ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁTHỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHNG TỘIPHẠM ĐẾN NĂM 2015” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc giaphòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015;Quyết định số 1820/Q Đ-MTTW-BTT ngày 19/3/2013 của Ban Thường trực Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Dự án “Tăng cường côngtác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêuQuốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012- 2015" (sau đây gọi tắt là Dự án 6). UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạchthực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐITƯỢNG THỤ HƯỞNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêuchung

- Đi mới côngtác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tquốc, các đoànthể nhân dân, Công an các cấp và các ngành có liên quan nhằm phát huy sức mạnhcủa toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác phòngngừa phạm tội do nguyên nhân xã hội, với trọng tâm xây dựng môi trường xã hộian toàn về an ninh trật tự ngày từ mi gia đình và cộngđồng dân cư.

- Tăng cường phối hợp giữa lực lượngchuyên trách phòng, chống tội phạm với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thểnhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, từng bước chuyển hóa và giảmdần các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở.

1.2. Mục tiêu cụthể

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm củachính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xãhội, cán bộ, Đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; đặt nhiệmvụ phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Góp phần nâng cao hiệu quả phòngngừa phạm tội, phấn đấu hàng năm: Hầu hết số người vi phạm pháp luật hình sự,người chấp hành xong án phạt tù được gia đình, cộng đồng dân cư giúp đỡ, cảmhóa, giáo dục; trong đó có ít nhất 60% đối tượng tiến bộ.

- Từng bước chuyển hóa và giảm dầncác địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở. Hàng năm, mỗi xã, phường,thị trấn xây dựng ít nhất một khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tựhoặc chuyển đổi làm giảm cơ bản tình hình tội phạm tại ít nhất một khu dân cưphức tạp về an ninh, trật tự.

- Phấn đấu hết năm 2015: 100% cán bộthuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, người đứng đầu của các tổ chức thành viênMặt trận; cán bộ các ngành có liên quan ở cấp xã; Ban côngtác Mặt trận, Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng dân cưđược tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng,chống tội phạm.

- Nâng cao năng lực giám sát đánhgiá, quản lý điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chốngtội phạm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; cơ quan Thường trực Chươngtrình phòng, chống tội phạm Thành phố và quận, huyện, thị xã.

2. Yêu cầu: Việc triển khai Dự án phải gắn với việc thực hiện các Dự án trongChương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm và các chủ trương, mục tiêu,quan điểm của Đảng, Nhà nước và của Thành phố trong công tác phòng, chống tộiphạm.

3. Phạm vi Dự án: Thực hiện tại Mặt trận Tổ quốc các cấp; các sở, ban, ngành đoàn thThành phố Hà Nội; các cơ quan thông tin đại chúng, Công an cáccấp và các phường, xã, thị trn, thôn, tổ dân phố thựchiện Dự án.

4. Đối tượng được thụhưởng: Mặt trận Tổ quốc các cấp, Công an các cấp, cácphường, xã, thị trấn, khu dân cư thực hiện Dự án; trước hết tập trung thực hiệntại một số địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Đẩy mạnh việc tuyêntruyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tại cộng đng dân cư

1.1. Tăng cườngcông tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấphành pháp luật của các tầng lớp nhân dân thông qua phương tiện thông tin đạichúng và hoạt động của Mặt trận Tquốc các cấp, các đoàn thnhân dân

1.1.1.Nộidung, đi tượng và địa bàn tuyên truyền, vận động

- Tuyên truyền các chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xãhội; tình hình, kết quả điều tra, xử lý, trn áp tội phạm.Tchức vận động nhân dân, gia đình, cơ quan, trường học,thôn, tổ dân phố ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm.

- Tuyên truyền gương đin hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc nói chung, phòng chống tội phạm nói riêng; gương quần chúngnhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là những người có quá khứ lầm lỗinay đã tiến bộ, tích cực tham gia phong trào.

- Tập trung tuyên truyền tại các địabàn trọng điểm về an ninh trật tự, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộcthiểu s; khu vực giáp ranh.

- Những người có quá khứ lầm lỗi;những người có nguy cơ phạm tội; tái phạm tội.

1.1.2.Hìnhthức, biện pháp tuyên truyền, vận động: Phân loại địabàn, phân loại đối tượng tuyên truyền, trên cơ sở đó giao cụ thể cho từng tổchức thành viên Mặt trận thực hiện công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức,biện pháp như:

- Tuyên truyền trên các đài, báo vàcác phương tiện truyền thông; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về phòng,chống tội phạm, thiết lập đường dây nóng tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật...

- Tuyên truyền thông qua các buổisinh hoạt khu dân cư, câu lạc bộ; các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể nhân dân; các cộng tác viên, tuyên truyền viên, các tổ, nhóm nòng cốttại khu dân cư. Coi trọng vận động trực tiếp, tuyên truyền miệng đến từng gia đình, từng người dân, nhất là những người có nguy cơ phạm tội, tái phạmtội.

- Tuyên truyền thông qua các hội nghịsơ kết, tổng kết, tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong tràophòng, chống tội phạm, trọng tâm vào dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc ” (19/8)“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (18/11)hàng năm.

- Tổ chức các hội diễn văn nghệ, hội thi tuyêntruyền viên, báo cáo viên về phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tổ chức biên soạn tờ rơi, tờ gp, tài liệu tuyên truyn về phòng, chống tội phạmphát hành đến những địa bàn khu dân cư phức tạp về an ninh trật tự, đến taytừng người dân nhất là người có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội.

1.2. Động viênnhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm;gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quốcvới thực hiện quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư

1.2.1. Tiếp tục xâydựng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạmvà tệ nạn xã hội:

- Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợpxây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về anninh trật tự: “Khu dân cư an toàn”, “Tổ liên gia an toàn”, “T tự quản”... làm nòng cốt cho công tác phòng ngừa phát sinh tội phạm tại cơ sở,địa bàn dân cư.

- Coi trọng tiêu chí: Hộ gia đình,Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự vàtiêu chí không phát sinh tội phạm trong việc bình xét và côngnhận các danh hiệu thi đua trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

1.2.2. Xây dựng, củngcố, duy trì các hình thức tiếp nhận và xử lý thông tin phát hiện, tố giác ngườivi phạm pháp luật và tội phạm qua "Đường dây nóng", “Sđiện thoại nóng”, "Hòm thư t giáctội phạm ”

- Công an Thành phố chủ trì phốihợp với Sở Thông tin và Truyền thông, y banMặt trận Tổ quốc Thành phố và các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế khuyếnkhích, bảo đảm an toàn cho người tố giác tội phạm; quy định trách nhiệm củangành chức năng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện, tố giác tộiphạm.

- Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổchức thành viên vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia pháthiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đặc biệtvới tội phạm hình sự, cướp của giết người, tàng trữ ma tuý, tham nhũng, buônlậu, mua bán, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em và các tệ nạnxã hội...

- Tổ chức các hình thức hướng dẫn,động viên người phạm tội đang lẩn trốn ra tự thú để hưởng chính sách khoan hồngcủa Nhà nước.

- Công an cơ sở phối hợp với Tổtrưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng các Chihội đoàn thtrong việc quản lý nhânkhẩu, hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng tại khu dân cư.

1.3. Mặt trận Tổquốc và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an cùng cấp có biện pháp cảmhóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm li

- Tham mưu với cấp ủy, phối hợp vớichính quyền cùng cấp thực hiện tốt biện pháp giáo dục cho những người bị ápdụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy địnhtại Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ; tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù theo quy địnhtại Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân,gia đình bảo lãnh, cam kết quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tùtái hòa nhập cộng đồng, người bị áp dụng các biện pháp giáodục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc; phối hợp giúp đỡ và quản lý những người bịquản chế, cấm cư trú, cải tạo không giam gi, bị kết án tùnhưng cho hưởng án treo, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng không để họ táiphạm.

- Tổ chức tuyên truyền gương người tốtviệc tốt, những điển hình tiêu biểu trong công tác cảm hóa, giáodục người lầm lỗi tại cộng đồng.

- Các đoàn thể quần chúng tổ chức chođoàn viên, hội viên đăng ký không để cho con em mắc các tệ nạn xã hội, vi phạmpháp luật; đăng ký nhận quản lý, giúp đỡ, giáo dục những người lầm lỗi tại cộngđồng.

- Vận động các cơ sở sản xuất, kinhdoanh tiếp nhận người đã chấp hành xong án phạt tù vào làm việc, tạo cho họ cóthu nhập. Củng cố, khuyến khích các cơ sở dạy nghề, giải quyết việc làm giúp đỡngười phạm tội tái hòa nhập cộng đồng, sớm n định cuộc sống.

- Khuyến khích, động viên, giúp đỡngười lầm lỗi tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cáchoạt động xã hội khác tại cộng đồng dân cư.

1.4. Tchức tập huấn, bồi dưỡng và trao đi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham giaphòng, chống ti phạm và vi phạm pháp luật

1.4.1. Nộidung tập huấn, bi dưỡng

- Tập huấn triển khai thực hiện Dự án6 từ Thành phố đến cơ sở, nhất là tổ chức các hoạt động thực hiện dự án ở địabàn khu dân cư.

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức phápluật và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm; kỹnăng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Trọng tâmtập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân ởcấp xã, khu dân cư.

- Các ban, ngành chức năng phối hợptham gia thực hiện Dự án chủ động có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nângcao năng lực về công tác tuyên truyền vận động về phòng, chống tội phạm gn với các hoạt động chuyên môn của ngành mình.

1.4.2. Hàng năm tổ chứccác đợt khảo sát, trao đổi kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Dự án 6 ở mộtsố địa phương; tổ chức các hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện Dựán giữa các địa phương.

1.5. Tập trungxây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm theovùng miền; làm chuyển biến địa bàn phức tạp về an ninh trật tự

- Xây dựng chỉ đạo điểm về phòng,chống tội phạm theo đặc thù các quận, huyện, thị xã gắn với việc xây dựng nôngthôn mới, đô thị văn minh trên cơ sở ưu tiên địa bàn trọngđiểm. Củng cvà nhân rộng các mô hình phòng, chống tộiphạm có hiệu quả tại cộng đồng dân cư: “Khu dân cư không có tội phạm”, “Giađình không có người mc tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn lành mạnh ”, mô hình câu lạc bộ:“Câu lạc bộ phòng chống tội phạm ”, "Câu lạcbộ pháp luật" và các mô hình tự quản phòng, chống tội phạm như: “Gia đình, dòng họ tự quản ”, “Tổ liên gia ”, “Tổtự quản ” về phòng, chống tội phạm.

- Tại những đơn vị chỉ đạo điểm, tậptrung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Xây dựng và tổ chức hoạt động của"Nhóm nòng cốt", củng cố "Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm";từng bước xây dựng tủ sách pháp luật ti khu dân cư nhằmthu hút đông đảo nhân dân tham gia, tìm hiểu pháp luật để đấu tranh, phòngchống vi phạm pháp luật ngày tại cộng đồng dân cư.

+ Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạtđộng tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm như: Tổ chức cuộc thi tìmhiểu về pháp luật phòng, chống tội phạm; tuyên truyền miệng, phát hành tờ rơi,tờ gấp về phòng, chống tội phạm.

+ Xây dựng, củng cố hệ thống tiếpnhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm, vi phạm phápluật của nhân dân (hòm thư tố giác; đường dây nóng...).

+ Tiếp tục bổ sung nội dung phòng,chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư.

+ Tổ chức cho các khu dân cư, hộ giađình, người dân ký cam kết không có người phạm tội và viphạm pháp luật.

+ Tổ chức thăm hỏi, động viên nhữngngười phạm tội hoàn lương trở về tái hòa nhập cộng đồng.

+ Tổ chức các buổi họp giao ban củaNhóm nòng cốt để triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm tạikhu dân cư. Tổ chức các buổi họp tổ dân phố, cụm dân cư; cácbuổi sinh hoạt tập thể để tuyên tuyền về công tác phòng, chống tội phạm. Tăngcường hiệu quả hoạt động của “Tổ hòa giải” nhằm nắm bắt mâu thuẫn trongnội bộ nhân dân, kịp thời giải quyết không để phát sinh tội phạm do mâu thuẫn nội bộ.

- Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơquan, doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (theoquy định tại Thông tư 23/2012/TT-BC A ngày27/04/2012 của Bộ Công an).

1.6. Hàng nămphối hợp tổ chức các đợt cao điểm toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm thựchiện tốt việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng

- Hàng năm, tổ chức các đợt cao điểmtoàn dân tham gia phòng, chống tội phạm nhân dịp sự kiện quan trọng, như tổchứcNgày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ” (19/8) và“Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ” ở khu dân cư(18/11). Việc tổ chức các đợt cao điểm được tiến hành đồng loạt từ cụm dân cư,tổ dân phố, thôn, xóm (xã, phường, thị trấn, đơn vị, cơ quan, trường học...).

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểudương, khen thưởng những mô hình tt, tuyên truyền trênphương tiện thông tin đại chúng để nhân ra diện rộng.v.v...

2. Tăngcường năng lực tham mưu, chỉ đạo, giám sát, đánh giá thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm

2.1. Tăng cườngnăng lực tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đu tranhphòng, chống tội phạm

- Định kỳ tổ chức tập huấn, bi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, đấu tranh phòng, chống tội phạmcho lực lượng Công an các cp.

- Tăng cường công tác tham mưu, chỉđạo, điều hành của lực lượng Công an các cấp. Chủ đng trongcông tác nắm tình hình, kp thời thammưu cho Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Thành phố đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

- Tổ chức các đợt khảo sát, trao đổihọc tập kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với BCĐ 138các tỉnh, thành phố và ngoài nước.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp gia Công an Thành ph, Ủyban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và việctriển khai thực hiện kế hoạch.

2.2. Nâng cao hiệuquả giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

- Tham mưu cho UBND Thành phố, BCĐphòng, chống tội phạm Thành ph, phối hợp với các đơn vịliên quan thành lập các đoàn kiểm tra, định kỳ kiểm tra, đánh giá công táctriển khai và kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ của các dự án trong Chương trình mục tiêu tại các đơn vị thực hiện dựán. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thựchiện.

- Triển khai thực hiện hệ thống chỉ sđánh giá, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia,phòng, chống tội phạm theo sự chỉ đạo của Trung ương phù hợp với tình hình thựctế Thành phố.

- Cơ quan Thường trực Chương trình -Công an Thành phố có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiệnkhảo sát về định mức, cơ chế quản lý, điều hành, phân bổ kinh phí thực hiệnChương trình tại các đơn vị; xây dựng tiêu chí, định mức phân bkinh phí Chương trình phù hợp với thực tế củathành phố Hà Nội.

2.3. Tăng cườngnăng lực của cơ quan Thường trực quản lý Chươngtrình mục tiêu Quc gia phòng, chống tộiphạm các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

- Định kỳ tổ chức tập huấn, bồidưỡng, nâng cao năng lực, củng cố kiện toàn Cơ quan Thường trực giúp việc choBan Chỉ đạo Thành phố, các Sở, ban, ngành, BCĐ các quận, huyện, thị xã.

- Tập huấn, giao ban trao đổi kinhnghiệm, nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá cho đội ngũ cánbộ quản lý, theo dõi Chương trình.

- Tham mưu đề xuất htrợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của BCĐvà cơ quan thường trực, giúp việc BCĐ Thành phố.

2.4. Biên soạn,in n và phát hành tài liệu, n phẩm tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm

- Tập trung tuyên truyền những chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốcgia, trật tự an toàn xã hội.

- Tuyên truyền phbiến các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đquần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, thông tin chocơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý.

- Gương điển hình tiên tiến trongPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc; phòng, chống tội phạm; những ngườilầm lỗi tiến bộ tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng phong trào.

- Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạtđộng của Bản tin phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạmThành phố.

3. Kính phí thực hiện: Hàng năm, Công an Thành phố chủ trì phối hợp với Thường trực Ủy banMặt trận Tổ quốc Thành phố, các Sở, ngành liên quan lập dựtoán kinh phí thực hiện Dự án 6 trình UBND Thành phxemxét quyết định.

Việc phân bổ và quyết toán kinhphí: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn quản lý, sửdụng kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội của Bộ Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phâncông trách nhiệm các đơn vị thành viên

1.1. Đề nghịThường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành ph

- Chủ trì nội dung tuyên truyền, vậnđộng toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

- Gắn việc thực hiện Dự án với cuộcvận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

1.2. Công anThành phố là Cơ quan Thường trực, giúp việc choUBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Thành phố có trách nhiệm:

- Phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nộidung thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng,chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện lồng ghép với các Dự ánkhác của Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì nội dunggiám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trong dự án.

- Chỉ đạo các lực lượng của ngànhCông an tăng cường phi hợp thực hiện Chương trình mục tiêuQuốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người; thực hiện tốt công tácquản lý xã hội ở cơ sở (quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng...);xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tộiphạm và vi phạm pháp luật; tổ chức vận động người phạm tộira tự thú, người phạm tội bỏ trốn ra đầu thú; nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá tội phạm... gắn thực hiện Dự án 6 với phong trào toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc.

1.3. Văn phòng Ủyban nhân dân: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốcThành phố, Công an Thành phố và Sở, ngành liên quan trong quản lý, điều hành dựán; xây dựng, triển khai kế hoạch sử dụng các nguồn lựcthực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án hàng năm và cả giai đoạn.

1.4. Sở Thông tinvà Truyền thông: Tăng cường chỉ đạo các hoạt động thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm thông quacác phương tiện thông tin đại chúng đến các cơ sở xã, phường, thị trn, khu dân cư. Củng cvà nâng cao chất lượng độingũ cộng tác viên, tuyên truyền viên về phòng, chống tội phạm.

1.5. Sở Tàichính: Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,Công an Thành phố và Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cân đối vàđề xuất UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Dự án theo lộ trình đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinhphí thực hiện Chương trình và Dự án.

1.6. Sở Kế hoạchvà Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính cân đối và đềxuất UBND Thành phố phân bổ kinh phí hàng năm cho Dự án, cơ chế btrí ngân sách để thực hiện Dự án.

1.7. Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch: Tăng cường chỉ đạo xây dựng cácthiết chế văn hóa ở cơ sở và khu dân cư, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vậnđộng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm thông qua các hoạt động của trungtâm văn hóa - thông tin, nhà văn hóa, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ vănhóa, các đội thông tin lưu động, tổ tuyên truyền văn nghệ, xây dựng và thựchiện hương ước, quy ước tại cộng đồng.

1.8. Sở Tư pháp: Phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định củapháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn dân cư; tham gia biên soạn tàiliệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cộng đồng dân cư, tập trung tuyêntruyền, phbiến pháp lut mt số lĩnh vc, một số địabàn trọng điểm.

1.9. Sở Lao động,thương binh và Xã hội: Phối hợp với Công an Thành phốvà các ngành chức năng xây dựng cơ chế hỗ trợ, tạo việc làm cho người được đặcxá, tha tù, đối tượng mắc tệ nạn xã hội khi hòa nhập cộng đồng; phối hợpthực hiện tốt công tác giải quyết việc làmcho người trong độ tuổi lao động tại địa phương.

1.10. Hội Liênhiệp Phụ nữ Thành ph: Phối hợp với Công an Thành phố thực hiện chương trìnhgiáo dục phòng ngừa tội phạm trong gia đình, trong giới nữ gắn với các phong trào do Hội phát động.

1.11. Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chi Minh Thành phố: Phối hợp vớiCông an Thành phố thực hiện chương trình giáo dục phòng ngừa tội phạm trongthanh thiếu niên, tham gia quản lý, giáo dục cảm hóa những thanh, thiếu niên hư, chậm tiến tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức một số mô hình, hình thức hoạt động trực tiếp tham gia phòng ngừa và ngăn chặntội phạm tại cộng đồng dân cư và các đối tượng có nguy cơ cao (câu lạc bộphòng, chống tội phạm; câu lạc bộ “thắp sáng niềm tin”, đội thanh niên tự quảnbảo vệ an ninh trật tự khu dân cư, tổ dân phố, ….)

1.12. Hội Cựuchiến binh Thành ph: Phối hợp với Công an Thành phố chỉ đạo, thực hiện Chương trình pháthiện tố giác những người phạm tội, quản lý giáo dục, cảm hóa, cải tạo nhữngngười vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tổ chức cho hội viênđăng ký không để con em mắc các tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục giúp đỡ con emđã mắc tệ nạn xã hội tiến bộ.

1.13. Liên đoànLao động Thành phố: Tham gia tuyên truyền, vận độngtrong công nhân, viên chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; xâydựng mô hình “Cơ quan, đơn vị an toàn”, “Nhà trọ an toàn” và các mô hình tự quảnkhác.

1.14. Hội Nôngdân Thành phố: Phối hp vớiCông an Thành phố tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm gắn vớiphong trào xây dựng gia đình văn hóa ở địa bàn nông thônvà hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, góp phầnxây dựng nông thôn mới.

1.15. Ban đạidiện Hội Người Cao tuổi Thành phố: Phối hợp vớiCông an Thành ph tchức thực hiệnchương trình phòng, chống tội phạm gắn với phong trào “Tuicao - Gương sáng”, vận động con cháu trong gia đình tham gia thực hiện tốt côngtác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

1.16. UBND cácquận, huyện, thị xã:Bố trí ngân sách địa phương hỗtrợ thực hiện Dự án theo Quyết định 1217/QĐ-TTg ngày 6/9/2012 của Thủ tướng Chínhphủ và hướng dẫn của UBND Thành phố; chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chươngtrình, dự án trên địa bàn với nội dung kế hoạch; chỉ đạo Công an và các ngànhchức năng phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp triển khai có hiệu quả nội dung Kếhoạch.

2. Tiến độ thực hiện Dự án:

2.1. Quý IV năm2013 đến hết Quý I năm 2014:

- Tổ chức hội nghị triển khai và tậphuấn thực hiện Dự án.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

- Chọn địa bàn và triển khai làm điểm của Thành phố.

- Tổ chức tập huấn, hội nghị, hộithảo chuyên đề theo nhóm đối tượng.

- Triển khai hệ thống chỉ số đánhgiá, giám sát việc thực hiện Chương trình và công tác phòng, chống tội phạm.

- Biên soạn và phát hành một số ấnphẩm, tài liệu tuyên truyn, hướng dẫn triển khai thựchiện Dự án.

2.2. Từ QuýII Năm 2014 đến hết 2015:

- Tchức, đánhgiá sơ kết công tác chỉ đạo điểm; tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạoxây dựng mô hình điểm. Củng cvà xâydựng các mô hình chỉ đạo điểm hiệu quả, nhân đin hình radiện rộng.

- Tổ chức các hoạt động thông tin,tuyên truyền.

- Tchức tập huấn,hội nghị, hội thảo chuyên đtheo khu vực.

- Tổ chức thu thập, lưu trữ thôngtin, số liệu thu thập từ các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã.

- Tiếp tục thúc đẩy triển khai vàhoàn thành các mục tiêu, nội dung của Dự án.

- Tiến hành tổng kết thực hiện Dự ángiai đoạn 2012 - 2015 từ cấp cơ sở, khu dân cư và đề xuất phương hướng tiếp tụcDự án giai đoạn 2016 - 2020.

3. Căn cứ mục tiêu, nội dungnhiệm vụ trong Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện, thịxã chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện ở địa phương mình; chủ động huy động,btrí nguồn lực phù hợp đthực hiệncác mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; vận động toàn dân tích cực tham gia phòng,chng tội phạm; định kỳ hàng năm tnghợp, báo cáo kết quả thực hiện về Công an Thành phố và Ủyban Mặt trận Tổ quốc Thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

Nơi nhận:
- BanTT UBTUMTTQ VN;
- Bộ Công an;
-
TT TU; TT HĐNDTP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- CT UBMTTQ TP;
- TT UBMTTQ TP;
- Các Sở, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- TT UBMTTQ, Công an các quận, huyện, thị xã;
- CVP, PVP N.V.Hoạt, Đ.Đ.Hng;
- NC, TH, VX;
- Lưu VT, NCĐà

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh