ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 02 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN YTẾ BIỂN, ĐẢO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển y tế Biển, ĐảoViệt Nam đến năm 2020” (gọi tắt Đề án 317); Công văn số 7804/BYT-KHTC ngày 03tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế về việc Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đềán “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh banhành Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở khuvực vùng biển của Tỉnh Thừa Thiên Huế được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế chonhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, góp phần thựchiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Củng cố mạng lưới y tế đủ năng lực và phù hợpvới đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển.

b) Phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng vàchất lượng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển.

c) Tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển, khámchữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các bệnh tật đặc thù vùng biển.

d) Trang bị kiến thức cho người dân vùng biển cóthể tự bảo vệ sức khỏe, biết tự sơ cấp cứu và đưa người bị nạn đến các cơ sởcấp cứu vùng biển.

đ) Thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế và của Nhànước Việt Nam về đảm bảo y tế cho hoạt động trên biển.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

a) Trung tâm Cấp cứu Tỉnh Thừa Thiên Huế và cácTrung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố và các Trạm Y tế phường/xã/thị trấnven biển có bác sĩ được đào tạo, bổ túc chuyên môn về Y học biển để có đủ nănglực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù vùng biển.

b) Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế vàcác Đội Y tế dự phòng tại các Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố có tổ chức01 khoa/bộ phận chuyên trách đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòngchống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, lực lượng lao độngvùng biển.

c) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Trung tâm Ytế các huyện/thị xã/thành phố đảm bảo triển khai tốt các dịch vụ y tế theo phântuyến chuyên môn kỹ thuật.

d) Đầu tư xây dựng nâng cấp các trạm y tế ven biểnđạt yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã theo quy định Bộ Y tế.

e) 100% người lao động trên các tàu biển có kiếnthức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu.

II. PHẠM VI TRIỂN KHAI

Triển khai tại Trung tâm Cấp cứu 115 Tỉnh; Trungtâm Y tế Dự phòng tỉnh và 05 Trung tâm Y tế thuộc vùng ven biển và đầm phá của TỉnhThừa Thiên Huế (huyện Phong Điền; Quảng Điền; Phú Vang; Phú Lộc; Thị xã HươngTrà).

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý nhànước về y tế biển, đảo:

- Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cáchuyện/thị xã/thành phố ven biển (trong phạm vi triển khai thực hiện Đề án) đưanội dung phát triển y tế biển vào Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ, Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có chính sách ưu tiên đầu tư chophát triển y tế biển; chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí chuẩn về y tế (theo quyđịnh của Bộ Y tế) cho các địa phương vùng biển.

- Xây dựng, ban hành các phương án phối hợp liênngành trong việc đảm bảo y tế, tham gia xử lý những tình huống khẩn cấp, cứuhộ, cứu nạn trên vùng biển của tỉnh.

- Tại Sở Y tế, có ít nhất cán bộ chuyên trách hoặckiêm nhiệm về y tế biển, tham mưu công tác quản lý nhà nước về y tế biển và làmđầu mối phối hợp để giải quyết công việc thường xuyên và các tình huống cấp cứukhẩn cấp trên biển.

- Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo, kiểm tra,giám sát phù hợp với đặc thù vùng biển.

2. Củng cố và phát triển cơ sở y tế dự phòng:

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung đủsố lượng người làm việc, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và cácĐội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố ven biển đủnăng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòngchống dịch bệnh; tập huấn kiến thức dự phòng các vấn đề về sức khỏe cho nhândân, lực lượng lao động vùng biển.

3. Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh

- Ưu tiên phát triển đồng bộ các nguồn lực cho cácTrung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố ven biển để đảm bảo triển khai thựchiện tốt các dịch vụ y tế theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; đồng thời, tiếptục đầu tư trang thiết bị phục vụ việc cấp cứu, khám chữa bệnh đặc thù choTrung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố ven biển.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại choBệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa của tỉnh, phục vụ việc cấpcứu, khám, chữa bệnh đặc thù cho vùng biển; tăng cường hỗ trợ, chỉ đạo tuyến vềchuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố ven biển.

- Đầu tư xây dựng nâng cấp và bổ sung trang thiếtbị y tế cho các trạm y tế xã/phường/thị trấn ven biển đáp ứng nhu cầu sơ cấpcứu, khám chữa bệnh đặc thù của vùng biển.

- Trang bị tủ thuốc và thiết bị y tế cho tàu biểntheo các quy định hiện hành; trang bị kiến thức và hướng dẫn xây dựng tủ thuốccấp cứu để các Nghiệp đoàn cá, các tổ, đội khai thác hải sản trên biển có ngườibiết sơ cấp cứu trên biển và liên hệ với Trung tâm cấp cứu tỉnh, các Trung tâmy tế huyện/thị xã/thành phố ven biển nhờ trợ giúp.

4. Tổ chức mạng lưới vận chuyển, cấp cứu:

- Đầu tư xây mới và nâng cấp trang thiết bị choTrung tâm cấp cứu tỉnh để nâng cao năng lực cấp cứu, đáp ứng nhu cầu cấp cứucho quân đội và dân trên địa bàn, bao gồm cấp cứu trên khu vực đất liền vàtrong vùng lãnh hải thuộc của tỉnh.

- Xây dựng phương án phối hợp giữa ngành y tế vớingành Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát biển thamgia cấp cứu, vận chuyển người bệnh trên vùng biển của tỉnh.

- Phối hợp với các tàu, thuyền hiện có của các lựclượng (Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát biển,...) đảm nhiệm chức nănglà phương tiện cứu thương trên biển.

- Trang bị đủ xe ôtô cứu thương, thuốc, vật tư, ydụng cụ cấp cứu và phao cứu sinh cho Trung tâm Cấp cứu tỉnh, Trung tâm Y tế cáchuyện/thị xã/thành phố ven biển; hỗ trợ trang thiết bị y tế, túi thuốc cấp cứucơ động cho các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng huyện/thị xã/thành phố.

- Thành lập và tổ chức huấn luyện các đội y tế cơđộng; lực lượng tự vệ y tế tại các huyện/thị xã/thành phố ven biển chuyên làmnhiệm vụ chi viện cấp cứu, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển của tỉnh.

5. Phát triển nguồn nhân lực cho y tế biển:

- Đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đảm bảo nguồn nhânlực (cả về số lượng, chất lượng) theo định mức, tiêu chuẩn hiện hành của nhànước. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ thu hút, ưu đãi; quyđịnh về đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ viên chức ngành y tế được bố trícông tác tại các cơ sở y tế tại các huyện/thị xã/thành phố huyện/thị xã/thànhphố ven biển.

- Tăng cường đào tạo bác sĩ chuyên khoa về y họcbiển, y học gia đình cho Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố ven biển.

6. Thực hiện chính sách về tài chính, đầu tư choy tế phù hợp với đặc thù của vùng biển:

Chính quyền địa phương các cấp, các sở, ngành liênquan có trách nhiệm thực hiện chính sách đầu tư và bố trí nguồn tài chính phùhợp; trong đó, tập trung vào lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bịphục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa bệnh nghềnghiệp, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, công tác vận chuyển người bệnh...tại vùng biển của tỉnh.

7. Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏecho người dân vùng biển:

- Tăng cường đầu tư về nhân lực, trang thiết bị,phương tiện truyền thông cho tuyến Tỉnh Thừa Thiên Huế và các huyện/thịxã/thành phố ven biển để phục vụ cho truyền thông, giáo dục sức khỏe cho nhândân vùng ven biển.

- Xây dựng mô hình, phát triển thông điệp truyềnthông, giáo dục sức khỏe phù hợp với từng nhóm đối tượng; sản xuất và phát sóngcác chương trình truyền hình, phát thanh; sản xuất các tài liệu truyền thông,tổ chức các sự kiện truyền thông và các hoạt động truyền thông giáo dục sứckhỏe trực tiếp cho người dân làm việc và sinh sống tại các vùng ven biển.

- Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức cho người dânvùng ven biển, có kiến thức để tự bảo vệ sức khỏe; biết tự sơ cấp cứu và đưangười bị nạn đến các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị và kêu gọi sự trợ giúp vềy tế khi cần thiết.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sáchTrung ương, các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và cácnguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệmtriển khai và tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện kế hoạchhành động thực hiện Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”.

- Chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn về ytế theo thẩm quyền; trình UBND Tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinhtrong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Hàng năm, phối hợp với các địa phương, sở, ngànhliên quan xây dựng dự toán ngân sách triển khai thực hiện kế hoạch phát triển ytế biển gắn với kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh gửi Sở Tài chính, SởKế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất phối hợp vớicác sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quảtriển khai cho Bộ Y tế và UBND tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ độibiên phòng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành,đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện để tổ chứchệ thống vận chuyển cấp cứu và tổ chức chỉ huy tìm kiếm cứu nạn trên biển.

- Chỉ đạo lực lượng Quân y kết hợp chặt chẽ với lựclượng Dân y làm nòng cốt phát triển y tế biển.

- Phối hợp với Sở Y tế và các địa phương có liênquan thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ytế biển trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, cácsở, ngành và địa phương tham mưu cho UBND Tỉnh cân đối vốn đầu tư phát triển,vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quảkế hoạch phát triển y tế biển trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phươngrà soát, xây dựng và thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyhoạch phát triển hệ thống y tế địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách quản lýy tế liên quan để đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án mục tiêuQuốc gia về y tế.

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hìnhthực hiện kế hoạch phát triển y tế biển trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ytế căn cứ khả năng ngân sách nhà nước hàng năm, bố trí ngân sách cho các Sở,ngành, địa phương để thực hiện kế hoạch phát triển y tế biển trên địa bàn Tỉnhtheo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước;

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hìnhthực hiện kế hoạch phát triển y tế biển trên địa bàn Tỉnh.

5. Các sở, ngành, đơn vị liên quan:

- Tích cực phối hợp với Sở Y tế và UBND cáchuyện/thị xã/thành phố ven biển tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cácnội dung của kế hoạch phát triển y tế biển trên địa bàn tỉnh.

- Cân đối, bố trí, lồng ghép kinh phí đảm bảo cáchoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách để triển khai có hiệu quả các hoạt động củakế hoạch phát triển y tế biển trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện/thị xã/thành phố ven biển:

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triểny tế biển, đảo cấp huyện/thị xã/thành phố do lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thànhphố làm Trưởng ban, Trưởng Phòng Y tế và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thànhphố làm Phó ban; các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương làm ủy viên, có sựtham gia của các lực lượng quân đội, công an. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thammưu cho Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố huy động mọi nguồn lực bảo đảm chocông tác y tế biển, đảo tại địa phương và triển khai thực hiện các nhiệm vụ doBan Chỉ đạo cấp tỉnh giao.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khaikế hoạch phát triển y tế biển trên địa bàn quản lý; cân đối, bố trí kinh phíđảm bảo triển khai tốt các hoạt động của kế hoạch tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tìnhhình đảm bảo công tác y tế biển trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn ven biển tổchức thực hiện kế hoạch phát triển y tế biển trên địa bàn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung kế hoạch, Sở Y tế và các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết đểtriển khai thực hiện.

2. Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phươngbáo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửađổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch, các sở, ban ngành, địa phương phảnánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.


Nơi nhận:

- Bộ Y tế (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại Mục V;
- VP: CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung