ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1633/KH-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TU VỀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ ĐẾN NĂM2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày30 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng pháttriển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, g kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, với những nội dung chủ yếunhư sau:

A. MỤC ĐÍCH, Y ÊU CẦU

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải phápnêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam vềxây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,xác định rõ trách nhiệm của UBND thành phố Phủ Lý và các Sở, ngành để hoànthành mục tiêu đã xác định, thực hiện thành công Nghị quyết.

B. NỘI DUNG

I. Phát triển kinh tế nhanh và bềnvững, lấy dịch vụ thương mại là trọng tâm để phát triển

1. UBND thành phố:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằmkhai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trí địa kinh tế - đô thị, cảnh quan tự nhiên hài hòa, đặc thù với cácdòng sông và hệ thống mặt nước trong lòng đô thị, các dự án đầu tư quy mô lớnđã được xác định tại khu vực Phủ Lý), nguồn lực n, nhân lực, khoa học công nghệ, đất) để pháttriển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững.

- Xây dựng Đề án chuyển dịch cơ cấunông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016-2025, hoàn thành trướcquý II/2017. Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, bàngiao đáp ứng tiến độ yêu cầu của Nhà đầu tư để triển khai các dự án nông nghiệpứng dụng công nghệ cao, hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạixã Liêm Tiết, Tiên Hải, Phù Vân.

2. Các sở, ngành, UBND thành phố PhủLý theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện hiệu quả các Nghị quyếtchuyên đề của Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh về phát triển côngnghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là Nghị quyết 07-NQ/TU,

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đểcải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 1167phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

3. Các Sở, ngành:

- Giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnhgiải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của

- Phối hợp UBND thành phố để pháttriển đồng bộ các dịch vụ về giao thông vận tải, điện, nước, thông tin truyềnthông, xử lý nước thải, chất thải... phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống xãhội.

4. Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao:Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2017-2020,định hướng đến 2025, trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2016.

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệptỉnh, Sở Công Thương: Chủ trì thu hút chọn lọc các dự án đầu tư mới vào Khu,cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổimới trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

II. Chú trọngcông tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tiếp tục đầu tư xây dựngkết cấu hạ tầng kinh tế - xã h i từng bước đồng bộ, hiện đại

1. UBND thành phố:

- Triển khai nghiêm túc Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng 2030,tầm nhìn 2050, Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050,thiết kế đô thị dọc các trục đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu sau khiđược phê duyệt.

- Thực hiện hiệu quả các quy định,chỉ thị của UBND tỉnh về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tựxây dựng, quản lý đất đai.

- Lập

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơchế tạo nguồn lực cho đầu tư phát

- Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và tăng tính hấp dẫn trongthu hút đầu tư.

- Tuyên truyền, vận động, nâng caonhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng và quảnlý đô thị; thực hiện xã hội

2. Sở Xây dựng:

- Hoàn thiện thiết kế đô thị dọc cáctrục đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu, trình UBND tỉnh phê duyệttrong quý III/2016. Lập mô hình để trưng bày, triển lãmquy hoạch chung xây dựng ết các khu vực điểmnhấn của thành phố.

- Tham mưu Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc thành phố Phủ Lý, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2016.

-

- Phối hợp với UBND thành phố tronglập và trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phủ Lý,

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu xây dựng các cơ chế, chínhsách hỗ trợ tối đa để phát triển thành phố ưu đãi cho các công trình, nhóm công trình, dự án quan trọng; hỗ trợ ế văn hóa của cácphường như các xã; ...).

- Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trívốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế -xã hội của thành phố: Hạ tầng Trung tâm y tế chất lượng cao, khu Đại học NamCao; hỗ trợ vốn vay, vốn đối ứng thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đô thị PhủLý sử dụng vốn vay WB.

-

4. Sở Nội vụ: Hướng dẫn và phối hợpvới UBND thành phố trong lập và trình phê duyệt

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, SởTài chính và các Sở, ngành liên quan:

- Phối hợp chặt chẽ

- Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án xâydựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố hoàn thành dự án theo đúng tiến độđược phê duyệt, sớm bàn giao cho thành phố để quản lý theo phân cấp.

6. Các Sở, ngành liên quan, Công tyđiện lực tỉnh, Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam, Viễn thông Hà Nam...

- Phối hợp với thành phố để từng bướcngầm hóa mạng cáp điện, cáp thông tin, cáp truyền hình, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Đầu tư hạ tầng cung cấp điện, nước,thông tin trong các khu nhà ở, khu đô thị mới để đảm bảo đồng bộ, chất lượng,giảm kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước.

7. Sở Tài chính tham mưu cơ chế vềphân cấp nguồn thu, tăng tính chủ động trong đầu tư của

8. UBND thành phố, Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý môi trường nhằmđảm bảo các chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lầnthứ XIX, chú trọng thực hiện hiệu quả quy định về quản lý quy hoạch, xây dựngvà sử dụng nghĩa trang, thu gom và xử lý rác thải, xử lý nước thải

III. Phát triểntoàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, xâydựng nếp sống văn minh đô thị

1. UBND thành phố Phủ Lý chủ trì,phối hợp với các Sở, ngành:

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp đểphát triển toàn diện lĩnh vực văn ú), hoàn thành vào năm 2020. Triển khai hiệuquả ết hợp nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nướcvới huy động các nguồn vốn khác để củng cố, hoàn chỉnh, bổ sung các thiết chếvăn hóa, các công trình có giá trị văn hóa phục vụ lợi ích cộng đồng gắn vớicảnh quan thành phố. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

- Xây dựng, trình HĐND thành phốthông qua Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong quý IV/2016. Vận độngngười dân, hộ gia đình tự giác thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xâydựng người thành phố văn minh, thanh lịch.

2. Sở Y tế: Hoàn thiện Đề án xây dựngBệnh viện Đa khoa và các bệnh viện chuyên khoa của tỉnh là bệnh viện vệ tinhcủa các bệnh viện tuyến Trung ương,

IV. Giữ vững anninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thuhút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

1. UBND thành phố chủ trì, phối hợpvới Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành liênquan triển khai các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trậttự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, không để xảy ra “đột xuất”, “bấtngờ”, không để hình thành “điểm nóng”, kiềm chế phạm pháp hình sự và tệ nạn xãhội, hạn chế đơn thư vượt cấp, tồn đọng kéo dài.

2. Công an tỉnh chủ trì: Bảo vệ tuyệtđối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội được tổ chức trên địa bàn thành phố.

3. Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên vàMôi trường tham mưu kịp thời giải quyết các vụ khiếu nại, tối cáo trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

V. Đẩy mạnh cảicách hành chính

1. UBND thành phố Phủ Lý: Tham mưuthành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của

2. Sở Nội vụ: Hoàn thiện dự thảo Nghịquyết chuyên đề của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Căn cứKế hoạch của UBND tỉnh:

1. UBND thành phố Phủ Lý: Xây dựng Kếhoạch chi tiết để thực hiện, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâmnêu trong Nghị quyết thành

2. Các Sở, ngành theo chức năng,nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các công việc cụ thể đảm bảo tiến độ,chất lượng.

Trong quá trình thực hiện nếu thấycần thiết phải bổ sung, điều chỉnh Văn phòngUBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

II. GiaoUBND thành phố Phủ Lý, định kỳ 6 tháng, năm, tổng hợp báo cáo tình hình thựchiện về UBND tỉnh./.

Nơi nhận:- TTTU, TTHĐND tỉnh;nh;, ban, ngành;
KH.thựchiệnNQTinhuyvePTTP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến