ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa, tạo chuyển biến cơ bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

>> Xem thêm:  Lời dạy của đức Khổng Tử - Giá trị cốt lõi của đạo đức

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Phương thức giáo dục phải phong phú, hấp dẫn, dễ tiếp thu, phù hợp với thanh, thiếu nhi; thông qua hoạt động thực tiễn và nêu gương tốt điển hình; đề cao tính chủ động, tự giác của thanh, thiếu niên đi đôi với sự định hướng của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; gắn giáo dục với bảo vệ, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh, thiếu nhi.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

3. Một số chỉ tiêu phấn đấu

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% tổng số thanh niên còn lại trên toàn tỉnh được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- Hằng năm, toàn tỉnh có khoảng 7.000 đoàn viên ưu tú trở lên được giới thiệu cho Đảng; trong đó ít nhất 5.500 đảng viên trẻ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 90% trở lên thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

>> Xem thêm:  Nguyên tắc của phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và việc vận dụng nó vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Phát hành các sách và ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

>> Xem thêm:  Đạo đức là gì ? Phân biệt đạo đức và pháp luật ? Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật ?

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giảm những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

b) Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học. Bố trí thời lượng giáo dục hợp lí cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các nhà trường trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội

a) Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương phát động.

b) Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô 3 cấp của Đoàn. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

>> Xem thêm:  Tìm hiểu về tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp ?

c) Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở.

d) Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc. Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Hội.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phường về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

>> Xem thêm:  Nhân dân là gì ? Vị trí, vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam theo tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện.

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phận tư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

- Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

>> Xem thêm:  Chuẩn mực đạo đức là gì ? Mối quan hệ giữa chuẩn mực đạo đức và pháp luật

- Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, các cung, nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM NĂM 2016

1. Rà soát, thực hiện đầy đủ và đúng chế độ, chính sách cho giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông.

2. Triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo trong các trường phổ thông.

>> Xem thêm:  Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

3. Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

4. Quy định việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

5. Thực hiện nghiêm túc hát Quốc ca trong các LChào cờ; tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể.

6. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

7. Triển khai có hiệu quả, thiết thực các phong trào thanh niên tình nguyện, Mùa hè xanh tình nguyện cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi.

8. Triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

9. Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Trong công tác quy hoạch, ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh tại các nơi công cộng, để người dân tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi vui chơi và giải trí.

10. Tăng cường phối hợp giữa các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

>> Xem thêm:  Bảng tra cứu mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

- Là cơ quan thường trực của Đề án; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án. Chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, ban, ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm và định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình tại đơn vị; tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường từ năm học 2015 - 2016.

- Phối hợp triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo trong các trường phổ thông. Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên chỉ đạo rà soát, thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông, trong tháng 12 năm 2015.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc hát Quốc ca trong các LChào cờ; duy trì tốt tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể. Quy định việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện Đề án.

2. Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan liên quan để triển khai Kế hoạch.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; triển khai phong trào thanh niên tình nguyện, Mùa hè xanh một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

- Tổ chức nhiều sân chơi phong phú, bổ ích nhằm thu hút thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

>> Xem thêm:  Kế toán và kiểm toán có gì khác nhau? Thách thức đối với kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cháu.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua truyền thông - giáo dục về Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách trợ giúp, tạo việc làm và thu nhập ổn định xã hội đối với các hộ gia đình nghèo, khó khăn để bảo đảm các quyền cơ bản của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, cũng như bảo đảm điều kiện tối thiểu trong việc chăm sóc, giáo dục cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Củng cố và tăng cường quản lý các hình thức giáo dục thay thế, phát huy vai trò Đoàn Thanh niên tại phường, xã, thôn, bản... theo hướng lồng ghép trong hoạt động với các trường phổ thông, tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng chuyên mục, đưa tin bài tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các ấn phẩm báo chí, hệ thống phát thanh truyền hình.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, hướng dẫn nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

>> Xem thêm:  Quy định mới về trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và các cơ quan liên quan triển khai Đề án.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự trường học; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

7. Sở Tài chính

Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn quản lý tài chính, kinh phí của Đề án.

8. Các cơ quan, ban ngành khác

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với thế hệ trẻ trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện Kế hoạch.

>> Xem thêm:  Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

- Chỉ đạo việc rà soát, thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông trong tháng 12 năm 2015.

- Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Trong công tác quy hoạch, ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh tại các nơi công cộng, để người dân tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi vui chơi và giải trí.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, các đơn vị trên địa bàn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm và định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham gia định hướng chỉ đạo, phối hợp kiểm tra việc xây dựng các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu, sách bồi dưỡng phục vụ cho việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do các đơn vị triển khai thực hiện.

12. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

>> Xem thêm:  Nhà nước và cách mạng là gì ? Tìm hiểu về tác phẩm "Nhà nước và Cách mạng”

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác giáo dục dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi đồng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c)Liên đoàn Lao động tỉnh

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên công nhân và người lao động.

d) Hội Cựu chiến binh tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thanh thiếu niên.

đ) Hội Nông dân tỉnh

Tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi.

e) Hội Khuyến học tỉnh

>> Xem thêm:  So sánh pháp luật với đạo đức và tập quán

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

V. KINH PHÍ

- Huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp để tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán hàng năm của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo)./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền