ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNQUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÃ,PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn Xã phường phù hợpvới trẻ em (Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ); Công văn số 2928/LĐTBXH-BVCSTE ngày 12/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việctriển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 củaThủ tướng Chính phủ.Ủy bannhân dânThành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện chotrẻ em, đảm bảo mọi trẻ em đều được hưởng các Quyền cơ bản của mình để pháttriển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách.

- Đẩy mạnh xã hội hóa,huy động các nguồn lực thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tácbảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, xây dựng xã, phường phù hợp vớitrẻ em nói riêng.

2. Yêu cầu.

- 30/30 quận, huyện, thị xã và 584/584 xã, phường,thị trấn trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Quyếtđịnh số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn Xã phườngphù hợp với trẻ em trên địa bàn;

- Hàng năm, phấn đấu có ít nhất 85% xã, phường, thịtrấn đạt tiêu chuẩn Xã phường phù hợp với trẻ em.

II. NỘI DUNG.

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn xã phường phù hợpvới trẻ em và cácvăn bản của Bộ Laođộng- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhândân Thành phố về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

2. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền tăngcường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em nói chung, xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em nói riêng.

3. Tổ chức hoạtđộng tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, các chủtrương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phốliên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em và Quyền của trẻ em.

4. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, cácngành, đoàn thể trong việc thực hiện Quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu vềbảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi giải trí của trẻ em.

5. Đẩy mạnh việc xã hội hóa, huy động sự tham giavà nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho công tác bảo vệ, chămsóc và giáo dục trẻ em.

6. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác bảovệ, chăm sóc trẻ em nói chung, thực hiện Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủnói riêng để kịp thời rút kinh nghiệm và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triểnkhai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu toàndiện cho UBND Thành phố tổ chức, triểnkhai và phối hợp với UBND các quận,huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định số 34 của Thủ tướngChính phủ trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ các quận,huyện, thị xã việc thực hiện, đánh giá các tiêu chí và quy trình xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻem theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục vậnđộng xã hội, cung cấp kiến thức cho cán bộ các cấp, các ngành, cộng đồng và giađình tích cực tham gia công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em góp phần xây dựng xã,phường phù hợp với trẻ em.

- Tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá việcthực hiện Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp báo cáo kết quảthực hiện với Bộ Lao động TB&XH và UBNDThành phố theo quy định.

2. Sở Kế hoạchvà Đầu tư.

Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội củaThành phố, nghiên cứu, tham mưu với UBND Thànhphố ưu tiên đầu tư kinh phí cho các địa bàn khó khăn góp phần thực hiện các chỉtiêu theo Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Tài chính.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bốtrí kinh phí thực hiện các chỉ tiêu củaQuyết định 34 trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Y tế.

- Có trách nhiệmchỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêuthuộc lĩnh vực của ngành theo Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyêntruyền và thực hiện các mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em;Tổ chức thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, chương trìnhphòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, phòng chống tai nạn thương tíchcho trẻ em và các chương trình khác về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, trong đóđặc biệt quan tâm đến chăm sóc sức khỏe cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

5. Sở Tư pháp.

Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cácgiải pháp đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực của ngành theoQuyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cácgiải pháp đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực của ngành theoQuyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo các quận,huyện, thị xã và hướng dẫn các đơn vị trường học huy động trẻ em đến trường,lớp mầm non đúng độ tuổi quy định; Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗtrợ chi phí học tập cho trẻ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Công an Thành phố.

- Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cácgiải pháp đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực của ngành theoQuyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tuyên truyềnvà thực hiện các biện pháp phòng ngừa,đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm phápluật; Xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại và bạo lực đối với trẻ em.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cácgiải pháp đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực của ngành theoQuyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý, sử dụng cácđiểm vui chơi cho trẻ em tại cộng đồng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi,giải trí cho trẻ em.

9. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố HàNội, các tổ chức đoàn thể Thành phố.

Tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực thựchiện Quyết định 34. Đồng thời, lồng ghép tổ chức các hoạt động của Kế hoạchtrong các chương trình, kế hoạch công tác của mình.

10. Đối với các sởban ngành khác của Thành phố.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựngkế hoạch và có các hoạt động cụ thể đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu thuộclĩnh vực của ngành theo Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ.

11.Ủy ban Nhân dân quận,huyện, thị xã.

- Xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các xã,phường, thị trấn trực thuộc thực hiện Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủtrên địa bàn.

- Hàng năm, UBNDcác quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và kết quảxã, phường phù hợp với trẻ em của năm trước để đăng ký chỉ tiêu xây dựng xã,phường, thị trấn đạt xã, phường thị trấn phù hợp với trẻ năm tiếp theo trình UBND Thành phố theo quy định.

- Tổ chức việcđánh giá và công nhận các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phùhợp với trẻ em theo quy định.

- Căn cứ vào tình hình thực tế để khen thưởng, độngviên kịp thời đối với các xã, phường có thành tích tiêu biểu trong việc xâydựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Bố trí kinh phí cho việc thực hiện các chỉ tiêuxây dựng Xã phường phù hợp với trẻ em, nhất là với các chỉ tiêu khó đạt, cácđịa bàn khó khăn.

- Tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiệnQuyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ thực hiện chế độ thông tin báocáo theo quy định (Trước ngày 30/11 hàng năm hoàn thiện hồ sơ xét duyệt gửi SởLao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố).

UBND Thànhphố đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố, các tổchức, đoàn thể Thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBNDcác quận huyện, thị xã nghiêm túc triển khai Kế hoạch thựchiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướngChính phủ quy định tiêu chuẩn Xã phường phù hợpvới trẻ em trên địa bàn Thành phố; Tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND Thành phố(qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố số 75, Nguyễn Chí Thanh, ĐốngĐa, Hà Nội để tổng hợp)./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH; (để báo cáo)
- Cục BVCSTE;(để báo cáo)
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- UBMTTQTP;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: Đ/c CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng, phòng VX, TH;
- Lưu VT,VX (Ngọc)./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc