđảm bảo TT-ATGT cho lực lượng Công an xã, đồng thời phân công mỗi cán bộ, chiếnsĩ cảnh sát giao thông huyện, thành phố phụ trách một vài xã, thị trấn để nắmtình hình, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ Công an xã tham gia giữ gìn TT-ATGT.

- Hằng năm có kế hoạch đề xuất Bộ Công an trangcấp các phương tiện, thiết bị phục vụ cho lực lượng Công an các cấp trong côngtác đảm bảo TT-ATGT trên địa bàn.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tăng cường chỉ đạo đơn vị chứcnăng thực hiện các biện pháp quản lý phương tiện nông cụ về điều kiện an toàncủa phương tiện và người điều khiển khi tham gia giao thông.

- Chỉ đạo Đoạn Quản lý giaothông thủy bộ phối hợp, hỗ trợ UBND các huyện, thành phố lắp đặt hệthống biển báo và thiết bị đảm bảo ATGT trên địa bàn GTNT, có kế hoạch làm gờgiảm tốc từ đường phụ ra đường chính đối với các vị trí thường xảy ra tai nạngiao thông; phối hợp với địa phương vận động người dân phát hoang cây cối,chỉnh sửa tường rào để bảo đảm tầm nhìn tại các điểm giao cắt trên các đườngliên xã, liên ấp.

3. Sở Thông tin và Truyền thôngchỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi, Đài Truyềnthanh các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền pháp luật về TT-ATGT, cácnguy cơ và nguyên nhân gây ra TNGT khu vực nông thôn đến tận các xã,phường, thị trấn trong tỉnh; phát huy hiệu quả các đội tuyên truyền lưuđộng và hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường để tuyên truyền ATGT.

Sở Thông tin và Truyền thôngcung cấp các chuyên đề, tài liệu tuyên truyền về ATGT khu vực nông thôn đểphát trên hệ thống Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, cơ sở xã, phường,thị trấn.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cáccơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh, thường xuyênnhắc nhở học sinh chấp hành quy tắc giao thông.

4. UBND các huyện, thành phố:

- Tăngcường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về TT-ATGT cho khu vực nôngthôn, tập trung vào giới trẻ thông qua công tác giáo dục ATGT trong trường học,hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại địa phương, các tổ nhân dân tựquản và hệ thống truyền thanh địa phương.

- Rà soát,bổ sung hệ thống biển báo giao thông, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại cácđiểm giao nhau giữa chính và đường phụ; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thườngxuyên phát hoang làm thông thoáng tầm nhìn tại các điểm giao cắt bị che khuấtbởi nhà cửa, cây trồng, ...

- Chỉ đạoCông an các huyện, thành phố có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan tiếptục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dụcpháp luật ATGT đến các ấp, xã; tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểmsoát các điểm thường xảy ra tai nạn ở các tuyến đường GTNT, thống kê danh sáchnhững đối tượng thanh thiếu niên lái xe lạng lách, đánh võng có nguy cơ gâyTNGT để giáo dục, răn đe.

- Duy trìtổ chức ký cam kết giữa Trưởng Ban ATGT huyện với Trưởng Ban ATGT xã về bảo đảmTT-ATGT trên từng địa bàn; chỉ đạo kiện toàn Ban ATGT cấp xã đủ năng lực thựchiện được nhiệm vụ trên địa bàn.

- Cân đốikinh phí để hỗ trợ: Mua sắm trang bị đủ máy đo nồng độ cho lực lượng Công ancác huyện, thành phố để tăng cường công tác phối hợp lực lượng Công an các xã,phường, thị trấn trong công tác đảm bảo TT-ATGT trên địa bàn; các xã khó khăn;các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảoTT-ATGT ở địa bàn nông thôn.

5. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh cuộc vậnđộng “Nông dân tham gia bảo đảm TT-ATGT” với 3 nội dung trọng tâm: Tuyêntruyền, vận động người dân ở nông thôn thực hiện các quy định về đảm bảoTT-ATGT; tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng GTNTan toàn; phối hợp ngành chức năng phổ biến, hướng dẫn và vận động người dân kỹnăng điều khiển các phương tiện giao thông an toàn. Trọng tâm là tuyên truyền,phổ biến pháp luật về TT-ATGT, nâng cao ý thức tựgiác chấp hành quy tắc giao thông, tuân thủ quy định tốc độ, phòng, chống việcuống rượu, bia điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe môtô, xe máy; bảo đảm ATGT đường thủy đối với khu vực nông thôn. Sớm xây dựngmô hình điểm tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm có tình hìnhtai nạn giao thông gia tăng.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh thựchiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn TT-ATGT”;cuộc vận động “Phụ nữ tham gia bảo đảm TT-ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình”;cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn TT-ATGT” và tuyên truyền tiêu chí “Văn hóa giao thông” đến hội viên,đoàn viên. Sớm xây dựng mô hình điểm tuyên truyền tại các địa bàntrọng điểm có tình hình tai nạn giao thông gia tăng.

7. Thườngtrực Ban ATGT tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ngànhcó liên quan tăng cường công tác chỉ đạo về bảo đảm TT-ATGT khu vực nông thôn;triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp về bảo đảm TT-ATGT đãký với các tổ chức đoàn thể; xây dựng và phát hành cẩm nang điềukhiển phương tiện giao thông an toàn dùng cho người dân khu vực nôngthôn; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên đềtuyên truyền ATGT cho khu vực nông thôn theo từng quý.

- Phối hợp Sở Giao thông vậntải, Hội Nông dân tỉnh và UBND các huyện tăng cường công tác vận động nhân dântham gia đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A4 và chứng nhận điềukhiển phương tiện thủy cho người nghèo, vùng sâu vùng xa.

- Tăng cường phối hợp kiểm traliên ngành về công tác bảo đảm TT-ATGT, tập trung kiểm tra tại địa bàn nôngthôn có TNGT tăng cao.

- Phối hợp Sở Tài chính đề xuấtkinh phí để hỗ trợ cho các sở, ngành và đoàn thể tỉnh trong công tác tuyêntruyền pháp luật về TT-ATGT trên địa bàn tỉnh, tập trung triển khai các mô hìnhở các địa phương trọng điểm, có hiệu quả và thiết thực.

8. Sở Tài chính:

- Cân đối nguồn kinh phí để đápứng yêu cầu công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Có văn bảnhướng dẫn Công an các huyện, thành phố về chế độ, chính sách cho lực lượng cảnhsát khác và Công an xã, phường, thị trấn tham gia tuần tra, kiểm soát giaothông; nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét về chủ trương mua sắmtrang thiết bị và phương tiện xe mô tô để trang cấp cho lực lượng Công an xã,phường, thị trấn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban ATGTtỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố xâydựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo TT-ATGT khu vực nông thôntheo lĩnh vực và địa bàn quản lý; tổ chức triển khai và báo cáo kết quảthực hiện thành một nội dung trong báo cáo định kỳ quý, 6 tháng,năm.

2. Giao cho Thường trực Ban ATGTtỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện hiệu quả Kếhoạch; định kỳ đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi,chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch tăng cườnggiải pháp bảo đảm TT-ATGT trên địa bàn nông thôn tỉnh Bến Tre, UBNDtỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo