ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2014.

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN QUYẾT ĐỊNH 34/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨNXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phùhợp với trẻ em; Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Laođộng-TB và XH hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thịtrấn phù hợp với trẻ em;

Thực hiện công văn số 2928/LĐTBXH-BVCSTE ngày12/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiệnQuyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ bannhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩnxã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, thânthiện với trẻ em; đảm bảo tất cả trẻ em đều được hưởng các quyền cơ bản củamình (quyền được sống, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền đượctham gia), có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần vànhân cách;

- Đảm bảo việc thực thi pháp luật về bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày một tốt hơn; không ngừng xây dựng và hoànthiện các điều kiện để đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em;

- Việc xét công nhận xã, phường, thị trấn đạttiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải bảo đảm dân chủ, côngbằng, công khai, minh bạch và đúng quy định;

- Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợpvới trẻ em là một trong những điều kiện quan trọng để đánh giá mức độ hoànthành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu chung

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã, phường,thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Bảo đảm sựbình đẳng về cơ hội phát triển cho mọi trẻ em;

- 100% các huyện, thị xã, thành phố và các xã,phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và bố trí kinh phí để xâydựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

- 100% các huyện, thị xã, thành phố và các xã,phường, thị trấn đưa chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ emvào là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm;

- Phấn đấu đến năm 2018 toàn tỉnh có 100% xã,phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

2. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2014 có 93% xã, phường, thị trấn được côngnhận giữ vững và công nhận mới đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp vớitrẻ em;

- Năm 2015 có 95% xã, phường, thị trấn được côngnhận giữ vững và công nhận mới đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp vớitrẻ em;

- Năm 2016 có 96% xã, phường, thị trấn được côngnhận giữ vững và công nhận mới đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp vớitrẻ em;

- Năm 2017 có 98% xã, phường, thị trấn được côngnhận giữ vững và công nhận mới đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp vớitrẻ em;

- Năm 2018 có 100% xã, phường, thị trấn đượccông nhận giữ vững và công nhận mới đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợpvới trẻ em;

- Từ năm 2019 - 2020 duy trì giữ vững 100% cácxã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợpvới trẻ em, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí quy định về xã, phường,thị trấn phù hợp với trẻ em.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêuchuẩn phù hợp với trẻ em:

- Đảm bảo 100% các huyện, thị xã, thành phố vàcác xã, phường, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; đăng ký phấnđấu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em hàng năm; quan tâm bố tríkinh phí, cán bộ để thực hiện; đưa chỉ tiêu xã, phường, thị trấn phù hợp vớitrẻ em vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi ngành, đơn vị,địa phương; xác định những chỉ tiêu khó đạt để tập trung chỉ đạo, đầu tư nguồnlực phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra;

- Tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các ngành,các cấp, địa phương trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất; đồngthời giải quyết các vướng mắc phát sinh;

- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo và Hội đồng xétduyệt công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cácđịa phương tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng xã, phường, thị trấnphù hợp với trẻ em; phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm định, công nhận xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo 15 tiêu chí; tránh tình trạng bệnhthành tích, nể nang, góp phần nâng cao chất lượng, nơi nào không đủ chuẩn thìkiên quyết không công nhận.

3.2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáodục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thểvà nhân dân trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp vớitrẻ em theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủtướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan, nhằm tạo môi trường an toàn,điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em.

3.3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan,UBND các cấp căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, chú trọng việc lồng ghép vớihoạt động thường xuyên để đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt động có liênquan đến các chỉ tiêu về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; đồngthời, giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ thông tinbáo cáo hàng năm theo quy định. Chỉ đạo việc lồng ghép và ưu tiên giải quyếtcác vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là xây dựngxã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trong chương trình, kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương. Lập kế hoạch cụ thể hàng năm trình HĐND, UBNDcùng cấp phê duyệt để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động.

3.4. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tácbảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướngdẫn thực hiện quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp vớitrẻ em và các thủ tục có liên quan cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻem cũng như cán bộ thực hiện nhiệm vụ đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn ,thị trấn phù hợp với trẻ em các cấp.

3.5. Nguồn lực kinh phí

Bố trí nguồn lực, kinh phí cho việc thực hiệnxây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và tập trung vào các tiêu chíkhó đạt như tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, điểm vui chơigiải trí dành cho trẻ em, xây dựng mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em... Các ngànhvà các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch,bố trí kinh phí thực hiện hàng năm của đơn vị mình. Chủ động huy động các nguồntài trợ của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

3.6. Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻem: Ngoài những việc quan tâm đầu tư ngân sách để thực hiện việc xây dựng xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; cần đẩy mạnh xã hội hoá, huy động mọinguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện tốt công tácbảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuhẹp khoảng cách giữa trẻ em bình thường với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

3.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Hàng năm tổ chức các đợt kiểm tra, phúc tra,giám sát đánh giá đối với tất cả các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiệncác mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và các chỉ tiêu xây dựng xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; thực hiện nghiêm túc các thủ tục công nhậnđối với các xã, phường, thị trấn đạt các tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; khenthưởng kịp thời đối với các đơn vị thực hiện tốt; hoặc có những đánh giá phêbình đối với các đơn vị thực hiện chưa tốt.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệnxây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em để đánh giá tình hình thựchiện, có sự chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra, phân công cán bộtheo dõi quá trình triển khai thực hiện từ tỉnh đến huyện.

3.8. Khen thưởng

Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Tiêuchuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định này trong 03 nămliên tục được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, khen thưởng.

Xã, phường, thị trấn đã được công nhận đạt Tiêuchuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định này trong 05 nămliên tục được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, khen thưởng.

Mức khen thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện, cấp tỉnh quyết định theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm ngân sách địa phương bố trí kinh phí đểthực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phươngtổ chức triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên phạmvi toàn tỉnh; hướng dẫn quy định về trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; các vấn đề liên quan đến việc xây dựng xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tácbảo vệ chăm sóc trẻ em cấp cơ sở về quy trình đăng ký xây dựng, các báo cáotổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí, thủ tục hồ sơ đề nghị được công nhậnxã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Cung cấp mẫu giấy công nhận xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Tổ chức kiểm tra, giám sát, phúc tra đánh giáviệc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và tổng hợp tình hìnhthực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo UBNDtỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo Trung tâm y tế của các huyện, thị xã,thành phố đặc biệt là y tế cấp xã, phường, thị trấn tổ chức tốt chương trìnhtiêm chủng mở rộng cho trẻ em; chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻem dưới 5 tuổi; phòng chống và điều trị cho trẻ em bị nhiễm HV/AIDS; phòngchống tai nạn thương tích cho trẻ em và các chương trình khác về chăm sóc sứckhỏe cho trẻ em.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục ngành học mầmnon, mẫu giáo đến trung học cơ sở; phối hợp cùng các ngành liên quan hướng dẫncác địa phương tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu do ngành giáo dục quản lý. Chỉđạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vịtrường học huy động trẻ em đến nhà trẻ, mẫu giáo và lớp 1 đúng độ tuổi quyđịnh; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 4 tuổi; phổ cập tiểu học,trung học cơ sở; thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho trẻ em nghèo, trẻ em cóhoàn cảnh khó khăn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phươngtổ chức xây dựng gia đình văn hóa (gia đình có trẻ em); quy hoạch, xây dựng cácđiểm vui chơi, giải trí và tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thểthao cho trẻ em; lồng ghép điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêuchuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào cuộc vận động Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư. Chỉ đạo lồng ghép xây dựng xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với mô hình “Gia đình văn hóa”, “Xây dựnggia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, phòng chống bạo lực gia đình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phátthanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh:

Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dụcnâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể vànhân dân trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp vớitrẻ em theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,nhằm tạo môi trường an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diệncủa trẻ em.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan nghiên cứu đưa chỉ tiêuvề tỷ lệ “Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em” vào chươngtrình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có kế hoạch phân bổ kinhphí hàng năm, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

7. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quannghiêncứu xây dựng đưa kết quả xây dựng đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợpvới trẻ em thành một tiêu chuẩn để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm đốivới các địa phương, đơn vị; hướng dẫn quy định xét khen thưởng theo Luật Thiđua, Khen thưởng và Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướngChính phủ.

8. Sở Tư pháp: Chủ trì hướng dẫn và kiểmtra việc thực hiện đăng ký khai sinh đúng thời hạn cho trẻ em.

9. Công an tỉnh

Phối hợp với các ngành liên quan và hướng dẫnđịa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, trẻem bị bạo lực, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em sử dụng ma túy, trẻ em bị muabán, bắt cóc…; chỉ đạo Công an các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thịtrấn thường xuyên tổ chức kiểm tra địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các loạitội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; nghiêm khắcxử lý các hành vi dùng trẻ em thu lợi bất chính dưới mọi hình thức.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiêuchuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của địa phương; bố trí kinh phívà tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ đề ra;

- Tổ chức cho các xã, phường, thị trấn đăng kýxây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em để nâng cao trách nhiệm và tạođộng lực phấn đấu thực hiện;

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân vềphong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

- Thực hiện quy trình xét và công nhận xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ;

- Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét khen thưởngđối với các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thịtrấn phù hợp với trẻ em trong 03 năm liên tục; tổng hợp trình Chủ tịch UBNDtỉnh xem xét, khen thưởng đối với xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợpvới trẻ em trong 05 năm liên tục.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vàcác tổ chức thành viên:

Thông qua MTTQ và các đoàn thể thành viên cấphuyện hướng dẫn MTTQ các xã, phường, thị trấn , Ban công tác Mặt trận ở khu dâncư gắn nội dung xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với thực hiệncuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cácphong trào của từng tổ chức đoàn thể thành viên; tổ chức tuyên truyền rộng rãitrong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên; triển khai thực hiện kế hoạchbằng các chương trình, nhiệm vụ cụ thể để phong trào xây dựng xã, phường, thịtrấn phù hợp với trẻ em đạt kết quả tốt. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt độngvui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho trẻ em, nhấtlà các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6,Tết Trung thu, vào dịp các em học sinh nghỉ hè hàng năm.

Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện Quyếtđịnh số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêuchuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu cácsở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thựchiện và có trách nhiệm định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ bannhân dân tỉnh (Qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05/12 hàngnăm để tổng hợp, báo cáo.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh, khókhăn, vướng mắc, các cấp, các ngành kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉđạo, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, đảm bảo thực hiện Kế hoạch đạt hiệuquả./.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khókhăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo,giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: LĐTBXH, YT, GDĐT, VHTTDL, TTTT, KHĐT, TC, NV, TP;
- Công an tỉnh;
- Báo BN, Đài PTTH tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh