ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NGOẠIGIAO VĂN HÓA TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTgngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóađến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiếnlược Ngoại giao Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 với các nội dung chính nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

1. Mục đích:

Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóalàm cho thế giới hiểu hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam cũng nhưcủa tỉnh Hà Tĩnh; đưa quan hệ giữa tỉnh Hà Tĩnh với các đối tác đi vào chiềusâu, ổn định và bền vững, qua đó phát huy vai trò của văn hóa trong việc thúcđẩy hợp tác về các lĩnh vực kinh tế, chính trị góp phần phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh; tạo dựng và quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Hà Tĩnh; tăngcường giao lưu văn hóa giữa Hà Tĩnh với các địa phương trong và ngoài nước, gópphần thắt chặt các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tiếp thu những tinh hoa, giátrị văn hóa tiên tiến của các nước làm phong phú thêm nền văn hóa của dân tộcViệt Nam cũng như của Hà Tĩnh.

2. Yêu cầu:

- Ngoại giao văn hóa phải được xácđịnh là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm tạonhận thức chung và sự đồng thuận trong lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương,nhân dân về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa.

- Ngoại giao văn hóa phải được triểnkhai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng thựctế và thế mạnh của địa phương, đơn vị, phù hợp với sự phát triển của văn hóadân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại.

- Ngoại giao văn hóa phải giới thiệuhình ảnh, con người, truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và HàTĩnh nói riêng, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, dịchvụ cũng như môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh Hà Tĩnh.

- Ngoại giao văn hóa phải gắn liềnvới ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, thực hiện theo đúng cơ chế, chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội trong từng năm, từng giai đoạn của tỉnh và Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cườngcông tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa:

Tổ chức các hội nghị chuyên đề quántriệt các nội dung của ngoại giao văn hóa; tuyên truyền về Chiến lược Ngoạigiao Văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thứctrong mọi tầng lớp nhân dân về sự cần thiết và tầm quan trọng của ngoại giaovăn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tạo nhận thức chung và đồng thuậntrong lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương và trong quần chúng nhân dânvề sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa nhằm đưa côngtác này trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mọi cơ quan, đơn vị vàcủa toàn xã hội.

2. Gắn kếtngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế:

Thông qua hoạt động đoàn ra, đoànvào, các hội nghị, hội thảo quốc tế, hội nghị xúc tiến đầu tư và các sự kiện,hoạt động văn hóa đối ngoại tại địa phương nhằm quảng bá hình ảnh con người,danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh đến với cộngđồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần phát triển văn hóa,du lịch, thu hút các du khách quốc tế đến với Hà Tĩnh cũng như các nguồn lực hỗtrợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 xâydựng các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và triển khai chương trình xúctiến thương mại, tham gia Hội chợ triển lãm có lồng ghép các chương trình thôngtin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch, thươngmại, dịch vụ.

Chủ động đề xuất và tham gia các sựkiện Tuần Việt Nam, Ngày Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao tổ chức hàngnăm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-TTg ngày 02/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động ngoại giao văn hóa gắn kếtvới ngoại giao chính trị góp phần tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các địaphương trong và ngoài nước. Thông qua việc tổ chức các chương trình biểu diễnnghệ thuật truyền thống, không gian diễn xướng hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh,Ca Trù... trong các cuộc trao đổi đoàn, giao lưu với Đại sứ quán, Lãnh sự quánnước ngoài tại Việt Nam, các đoàn cán bộ cấp cao nước ngoài đến thăm Hà Tĩnh,qua đó giới thiệu về đất nước, con người và tiềm năng phát triển kinh tế, dulịch Hà Tĩnh, là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoàinước.

3. Gắn kết cáchoạt động ngoại giao văn hóa với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổbiến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những thành tựuphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tới người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiềuhình thức và qua nhiều kênh khác nhau như: Thông qua Cơ quan đại diện Ngoạigiao Việt Nam ở nước ngoài, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Hà Tĩnh, ĐàiPhát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Ngoại vụ... liên kết các trang thông tin điệntử của các ngành, địa phương trong tỉnh và của Trung ương; tổ chức các buổi gặpmặt giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng người Việt ở nước ngoài nhân các chuyến thăm,làm việc, xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; gặp mặt người Hà Tĩnh định cư ở nướcngoài về quê ăn Tết cổ truyền của dân tộc, vận động, thu hút cộng đồng ngườiViệt Nam ở nước ngoài nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng hướng về quê hương,đầu tư, sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ động phối hợp với Ủy ban Nhà nướcvề người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức các hoạt động giao lưuvới thanh, thiếu niên cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khuôn khổChương trình “Trại hè Việt Nam” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nướcngoài tổ chức nhằm tuyên truyền để các em hiểu thêm quê hương, con người HàTĩnh nói riêng, truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung.

4. Đẩy mạnh cáchoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác ngoại giao văn hóa:

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên tráchphụ trách công tác ngoại giao văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về văn hóa đối ngoại và ngoại giaovăn hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, cán bộ làm công tác văn hóatại UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Sở, ngành; tiếp tục mở các lớp bồidưỡng về kiến thức đối ngoại nói chung và ngoại giao văn hóa nói riêng, kiếnthức về tổ chức các sự kiện văn hóa có yếu tố nước ngoài; cử cán bộ tham giacác khóa bồi dưỡng kiến thức về ngoại giao văn hóa do các cơ quan Trung ương tổchức.

5. Xây dựng cácchính sách và bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động ngoại giao văn hóa:

Đảm bảo các điều kiện để ngoại giaovăn hóa có thể hoạt động một cách hiệu quả bằng các nguồn kinh phí phân bổ từngân sách của tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng một phần ngân sách chocác hoạt động ngoại giao văn hóa, lồng ghép với hoạt động lễ hội quốc gia ở địaphương cũng như tham gia các hoạt động văn hóa ở nước ngoài.

Hỗ trợ kinh phí hoạt động nhằm duytrì, bảo tồn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Dân ca Ví,Giặm và Ca Trù tại các địa phương. Phát triển Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm bằngbiện pháp phát triển hội viên, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho ngườithực hành Ca trù để có đội ngũ Ca nương, Kép đàn là hạt nhân nòng cốt kế cậnnghệ nhân truyền dạy Ca trù tại cộng đồng và có chính sách đối với các nghệnhân.

Đảm bảo kinh phí hoạt động của Trangthông tin điện tử của tỉnh, của một số Sở, ban, ngành đồng thời biên dịch songngữ, cụ thể: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa,Thể thao & Du Lịch, Sở Ngoại vụ... phục vụ thông tin đối ngoại và ngoạigiao văn hóa của tỉnh.

Rà soát các di tích, di sản văn hóatrên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ thông tin, phân loại các hạng mục văn hóa, đề nghịcấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu văn hóa cấp quốc gia, huy động cácnguồn lực phục vụ công tác duy tu, bảo tồn các danh mục văn hóa trên địa bàntỉnh.

Đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút cácdoanh nghiệp, cá nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạt động ngoại giao văn hóaphù hợp với quy định của pháp luật.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã về thực hiện công tác ngoại giaovăn hóa; xây dựng kế hoạch hành động và các chương trình, đề án ngoại giao vănhóa phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện phát triển của tỉnh, phù hợpvới Chiến lược Ngoại giao Văn hóa Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt.

6. Đẩy mạnhquảng bá về hình ảnh của địa phương, đa dạng hóa các hình thức thông tin đốingoại:

Xây dựng các chương trình hoạt độngnhằm tuyên truyền Dân ca Ví, Giặm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóaphi vật thể đại diện của nhân loại để bạn bè trong và ngoài nước biết. Tổ chứccác hoạt động hướng tới kỷ niệm 250 ngày sinh và sự kiện UNESCO vinh danh Đạithi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới và tuyên truyền quảng bá TruyệnKiều ra bên ngoài bằng nhiều hình thức, truyền tải bằng nhiều ngôn ngữ khácnhau trên thế giới. Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả công tác bảo tồn, gìngiữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh, tạo mọi điều kiệnthuận lợi cho các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học quốc tế đến nghiêncứu về các giá trị văn hóa, nhằm phát huy, quảng bá Dân ca Ví, Giặm và các loạihình văn hóa Hà Tĩnh đến với bạn bè trong và ngoài nước gắn kết với phát triểnvăn hóa, du lịch của tỉnh. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để bảo tồn vàphát huy giá trị văn hóa Ca Trù và hướng tới đề xuất UNESCO công nhận là di sảnphi vật thể đại diện của nhân loại.

Quảng bá về truyền thống văn hóa cáchmạng và danh lam thắng cảnh của Hà Tĩnh ra bên ngoài, như: Khu lưu niệm Đại thihào Nguyễn Du; Khu di tích: cố Tổng Bí thư Trần Phú, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập;Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc; Khu tưởng niệm Lý TựTrọng; Khu du lịch biển Thiên Cầm...

Tích cực triển khai Đề án “Hỗ trợviệc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” nhằm gìn giữ vàphát triển việc sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở các tỉnh nhưBolykhămxay, Khăm Muộn (Lào) và một số tỉnh ở Đông Bắc Thái Lan... trong việchọc tiếng Việt. Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch với9 tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng chung đường 8, đường 12 và cácnước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Quảng bá văn hóa Hà Tĩnh với nhiềuhình thức trên Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh và các Sở, ngành: Ngoại vụ,Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh...; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các tin, bàiviết, phóng sự trên sách báo và ấn phẩm về văn hóa và con người Hà Tĩnh đến vớicộng đồng quốc tế; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV4), Đài truyềnhình kỹ thuật số VTC, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoàiđể giới thiệu, quảng bá về Hà Tĩnh.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động giaolưu, hợp tác phát triển văn hóa với các tổ chức quốc tế, các địa phương nướcngoài để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về tỉnh Hà Tĩnhvà tiếp thu những tinh hoa, giá trị văn hóa của các dân tộc trên thế giới, gópphần duy trì mối quan hệ, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa cácnền văn hóa qua đó vận động thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịchquốc tế, tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của cácnước trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục và những lĩnh vựckhác.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợicho các đoàn phóng viên nước ngoài được cấp phép vào tác nghiệp tại tỉnh theoquy định; giới thiệu với báo chí nước ngoài về nhũng nét văn hóa đặc trưng củatỉnh Hà Tĩnh, quảng bá các danh lam, thắng cảnh và những nét văn hóa mang đậmbản sắc dân tộc của tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao,Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch các bộ, ngành liên quan và cơ quan đại diệnnước ngoài tại Việt Nam tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật có yếu tốnước ngoài tại tỉnh hoặc tổ chức các đoàn nghệ thuật của tỉnh, địa phương trongtỉnh tham gia các hoạt động văn hóa ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá vănhóa đậm đà bản sắc dân tộc của địa phương; tăng cường các hoạt động giao lưuvăn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên Hà Tĩnh với học sinh, sinh viênnước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khaithực hiện các nội dung của Kế hoạch này; xây dựng Chương trình thực hiện cụ thểtrong từng giai đoạn, phù hợp với Chiến lược Ngoại giao Văn hóa và Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông và các tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn, CHDCND Lào xây dựng TrangThông tin điện tử Hà Tĩnh - Khăm Muộn - Bolykhamxay bằng hai thứ tiếng Việt -Lào

Hàng năm tổng hợp báo cáo kết quảthực hiện cho Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch:

Phối hợp Sở Ngoại vụ và các Sở, ban,ngành có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch hành độngNgoại giao Văn hóa của tỉnh tổ chức các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóavới các đối tác quốc tế, đặc biệt là với các tỉnh có quan hệ hữu nghị truyềnthống như Bolykhămxay, Khăm Muộn (Lào), các tỉnh Đông Bắc Thái Lan; tổ chức cácchương trình nghệ thuật, xây dựng các ấn phẩm truyền thông giới thiệu, quảng báhình ảnh, văn hóa, con người Hà Tĩnh với bạn bè quốc tế.

Chủ trì phối hợp với các ngành liênquan tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, biện pháp nhằm bảo tồn và pháthuy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống như: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, CaTrù...

Bám sát các Biên bản, chương trìnhHội nghị cấp cao các tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 vàđường 12 để lập chương trình, kế hoạch hợp tác phát triển văn hóa, du lịch trongkhu vực. Tham mưu phối hợp với ngành văn hóa của các tỉnh trong Hiệp hội 9 tỉnh03 nước sử dụng chung đường 8 và đường 12 xây dựng Trung tâm Văn hóa tại thịtrấn Lắc Xao (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay - Lào).

Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựngchương trình bồi dưỡng kiến thức ngoại giao văn hóa, văn hóa đối ngoại cho cánbộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

3. Sở Thông tinvà Truyền thông:

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thôngtin, truyền thông của tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này, đặc biệt đẩy mạnhtuyên truyền mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của tỉnh Hà Tĩnh với các địaphương của nước bạn Lào, các tỉnh thuộc Đông Bắc Thái Lan... và mối quan hệ vớicác đối tác chiến lược khác trên thế giới.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnhvà các Trang thông tin điện tử của tỉnh, các ngành, địa phương tăng thời lượngtuyên truyền về ngoại giao văn hóa, cập nhật dữ liệu phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh.

Theo dõi, đánh giá công tác tuyêntruyền; hàng quý, chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện kếhoạch truyền thông của các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,các Sở, ban, ngành; huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tổ chức có liênquan.

4. Sở Giáo dụcvà Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Trường Đại họcHà Tĩnh, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị cóliên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch lồng ghép nội dung ngoại giao văn hóa,Dân ca Ví, Giặm vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh; tổ chức cáchoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập trên địabàn tỉnh tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh.

5. Sở Tài chính:

Hàng năm, trên cơ sở dự toán do SởNgoại vụ và các đơn vị liên quan lập căn cứ khả năng ngân sách, tổng hợp trìnhcấp có thẩm quyền giao dự toán thực hiện Kế hoạch.

6. Các Sở, ban,ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựngkế hoạch thực hiện hàng năm, phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện cácnhiệm vụ ngoại giao văn hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơnvị.

Trên đây là Kế hoạch hành động thựchiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, yêu cầu các Sở,ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chứcnăng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả hoạt độngvà xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí thực hiện của đơn vị báo cáo UBNDtỉnh (qua Sở Ngoại vụ) trước ngày 30/10 hàng năm./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND tỉnh; Các Sở: Ngoại vụ, Văn hóa - TTDL, Tài chính, Thông tin và TT, Giáo dục và ĐT (25b);
+ Điện tử: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NGOẠIGIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch hành động triển khai chiến lược Ngoại giao văn hóa

Sở Thông tin và Truyền Thông

Sở Ngoại vụ, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2015

2

Duy trì, phát triển các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm, Ca Trù nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị văn hóa của Hà Tĩnh ra bên ngoài; đưa Dân ca Ví, Giặm vào giảng dạy ở các trường học trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Du và các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý II năm 2015 và hàng năm

3

Xây dựng quy chế phối hợp triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông

Quý III năm 2015

4

Tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân văn hóa thế giới

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm của tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan

Quý IV năm 2015

5

Thiết lập tuyến vận tải hành khách Hà Tĩnh - Bolykhămxay, Khăm Muộn (Lào) - Nakhon Phanom (Thái Lan) và ngược lại

Sở Giao thông Vận tải

Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành có liên quan

Năm 2015

6

Phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam xây dựng “Đề án bảo tồn và phát huy Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đến năm 2030”

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Năm 2015

7

Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành có liên quan

Năm 2015

8

Phối hợp với tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn - CHDCND Lào xây dựng trang Thông tin điện tử Hà Tĩnh – Khăm Muộn - Bolykhamxay bằng 2 thứ tiếng Việt - Lào

Sở Ngoại vụ

Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan

Năm 2015 - 2017

9

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Truyện kiều và Đại thi hào Nguyễn Du gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa ở nước ngoài

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

10

Luân phiên định kỳ 03 năm một lần tổ chức Liên hoan Dân ca Ví, Giặm tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Theo định kỳ

11

Luân phiên định kỳ 02 năm một lần tổ chức giao lưu văn hóa Hà Tĩnh - Bắc Ninh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Theo định kỳ

12

Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các tỉnh của Lào, Thái Lan và các nước tham gia Cộng đồng chung ASEAN, các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và các đơn vị liên quan

Quý IV/hàng năm

13

Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Các sở ngành có liên quan

Hàng năm

14

Phối hợp với các tỉnh triển khai xây dựng Trung tâm Văn hóa 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 tại thị trấn Lắc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành có liên quan.

Năm 2016 và các năm tiếp theo

15

Mời các Đoàn nghệ thuật của Lào và Thái Lan sang giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 185 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và các ngành có liên quan

Tháng 8/2016

16

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2016

17

Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm “55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, địa phương liên quan

Tháng 7/2017

18

Tổ chức hoạt động giao lưu nhân kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, địa phương liên quan

Tháng 12/2017

19

Tổ chức hoạt động giao lưu nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền Thông và các ngành, địa phương liên quan

Tháng 7/2018

20

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư ở nước ngoài gắn với giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Hà Tĩnh ra bên ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các ngành liên quan

Hàng năm

21

Tham gia các hội nghị, hội thảo về xúc tiến hợp tác phát triển du lịch do các tỉnh của các nước trong khu vực tổ chức

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành có liên quan

Hàng năm

22

Tổ chức làm việc, chúc mừng ngày Quốc khánh, Giáng sinh, năm mới các Đại sứ quán, cơ quan Đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ có quan hệ với tỉnh Hà Tĩnh

Sở Ngoại vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hàng năm

23

Tổ chức Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh sang chúc Tết cổ truyền các tỉnh (Lào) mà Hà Tĩnh có quan hệ, hợp tác.

Sở Ngoại vụ

Phối hợp các ngành có liên quan

Tháng 4 hàng năm

24

Mời Đại Sứ nước ngoài tại Việt Nam đến thăm, làm việc, giới thiệu tiềm năng, kêu gọi hợp tác đầu tư vào tỉnh

Sở Ngoại vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương...

Hàng năm

25

Rà soát, lập kế hoạch trùng tu, tôn tạo các Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan

Hàng năm

26

Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà khảo cổ vào nghiên cứu giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc trên địa bàn Hà Tĩnh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành có liên quan; các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

27

Tổ chức đón, hướng dẫn Đoàn “Trại hè Việt Nam” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức tham quan các di tích lịch sử, văn hóa của Hà Tĩnh.

Sở Ngoại vụ

Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành, địa phương có liên quan

Qúy III hàng năm

28

Tổ chức gặp mặt bà con Kiều bào nhân dịp về quê đón Tết vui xuân

Sở Ngoại vụ

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Quý I hàng năm

29

Gắn kết các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhân các chuyến thăm và làm việc của đoàn cấp cao các nước và địa phương của các nước.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Các Sở: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

30

Tổ chức đón tết Cổ truyền cho cộng đồng người Lào, Thái Lan và lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại Hà Tĩnh

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Trường Đại học, các Trường Cao đẳng có học sinh Lào học tập; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Tỉnh đoàn

Tháng 4 hàng năm

31

Tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” là con em kiều bào đang sinh sống, học tập và lao động ở tỉnh Bolykhămxay, CHDCND Lào

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Ngoại vụ, UBND các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang

Hàng năm

32

Tiếp tục hợp tác đào tạo tiếng Việt, chuyên ngành cho cán bộ, học sinh của các tỉnh nước CHDCND Lào; đồng thời cử cán bộ, học sinh của tỉnh Hà Tĩnh sang theo học tại các Trường Đại học, Cao đẳng của Lào

Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức, Trường Cao đẳng Y tế...

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ và các ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

33

Hướng dẫn, quản lý các Đoàn phóng viên báo chí nước ngoài vào tác nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

34

Giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa Trường Đại học Hà Tĩnh với Trường Đại học Savanakhet (Lào) và Trường Đại học Nakhon Phanom (Thái Lan)

Trường Đại học Hà Tĩnh

Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn

Hàng năm

35

Tổ chức các lớp cập nhật kiến thức đối ngoại, ngoại giao văn hóa, văn hóa đối ngoại cho các Sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ

Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ

Hàng năm

36

Xây dựng Kế hoạch đào tạo nhân lực cho Ngoại giao văn hóa

Sở Nội vụ

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan

Hàng năm