ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BÌNH ỔN GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh; góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan quản lý nhà nước chủ động kiểm tra, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu trên thị trường; chỉ đạo và hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng, dự trữ, phân phối để cung ứng thị trường liên tục, không để thiếu hàng, không để đột biến về giá.

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hiểu và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về giá.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn, trong nước và quốc tế; làm tốt công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá của các tổ chức, cá nhân đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiên quyết dừng các trường hợp kê khai tăng giá không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào và mặt bằng giá cả thị trường.

- Chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế địa phương theo hướng nhân rộng mô hình bình ổn giá không sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

- Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02/5/2014, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với các Sở Công thương, Cục Thống kê Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả thị trường trên địa bàn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo giá định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất gửi Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phục vụ công tác quản lý.

- Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung hoặc sửa đổi danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Cục Thuế, Cục Hải quan, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh….) tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như: xăng dầu, cước vận tải, lương thực, thực phẩm, sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, thuốc chữa bệnh cho người, khí hóa lỏng, phí trông giữ xe đạp, ô tô, xe máy và các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của người sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn và các quy định của pháp luật có liên quan, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02/5/2014, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Kế hoạch cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa các khâu bán buôn, bán lẻ, mức đăng ký giá. Xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện Chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn.

2. Sở Công thương

- Tiếp tục tổ chức rà soát cân đối cung - cầu các loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, nhất là các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp ứng phó trong trường hợp cần thiết để đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân;

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai chương trình bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế địa phương theo hướng nhân rộng mô hình bình ổn giá không sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 04/4/2014.

- Phối hợp theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa để có đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm góp phần ổn định thị trường.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:

+ Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: Kinh doanh hàng cấm; hàng giả; hàng không hóa đơn, chứng từ; hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác; gian lận thương mại, đấu tranh chống đầu cơ, tích trữ, đưa tin thất thiệt gây lũng đoạn thị trường, tăng giá bất hợp lý….

+ Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là tại các chợ đầu mối, các siêu thị, trung tâm thương mại…. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thường xuyên theo dõi sát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để có biện pháp ngăn chặn, khống chế, dập tắt hiệu quả; hỗ trợ, hướng dẫn cho người chăn nuôi tái đàn để đảm bảo nguồn cung không bị thiếu hụt; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra phòng, chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới, hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kịp thời xuất vắc xin, thuốc tiêu độc khử trùng dự trữ quốc gia để dập dịch.

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất tạo, nguồn hàng hàng nông, lâm, thủy hải sản ổn định, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống, phân bón trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện đăng ký, kê khai giá với Sở Tài chính trong lĩnh vực Thuốc bảo vệ thực vật; Vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm…

4. Sở Y tế

- Chủ trì việc kê khai giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh, giá thực phẩm chức năng, giá mỹ phẩm và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

- Tiếp tục tổ chức thanh, kiểm tra giá bán lẻ thuốc phòng và chữa bệnh, không để giá thuốc tăng cao bất hợp lý và giá thu viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thuộc diện đăng ký, kê khai giá phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát giá theo quy định. Đôn đốc các đơn vị trên gửi thông báo giá bán buôn, bán lẻ về Sở Tài chính khi có sự thay đổi giá.

- Tiếp tục phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành khi cần thiết theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Công thương đối với các lĩnh vực có liên quan.

5. Sở Giao thông Vận tải

- Quản lý giám sát chặt chẽ dịch vụ vận tải, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, tăng thêm ghế, mở rộng thùng xe…; nhất là đối với dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa trong dịp lễ, tết.

- Cập nhật danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở GTVT cấp Giấy phép kinh doanh có trụ sở (hoặc chi nhánh) đóng trên địa bàn tỉnh; thông báo cho Sở Tài chính, Cục thuế và đơn vị liên quan danh sách cụ thể đơn vị kinh doanh vận tải đóng trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải thực hiện kê khai giá phù hợp với từng thời kỳ.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tiếp nhận và kiểm tra về hồ sơ kê khai giá cước vận tải theo quy định.

6. Cục Thống kê Thanh Hóa

Có trách nhiệm gửi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh theo kỳ báo cáo tháng, quý, năm về Sở Tài chính trước ngày 20 hàng tháng (đối với báo cáo tháng) và trước ngày 20 của tháng cuối quý, năm (đối với báo cáo quý, năm).

7. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

- Chỉ đạo, tăng cường công tác điều hành thu, quản lý thu, khai thác nguồn thu; kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thuế.

- Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, quyết toán thuế của các đơn vị, chấn chỉnh công tác hoàn thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải theo quy định.

8. Cục Hải quan Thanh Hóa

- Chủ trì, phối hợp với ngành thuế kiểm tra giám sát chặt chẽ việc kê khai hải quan và kê khai thuế đối với doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu rủi ro cao về thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả chống buôn lậu, hàng giả, chống gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên địa bàn.

- Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Công thương đối với các lĩnh vực có liên quan.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, Đài PTTT và cơ quan chức năng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung liên quan đến quản lý, bình ổn giá và những biến động giá cả thị trường, cập nhật thông tin về công tác bình ổn giá thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu để người sản xuất, tiêu dùng hiểu rõ và đồng thuận với các biện pháp điều hành của Nhà nước, từ đó ngăn ngừa tác động tâm lý đẩy giá lên cao, chủ động kịp thời ngăn chặn các thủ đoạn phao tin đồn nhảm, gây hoang mang lo lắng cho nhân dân. Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định pháp luật về giá (khi có yêu cầu).

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định quản lý nhà nước về giá, các biện pháp bình ổn giá thị trường;

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, phí, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, gây bất ổn định thị trường;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, thu thập thông tin, báo cáo về Sở Tài chính, Sở Công thương khi có biến động thị trường bất thường. Thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Công thương.

- Chỉ đạo các phòng ban thực hiện việc tiếp nhận các hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá theo thẩm quyền được phân công, phân cấp.

- Chỉ đạo Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chấp hành các quy định về giá của các thương nhân kinh doanh trong chợ; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; giải tỏa các chợ cóc, tụ điểm kinh doanh và các điểm trông giữ xe trái phép, vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn.

11. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Thực hiện chế độ báo cáo

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hình thức báo cáo: Bằng văn bản và gửi bản mềm qua hộp thư điện tử: [email protected]

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng