UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/KH-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC,CỔ PHẦN HOÁ, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Căn cứ:

Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá, thoáivốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanhnghiệp nhà nước;

Công văn số 3616/BTC-TCDN ngày21 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốnnhà nước tại doanh nghiệp,

Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh xâydựng Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanhnghiệp nhà nước, mà trọng tâm là cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanhnghiệp đến năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức thực hiện theo đúngtinh thần các Nghị quyết, Kết luận của Đảng về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, pháttriển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết Trung ương 3, Nghịquyết Trung ương 9 khoá IX, Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của BanChấp hành Trung ương) và Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm làtập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” đã được cụ thể hoábằng Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Kếtluận số 50-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnhtại Kế hoạch số 2257/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 về tiếp tục sắp xếp, đổimới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do tỉnh quản lý và cácQuyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu của từng DNNN.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục quán triệt các chỉđạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cơ chế, chính sách pháp luậtcủa Nhà nước tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN,mà trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hoá DNNN.

- Thông qua công tác tuyêntruyền, giáo dục, nâng cao nhận thức để tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong tổchức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các ngành tỉnh và doanh nghiệp để hoàn thànhtốt các mục tiêu về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của DNNN;xác định công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, xác định sảnxuất kinh doanh đúng ngành nghề, không thực hiện sản xuất kinh doanh ngoài chứcnăng gây lãng phí, dẫn đến thất thoát, kém hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọngcủa các ngành, các DNNN.

- Đề cao trách nhiệm cá nhântrong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanhnghiệp. Giám đốc các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch công ty chịu tráchnhiệm hành chính trước Chủ tịch UBND tỉnh; xử lý nghiêm về hành chính đối vớilãnh đạo doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện không có kếtquả tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụđược giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Về thực hiện Đề án tái cơcấu doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt:

Các doanh nghiệp 100% vốn nhànước do UBND tỉnh là chủ sở hữu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nộidung tái cơ cấu lại doanh nghiệp một cách toàn diện từ mô hình tổ chức, quảnlý, nguồn nhân lực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, đầutư, khoa học, công nghệ đến thị trường và sản phẩm, tăng cường công tác kiểmsoát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao năng lực, hoànthành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích; tập trung vàongành lĩnh vực chính của doanh nghiệp, kiên quyết ngăn chặn đầu tư ra ngoàingành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

2. Về cổ phần hoá DNNN:

a) Công ty TNHH một thành viênCông trình đô thị: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp; phấnđấu kết thúc công tác cổ phần hoá để chuyển đổi sang hoạt động theo hình thứccông ty cổ phần vào đầu tháng 10 năm 2014.

b) Công ty TNHH một thành viênCấp thoát nước: Có kế hoạch ngay từ đầu quý IV năm 2014 chuẩn bị các nội dungnhư: Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể lao động trong công ty về kế hoạchchuyển đổi sang công ty cổ phần trong năm 2015, các chính sách của nhà nướcliên quan đến công tác sắp xếp nói chung, công tác tác cổ phần hoá nói riêng;đồng thời, sau khi được thông báo của UBND tỉnh về kế hoạch chuyển đổi sangcông ty cổ phần trong năm 2015, phải tiến hành xây dựng kế hoạch, tiến độ cổphần hoá (bao gồm các mốc thời gian cho từng bước công việc) để trình UBND tỉnhphê duyệt thực hiện.

3. Về thoái vốn nhà nước tạidoanh nghiệp:

Các doanh nghiệp đã đầu tư rangoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính (nếu có, trừ những trường hợpđặc biệt theo Quyết định của UBND tỉnh): Xây dựng kế hoạch, tiến độ thoái vốntrình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo việc thoái vốn hoàn thành trướcngày 31 tháng 12 năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Ban Chỉ đạoSắp xếp, đổi mới, phát triển và xếp hạng DNNN tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ngànhliên quan kiểm tra tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu, cổ phần hoá và thoái vốnnhà nước tại doanh nghiệp; kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc, khó khăntrong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất xử lý đối với lãnh đạo doanhnghiệp không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu,cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Định kỳ hằng quý, năm tổnghợp tiến độ thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệpđể tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ban Chỉđạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo quy định (báo cáo quý trước ngày 10của tháng đầu quý sau, báo cáo năm trước ngày 31 tháng 01 của năm sau).

- Căn cứ vào Quyết định của Thủtướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp trong từng thời kỳ để phối hợpvới các sở, ngành liên quan đề xuất phương án tỷ lệ % vốn nhà nước nắm giữ tạicác DNNN thực hiện cổ phần hoá.

2.Các sở, ngành tỉnh có chức năng quản lý doanh nghiệp (theo phâncông tại Kế hoạch số 2257/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh vềtiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN do tỉnh quản lý): Chủ trìphối hợp với Ban Chỉ đạo Sắp xếp, đổi mới, phát triển và xếp hạng DNNN tỉnh tổchức thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành phápluật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiếnlược, kế hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng củadoanh nghiệp; đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanhđược giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,đánh giá viên chức quản lý doanh nghiệp.

3. Các DNNN do tỉnh quản lý:

- Tổ chức thực hiện theo đúngmục tiêu, nội dung, tiến độ đề án tái cơ cấu, kế hoạch cổ phần hoá đã được UBNDtỉnh phê duyệt; kịp thời đề xuất với các sở, ngành tháo gỡ những khó khăn vướngmắc trong quá trình thực hiện.

- Báo cáo kết quả sản xuất,kinh doanh năm trước và lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm sau gửi các sở,ngành theo dõi, giám sát.

- Định kỳ hằng quý, năm báo cáokết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại doanhnghiệp gửi UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Sắp xếp, đổi mới, phát triển vàxếp hạng DNNN tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), đồng gửi Bộ Tài chính theo quy định(báo cáo quý trước ngày 05 của tháng đầu quý sau, báo cáo năm trước ngày 10tháng 01 của năm sau).

Báo cáo cần nêu rõ tình hìnhtriển khai, kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu (theo mục tiêu, nội dung đã đượcphê duyệt), tiến độ thực hiện cổ phần hoá (đối với doanh nghiệp nằm trong kếhoạch cổ phần hoá), thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính (nếu có); khókhăn, vướng mắc và kiến nghị.

Trên đây là Kế hoạch triển khaithực hiện một số giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, mà trọng tâm là cổ phầnhoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh; UBNDtỉnh yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm túc./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng