ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

CÔNGTÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày08/11/2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướngChính phủ về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhànước giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thànhủy Hà Nội về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của độingũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước củaThành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tácCCHC năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Để đẩy mạnh công tác CCHC, trọngtâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủtục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuậnlợi về môi trường đầu tư, kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăngcường sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ các nội dung CCHC.

- Cụ thể hóa các nội dung Kế hoạchcông tác CCHC năm 2014 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kếhoạch CCHC của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 đảm bảo chất lượng, hiệu quả,đúng tiến độ.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM TRIỂNKHAI KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ, trách nhiệm triểnkhai của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch công tác CCHC năm2014 của cơ quan, đơn vị (ban hành Kế hoạch trong tháng 01/2014). Trongxây dựng, triển khai Kế hoạch CCHC cần xác định cụ thể nội dung công việc, phâncông rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành; tiếp tục thực hiệncác chỉ tiêu, đề án, nhiệm vụ chưa hoàn thành trong kế hoạch năm trước.

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền,quán triệt kế hoạch CCHC của Thành phố và của cơ quan, đơn vị, nâng cao nhậnthức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC;đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đốivới công tác CCHC (nhiệm vụ thực hiện thường xuyên).

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹnăng, nghiệp vụ về công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, quy tắcứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm quảnlý (hoàn thành trong quý II/2014).

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạchKiểm tra CCHC (định kỳ, đột xuất), chú trọng kiểm tra việc tổ chức thực hiệnCCHC, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức thực hiệnnhiệm vụ, công vụ được giao và việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao và việcthực hiện giải quyết TTHC (nhiệm vụ thường xuyên).

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, côngkhai và hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các TTHC, các văn bản quy định về TTHC thuộcthẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc,trên cổng (trang) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nhiệm vụ thực hiện thườngxuyên).

- Tăng số lượng dịch vụ công mức độ3, mức độ 4 đối với công tác thông tin, tuyên truyền và khuyến khích người dântham gia (theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông).

- Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo,thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửaliên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐNDvà UBND cấp huyện; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và áp dụng ISO9001:2008 trong giải quyết TTHC; hoàn thành việc cấp chứng chỉ ISO 9001:2008tại 100% các xã, phường, thị trấn (xong trước quý III/2014).

- Định kỳ hàng quý báo cáo kết quảthực hiện CCHC thực hiện việc đánh giá kết quả thi đua thực hiện CCHC năm 2014 theohướng dẫn của Sở Nội vụ (trong quý IV/2014).

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả CCHCvà những đánh giá của tổ chức, công dân về chất lượng phục vụ của cơ quan, đơnvị mình. Kết quả thực hiện công tác CCHC là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độhoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơnvị và bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân.

2. Một số nhiệm vụ, trách nhiệmcụ thể

2.1. Sở Nội vụ

- Tham mưu giúp UBND Thành phố tổchức triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC của Thành phố; hướng dẫn, đôn đốc cáccơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch CCHC; tổng hợp tình hình thực hiện CCHC củathành phố báo cáo Bộ Nội vụ, Thành ủy, UBND Thành phố (theo quý hoặc theo yêucầu đột xuất).

- Tiếp tục triển khai thực hiện cácnội dung về "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của thành phố HàNội giai đoạn 2013 - 2015" (theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo).

- Xây dựng và triển khai thực hiện chỉsố CCHC áp dụng trong nội bộ của Thành phố (theo nội dung, tiến độ, hướngdẫn của Bộ Nội vụ).

- Tổ chức triển khai thực hiện Đềán "Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tạimột số doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố (tiếnđộ thực hiện theo Quyết định của UBND Thành phố).

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, môhình tổ chức bộ máy và sắp xếp lại các ban quản lý, đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Thành phố và các quận, huyện, thị xã.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành,UBND các quận, huyện, thị xã về thực hiện đánh giá, xếp loại kết quả thi đua thựchiện công tác CCHC năm 2014 (trong quý I/2014).

- Xây dựng trình UBND Thành phố banhành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy thi tuyểncông chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội (hoàn thành trongquý II/2014).

- Phối hợp với Sở Tư pháp kiện toàntổ chức bộ máy, biên chế công chức ngành tư pháp để triển khai thực hiện nhiệmvụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (hoànthành trong quý II/2014).

- Tổ chức bồi dưỡng công tác CCHCđối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC của các Sở, ban, ngành,quận, huyện, thị xã (hoàn thành trong quý II/2014).

- Xây dựng hệ thống chế tài xử lýnhững vi phạm đối với người đứng đầu và công chức ở các Sở, ban, ngành; quận,huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn trong thực thi nhiệm vụ theo chức tráchđược giao trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ và Thanh tra xây dựng (hoànthành quý II/2014).

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu pháttriển kinh tế xã hội Hà Nội triển khai áp dụng phương pháp đo lường sự hài lòngcủa người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộcthành phố Hà Nội (theo sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ về nội dung, tiến độ);tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức điều tra xã hội học đểđánh giá, nhận xét về năng lực, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, côngchức, viên chức trong giải quyết TTHC.

- Xây dựng và triển khai thực hiện cácĐề án:

+ Xây dựng cơ cấu, vị trí và tiêuchuẩn chức danh công chức ở các cơ quan chuyên môn và tương đương trực thuộc UBNDThành phố và các cơ quan chuyên môn và tương đương trực thuộc UBND cấp huyện.

+ Kiện toàn đội ngũ công chức cấpxã bảo đảm đủ số lượng, có phẩm chất, đạo đức tốt, trách nhiệm với công việc cótrình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn quy định trở lên.

+ Thí điểm thi tuyển một số chứcdanh lãnh đạo ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ của sở; kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức thựchiện CCHC tại một số cơ quan, đơn vị. (hoàn thành trong quý III/2014).

2.2. Văn phòng UBND Thành phố

- Rà soát, công khai quy trình giảiquyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBNDThành phố (hoàn thành trong quý II/2014).

- Triển khai xây dựng Hệ thống mạngthông tin điện tử phục vụ trao đổi thông tin giữa Thành ủy - HĐND - UBND Thànhphố (hoàn thành trong quý III/2014).

- Triển khai xây dựng mở rộng hệthống họp trực tuyến của Thành phố phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND Thànhphố, lãnh đạo các cấp đến cấp xã (hoàn thành trong quý III/2014).

- Triển khai hệ thống thông tinquản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành củaChính phủ tại thành phố Hà Nội (hoàn thành trước quý IV/2014).

- Tổ chức triển khai hướng dẫn nghiệpvụ hoạt động gửi, nhận văn bản và điện tử có ứng dụng chữ ký điện tử trong giaodịch hành chính từ Thành phố đến xã, phường, thị trấn (hoàn thành trước quýIV/2014).

- Tổ chức triển khai hướng dẫnnghiệp vụ hỗ trợ ứng dụng quản lý văn bản và hồ sơ công việc tích hợp hệ thống quảnlý văn bản và điều hành của UBND Thành phố trong giao dịch hành chính từ Thànhphố đến cấp xã (hoàn thành trước quý IV/2014).

2.3. Sở Tư pháp

- Trình UBND Thành phố ban hành cáckế hoạch năm 2014: Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND Thành phố; Kế hoạch rà soát TTHC gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơquan, đơn vị; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL liên quan đếnCCHC và các lĩnh vực quản lý (hoàn thành trong tháng 12/2013).

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan,đơn vị thuộc Thành phố; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị củacá nhân, tổ chức về quy định hành chính và theo dõi việc thực hiện TTHC của cáccơ quan hành chính thuộc Thành phố.

- Chủ trì phối hợp với các Sở,ngành có liên quan triển khai Đề án thí điểm liên thông trong giải quyết TTHC(Khai sinh - Khai tử - Hộ khẩu - Bảo hiểm; Cấp Lý lịch tư pháp - Thẻ lao động) (hoànthành trong quý III/2014).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông triển khai phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàntoàn Thành phố (hoàn thành trong quý IV/2014).

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cải thiện môi trường đầu tư, kinhdoanh; chủ trì, đôn đốc các Sở, ngành đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnhtranh cấp tỉnh của thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án "Kết hợp đồngbộ, chặt chẽ giữa phân cấp quản lý kinh tế - xã hội với phân cấp ngân sách vàphân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức" (hoànthành trong quý I/2014).

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị vàbáo cáo UBND Thành phố chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tưxây mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cấp xã (107 trụ sở) theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 08/10/2010 của UBND Thành phố(hoàn thành các dự án trong quýIV/2014).

2.5. Sở Tài chính

Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị tiếptục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinhphí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; thực hiện quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đốivới các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm2014 của Thành phố (hoàn thành trong tháng 12/2013).

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền vềcông tác CCHC năm 2014 của Thành phố (hoàn thành trong tháng 12/2013).

- Tiếp tục tham mưu cho Thành phốđẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết TTHC vàxây dựng "cơ quan điện tử".

- Tiếp tục triển khai các phần mềm dùngchung tại các quận, huyện, thị xã đến các xã, phường, thị trấn (phần mềm quảnlý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả) (hoàn thành trong quý III/2014).

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng CBCCtheo Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị của Thànhphố (hoàn thành trong quý III/2014).

- Nghiên cứu, thiết kế "Hệthống kho thông tin tổng hợp lưu trữ, liên thông và trao đổi dữ liệu giữa cáchệ thống thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính của Thành phố" (hoànthành trong quý III/2014).

2.7. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn ápdụng mô hình khung và xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với cáccơ quan, đơn vị áp dụng theo đề án "Mô hình khung hệ thống quản lý chấtlượng ISO 9001:2008 cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước thuộc thànhphố Hà Nội", (hoàn thành trong quý II/2014).

- Tiếp tục triển khai cấp kinh phí thựchiện ISO 9001:2008 cho các đơn vị cấp xã (hoàn thành trong quý II/2014).

- Tiếp tục hướng dẫn, triển khaithực hiện cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 và xây dựng hệ thống mã vạch tại 100% cácSở, ngành, quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn (hoàn thành trongquý III/2014).

- Hoàn thành Đề án chuyển đổi 3 tổchức khoa học - công nghệ của Thành phố theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP củaChính phủ(hoàn thành trong quý IV/2014).

2.8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai việc thực hiện phươngpháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ sự nghiệp tronglĩnh vực giáo dục và đào tạo (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đàotạo).

- Tổ chức triển khai Đề án "Nângcao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo" (hoànthành trong quý IV/2014).

2.9. Sở Y tế

- Triển khai việc thực hiện phươngpháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ sự nghiệp côngtrong lĩnh vực y tế (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án "Nâng cao chấtlượng dịch vụ công trong lĩnh vực Y tế" (trình UBND Thành phố phê duyệttrong quý I/2014).

2.10. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp Công an Thành phốtổ chức đánh giá kết quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từnăm 1995 đến năm 2013, báo cáo UBND Thành phố (hoàn thành trong quý I/2014).

2.11 Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền vàthực hiện Đề án "Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thànhphố Hà Nội" (báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND Thành phốtrong quý II/2014).

2.12. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Cungcấp thông tin quy hoạch xây dựng giai đoạn 2012-2015" (báo cáo kết quảtriển khai thực hiện về UBND Thành phố trong quý II/2014).

2.13. Viện Nghiên cứu phát triển kinhtế - xã hội Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụtriển khai áp dụng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối vớisự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội (theo sựchỉ đạo của Bộ Nội vụ về nội dung, tiến độ).

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan cóliên quan xây dựng Đề án "Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng và tổ chức thựchiện tích hợp dữ liệu dân số, hộ tịch, đất đai, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật";từng bước phục vụ cho chính quyền điện tử thành phố Hà Nội (hoàn thành trongquý IV/2014).

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kếhoạch của UBND Thành phố đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc cần báo cáo phản ánh kịp thời qua Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBNDThành phố xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP/PVP, các phòng CV, TH, HC-TC;
- Cổng giao tiếp điện tử TP, Báo HNM, Báo Kinh tế và Đô thị;
- Lưu: VT, SNV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh