TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------------------

Số: 172/KH-TANDTC

V/v: tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) trong ngành TAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA IX) VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/BCĐ ngày 18-10-2011 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây viết tắt là Nghị quyết), Tòa án nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch tổng kết việc thi hành Nghị quyết Trung ương 7 của ngành Tòa án nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá khách quan, đầy đủ về tình hình quán triệt Nghị quyết, đặc biệt là những chuyển biến về nhận thức trong công tác giải quyết các tranh chấp về đất đai tại Tòa án từ ngày 12-3-2003 đến hết ngày 30-9-2011.

2. Đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm từ đó đề xuất những chủ trương, giải pháp để tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Thực hiện tổng kết phải đảm bảo đúng tinh thần Kế hoạch số 85-KH/BCĐ ngày 18-10-2011 của Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án nhân dân tối cao với các Tòa án địa phương, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao để việc tổng kết nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 85-KH/BCĐ ngày 18-10-2011 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX), Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành tổng kết Nghị quyết theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 173/TANDTC-KHXX ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX trong ngành Tòa án nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

1. Trách nhiệm thực hiện.

Tòa án nhân dân tối cao giao cho Viện khoa học xét xử là đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm thực hiện việc tổng kết. Các đơn vị: Tòa Dân sự, Tòa hành chính, Tòa Kinh tế, Ban thư ký, Vụ Thống kê - Tổng hợp, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện tổng kết Nghị quyết ở đơn vị, địa phương mình đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng và hoàn thiện báo cáo gửi về Viện khoa học xét xử đúng thời gian quy định.

2. Phân công thực hiện

a) Xây dựng Văn bản hướng dẫn thực hiện tổng kết.

- Viện khoa học xét xử dự thảo văn bản hướng dẫn nội dung tổng kết cho các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ký ban hành.

- Đơn vị thực hiện: Viện khoa học xét xử.

- Thời gian thực hiện: Dự thảo văn bản phải hoàn thành trước ngày 15-11-2011 và gửi ngay đến các đơn vị qua đường công văn và đăng trên Trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao (www.toaan.gov.vn).

b) Xây dựng báo cáo tổng kết của địa phương, đơn vị.

- Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn tổng kết, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành tổng kết và xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết (theo nội dung hướng dẫn) gửi về Viện khoa học xét xử. Viện khoa học xét xử có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị, địa phương gửi báo cáo theo đúng thời gian yêu cầu.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

- Đơn vị thực hiện: Tòa Dân sự, Tòa hành chính, Tòa Kinh tế, Ban thư ký, Vụ Thống kê - Tổng hợp, Ban Thanh tra, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành báo cáo và gửi báo cáo trước ngày 25-11-2011.

c) Xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết của ngành Tòa án nhân dân.

- Viện khoa học xét xử tổng hợp báo cáo của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết của ngành Tòa án nhân dân.

- Đơn vị thực hiện: Viện khoa học xét xử.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 05-12-2011.

d) Tổ chức Hội nghị tổng kết

- Sau khi hoàn thành Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết của ngành Tòa án nhân dân, tùy vào tình hình cụ thể mà Viện khoa học xét xử có thể gửi Dự thảo này đến các đơn vị có liên quan để góp ý hoặc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Viện khoa học xét xử chủ trì; các đơn vị tham gia: Tòa Dân sự, Tòa hành chính, Tòa Kinh tế, Ban thư ký, Vụ Thống kê - Tổng hợp, Ban Thanh tra (Lãnh đạo TANDTC sẽ trực tiếp chủ trì hội nghị).

- Thời gian thực hiện: từ ngày 05 đến ngày 15-12-2011.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?

đ) Hoàn thiện Báo cáo tổng kết của ngành Tòa án nhân dân

- Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. Viện khoa học xét xử hoàn thiện Dự thảo Báo cáo trình Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định. Căn cứ vào quyết định của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện khoa học xét xử chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo trình lãnh đạo TANDTC duyệt, ký và gửi tới Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Viện khoa học xét xử.

- Thời gian thực hiện: việc chỉnh lý, hoàn thiện, ký, phát hành phải được thực hiện xong trước ngày 30-12-2011

3. Kinh phí để thực hiện việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Theo quy định tại phần IV của Kế hoạch số 85-KH/BCĐ ngày 18-10-2011 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 thì kinh phí để thực hiện tổng kết ở Bộ, ngành Trung ương do các đơn vị tự bố trí theo quy định hiện hành. Do đó, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này được lấy từ kinh phí được cấp của Tòa án nhân dân tối cao.

Kinh phí thực hiện tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao do Viện khoa học xét xử lập, trình lãnh đạo TANDTC xét duyệt, cấp theo quy định hiện hành. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng có trách nhiệm bố trí kinh phí nghiên cứu khoa học của Tòa án nhân dân tối cao được cấp năm 2011 để thực hiện nhiệm vụ này.

Kinh phí thực hiện tổng kết tại các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các đơn vị tự bố trí theo quy định hiện hành.

Trên đây là kế hoạch tổng kết thi hành Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- TDS, THC, TKT, BTK, Vụ TK-KH, VKHXX (TANDTC);
- Lưu VP, TDS (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Tống Anh Hào

>> Xem thêm:  Tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt và giải quyết tranh chấp đất đai ?