ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/KH-UBDT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC”

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ- UBDT, ngày 03/4/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ- UBDT, ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016. y ban Dân tộc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Xây dựng Nhà Truyền thống của y ban Dân tộc” như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai xây dựng dự thảo, trình lãnh đạo y ban Dân tộc phê duyệt Đán “Xây dựng Nhà Truyền thống của Ủy ban Dân tộc”;

- Xây dựng Đề án đảm bảo quy trình, đúng thời gian, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Nội dung, tiến độ triển khai

STT

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

1

Khảo sát, học tập, chia sẻ kinh nghiệm tại một số bộ, ngành, địa phương

Vụ Tuyên truyền

Tháng 3/2016

2

Xây dựng dự thảo Đề án

Vụ Tuyên truyền

Tháng 3/2016

3

Hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý

Vụ Tuyên truyền

Tháng 4/2016

4

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Truyền thống

Vụ Tuyên truyền

Tháng 4/2016

5

Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Đ án

Vụ Tuyên truyền

Tháng 5/2016

6

Họp Ban Chđạo hoàn thiện dự thảo đề án

Ban Chỉ đạo

Tháng 6/2016

7

Hoàn thiện hồ sơ Đán trình tập thể Lãnh đạo Ủy ban góp ý kiến

Vụ Tuyên truyền

Tháng 8/2016

8

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh Đề án; trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án

Vụ Tuyên truyền

Tháng 9/2016

9

Thanh quyết toán kinh phí xây dựng đề án

Vụ Tuyên truyền

Tháng 10/2016

3. Kinh phí

Kinh phí xây dựng Đề án vận dụng Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chínhphủ và được chi từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên của y ban Dân tộc năm 2016.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Đán “Xây dựng Nhà Truyền thống của y ban Dân tộc”./.

Nơi nhận:
- BT, CN (để b/c);
- TT, PCN Đ Văn Chiến (đ biết);
- TT, PCN Lê Sơn Hải;
- Vụ KH-TC, VP;
- Website
UBDT;
- Lưu: VT, TT

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTH TRƯNG, PHÓ CHỦ NHIM
Nông Quốc Tuấn