ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC, TRIỂN KHAITHỰC HIỆN PHONG TRÀO NGÀY CHỦ NHẬT XANH - SẠCH - ĐẸP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG NĂM 2014

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2012của UBND thành phố về việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào Ngày chủnhật xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố, đến nay phong trào đã được duytrì thường xuyên, đồng bộ, có nề nếp trong mỗi cấp, mỗi ngành và ở địa phương,góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường. Để phong trào được tổchức hiệu quả, có chiều sâu, duy trì thường xuyên, liên tục trên địa bàn thànhphố, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào Ngày chủnhật xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 gồm các nội dungsau:

I. MỤC TIÊU

- Duy trì có hiệu quả Phong trào Ngày chủ nhật xanh- sạch - đẹp trong năm 2014, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào, tăng tầnsuất tổ chức thực hiện để giải quyết ô nhiễm môi trường trong khu vực đô thị;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các lô đất trống,đặc biệt lô đất trống khu vực đô thị; Kiểm soát chặt chẽ các khu vực, tuyếnđường có vấn đề ô nhiễm, trong khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn thànhphố đã được phân công tại Công văn số 2690/UBND-QLĐTh ngày 22/5/2013;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trườngthông qua thực hiện Phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, từng bước xâydựng nhận thức mới, tăng tính chủ động thực hiện Phong trào này ở cấp chínhquyền địa phương;

- Huy động sự tham gia mạnh mẽ của các cấp chínhquyền địa phương, cộng đồng, các tổ chức cá nhân; Phát huy vai trò nòng cốt củacác tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của tổ dân phốtrong việc thực hiện phong trào.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩaPhong trào này đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, cơ quan, đơn vị thông quacác hình thức: treo băng rôn, pano, áp phích; xe cổ động tuyên truyền...

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiệnthông tin đại chúng, trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt, tập huấn về công tácbảo vệ môi trường đến cấp cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm xây dựng,duy trì nề nếp và ý thức tự giác dọn vệ sinh vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuầntại khu dân cư, nơi cộng và phạm vi trong và ngoài cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển các môhình tốt, cách làm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng Phong trào Ngày Chủ nhậtxanh - sạch - đẹp, đồng thời tuyên truyền để nhân rộng trên toàn địa bàn thànhphố. Đối với những nơi chưa thực hiện tốt, cần phản ảnh cụ thể và kịp thời đểrút kinh nghiệm.

- Tùy tình hình thực tế, cấp quận, cấp phường và cơquan, đơn vị tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào để tạo sự quan tâm cóhiệu quả.

- UBND thành phố chủ trì phát động quy mô lớn Phongtrào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp kết hợp sự kiện Ngày Môi trường thế giới 5/6và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào tuần 3 của tháng 9 năm 2014 tại mộtđịa phương cụ thể (sẽ được xác định sau khi có Văn bản chỉ đạo của Bộ Tàinguyên và Môi trường).

2. Tổ chức ra quân, thực hiện hành động cụ thểPhong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp

- Tiếp tục ra quân dọn vệ sinh môi trường tại cáctuyến đường, khu vực có vấn đề về môi trường theo sự phân công chỉ đạo của UBNDthành phố nhằm đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

- Tổ chức ra quân có trọng tâm, trọng điểm và duytrì thường xuyên nhằm xử lý triệt để khu vực điểm ô nhiễm môi trường ở khu dâncư, nơi công cộng, lô đất trống, cống rãnh, kênh mương, khu công nghiệp… Tiếptục thực hiện theo chủ đề theo đặc thù địa phương, đơn vị.

- Khuyến khích tham gia từ các hành động nhỏ, như:mỗi gia đình ít nhất 01 cây xanh trong nhà, mỗi tổ dân phố ít nhất 02 tuần 01lần tổ chức ra quân bảo vệ môi trường khu dân cư, mỗi cơ quan, đơn vị ít nhất02 tuần 01 lần tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài cơ quan đơn vị. 100% các sở,ban ngành tổ chức vệ sinh môi trường vào ngày cuối tuần.

- Để phát huy tính chủ động từ cơ sở, cấp phường,xã đăng ký với UBND quận, huyện hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký vớicơ quan chủ quản về kế hoạch ra quân để được theo dõi, đánh giá.

- Trước các đợt thiên tai như mưa lớn, bão, lũ...các địa phương, đơn vị cần chủ động phương án xử lý môi trường, chuẩn bị nguồnlực để triển khai ngay sau thiên tai để tránh tình trạng tồn đọng rác thải,ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

- Các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các đơnvị đoàn thể có kế hoạch và giao chỉ tiêu trồng cây xanh cụ thể đối với từng địaphương, từng cơ quan đơn vị.

- Rà soát và yêu cầu đảm bảo tỷ lệ cây xanh đối vớicác dự án đầu tư có sử dụng đất đáp ứng quy chuẩn xây dựng. Kể từ năm 2014, BanQuản lý các Khu công nghiệp có kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng khucông nghiệp huy động các nguồn lực để từng bước đầu tư cây xanh khu côngnghiệp, tạo cảnh quan đẹp trong các khu công nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND quận, huyện

- Trên cơ sở nội dung ở mục II của Kế hoạch, UBNDcác quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Phong trào Ngày chủ nhật xanh- sạch - đẹp trong năm 2014, trong đó yêu cầu các phường, xã có kế hoạch đăngký thực hiện ngay từ đầu năm và dự kiến lịch ra quân cụ thể theo phường, xã. Kếhoạch triển khai trên địa bàn quận, huyện năm 2014 gửi về Sở Tài nguyên và Môitrường trước ngày 28/02/2014 để tổng hợp theo dõi và kiểm tra thực hiện.

- Mỗi tuần, UBND quận, huyện chủ trì hoặc chỉ đạomỗi phường, xã đăng ký tổ chức ra quân ít nhất 01 địa điểm ra quân vào sáng chủnhật để huy động cán lực lượng thực hiện. Lịch đăng ký ra quân cụ thể về: địađiểm thực hiện, số lượng huy động, thành phần ra quân, thời gian bắt đầu, điệnthoại của lãnh đạo chịu trách nhiệm. Lịch đăng ký gửi về Sở Tài nguyên vàMôi trường qua Chi cục Bảo vệ Môi trường trước 02 ngày theo địa chỉ: Số 24, HồNguyên Trừng, ccbvmt@danang.gov.vn, haltt1@danang.gov.vn hoặc qua số Fax:3.740.449 để bố trí kiểm tra.

- Cử cán bộ theo dõi, giám sát, đánh giá kết quảthực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về UBND thànhphố để kịp thời giải quyết.

- Tuyên truyền, quán triệt đến Tổ dân phố tổ chứcdọn vệ sinh môi trường vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, gắn với tiêu chí đánhgiá việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Tổdân phố không rác”, “Tuyến đường văn minh, sạch đẹp”...

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tổng hợp kếhoạch của các cơ quan, đơn vị, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốcviệc xây dựng và thực hiện kế hoạch của địa phương, đơn vị, định kỳ mỗi tháng,06 tháng một lần và trước ngày 31/12/2014 báo cáo kết quả thực hiện về UBNDthành phố.

- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Côngty Thoát nước và Xử lý nước thải phối hợp với các địa phương, đơn vị bố trí lựclượng, hỗ trợ phương tiện, thiết bị kịp thời trong quá trình thực hiện Phongtrào.

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền,đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động hưởng ứng phong trào diễn ra trên toànđịa bàn thành phố.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá phong trào trình UBND thànhphố phê duyệt; Tổng hợp kết quả và phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng thành phốxem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích điển hình trong thựchiện phong trào ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp.

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giákết quả thực hiện năm 2014 vào tháng 01/2015.

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì theo dõi hoạt động trồng cây, xã hội hóa câyxanh theo nội dung tại mục II của Kế hoạch này. Ngoài ra, giao Sở Xây dựng căncứ tiêu chí liên quan phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp do Hiệphội các Đô thị Việt Nam ban hành tại Công văn số 02/2014/CV-HHCĐTVN ngày 18/01/2014,chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện.

- Sau Tết trồng cây, tiếp tục khuyến khích các địa phương,đơn vị trồng cây xanh; Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cây xanh, bảo vệcây xanh, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây; Nghiên cứu thí điểm các mô hình xã hộihóa cây xanh nhằm xác định chủ thể thực hiện và hưởng lợi rõ ràng.

- Chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh có kế hoạchtrồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa thảm cỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý củangành, đặc biệt vào các dịp lễ lớn của thành phố, các sự kiện môi trường diễnra trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợcác địa phương, đơn vị tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh ở khu dân cư khôngthuộc phạm vi quản lý của Sở nhằm xanh hóa đô thị và nâng tỷ lệ phủ xanh.

4. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị vận tải, đơnvị quản lý bến xe tuyệt đối đảm bảo vệ sinh môi trường tại bến xe, nhà ga, khu cảng,các khu vực đỗ xe/tàu; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Phong trào NgàyChủ nhật xanh - sạch - đẹp tại các khu vực ô nhiễm môi trường do hoạt động vậntải.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận,huyện, các trường, đơn vị trực thuộc có kế hoạch cụ thể huy động cán bộ, nhânviên, học sinh, sinh viên thực hiện Phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹpnăm 2014 hoặc phối hợp với các địa phương tham gia các đợt ra quân vệ sinh môitrường tại khu dân cư vào sáng Chủ nhật hàng tuần;

- Lồng ghép vào nội dung môn học hoặc trong các sựkiện về môi trường việc giáo dục về ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường,đồng thời phát động thi đua trong phạm vi đơn vị.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thịĐà Nẵng và các đơn vị kinh doanh, dịch vụ ven biển tổ chức làm sạch vệ sinh môitrường tại các bãi tắm, khu vực ven biển và đảm bảo môi trường, trật tự trị an tạicác khu, điểm du lịch.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý lưu trú, lữ hành, đơnvị tổ chức lễ hội, đơn vị quản lý các khu di tích thực hiện các quy định bảo vệmôi trường theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BTNMT-BVHTTDL Căn cứ mục tiêu và nội dung của Kế hoạch này, các đơn vị phát động Phong trào NgàyChủ nhật xanh - sạch - đẹp trong phạm vi khu vực mình quản lý.

- Tổ chức giám sát đột xuất việc thực hiện phongtrào này đối với các sở, ban ngành, đơn vị (tổ chức vệ sinh môi trường tại cơquan lúc 16g45 ngày thứ sáu hàng tuần) làm cơ sở để đánh giá Cơ quan văn hóacủa năm 2014; Việc tham gia có hiệu quả phong trào này là cơ sở để đánh giá cácdanh hiệu văn hóa ở các địa phương.

7. Sở Công thương

- Xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền có hiệuquả trong Phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp đối với ngành công thươngnăm 2014;

- Tiếp tục phát động tiểu hạn chế sử dụng bao bì nilon,không sử dụng túi nilon vào các ngày chủ nhật để hưởng ứng, vệ sinh môi trườngvào ngày chủ nhật hàng tuần, phát động các đơn vị đăng ký mô hình bảo vệ môitrường để phát triển và nhân rộng. Kế hoạch báo cáo về UBND thành phố trướcngày 05/3/2014qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBNDcác quận, huyện sớm hình thành các Đội tình nguyện viên môi trường phường/xã trongnăm nay theo Đề án “Thanh niên Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường”, trên cơsở đó phân công lực lượng này tham gia Phong trào này ở các địa phương.

9. Sở Tài chính

Cân đối, đảm bảo kinh phí và kịp thời cho công tác triểnkhai thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp của các sở, ban ngànhvà UBND các quận, huyện, đặc biệt nghiên cứu phân bổ kinh phí sự nghiệp môitrường cho cấp phường, xã, các hội đoàn thể cấp thành phố để đầu tư cho hoạt độngnày.

10. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

- Có kế hoạch triển khai các nội dung ở mục II củaKế hoạch này báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/3/2014qua Sở Tàinguyên và Môi trường.

- Chỉ đạo Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầngkhu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty TNHH Massda Land, Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng -Miền Trung, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liênquan trong khu công nghiệp tổ chức thực hiện phong trào này trong phạm vi doanhnghiệp và khu công nghiệp.

- Chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch thực hiện phongtrào một cách cụ thể, đăng ký với Ban quản lý để được kiểm tra, theo dõi.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố đánhgiá mô hình “Doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp năm 2012 và 2013”, phát huy tiếptục nhân rộng cho các doanh nghiệp khác áp dụng.

11. Các sở, ban ngành liên quan

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viênchức, lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia phong trào Ngày chủ nhật xanh -sạch - đẹp định kỳ vào sáng chủ nhật hàng tuần tại cơ quan (chiều thứ sáu)và địa phương nơi mình cư trú.

- Mỗi sở, ban ngành đăng ký xây dựng ít nhất 01công trình bảo vệ môi trường hoặc ít nhất 01 hoạt động có ý nghĩa trong phạm vicông sở trong kế hoạch đầu năm (như: bố trí, trồng cây xanh, bồn hoa, chậucảnh, tái sử dụng rác thải, tiết kiệm văn phòng phẩm...) để hưởng ứng phongtrào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, báo cáo về UBND thành phố trước ngày05/3/2014qua Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời phân công bộphận theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhằm tạo phong trào thi đua trong đơnvị.

12. Thành Đoàn Đà Nẵng

- Theo dõi và duy trì việc thực hiện đăng ký “Mỗichi đoàn khu dân cư một phần việc, một công trình thiết thực để hưởng ứng Phongtrào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” của các Chi đoàn cơ sở.

- Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai kế hoạch thựchiện Đề án “Thanh niên Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường” đã được phê duyệttại Quyết định số 8825/QĐ-UBND ngày 18/12/2013.

13. Đề nghị: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Namtại Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ,Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Hội Bảovệ Thiên nhiên và Môi trường, Đại học Đà Nẵng

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên,đoàn viên, sinh viên về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằngnhiều hình thức đa dạng, phong phú; Tiếp tục phát triển các mô hình tốt, duytrì và nhân rộng các mô hình đã thực hiện nhằm góp phần xây dựng hiệu quả phongtrào tại mỗi địa phương.

- Dựa vào lợi thế, đặc thù của mỗi đơn vị đoàn thể,xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch -đẹp năm 2014, trong đó chú trọng đến hoạt động thi đua để phong trào có hiệuquả thiết thực.

14. Các đơn vị, trung ương đóng trên địa bànthành phố

Tích cực phối hợp với địa phương, các sở ban ngành,hội đoàn thể hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp bằng các hoạtđộng thiết thực, đặc biệt vào các sự kiện môi trường, các ngày lễ lớn trongnăm, chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

15. Các cơ quan thông tấn, báo chí

- Đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thànhphố Đà Nẵng, các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương, Trung ương kịp thờiđưa tin, đăng bài bài về các hoạt động triển khai, tuyên truyền các hoạt độnghưởng ứng phong trào này trên địa bàn thành phố.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo ĐàNẵng: Chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban ngành, quận,huyện, đoàn thể, đơn vị nắm rõ lịch trình thực hiện đưa tin kịp thời, tuyêndương các cá nhân, đơn vị đã có những thành tích đóng góp cho phong trào hoặcphản ánh kịp thời các cá nhân, đơn vị chưa làm tốt phong trào này; Đồng thờiphản ánh những đơn vị thực hiện chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh; Thường xuyênxây dựng các chuyên đề tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào Ngàychủ nhật xanh - sạch - đẹp.

V. TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO

Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban ngành, UBND cácquận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạchtriển khai cụ thể và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày trước ngày10/3/2014để tổng hợp, theo dõi, phối hợp thực hiện, báo cáo UBND thànhphố.

Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm (trước ngày 15/12/2014),các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả bằng văn bản thông qua SởTài nguyên và Môi trường, trong báo cáo nêu rõ thành tích các tập thể, cá nhâncó thành tích trong phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp năm 2014.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc các Sở,ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan,đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như thành phần trong kế hoạch (t/hiện);
- TTTU (b/cáo);
- TT HĐND TP (b/cáo);
- Chủ tịch UBND TP (b/cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Lưu VT, QLĐTh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

Đính kèm: Biểu mẫu đăng ký địa điểm raquân thực hiện Phong trào

Tên UBND quận/huyện…

Tên UBND phường/xã…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày … tháng … năm 2014

MẪUĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM RA QUÂN THỰC HIỆN PHONG TRÀO NGÀY CHỦ NHẬT XANH - SẠCH - ĐẸP

(Tuần…)

TT

Địa điểm

Nội dung thực hiện

Số lượng người tham gia

Thành phần

Phương tiện tham gia ra quân (trong đó: * là ký hiệu cần hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị)

Kết quả dự kiến (…% khối lượng công việc)

Cán bộ đầu mối (họ tên, sđt)

Cán bộ giám sát (họ tên, sđt)

1

2

- Yêu cầu có hình ảnh minh chứng kèm theo để xácminh hiện trạng môi trường trước và sau khi thực hiện.

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị(Ký tên và đóng dấu)
Người lập bàng (Ký tên)