ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2012/NĐ-CP NGÀY 08/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNHVỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sựnghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của BộNội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Côngvăn số 3268/BNV-TCBC ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việcthẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, UBND Thànhphố ban hành Kế hoạch như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện tốt Nghịđịnh số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vị tríviệc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Sắp xếp, bố trí lại đội ngũ côngchức, viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập củaThành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Xác định số lượng người làm việc,cơ cấu viên chức để thực hiện giao biên chế (số lượng vị trí việc làm), thựchiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Yêu cầu:

- Tuân thủ các nguyên tắc xác địnhvà quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập đã được quy định tạiNghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vịtrí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục,các bước tiến hành và tiến độ thời gian theo quy định của UBND Thành phố;

- Bảo đảm hoạt động thường xuyêncủa các đơn vị.

II. Nội dung

1. Trong tháng 11/2013:

a) Các Sở, ban, ngành, UBND quận,huyện, thị xã; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch của UBND Thànhphố, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệpcông lập của ngành mình, cấp mình;

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, quántriệt Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch của UBND Thànhphố cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức các đơn vị sự nghiệptrực thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; Đơn vị sự nghiệp trựcthuộc UBND Thành phố;

- Thành lập Tổ công tác chuyên đềxây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập của ngành mình,cấp mình; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, thẩm định, quyết định.

b) Sở Nội vụ:

- Là cơ quan thường trực giúp UBNDThành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị cấp Thành phố để tập huấn, quántriệt việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm2012 của Chính phủ, Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của BộNội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định vị trí việc làm trong đơn vị sựnghiệp công lập;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành thẩm định Đề án của từng đơn vị trước khi trình UBND Thành phố, báocáo Bộ Nội vụ thẩm định số lượng người làm việc (kể cả số tăng thêm) làm cơ sởtrình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định.

2. Từ tháng 12/2013 đến hết quýIII năm 2014:

a) Các Sở, ban, ngành; UBND quận,huyện, thị xã; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố:

- Hướng dẫn đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc ngành mình, cấp mình rà soát, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổchức, số lượng, chất lượng, đội ngũ viên chức xây dựng Đề án vị trí việc làmtrong đơn vị sự nghiệp;

- Phối hợp với Sở Nội vụ, kiểm tra,góp ý kiến và thẩm định sơ bộ Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị sự nghiệpthuộc ngành mình, cấp mình;

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp tiếpthu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm của đơn vị;

- Tổng hợp Đề án vị trí việc làmtrong từng đơn vị sự nghiệp, xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sựnghiệp của ngành mình, cấp mình và gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp Đề ánchung, trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

b) Sở Nội vụ:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành;UBND quận, huyện, thị xã; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố, kiểm tra,hướng dẫn các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp cônglập theo đúng quy định;

- Tiếp nhận Đề án vị trí việc làmtrong đơn vị sự nghiệp công lập của các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thịxã; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, tổ chức thẩm định và tổng hợpĐề án chung vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập toàn Thành phố,trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

- Dự thảo văn bản của UBND Thànhphố báo cáo Bộ Nội vụ cho ý kiến thỏa thuận Đề án vị trí việc làm trong các đơnvị sự nghiệp công lập toàn thành phố Hà Nội;

- Trên cơ sở Văn bản thỏa thuận củaBộ Nội vụ, dự thảo văn bản của UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phốxem xét quyết định.

Xây dựng Đề án vị trí việc làmtrong đơn vị sự nghiệp công lập là một nhiệm vụ mới, có nội dung, các bước thựchiện cụ thể, vì vậy, khi tiến hành xây dựng Đề án các cơ quan, đơn vị cầnnghiên cứu kỹ các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan, tập trung tổchức, triển khai, thực hiện theo đúng quy trình, quy định và tiến độ thời giankế hoạch của UBND Thành phố đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các cơ quan, đơn vị có văn bản báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụđể tổng hợp) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các p.CV, HCTC, TH;
- Lưu: VT, SNV;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh