ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 04 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/BCS NGÀY 15/01/2016 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NÂNG CAO NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIẢM NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/BCS ngày 15/01/2016 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh vviệc tăng cường chỉ đạo thực hiện nâng cao nếp sống văn hóa và giảm nợ xây dựng cơ bản ở các xã xây dựng nông thôn mới năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCS với các nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Chú trọng việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và của địa phương.

3. Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư công, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung ương và của tỉnh về đầu tư công, hạn chế phát sinh nợ xây dựng cơ bản, có kế hoạch cụ th đgiảm nợ đọng đã phát sinh trong xây dựng nông thôn mới.

B. NỘI DUNG K HOẠCH

I. Nhiệm vụ

1. Về việc nâng cao nếp sống văn hóa khu vực nông thôn.

1.1. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/7/2015 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”; trong đó chú trọng xây dựng người dân nông thôn phát triển toàn diện và xây dựng môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh.

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phbiến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của việc xây dựng nếp sống văn hóa; giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

- Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, phê phán các hành vi vi phạm.

1.2. Nâng cao cht lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Chủ động lồng ghép nội dung của phong trào với việc duy trì cht lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Rà soát, sửa đi bsung vào Hương ước, Quy ước của khu dân cư các nội dung: Xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nếp sống văn hóa ở cộng đồng; các hoạt động dịch vụ, du lịch và lễ hội...

- Xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa nông thôn mới” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

1.3. Xây dựng con người nông thôn phát triển toàn diện

- Tchức các hoạt động tuyên truyền, vận động hình thành lối sống nhân văn, tự trọng, tự chủ, bảo vệ môi trường. Tạo chuyển biến về nhận thức, ứng xử văn hóa; hiểu biết, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.

- Giáo dục nếp sống văn hóa người dân nông thôn sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; xây dựng lối sống cần, kiệm, trung thực, nhân nghĩa, trách nhiệm. Xây dựng hình ảnh người dân Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình thanh lịch, thân thiện. Xây dựng con người nông thôn mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

1.4. Xây dựng gia đình văn hóa nông thôn mới.

- Tập trung nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa; gìn giữ và phát huy các giá trị gia đình truyền thống Việt Nam

- Thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam; triển khai có hiệu quả Đán giáo dục đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam; Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết thương yêu nhau...

1.5. Xây dựng môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh.

- Xây dựng thôn, xóm, bản, khu dân cư đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, kỷ cương, thân thiện, tương thân, tương ái, tiến bộ, văn minh. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đy lùi tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu, lạc hậu, mê tín dị đoan...

- Xây dựng thôn, xóm, bản trật tự, an toàn; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái.

- Đưa nội dung giáo dục pháp luật, trách nhiệm công dân vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ, các Câu lạc bộ và các tổ chức quần chúng.

- Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng. Bảo tn và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tăng cường công tác quản lý môi trường, văn hóa, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch và lễ hội tại địa phương.

1.6. Xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, thể thao.

- Xây dựng, củng cố thiết chế văn hóa nông thôn

+ Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Củng cố hoàn thiện, ổn định về tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa - Th thao xã, Nhà văn hóa - Khu ththao thôn, xóm, bản, từng bước đạt chun theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khai thác có hiệu quả công năng các công trình văn hóa, thể thao của địa phương; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và khơi dậy tiềm năng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần người dân nông thôn.

+ Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa; phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một như: Hát xẩm, Chèo...; khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Bình và từng địa phương.

- Đy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn

+ Xây dựng, củng cố các câu lạc bộ, các đội, nhóm văn nghệ, thể thao hiện có, phát triển và nhân rộng, tạo điều kiện thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia sinh hoạt.

+ Củng cố phòng đọc sách, báo tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Tủ sách thôn, xóm, bản. Xây dựng phương án luân chuyển sách, báo, các ấn phẩm văn hóa về các xã nông thôn mới.

+ Tăng cường đưa các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân ở khu vực nông thôn; chú trọng các xã vùng sâu vùng xa của của tỉnh.

- Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các hoạt động của cộng đồng.

2. Về thực hiện giảm n xây dựng bản trong xây dng nông thôn mi.

2.1. Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư công

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các chính sách của tỉnh về đầu tư công như: Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nhng giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 5/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ XDCB các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đng nhân dân tỉnh v/v ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM và các văn bản chỉ đạo điều hành khác của UBND tỉnh, bảo đảm không để phát sinh nợ đọng sau xây dựng cơ bản.

- Kim soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án công thuộc thẩm quyền. Các ngành, các cấp chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và chương trình đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; tuyệt đối không được trình phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nếu chưa xác định được rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Đi với các dự án đã được cấp có thm quyền thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư không vượt quá mức vốn đã được thẩm định của từng nguồn vốn.

- Đi với việc điều chỉnh dự án: Chđược thực hiện trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điu 46 của Luật Đầu tư công nhưng phải phù hợp với khả năng cân đi vốn của ngân sách cấp mình đthực hiện.

- Btrí vốn tập trung cho các dự án, bảo đảm thời gian, tiến độ hoàn thành dự án đsớm phát huy hiệu quả dự án; không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu đã được bố trí vốn. Thực hiện lập và điu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo tiến độ chung của dự án và kế hoạch vốn được giao theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Đu thầu về lựa chọn nhà thầu. Thực hiện nghiêm quy định về thời gian bt đu tổ chức lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu và thanh quyết toán các gói thầu, dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

- Đi với các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 tiến hành rà soát, xác định cụ thcác công trình cần phải triển khai thực hiện trong năm, tập trung ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất, đời sống, dân sinh của nhân dân đáp ứng yêu cầu đạt chun của từng tiêu chí; Tổng vốn đầu tư phải phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng huy động nguồn lực của xã, xác định rõ chủ đầu tư, nguồn vốn, thời gian khởi công, hoàn thành để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tích cực huy động, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực đxây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các nguồn vốn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư công. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đầu tư công.

2.2. Xử lý nợ đọng đối với các công trình đã đầu tư

- Trên cơ sở danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31/12/2015 các địa phương xây dựng phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản. Đảm bảo đến hết năm 2016 giảm được 20% trở lên tổng số nợ xây dựng cơ bản.

- Rà soát điu chỉnh, bsung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng xã trong giai đoạn 2016 - 2020, hình thành quỹ đất đđấu giá tạo nguồn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

- Ưu tiên bố trí nguồn lực từ Chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn vốn trái phiếu chính phủ xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã và các nguồn vốn khác đề thanh toán nợ đọng, đầu tư các công trình đảm bảo thực hiện các tiêu chí cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện phương án và lộ trình thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trước khi bố trí cho các dự án khởi công mới.

III. T CHỨC THC HIỆN.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ ngày 15/01/2016 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

1. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình của tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

- Tng hợp, rà soát các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 đ tham mưu y ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bsung. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu và trình phân bvốn kế hoạch năm 2016 cho các địa phương kịp thời, đúng quy định.

2. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phi hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới phù hợp với thực tiễn và yêu cu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trong xây dựng nông thôn mới; Định kỳ tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nếp sng văn hóa về Ban chỉ đạo tỉnh.

3. S Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan dự kiến phương án phân bnguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 đúng quy định; xây dựng lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản theo từng nguồn vốn trên cơ sở các nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công; ưu tiên btrí phần vốn vượt thu (nếu có) của cả ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện đthanh toán nợ. Kim soát chặt chẽ việc phê duyệt các chủ trương, dự án mới và dự án điu chỉnh. Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công. Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình chp hành các quy định về đầu tư công; kết quả thực hiện giảm nợ đọng xây dựng cơ bản về Ban chđạo tỉnh theo quy định.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở quy định của Trung ương và của tỉnh, tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách đthực hiện Chương trình, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả; Định kỳ tng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn về Ban chỉ đạo tỉnh theo quy định.

5. S Tài nguyên môi trường

Hướng dẫn các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đấu giá đất để tạo nguồn lực cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

6. Các s ban ngành, đoàn th của tnh

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tại Đán số 06/ĐA-UBND ngày 04/4/2012 và công văn số 67/UBND-VP3 ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện các tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách đến cp huyện, cấp xã; định kỳ báo cáo kết quả đạt được với y ban nhân dân tỉnh (gửi Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh để tng hợp).

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cchức năng, nhiệm vụ xây dựng và chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện đồng thời triển khai các nhiệm vụ đảm bảo sát hợp với yêu cầu và thực tiễn trên địa bàn. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn mới vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đầu tư công trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các chủ trương và dự án đầu tư. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để chủ động xây dựng phương án thanh toán, xử lý nợ theo quy định trên cơ sở tự chủ cân đối nguồn vốn thuộc ngân sách được phân cấp quản lý, nợ do cấp nào quyết định đầu tư thì cấp đó phải tự xử lý và chịu trách nhiệm.

- Rà soát lại các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất để hình thành quỹ đất đấu giá, tạo nguồn thanh toán nợ đọng. Xem xét, rà soát lại các dự án đang đầu tư và dự kiến đầu tư, nếu không thực sự cần thiết thì có thể dừng, giãn hoãn tiến độ đtập trung nguồn vốn thanh toán nợ và đầu tư vào những công trình thật sự cn thiết, cấp bách để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016.

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để thu hút các nguồn lực, xã hội hóa đầu tư để xây dựng nông thôn mới. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tt cả các cán bộ, người dân trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCS ngày 15/01/2016 ca Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nâng cao nếp sống văn hóa và giảm nợ xây dựng cơ bản ở các xã xây dựng nông thôn mới năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh đtổng hợp)./.


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BCS Đng UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Lưu VT; VP2,3,4,5,6,7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng