ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 165/KH-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng chính phủ Quy định về công tác cứunạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, UBND Thành phố Hà Nội xâydựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Quán triệt và tổ chứcthực hiện có hiệu quả về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy vàchữa cháy (PCCC) theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủtướng Chính phủ tới các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cánhân trên địa bàn Hà Nội.

2. Xây dựng lực lượng PCCCđáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mớilà trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của người đứng đầu các cơ quan, đơnvị, các tổ chức, các cá nhân có liên quan trong công tác PCCC và cứu nạn, cứuhộ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội của Thủ đô.

3. Lực lượng PCCC phải nắmchắc các nhiệm vụ, phạm vi, nguyên tắc trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ giảiquyết kịp thời các tai nạn, sự cố xảy ra đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ,chuyên nghiệp và hiệu quả; Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiệncông tác cứu nạn, cứu hộ đã được quy định

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền sâu,rộng nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Quyết định của Thủtướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC đến các cơ quan,đơn vị, các tổ chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảotổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thủ đô.

2. Củng cố, kiện toàn, xâydựng lực lượng PCCC (lực lượng dân phòng; lực lượng PCCC cơ sở; lực lượng PCCCchuyên ngành và lực lượng Cảnh sát PCCC) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cứu nạn,cứu hộ trong tình hình mới theo phương châm sẵn sàng, chủ động, kịp thời giảiquyết các sự cố, tai nạn bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ.

3. Điều tra, rà soát nắmchắc các điều kiện, nguồn lực của Thành phố trong huy động tham gia giải quyếtcác thảm họa, tai nạn, sự cố. Đồng thời làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, đầu tư,phát triển nâng cao năng lực về công tác cứu nạn, cứu hộ theo định hướng pháttriển Thủ đô.

4. Tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC theo quy định của pháp luật. Đảmbảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếpnhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứunạn, cứu hộ theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

5. Chủ động trong điều hành,xây dựng các phương án huy động lực lượng, phương tiện trong xử lý các tìnhhuống cứu nạn, cứu hộ, thảm họa xảy ra.

6. Tiếp tục phát triển hệthống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, phát triển mạnglưới các đơn vị Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp tại các quận,huyện từng bước đáp ứng yêu cầu của Thủ đô; chú trọng công tác đầu tư xây dựng,nâng cấp doanh trại, trang bị các loại phương tiện, thiết bị, dụng cụ PCCC vàcứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứunạn, cứu hộ theo hướng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầunhiệm vụ được giao, đáp ứng xu thế phát triển, tốc độ đô thị hóa của Thủ đô.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Cảnh sátPC&CC TP Hà Nội

a) Là cơ quan Thường trực tham mưugiúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉđạo của Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC;theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch của Thành phố báo cáo kết quảthực hiện về UBND Thành phố, Bộ Công an theo quy định.

b) Đẩy mạnh thực hiện công táctuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ đến các cơ quan,đơn vị và người dân; xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác cứu nạn,cứu hộ.

c) Thực hiện nhiệm vụ là cơ quanthường trực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC Thủ đô. Là đầu mối tiếp nhận vàxử lý thông tin các sự cố, tai nạn, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng vàphương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý kịp thời thôngtin về các sự cố, tai nạn theo quy định. Xây dựng, tổ chức thực tập phương ánphối hợp với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của các Sở, ban, ngành, các lựclượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan để thống nhất công tác phối hợp, quytrình tham gia cứu nạn, cứu hộ các sự cố, tai nạn xảy ra địa bàn quản lý.

d) Bám sát, xây dựng, tập luyện đảmbảo xử lý các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượngPCCC. Thực hiện công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ đối vớilực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượngPCCC chuyên ngành và các đối tượng khác theo quy định.

đ) Phối hợp chặt chẽ với các Sở,ban, ngành Thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Bộ Công an Quy hoạchtổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Thủ đôđến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chủ động phối hợp để xuất phát triểnmạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại các quận, huyện, các dựán trang bị phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC từng giaiđoạn.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:Chủ trì, phối hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, UBND các quận,huyện, thị xã, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và các cơ quan thông tin, truyềnthông tăng cường tuyên truyền Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ bằng nhiều hình thức, tuyên truyền sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

3. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thànhphố: Căn cứ Luật Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm2030 và tầm nhìn đến 2050 hướng dẫn Sở Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy nghiêncứu lập Quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở Thủ đô đáp ứng các yêu cầu về công tácPCCC và cứu nạn, cứu hộ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:Căn cứ vào định hướng phát triển Thủ đô, các đề án, chủ trương của Thành phố cókế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng thành phố, phát triển lực lượng PCCCnói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC đáp ứng yêu cầu công tác PCCC, cứu nạn,cứu hộ cho từng giai đoạn.

5. Sở Lao động Thương binh và Xãhội: Phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC nghiên cứu, tham mưu đề xuất về chếđộ, chính sách đối với lực lượng làm công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quyđịnh; Phối hợp quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động sảnxuất.

