ỦY BAN NHÂN DÂN HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1720/KH-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAITHỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦVỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC,CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tácdân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hìnhmới, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhậnthức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp về vai trò, tầmquan trọng của công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; khắc phục những hạn chế,thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cơquan nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảmquyền làm chủ của Nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảngvà Nhà nước.

2. Xác định vai trò, trách nhiệm củangười đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, từngbước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tinh thần phục vụ Nhân dân phù hợpvới tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cánbộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; nêu cao tinh thần phục vụvà ý thức trách nhiệm trước Nhân dân. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành visách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong thi hành nhiệm vụ và giảiquyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan nhànước.

4. Triển khai, thực hiện nghiêm túc,chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổimới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấptrong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thểtrong công tác dân vận.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, học tập các Chỉ thị,Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền vịtrí, vai trò của công tác dân vận, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối vớicông tác dân vận; đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 củaBan Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới";Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của BộChính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyếtđịnh số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàcác đoàn thể chính trị-xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TWngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy địnhvề việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia gópý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhànước các cấp.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban,Ngành; UBND huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm2016.

2. Đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận; gắn với việc học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến,quán triệt, học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong các cơ quan, đơn vị. Vậnđộng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực thực hiện tốt các phongtrào thi đua "Dân vận khéo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; lậpthành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016. Bình chọn, nhân rộng gươngtiêu biểu, điển hình về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh" của cơ quan, đơn vị.

3. Thể chế hóađường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tập trunggiải quyết các bức xúc, kiến nghị của Nhân dân

Tiếp tục quán triệt, triển khai thựchiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lầnthứ XIX, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạchhành động của chính quyền tại các cơ quan, đơn vị theo phương châm "Dân biết,dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Tích cực sửa đổi lối làm việc; đẩy mạnhthực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành tạicác cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết kịp thời bứcxúc, kiến nghị của Nhân dân.

Duy trì nghiêm chế độ tiếp dân; thựchiện tốt cơ chế "một cửa, một cửa liên thông", tiếp nhận hồ sơ thông qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thực hiệnnghiêm túc việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì,áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hồ sơ giải quyết hànhchính tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.

Tập trung giải quyết bức xúc, kiếnnghị của Nhân dân nảy sinh trong quá trình phát triển kinhtế - xã hội trên các lĩnh vực, như: Đất đai, xây dựng giải phóng mặt bằng, anninh trật tự,...

Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóaXI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị địnhsố 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủtrong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với chống quan liêu;phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Tiếp tục đẩymạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổngthể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, trước hết là cải cách thủ tụchành chính, đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủtướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chínhnhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Ủyban hành Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cải cáchhành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cánbộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020.Sau khi Nghị quyết được ban hành, tổ chức triển khai thực hiện và phân công nhiệmvụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp, thực hiện: Các Sở,Ban, Ngành; UBND huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm2016.

5. Tăng cườnggiáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhândân của cán bộ, công chức, viên chức

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụngcông chức, viên chức; giáo dục đạo đức công vụ, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức,tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chứctrong các cơ quan nhà nước; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thựcsự là công bộc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghedân nói", "nói dân hiểu", "hướng dẫn dân làm","làm dân tin". Tăng cường công tác kiểm tra, thanhtra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

6. Phối h p với Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội

Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giámsát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 củaBộ Chính trị ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổquốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội"; Quyết định số 218-QĐ/TWngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành "Quy định về việc Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựngĐảng, xây dựng chính quyền".

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dântỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Nội vụ, Ủyban nhân dân tỉnh theo quy định.

Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổchức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chínhphủ.

2. Các Sở, Ban,Ngành:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vịchủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kếhoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả,tránh hình thức; tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Ủy ban nhândân các huyện, thành phố:

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiệnChỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn; chỉ đạocác cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh theo quy định.

Hằng năm, các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhândân các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơquan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11, để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.


Nơi nhận:- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, NC, KGCX;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm