ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/KH-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGOẠI GIAO VĂN HÓA TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

Thực hiệnQuyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc triển khai chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Kếhoạch số 1979/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Trevề việc thực hiện Ngoại giao văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tình hìnhthực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch thựchiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Bến Tre năm 2014 như sau:

I. MỤCĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mụcđích:

- Tiếp tụctriển khai thực hiện chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Thủ tướngChính phủ để góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhànước.

- Triển khaithực hiện Kế hoạch số 1979/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dântỉnh Bến Tre về việc thực hiện Ngoại giao văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

- Quảng bá mộtsố hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương, qua đó nhằm giới thiệu hìnhảnh của tỉnh Bến Tre đến bạn bè quốc tế.

2. Yêu cầu:

- Chủ độngtrong việc xây dựng và phát triển văn hóa ngang tầm với tiềm năng và thực lựccủa tỉnh song song với hợp tác phát triển kinh tế để khi có điều kiện thuận lợisẽ giới thiệu văn hóa của tỉnh Bến Tre cho bạn bè trong khu vực và trên thếgiới.

- Giới thiệuhình ảnh, truyền thống, bản sắc văn hóa, tiềm năng thế mạnh của đất và người xứcù lao trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG

1. Công táctuyên truyền:

- Tiếp tụctuyên truyền chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2011.

- Giới thiệucác công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, văn học nghệ thuật… đến bạn bèquốc tế.

- Thực hiệntốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, Ủyban nhân dân tỉnh liên quan đến Ngoại giao văn hóa.

- Thực hiệnviệc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh nhận thức rõ tầm quan trọngcủa ngoại giao văn hóa; mỗi cán bộ đảng viên phải có ý thức trong việc bảo tồnvà phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền thông qua việc bảo tồnvà tôn tạo các di sản văn hóa của tỉnh.

2. Giữ gìn,phát huy văn hóa, truyền thống của địa phương:

2. 1. Di tíchlịch sử văn hóa và Bảo tàng:

Thường xuyênhướng dẫn và giới thiệu cho du khách nước ngoài đến tham quan các di tích lịchsử cách mạng, lịch sử văn hóa của tỉnh như: Bảo tàng tỉnh, di tích Đồng Khởi,di tích đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam, căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, ditích Cây da đôi, di tích mộ và Đền thờ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu cùngcác di tích văn hóa: Mộ cụ Võ Trường Toản, đình Bình Hoà, đình Phú Lễ, nhà cổHương Liêm, đình Phú Tự - cây Bạch Mai…

Trưng bày vàgiới thiệu các bộ sưu tập văn hóa dân gian, di tích Giồng Nổi… cung cấp các tư liệuvề lịch sử văn hóa của tỉnh cho người nước ngoài thưởng lãm và nghiên cứu (khicó yêu cầu).

2. 2. Dân ca,nhạc Tài tử và Cải lương:

- Giới thiệucác loại sách về dân ca Bến Tre trong Thư viện Nguyễn Đình Chiểu và trên cácphương tiện thông tin đại chúng để chủ động giới thiệu cho bạn bè quốc tế.

- Phát triểncác câu lạc bộ, đội, nhóm Ca nhạc Tài tử nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ dòng âmnhạc này tại các điểm du lịch trong toàn tỉnh để giới thiệu ca nhạc Tài tử làvăn hóa đặc sắc của đồng bằng sông Cửu Long nói chung, của Bến Tre nói riêng đãđược UNESCO vinh danh là văn hóa phi vật thể của Việt Nam đại diện của nhânloại.

- Duy trì,nâng cao chất lượng hoạt động đoàn Cải lương Bến Tre về số lượng và chất lượngđể đảm bảo yêu cầu phục vụ khách nước ngoài (nếu có).

2. 3. Lễ hội:

Thường xuyêntổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các lễ hội, chú trọng các lễ hội vềvăn hóa, du lịch để giới thiệu cho khách nước ngoài như: Lễ hội truyền thốngvăn hóa (01/7), lễ hội Dừa, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội truyền thông Cách mạng(17/1)…

3. Về dulịch:

- Tiếp tụckhai thác thế mạnh về du lịch sinh thái ở địa phương chưa bị tác động bởi hoạtđộng công nghiệp và ô nhiễm môi trường để giới thiệu cho du khách nước ngoài.

- Giới thiệuvới du khách nước ngoài đến tham quan các làng nghề truyền thống nhằm thu hútngày càng nhiều khách đến tham quan.

4. Về giaolưu văn hóa:

- Tổ chức cáchoạt động giao lưu văn hóa giữa tỉnh và các đoàn khách nước ngoài khi đến thămvà làm việc tại Bến Tre.

- Tăng cườngcông tác giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên trong tỉnh vớicác nước trong khu vực và thế giới.

5. Đấutranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh có yếu tố nước ngoài:

- Tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sảnphẩm văn hóa không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

- Tiếp tục đấutranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chốngphá đất nước và con người Việt Nam.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động Ngoại giaovăn hóa trong năm 2014; tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất (theo yêu cầu) vềtình hình triển khai thực hiện Kế hoạch và phối hợp cùng các đơn vị có liênquan đề xuất những nội dung, giải pháp cụ thể để triển khai có kết quả hoạtđộng Ngoại giao văn hóa của tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Ủyban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này triển khai thực hiệnhoạt động Ngoại giao văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan.

Trên đây là Kếhoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh Bến Tre năm 2014, yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. /.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng