ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/KH- UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCHSỐ 123-KH/TU NGÀY 25/6/2014 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈTHỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦAĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO”

Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 25/6/2014 củaBan Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 củaBộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dânvà giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạchthực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trongviệc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW gắn với Chỉ thị số 20-CT/TU ngày31/8/2006 “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, các ngành trong công tác tiếpdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Chương trình hành động số 35-TTr/TU ngày13/6/2008 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Thông báo kết luận 130-TB/TW của BộChính trị về “tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đếnnay và giải pháp trong thời gian tới”, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 06/9/2007của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/8/2007của Thành ủy và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2012 của Ủy ban nhân dân Thànhphố “về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địabàn thành phố Hà Nội”.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếpcông dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường trách nhiệm của các cấpchính quyền, các sở, ngành, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở về công tác này, nhấtlà trách nhiệm của người đứng đầu nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, nâng caonhận thức và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân vàgiải quyết khiếu nại, tố cáo trên toàn Thành phố.

- Nâng cao trách nhiệm, trình độ, chất lượng côngtác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành; tăngcường công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, vận động công dân chấp hànhnghiêm quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, hạn chế tìnhtrạng công dân khiếu kiện chây ỳ, đông người vượt cấp, hạn chế vụ việc khiếunại, tố cáo không được giải quyết dứt điểm hoặc đã được giải quyết đúng chínhsách, pháp luật nhưng không chấp hành nghiêm túc để góp phần giữ gìn an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo cần tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quantrọng, thường xuyên của các cấp chính quyền, các sở, ngành, đơn vị từ Thành phốđến cơ sở. Triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chínhtrị và Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy bảo đảmnghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát, sơkết, tổng kết việc tổ chức thực hiện theo quy định.

II. NỘI DUNG VÀPHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công tác quántriệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Kếhoạch số 123-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy

- Thanh tra Thành phố phối hợp với Văn phòng Ủy bannhân dân Thành phố tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến, quántriệt Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chínhphủ và triển khai Chỉ thị sổ 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạchsố 123-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch thực hiệncủa Ủy ban nhân dân Thành phố đối với Lãnh đạo chủ chốt các quận, huyện, thịxã, sở, ngành và các đơn vị có liên quan thông qua hội nghị trực tuyến do Vănphòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ tổ chức trong tháng 9/2014.

Các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành theo chứcnăng, nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị mình xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thịsố 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 123-KH/TU ngày25/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân Thànhphố; Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dânThành phố (thông qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp).

2. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếunại, tố cáo tồn đọng, phức tạp

- Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, phường, xã,thị trấn tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng thuộclĩnh vực quản lý của mình hoặc trên địa bàn. Chủ động phân loại số vụ việc đãgiải quyết, số vụ việc đang giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết, số vụ việcgiải quyết rồi nhưng còn tiếp khiếu, tiếp tố để có kế hoạch giải quyết từng vụviệc hợp lý, đúng quy định của pháp luật; Trường hợp cần thiết có thể thành lậpcác đoàn thanh tra liên ngành để xem xét, kết luận.

- Đối với các vụ việc còn tồn đọng theo Nghị quyếtsố 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 và Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 củaThanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng cácsở, ngành xây dựng kế hoạch và tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2014. Trongquá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo và xin ý kiếnchỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố để giải quyết dứt điểm, không đùn đẩy, nétránh.

- Thanh tra Thành phố chủ trì phối hợp với Vănphòng UBND Thành phố, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liênquan tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương để tranh thủ sự chỉ đạo,thống nhất chủ trương, biện pháp giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại,tố cáo phức tạp.

- Đối với các vụ việc khiếu kiện đông người, tồnđọng, phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởngcác đơn vị phải trực tiếp tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo mộtcách công khai, dân chủ, làm rõ nội dung vụ việc, xem xét đầy đủ các khía cạnhpháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết dứt điểm; kịp thờibáo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chức năng cấp trên về những vấn đềvướng mắc, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

- Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quanđến tôn giáo hoặc nhạy cảm về chính trị, lãnh đạo các cấp, ban, ngành cần xemxét kỹ, đầy đủ, thận trọng để có biện pháp giải quyết phù hợp, không để các thếlực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng; đấu tranh ngăn chặn vàxử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng quyền khiếunại, tố cáo để có hành vi gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ hoặctiếp tay cho các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng vàNhà nước.

3. Kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác tiếpcông dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo rà soát, kiện toànbộ máy tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; phân công cán bộ cóchuyên môn và năng lực thực tiễn, hiểu biết pháp luật làm việc tại bộ phận tiếpcông dân, tiếp nhận và xử lý đơn. Đối với những vụ việc Lãnh đạo Ủy ban nhândân Thành phố giao sau khi tiếp công dân hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị phảikịp thời xem xét, giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả giảiquyết.

Các đơn vị phải niêm yết công khai lịch tiếp côngdân và nghiêm túc thực hiện quy định về việc tiếp công dân theo quy định củaLuật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra Thành phố,Sở Tài chính tiến hành khảo sát và tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân Thànhphố về biên chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dânxong trong tháng 10 năm 2014.

4. Tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Ban Tiếp côngdân Thành phố thành lập tổ công tác để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉthị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 123-KH/TU ngày25/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân Thànhphố.

- Thanh tra Thành phố thành lập các đoàn thanh traviệc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cácquận, huyện, thị xã, sở, ngành (thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014),bảo đảm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáothật đầy đủ, nghiêm túc. Tùy theo yêu cầu, có thể tổ chức thanh tra đột xuất ởmột số đơn vị, nhất là những nơi có khiếu kiện đông người, nơi có những vụ việckhiếu kiện kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra kịp thời thammưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩntrương khắc phục các tồn tại (nếu có), đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quảcông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là chỉ đạo giảiquyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; kiến nghị xử lý tráchnhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức vi phạm trong công tác tiếp công dânvà giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Sở Nội vụ chủ trì cùng các đơn vị liên quan thammưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập các đoàn thanh tra công vụ định kỳvà đột xuất để thanh tra việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó có cácthủ tục hành chính về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về các lĩnh vực phátsinh nhiều khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếunại, giải quyết tố cáo

- Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phốxây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, trong đócó nội dung tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực tiếp công dân và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và các lĩnh vực khác phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo nhưquản lý đất đai, thu hồi đất...; liên hệ chặt chẽ với Hội đồng phối hợp côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ này; kiệntoàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Thành phố, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngđội ngũ báo cáo viên pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởngcác sở, ngành thuộc Thành phố chủ động tổ chức hội nghị tập huấn và bồi dưỡngnghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáocho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn và đội ngũ cán bộ thườngxuyên tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cáccơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo với nhiều hình thức phong phú, tăng thêm thời lượng phátthanh trên hệ thống loa đài ở xã, phường, thị trấn.

- Các cơ quan báo, đài của Thành phố xây dựng cácchuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền các văn bản pháp luật, kết quả thựchiện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thànhphố.

6. Một số công táckhác

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ động đềxuất công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Thanh tra Thành phố xâydựng cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí và chỉ đạo các cơ quan báo đài trựcthuộc Thành phố trong việc đưa tin chính xác, kịp thời, khắc phục tình trạng đưatin sai lệch, gây khó khăn cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giảiquyết các vụ khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố và tạo được sự đồng thuậncao trong xã hội, xong trong tháng 10 năm 2014.

- Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nộivụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố tham mưu,đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng mô hình tổ chức tiếpcông dân các cấp; xây dựng quy định, quy trình giải quyết khiếu nại, giải quyếttố cáo, tiếp công dân đồng bộ ở các cấp, các ngành của Thành phố; Đôn đốc cácquận, huyện, thị xã, sở, ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo cũng như việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết địnhgiải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và thông báo giải quyết tố cáo.

- Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Thanh traThành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thịxã xây dựng phương án để đưa công dân của thành phố Hà Nội khiếu nại, tố cáođông người, gây mất an ninh, trật tự tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước vềđịa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

- Ban Tiếp công dân Thành phố phối hợp với các đơnvị liên quan chủ động tổ chức, phục vụ tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủyban nhân dân Thành phố theo quy định của Luật Tiếp công dân, tham mưu giúp Lãnhđạo Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp, đối thoại và chỉ đạo xử lý đối với cáctrường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp có nguy cơ phát sinh thành“điểm nóng” gây mất an ninh, chính trị trên địa bàn.

- Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơquan chỉ đạo xử lý các đối tượng có hành động quá khích, chống người thi hànhcông vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức,công dân liên quan đến khiếu kiện; chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an Thành phốlàm tốt công tác nắm tình hình, theo dõi, phân loại xử lý theo quy định phápluật các đối tượng khiếu kiện chây ỳ cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáođể lôi kéo, kích động tập trung khiếu kiện đông người, phức tạp, gây mất trậttự công cộng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thực hiệnnghiêm phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các trụ sở cơ quan của Trung ươngvà Thành phố, trụ sở tiếp công dân trên địa bàn Thành phố và nhà riêng các đồngchí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chínhphủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc giải quyết các trường hợp công dâncác tỉnh khác tập trung khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn Thành phố,nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành cóliên quan trong việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luậtcủa Thành phố về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

- Sở Thông tin truyền thông chủ trì, phối hợp vớicác báo, đài, các cơ quan có liên quan tổ chức công khai kết quả giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và kết quả rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồnđọng trong trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công khai trên phươngtiện đại chúng hoặc trên cổng giao tiếp điện tử Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở,ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kếhoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệmvụ đã được phân công theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo)
- Văn phòng Chủ lịch nước (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo)
- Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội (để báo cáo)
- CT HĐND Thành phố (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo)
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBNDTP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐNDTP;
- Các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố;
- Bí thư các Quận, Huyện ủy;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo HNM, KT-ĐT, Đài PT-TH HN;
- VPUB: CPVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, BTCD, TNNH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh