ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2014

KẾ HOẠCH

VỀ THỰC HIỆN CÔNGTÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thanhniên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình phát triểnthanh niên Thành phố giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 1939/KH-UBND ngày 24tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình pháttriển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 và Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâmtrong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014;

Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra kế hoạch thựchiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình pháttriển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Kếhoạch số 1939/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố vềtriển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn2011 - 2015.

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trongquản lý nhà nước về thanh niên năm 2014 theo Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 07tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự thực hiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành, quận, huyện vàphường, xã, thị trấn. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức chuyêntrách có kiến thức, kỹ năng thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên và côngtác thanh niên, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách về thanh niên vàcông tác thanh niên;

- Rà soát các chế độ, chính sách về thanh niên vàcông tác thanh niên; thực hiện chính sách thu hút và phát triển trí thức trẻ,ưu tú tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chứcnhà nước tại cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình pháttriển thanh niên thanh phố giai đoạn 2011 - 2020:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận, huyện xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác quảnlý nhà nước về thanh niên năm 2014.

- Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kếhoạch 5 năm trong Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 -2015 theo Kế hoạch số 1939/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dânThành phố. Trong đó, thực hiện tốt một số chỉ tiêu về dạy nghề cho thanh niên;tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên, tập trung giải quyết việc làm cho thanhniên; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhâncho thanh niên.

- Bố trí nhân sự ổn định, kinh phí hoạt động hàngnăm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch pháttriển thanh niên Thành phố.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành độngcủa Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của BanChấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạchsố 45/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thựchiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW theomục tiêu đã đề ra. Trong đó, chú trọng rà soát, bổ sung các chính sách, phápluật cho thanh niên, tập trung các chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm;chính sách thu hút, đãi ngộ trí thức trẻ về công tác tại địa phương.

- Triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận của BộChính trị về sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

- Thực hiện Công văn số 6554/VPCP-VIII ngày 08tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9năm 2009 của Chính phủ.

3. Chế độ, chính sách đối với thanh niên:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ chính sáchđối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Trongđó, tập trung chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cácsở, ngành có liên quan thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xungphong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và dự kiến sẽ hoàn thành dứtđiểm trước ngày 30 tháng 11 năm 2014 theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày27 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ.

- Tổng hợp số liệu thực hiện chế độ, chính sách đốivới thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đảm bảo đúngđối tượng và chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niênxung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

- Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quyết định 299/QĐ-UB-NC ngày 26 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việcban hành quy định về chức danh Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ ChíMinh trong các trường phổ thông theo hướng có quy định biên chế cho chức danhtrợ lý thanh niên và bổ sung một số chế độ chính sách đối với Tổng phụ tráchđội, trợ lý thanh niên ở các trường phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo cácquận, huyện.

4. Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tácthanh niên:

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các vănbản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên:

- Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giaiđoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30 tháng 12 năm2011 theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg .

- Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giaiđoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 củaỦy ban nhân dân Thành phố.

- Kế hoạch 5 năm triển khai thực hiện Chương trìnhphát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và một số kỹ năng thực hànhcông vụ cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, quận, huyện trực tiếp làmcông tác thanh niên; lãnh đạo Đoàn thanh niên trong các đơn vị hành chính, sựnghiệp năm 2014 trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 3617/KH-UBND ngày 23tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụquản lý nhà nước về Công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm côngtác thanh niên giai đoạn 2011 - 2015, Quyết định số 6284/QĐ-UBND của Ủy bannhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thànhphố Hồ Chí Minh năm 2014.

Năm 2014 tập trung tập huấn nghiệp vụ cho các đốitượng sau:

- Cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành trựctiếp tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanhniên và công tác thanh niên;

- Lãnh đạo, công chức thuộc Phòng Nội vụ trực tiếplàm công tác thanh niên tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố;

- Bí thư và Phó Bí thư Đoàn quận, huyện;

- Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy phường, xã, thịtrấn;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânphường, xã, thị trấn;

- Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn;

- Công chức giữ chức danh văn phòng - thống kê củaỦy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

5. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên:

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lýNhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyệnvà phường, xã, thị trấn. Nội dung kiểm tra gồm:

- Kết quả tổ chức triển khai Chiến lược, chươngtrình, kế hoạch phát triển thanh niên.

- Việc ban hành cơ chế chính sách, pháp luật đốivới thanh niên; chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên.

- Việc quy hoạch các thiết chế văn hóa cho thanhniên.

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanhniên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khaithực hiện các nội dung của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai kếhoạch theo các nội dung trên phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và địaphương.

3. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm các cơquan đơn vị thực hiện báo cáo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niênthông qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Nội vụtheo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b)
- Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các Sở, ban ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, THKH;
- Lưu:VT, (VX-Ng.T) H.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận