ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠOĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN2015 – 2020

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 08năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dụclý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồnggiai đoạn 2015 - 2020”;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lýtưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 -2030;

Căn cứ Kế hoạch số 05/ KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là UBND tỉnh) về việc thực hiện chiếnlược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìnđến năm 2020.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăngcường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niênvà nhi đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi tắt là ế hoạch)với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈTIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Tăng cường giáo dục lý tưởngcách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm tạo chuyển biến căn bảnvề đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng,lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộcvà chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnhtrong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thànhnhững công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xãhội chủ nghĩa.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

100% thanh niên trong lực lượngvũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên;70% tổng số thanh niên còn lại, được tuyên truyền, học tập nghị quyết của cáccấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

100% nhà trường trong hệ thốnggiáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

100% đội ngũ làm công tác giáodục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng caotrình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

90% trở lên hộ gia đình đượcphổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, gópphần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

Đến năm 2020, có 20 nghìn đoànviên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; trong đó ít nhất 2.100 đảng viên trẻ đượckết nạp; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạtđộng xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

II. NHIỆMVỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền,phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếuniên và nhi đồng

1.1. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến lý tưởngcách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống,học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhânloại, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyềnthống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, thiếuniên và nhi đồng.

Tuyên truyền các phong trào thiđua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.Tuyên truyền về chủ quyền bi n đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống“Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lựcthù địch.

Tuyên truyền nâng cao nhận thứcvà trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hộitrong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệtrẻ.

1.2. Phát huy hiệu quả cáchình thức và phương tiện tuyên truyền

Đa dạng hóa và lồng ghép cáchình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bàiviết trên báo, đài trung ương, địa phương; các phương tiện trực quan; các cuộcthi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộcthi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương,khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trongchiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

Khuyến khích các nhà trường trangbị thêm các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, người tốt -việc tốt, gương khuyến học, khuyến tài sách về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống,kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tổchức các ngày hội sách và ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năngsống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Quản lý nội dung và khai tháchiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụngthành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công táctuyên truyền.

2. Đổi mới nội dung, phươngpháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanhniên, thiếu niên và nhi đồng

2.1. Xây dựng nội dunggiáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiếtthực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dunggiáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốtlõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Đối với giáo dục mầm non: Tíchhợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non đểhình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trongviệc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình vàcộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông:Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chươngtrình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dungkhó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh, tăng cường các bài tậpxử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Lựa chọn các nội dung giáo dục cógiá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của họcsinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ýthức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chươngtrình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệpvà giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòngtự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân áibao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hộivà đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm,đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

2.2. Đổi mới phương phápgiảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, Giáo dục Lý luận chính trịtheo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực củahọc sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáodục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

2.3. Đa dạng hóa và vậndụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống chophù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Giáo dụctheo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệmđối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinhtrường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao,các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệpvà cơ sở giáo dục đại học.

Bố trí thời lượng giáo dục chocác hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạoở nhà trường trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Đẩy mạnh các phong tràothi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội

Triển khai có hiệu quả các hoạtđộng thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của BCH Trung ương Đảng vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng,đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Nâng cao chấtlượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinhviên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, tỉnh phát động.

Tổ chức thực hiện các công trình,phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốcphòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô 4 cấpcủa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dụcqua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức,phô trương, lãng phí.

Định kỳ kiểm tra, đánh giá kếtquả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao,có ý nghĩa giáo dục tích cực với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọngcông tác tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở.

Tổ chức phát động các đợt sinhhoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn,các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội,Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc. Khuyếnkhích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuậttrong trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức cáchoạt động sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Hội.

4. Nâng cao năng lực đội ngũcán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanhniên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy cácmôn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công táctư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, Bí thư Đoàntrường, Ban phụ trách Đội TNTP Hồ Chí MInh, giáo viên chủ nhiệm lớp trong cácnhà trường.

Bồi dưỡng, phát huy hiệu quảđội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Tập huấn, nâng cao nghiệp vụcho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phường về công tác giáo dục lý tưởng cáchmạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

5. Tăng cường sự phối hợpgiữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

5.1. Phát huy vai trò, tráchnhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên vànhi đồng

Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyêntruyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dụctoàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng củamỗi học sinh.

Chủ động phối hợp với nhà trườngvà các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Thực hiện cam kết với cơ sở giáodục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhấtgóp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

Phối hợp với chính quyền địaphương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, giáo dục, cảmhóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

Nâng cao chất lượng hoạt động,sinh hoạt của các CLB trẻ em tại các địa phương.

5.2. Xây dựng môi trường nhàtrường dân chủ, lành mạnh, thân thiện

Xây dựng và thực hiện Quy tắcứng xử văn hóa trong học sinh và giáo viên trong các nhà trường.

Tiếp tục thực hiện và đưa cácnội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - học tốt, Trường học thân thiện – họcsinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổthông.

Xây dựng trường học xanh, sạch,đẹp, an toàn, thân thiện, mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắnvới giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

Các cơ sở giáo dục đại học, cơsở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phậntư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâmlý, hướng nghiệp.

5.3. Tăng cường trách nhiệmcủa chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể

Xác định công tác giáo dục lýtưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệmvụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

Bảo đảm an ninh, trật tự, antoàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Lãnh đạo chính quyền địa phươngcác cấp định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, địnhhướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo,bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

Củng cố, nhân rộng và tổ chứccó hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên,thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng cường cơ sở vật chấtvà bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thaocho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Xây dựng chuyên trang tuyên truyềntrên các cổng thông tin của Tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị về nội dung giáodục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Tổ chức rà soát lại việc bố trí,sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niênvà nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thaocơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầuvui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Xây dựng cơ chế phối hợp nhằmkhai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhàtrường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinhviên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa,khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; thamgia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động củahệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, cácnhà thiếu nhi.

III. MỘTSỐ NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015 VÀ NĂM 2016

1. Rà soát việc thực hiệnchế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phongHồ Chí Minh của các trường phổ thông theo quy định mới.

2. Chỉ đạo các đơn vịthực hiện việc quy định thời lượng triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trongchương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn,Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của các trường phổ thông.

3. Tiếp tục triển khaiphong trào Thi đua Dạy tốt - học tốt; quy định thống nhất việc treo khẩu hiệutrong khuôn viên nhà trường từ năm học 2015 - 2016.

4. Quy định việc tổ chứccho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và một số công trìnhtrong khuôn viên nhà trường.

5. Thực hiện và duy trìviệc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục giữa giờ cho học sinhphổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩungữ sau khi tập thể dục tập thể.

6. Xây dựng kế hoạch triểnkhai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

7. Triển khai các chuyênmục, chương trình giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanhniên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông, báo chí, tàiliệu sinh hoạt Đoàn, Hội, Website của các đơn vị.

8. Rà soát việc bố trí,sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực đểnâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanhniên, thiếu niên và nhi đồng.

Trong công tác quy hoạch, ưutiên diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng, để người dân tiếp cận và sửdụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi và giải trí.

9. Tăng cường phối hợpgiữa chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoànthể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. KINHPHÍ

1. Kinh phí thực hiệnKế hoạch chi từ kinh phí chi thường xuyên hàng năm do ngân sách nhà nước cấp chocác địa phương, ngành, cơ quan và các đoàn thể, theo dự toán hàng năm.

2. Huy động các nguồnlực của các cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đ tổ chứchoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

V. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực thựchiện Kế hoạch:

+ Chủ trì, phối hợp các cơ quancó liên quan triển khai thực các nhiệm vụ 1, 2, 3, 4, 5 tại mục III của Kế hoạchnày.

+ Chịu trách nhiệm đôn đốc cácngành; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ của Kế hoạch và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.

+ Tổ chức sơ kết, tổng kết báocáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch và đề xuất nội dunggiáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên vànhi đồng trong giai đoạn tiếp theo.

+ Chỉ đạo các Phòng GDĐT; cácđơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì xây dựng nộidung, biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạođức, lối sống văn hóa và kỹ năng sống, nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạtđộng trong ngành giáo dục; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhàgiáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lốisống văn hóa trong các nhà trường.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan triển khai Nhiệm vụ 6 tại mục III và các nội dung liên quan của Kếhoạch này.

Chủ trì triển khai các phongtrào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

3. Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch

Định hướng phát triển các hoạtđộng văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệthuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễntuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho thanhniên, thiếu niên và nhi đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thông qua các hoạtđộng văn hoá, thể thao, du lịch của ngành. Tập trung tổ chức các hoạt động vănhoá văn nghệ, thể dục thể thao hấp dẫn, phong phú nhằm tạo sân chơi lành mạnhthu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia.

Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, dulịch do ngành phụ trách, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm, ngăn chặn các sảnphẩm văn hoá độc hại ảnh hưởng đến truyền thống đạo đức, lối sống văn hoá tốtđẹp của dân tộc.

Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáodục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhiđồng trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa", trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục concháu.

4. Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội

- Chỉ đạo triển khai cácnhiệm vụ và giải pháp có liên quan của Đề án:

+ Chỉ đạo công tác tuyên truyềnnâng cao nhận thức về quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thôngqua truyền thông - giáo dục về Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Công ước quốctế về quyền trẻ em.

+ Xây dựng, ban hành theo thẩmquyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách trợ giúp, tạo việclàm và thu nhập ổn định xã hội đối với các hộ gia đình nghèo, khó khăn để bảođảm các quyền cơ bản của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, bảo đảm điều kiệntối thi u trong việc chăm sóc, giáo dục cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chỉ đạo triển khai các nộidung Đề án trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyềnthông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trongtỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Nhiệm vụ 7 tạimục III của Kế hoạch này.

Tăng cường kiểm tra, rà soátnội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìnthuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

Chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyềnthanh cấp huyện thực hiện tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch.

6. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo triển khai kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự trường học; công tácphòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh.

7. Sở Tài chính

Bố trí ngân sách hàng năm đểtriển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và hướngdẫn quản lý tài chính, kinh phí thực hiện Đế án.

8. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố

Chủ trì thực hiện Nhiệm vụ 8tại mục III của Kế hoạch này.

Xây dựng kế hoạch triển khai,tổ chức, chỉ đạo thực hiện trên địa bàn; bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệmvụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên vànhi đồng tại địa phương.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáoTỉnh uỷ

Tham gia định hướng chỉ đạo,phối hợp kiểm tra việc xây dựng các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu, sáchbồi dưỡng phục vụ cho việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡnglý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do các cơ quan triểnkhai thực hiện.

10. Đề nghị các tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

Phối hợp các đơn vị có liên quantuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởngcách mạng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, quan tâm chăm lo đời sốngvật chất, tinh thần cho người lao động trong độ tuổi thanh niên, xây dựng giađình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dụcthanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng,đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia công tác khuyếnhọc - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên nghèo vượtkhó, học giỏi.

Riêng đối với Hội Liên hiệp Phụnữ tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chứcđoàn thể triển khai Nhiệm vụ 9 tại mục III của Kế hoạch này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,thị, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh chịutrách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, hoặc điều chỉnh cho phù hợp, yêu cầu các đơn vị phảnhồi về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC/VX G, Phg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Thị Thái