ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN“XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀNGIANG

Thực hiện Quyết định số 4060/QĐ-BCA-C11 ngày 26tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Dự án “Xây dựng xã, phường,thị trấn không có tệ nạn ma túy”, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra kế hoạch thực hiệnvới mục tiêu yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệulực quản lý của chính quyền cấp xã; phát huy vai trò của hệ thống chính trị ởcơ sở, động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạmvà phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự xã hội.

2. Tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chếvà làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; giữ vữngkhông để phát sinh tệ nạn nghiện ma túy ở số xã, phường, thị trấn không có tệnạn ma túy; phấn đấu để các xã, phường, thị trấn ít phức tạp về ma túy trởthành địa bàn trong sạch không có tệ nạn ma túy. Cơ bản không để trồng và táitrồng cây có chứa chất ma túy trái phép.

3. Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh giảm ít nhất20% số người nghiện ma túy hiện có; giảm ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn cótệ nạn ma túy so với năm 2012.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủyĐảng và hiệu lực quản lý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) pháthuy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy trên địabàn

- Đề nghị cấp ủy Đảng tăng cường vai trò lãnhđạo, chỉ đạo và giám sát công tác phòng, chống ma túy thông qua việc ban hànhNghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo các chi bộ cơ sở và Đảng viên; định kỳ sơ kết, tổngkết để kịp thời đề ra chủ trương, đường lối cho phù hợp với tình hình thực tếtrên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân cấp xã kiện toàn Ban Chỉ đạophòng chống ma túy; chỉ đạo xây dựng, triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện kế hoạch phòng, chống ma túy của khu dân cư, ấp, khu phố. Nắm vững và quảnlý chặt chẽ số người nghiện ma túy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàncó khả năng bị lợi dụng thực hiện các hoạt động bất hợp pháp về ma túy.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của lực lượngCông an xã, phường, thị trấn trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổchức thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

- Chỉ đạo vàhuy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan đơn vị, trườnghọc trên địa bàn và nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy.

2. Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túytại xã, phường, thị trấn và tổ chức ký cam kết, thực hiện xây dựng xã, phường,thị trấn không có tệ nạn ma túy

a) Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túytại xã, phường, thị trấn

- Việc phân loại được dựa trên các tiêu chí xácđịnh tình trạng tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn được nêu trong Quyếtđịnh số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hànhtiêu chí phân loại không có tệ nạn ma túy.

- Trình tự, thẩm quyền xác định tình trạng tệnạn ma túy ở xã, phường, thị trấn:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiến hành rà soátmột cách đồng bộ và thống nhất về tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành thống kê, ràsoát xác định tình trạng tệ nạn ma túy ở khu dân cư, ấp, khu phố trên địa bànmình quản lý báo cáo lên Ban Chỉ đạo cấp huyện.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (cấphuyện) chịu trách nhiệm tập hợp báo cáo tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã,phường, thị trấn của địa phương mình báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (quaCông an tỉnh).

- Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện,Công an tỉnh thẩm tra xác nhận tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thịtrấn của toàn tỉnh, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký xác nhận.

b)Tổ chức đăng ký cam kết và thực hiệnxây dựng, xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy

- Tổ chức cho tất cả các xã, phường, thị trấn,ấp, khu phố, khu dân cư, hộ gia đình đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn, ấp,khu phố, khu dân cư, gia đình không có tệ nạn ma túy.

- Xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thểđể triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy phù hợp vớitừng địa bàn; cấp tỉnh, huyện chọn một số xã, phường, thị trấn để chỉ đạo làmđiểm thực hiện.

3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môncho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng: Công an, Y tế,Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh,cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn nhằm trang bịkiến thức, nghiệp vụ trong việc vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy;tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ ngườinghiện cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranhvới các hành vi phạm tội về ma túy.

- Nội dung tập huấn: trang bị kiến thức về phápluật phòng, chống ma túy, kỹ năng phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm phápluật về ma túy, thống kê người nghiện; kỹ năng vận động nhân dân tham giaphòng, chống ma túy và tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy; kỹ năng quảnlý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Tiến hành khảo sát để đề nghị cơ quan có thẩmquyền bổ sung chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã chuyên trách làmnhiệm vụ phòng, chống ma túy...

4. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục vềphòng, chống ma túy

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng,chống ma túy bằng nhiều hình thức: dựng panô, treo khẩu hiệu, băng rol tại cácđịa điểm đông người qua lại và ở trung tâm các xã, phường, thị trấn; thông quacác phương tiện thông tin đại chúng, phát hành tài liệu tuyên truyền về các chủtrương, đường lối, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy để giúp cho từngngười dân, từng gia đình và cộng đồng hiểu rõ tác hại của ma túy, cách nhậnbiết người nghiện, cách phòng chống ma túy và nâng cao ý thức trách nhiệm, tíchcực tham gia phòng chống ma túy.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các tổchức, đoàn thể xã hội, những người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong cáctổ chức tôn giáo, trưởng ấp, khu phố, người tiêu biểu trong xã, phường, thịtrấn, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư; tập trungtuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ cao.

- Tổ chức tốt công tác phát động phong trào toàndân ở khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp, trường học... tham gia đấu tranh trấn áptội phạm ma túy, cảm hóa, giáo dục các đối tượng có quá khứ phạm tội ma túy vànghiện ma túy, tạo điều kiện giữ họ không tái phạm, tái nghiện, ngăn chặn tácđộng xấu ngoài môi trường xã hội đến các đối tượng này.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu vềchủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; đổi mới cáchình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trongnhân dân; thường xuyên mở các đợt cao điểm vận động nhân dân tích cực tham giaphát hiện tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy.

5. Đăng ký và quản lý người nghiện matúy; tiến hành cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; quản lý, tạo điềukiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tiến hành các biện phápphòng, chống tái nghiện

- Tổ chức cho người nghiện đăng ký tình trạngnghiện ma túy và hình thức cai nghiện.

- Tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sáchnhững người nghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn; phân loại đối tượng nghiện đểáp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp.

- Lập hồ sơ đề nghị xét duyệt người đi cainghiện tập trung.

- Tổ chức các hình thức cai nghiện tại gia đình,cộng đồng phù hợp với thực tiễn của địa phương mình.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoànthể thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục người cai nghiệnma túy tại gia đình, cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thểthao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồisức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được họcnghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ ytế, xã hội, phòng chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúpđỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng;xây dựng các mô hình quản lý sau cai.

6. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa vàđấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn

- Chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áptội phạm ma túy. Phối hợp các ngành chức năng phòng ngừa, phát hiện và triệtxóa kịp thời các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy tại xã, phường, thị trấn. Tăngcường tuần tra, kiểm tra tại các tụ điểm phức tạp về ma túy để ngăn ngừa việctụ tập mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

- Quản lý,giáo dục số người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn; những người đã chấphành xong hình phạt tù hoặc xử phạt hành chính từ các trại tạm giam, cơ sở giáodục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

- Củng cố, duy trìnâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan đến tệ nạn ma túy qua các “đườngdây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy” để động viên, tạo điềukiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và người nghiện ma túy tạicộng đồng dân cư.

- Mở rộng và nâng caochất lượng hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, Tổ an ninh công nhân... làm nòngcốt trong việc phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư.

7. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổchức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy

- Tổ chức tuyêntruyền, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; kịp thời pháthiện, tố giác việc trồng cây có chứa chất ma túy.

-Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xóa bỏ kịp thời cây có chứa chất ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

Là cơ quan chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành,đoàn thể tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Dự án có tráchnhiệm:

- Giúp Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Dự án đếncấp xã; thống kê phân loại và xác nhận tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã,phường, thị trấn theo các tiêu chí của Dự án (theo phụ lục II đính kèm).

- Chỉ đạo Công an huyện, thành, thị tổ chức khảosát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn ma túy ở xã, phường, thị trấn; thammưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án “Xâydựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy tại địa phương mình” (thờigian thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2013).

- Chọn thí điểm xây dựng một số xã, phường, thịtrấn không có tệ nạn ma túy ở các địa bàn điểm như: huyện Cái Bè, huyện CaiLậy, huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công. Đồng thời hỗ trợ vàtập trung chỉ đạo một số xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn ma túy.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể liênquan kiểm tra, đánh giá, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm; hướng dẫn tổ chức xétcông nhận xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Tổng hợp tình hình, đềxuất khen thưởng các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

2. Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Biên phòng tham gia công tácxây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy trên địa bàn biên giới biển; chỉ đạotriệt phá các tụ điểm ma túy trên địa bàn quản lý; xây dựng một số mô hình điểmBiên phòng tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyềnđịa phương thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp cai nghiện tại cộngđồng cho các đối tượng nghiện ma túy tại các xã biên giới biển.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường và nângcao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại gia đình,cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túyvào cơ sở chữa bệnh.

- Chỉ đạo Phòng Laođộng Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với Công an, Văn hóa - Thểthao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện phân loại và đánhgiá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy theo Nghị quyết Liêntịch số 01/2008/NQLT-LĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 về tổ chức xétcông nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở ytế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với cácngành và địa phương trong việc xét nghiệm xác định người nghiện ma túy, thựchiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe chongười cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên,Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh:

-Chỉ đạo theo ngành dọc hướng dẫn hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công táctuyên truyền phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện vàngười đã cai nghiện ở xã, phường, thị trấn; phát hiện, tố giác tội phạm.

- Chỉ đạo xây dựng cácmô hình điểm phòng, chống ma túy có hiệu quả; lồng ghép công tác phòng, chốngma túy với phong trào khác đang phát triển tại xã, phường, thị trấn.

- Tham gia việc kiểmtra, giám sát thực hiện Dự án.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng và tổ chứctriển khai thực hiện các nội dung của Dự án đến cấp xã; đồng thời chỉ đạo Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thực hiện các nội dungphòng, chống ma túy thuộc chức năng nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn; tổ chứckiểm tra, đôn đốc việc thực hiện (Các hoạt động triển khai ở xã, phường, thịtrấn theo phụ lục III đính kèm).

- Tổ chức phân loạitình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn theo tiêu chí của Dự án (theophụ lục II đính kèm) và chỉ đạo việc tổ chức ký cam kết xây dựng xã,phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Chỉ đạo xây dựng cácmô hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy ở địaphương.

- Tổ chức tập huấn,bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tácphòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Thường xuyên kiểmtra, đôn đốc các ngành, đoàn thể cấp huyện và xã thực hiện Dự án ở địa phươngmình.

7. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tổ chức thực hiện cácnội dung của Dự án được quy định tại mục IV (Nội dung và các biện pháp thựchiện) ngoài các nội dung do cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện. Chủ trì về côngtác phòng, chống ma túy; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các mặt côngtác phòng, chống ma túy; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở cấp mình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thểchính trị xã hội, các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã, phường, thị trấn

a) Ủy ban Mặt trận tổquốc xã, phường, thị trấn:

- Đưa nội dung và cáchoạt động phòng, chống ma túy vào nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tổ chức cho cácthành viên của Ủy ban Mặt trận ký cam kết không có ma túy và tham gia công táccai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; quản lý, giáo dục, tạo công ăn việclàm cho người đã cai nghiện hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

b) Các tổ chức đoànthể chính trị xã hội của xã, phường, thị trấn: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thànhniên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi tổ chức các hoạtđộng vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phòng, chống ma túy;

c) Các cơ quan Nhànước, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn có tráchnhiệm xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong sạch, không ma túy; camkết thực hiện trong nội bộ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, phường, thịtrấn trong phòng, chống ma túy.

III. KINH PHÍ VÀTHỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiệnDự án từ nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm của Chương trình mục tiêu Quốcgia phòng, chống ma túy do trung ương hỗ trợ và kinh phí của tỉnh.

2. Thời gian thựchiện: Từ khi triển khai đến hết năm 2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh chủ trì giúp Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Dự án và kế hoạch nàyđến cấp xã; theo dõi việc cấp phát, quản lý kinh phí thực hiện Dự án đến xã,phường, thị trấn.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sởnguồn ngân sách được Trung ương phê duyệt và thông báo của Bộ Tài chính phốihợp Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Dự án, đảmbảo việc sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng mục đích, chặt chẽ về tài chính và cóhiệu quả cao.

3. Các sở, ngành: Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin - Truyền thông;Sở Y tế và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụnữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp thực hiện kế hoạch này,hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức mình ở địa phương, cơ sở thựchiện.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thị xã căn cứ vào nội dung kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và tổ chức triểnkhai thực hiện Dự án ở địa phương mình đến cấp xã.

5. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các sở, ngành, đoànthể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có báo cáo chuyên đềvề thực hiện Kế hoạch này gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tậphợp báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Công an. Thời gian báo cáo cụthể như sau:

- Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất vào ngày 20/5;

- Báo cáo hàng năm: Chậm nhất vào ngày 15/11 củanăm;

- Báo cáo tổng kết thực hiện Dự án: Chậm nhấtngày 20/01/2016.

6. Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dântỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ, tổngkết và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Công an theo quy định./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

PHỤ LỤC II: Tiêu chí phân loại xã, phường,thị trấn không có tệ nạn ma túy (kèm theo Dự án 4 - Chương trình mục tiêu quốcgia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015)

(căn cứ quyết định số 3122/QĐ-BCA ngày9/8/2010)

- Xã, phường, thị trấn trọng điểm về matúy loại I nếu có một trong các tiêu chí:

+ Có từ 100 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lýtrở lên;

+ Có từ 5 tụ điểm tệ nạn ma túy trở lên;

+ Có diện tích trồng cây có chứa chất ma túy từ2.000 m2 trở lên;

+ Tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy so với dânsố tại xã, phường, thị trấn từ 0.5% trở lên.

+ Có ít nhất 1 trong các tiêu chí tại loại II vànằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Xã, phường, thị trấn trọng điểm về matúy loại II nếu có một trong các tiêu chí:

+ Có từ 60 người nghiện đến dưới 100 ngườinghiện ma túy có hồ sơ quản lý;

+ Có từ 3 đến 4 tụ điểm tệ nạn ma túy;

+ Có diện tích trồng cây có chứa chất ma túy từ1.000 m2 đến dưới 2.000 m2;

+ Tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy trên số dântại xã, phường, thị trấn từ 0,3% đến dưới 0,5%.

+ Có ít nhất 1 trong các tiêu chí tại loại IIIvà nằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

- Xã, phường, thị trấn trọng điểm về matúy loại III nếu có một trong các tiêu chí:

+ Có từ 20 người đến dưới 60 người nghiện ma túycó hồ sơ quản lý;

+ Có từ 1 đến 2 tụ điểm tệ nạn ma túy;

+ Có diện tích trồng cây có chứa chất ma túydưới 1.000 m2;

+ Tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy so với sốdân tại xã, phường, thị trấn từ 0,1% đến dưới 0,3%.

- Xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy ítphức tạp là những xã phường thị trấn có dưới 20 người nghiện ma túy,không có hoặc có nhưng ở mức thấp hơn so với các tiêu chí của xã, phường, thịtrấn trọng điểm loại III.

- Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn matúy là các xã, phường, thị trấn không có người nghiện ma túy, không tộiphạm về ma túy và các hành vi trái phép khác về ma túy.

PHỤ LỤCIII: Các hoạt động triển khai ở xã, phường trong khuôn khổ Dự án (kèmtheo Dự án 4 - Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn2012 - 2015)

Nhóm việc

Nội dung công việc

Nâng cao năng lực chuyên môn cho người tham gia công tác phòng chống ma túy ở xã, phường, thị trấn

Tập huấn cho các tổ chức, xã hội chính trị ở cơ sở (Hội cựu chiến binh; Mặt trận tổ quốc; Hội phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Công an xã; Trưởng, phó thôn; Cán bộ xã,…)

Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy

- In và phát tài liệu tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy để tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn (Từng hộ; trường học; tại các đơn vị có trụ sở trên địa bàn; điểm văn hóa xã, phường…)

- Hoạt động tuyên truyền qua hệ thống phát thanh cơ sở

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng, chống ma túy; tổ chức các buổi giao lưu nói chuyện trong các cơ quan đơn vị, trường học, xóm, bản, làng

- Tổ chức ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy…

- Làm bảng tin, Panô, kẻ vẽ khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy

Cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng; tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện

- Lập, thẩm tra, xét duyệt hồ sơ cai nghiện

- Hỗ trợ cán bộ tham gia công tác cai nghiện tại cộng đồng

- Hỗ trợ cán bộ tư vấn người nghiện tại gia đình và cộng đồng;

- Chi hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn; triệt xóa cây trồng có chứa chất ma túy

- Trang bị công cụ hỗ trợ phục vụ công tác tuần tra, canh gác.

- Tổ chức triệt xóa tụ điểm, tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy.

- Hỗ trợ công tác giám định các chất ma túy

- Hỗ trợ người tham gia tuần tra, canh gác, cộng tác viên, người cung cấp tin.

- Lập và duy trì “Đường dây nóng”, “Hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy”

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện và triệt phá diện tích trồng cây có chứa chất ma túy

*) Ghichú: Trên đây là nội dung công việc được thực hiện trong khuôn khổ Dự án. Tùytình hình cụ thể và mức kinh phí, các xã, phường, thị trấn lựa chọn các hoạtđộng phù hợp và hiệu quả để triển khai thực hiện. Định mức chi cho từng loạicông việc được áp dụng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.