6. Sở Xây dựng: Chỉ đạo côngtác đảm bảo an toàn trong xây dựng, quản lý lòng đường, vỉa hè, cây xanh, cácdự án về cấp nước chữa cháy của Thành phố phục vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứuhộ. Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC và các sở, ngành trong giải quyếtcác tai nạn, sự cố, thảm họa thuộc lĩnh vực quản lý.

7. Sở Giao thông vận tải:Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn PCCC, tai nạn, sự cốtrong lĩnh vực giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đăng kiểm các phươngtiện giao thông đường bộ, đường thủy làm giảm các sự cố gây tai nạn về giaothông. Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC và các đơn vị liên quantrong giải quyết về cứu nạn, cứu hộ các tai nạn, sự cố, thảm họa xảy ra tronglĩnh vực giao thông vận tải.

8. Sở Y tế

- Chỉ đạo thực hiện công tác đảmbảo y tế, cấp cứu, cứu thương trong giải quyết các tai nạn, sự cố, thảm họa xảyra liên quan đến con người.

- Phối hợp, giúp đỡ lực lượng PCCCtrong đào tạo, huấn luyện sơ, cấp cứu ban đầu phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộtại chỗ.

9. Tổng Công ty Điện lực TP HàNội

- Quản lý đảm bảo an toàn hệ thốngđiện, mạng lưới điện của Thành phố đề phòng tai nạn, sự cố.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyênvới Sở Cảnh sát PC&CC TP trong quản lý điện phục vụ công tác chữa cháy, cứunạn, cứu hộ.

10. Công an TP Hà Nội: Chủđộng phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, các sở, ngành liên quantuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC, an toàn giaothông, an toàn trong đời sống cộng đồng,... tại các buổi tuyên truyền về anninh trật tự, các buổi sinh hoạt khu phố, tổ dân phố. Phối hợp chặt chẽ tronggiải quyết các tình huống cứu nạn, cứu hộ các tai nạn, sự cố liên quan.

11. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:Phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trong việc thực hiện côngtác cứu nạn, cứu hộ đối với những thảm họa xảy ra. Phối hợp thực hiện tốt côngtác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy tại các cơ sở quốc phòng theo Nghịđịnh số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ Quy định việc phối hợp giữaBộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy vàchữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

12. Sở Tài chính: Thực hiệncác quy định nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án phụcvụ phát triển công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, phát triển lực lượng và trang bịphương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địabàn Hà Nội.

13. Các Sở, ban, ngành khác:Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ cứunạn, cứu hộ theo Quyết định 44/2012/QĐ-TTg của cơ quan, đơn vị mình. Phối hợpchặt chẽ với Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trong công tác cứu nạn, cứu hộ cácsự cố, tai nạn có liên quan.

14. UBND các quận, huyện, thị xã

a) Làm tốt công tác tuyên truyềnviệc thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơquan, tổ chức và người dân. Xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tácPCCC và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương.

b) Kiện toàn, giao nhiệm vụ cứunạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng trên địa bàn quản lý. Mụctiêu đến 2015, 90% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn có đội dân phòng; 100% các cơsở thuộc diện quản lý về PCCC có đội PCCC cơ sở.

Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sátPC&CC, các phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện tổ chức huấn luyện, bồidưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, đảm bảolực lượng này hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cứu nạn,cứu hộ tại chỗ.

c) Quan tâm đầu tư các phương tiện,thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng tại địaphương theo quy định. Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương đểxây dựng, nâng cấp doanh trại, trang bị, bảo dưỡng các phương tiện PCCC và cứunạn, cứu hộ;

d) Phối hợp với các đơn vị có liênquan đẩy nhanh tiến độ phát triển Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện phấn đấu đếnnăm 2020 đảm bảo tất cả các quận, huyện đều có 01 Phòng Cảnh sát PCCC. Rà soát,tiếp tục phát triển thêm các Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhằm rút ngắnbán kính bảo vệ để nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trênđịa bàn.

15. Ban Quảnlý các khu công nghiệp, khu chế xuất; các ngành kinh tế trọng điểm

a) Phối hợp với Sở Cảnh sát phòngcháy và chữa cháy tăng cường tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ vềcứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC, cán bộ, công nhânviên nắm vững Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chứchuấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơsở, chuyên ngành.

b) Kiện toàn, giao nhiệm vụ cứunạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành. Phấn đấu đếnnăm 2015 đạt tỷ lệ 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,cơ sở kinh tế trọng điểm có đội PCCC cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách,PCCC chuyên ngành.

c) Trang bị các phương tiện, thiếtbị cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành phùhợp với tính chất, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu của côngtác cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội: Chỉ đạo các tổ chức trựcthuộc đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác PCCC và cứunạn, cứu hộ đến các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân. Triển khai thựchiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở cơ quan, đơn vị mình.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban,ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao,xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quảthực hiện về UBND Thành phố (qua Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội) để tổng hợp.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy; HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- UBMTTQ TP và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo HNM, KTĐT, Đài PTTH Hà Nội;
- Cổng TTĐT UBND TP;
- VPUB: CVP, PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh