ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 194 /KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trúđược được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2013, có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2014.

Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết địnhsố 1832/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Cư trú.

Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Cư trú được kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, UBND thành phố Hà Nộiban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtCư trú như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nộiđảm bảo kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếplàm công tác đăng ký, quản lý cư trú; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụcụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thựchiện nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành,UBND các cấp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về đăng ký, quản lý cư trúđể phục vụ công tác quản lý dân cư, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; kiệntoàn tổ chức, biên chế đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác thi hành pháp luậtvề cư trú trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gianhoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành,UBND các cấp và các cơ quan liên quan trong công tác triển khai, thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợpchặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, UBND và các đơn vị có liên quan, kịp thời đônđốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiệnđể đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtCư trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật vềcư trú:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộngvề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, Điều 19 Luật Thủ đô vàcác văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức, hiểu biếtcủa người dân, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.
- Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Cư trú, Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫnthi hành. Thời gian hoàn thành: Trong Quý I năm 2014.

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiệnthông tin đại chúng; Website điện tử, hệ thống pano, áp phích, sinh hoạt tạikhu dân cư, niêm yết quy định tại các trụ sở tiếp dân và các cơ quan quản lý cưtrú.

- Công an Thành phố công khai các điều kiện thủ tụchồ sơ, hướng dẫn biểu mẫu, lịch, địa điểm tiếp dân trên trang thông tin điện tử.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quảnlý cư trú:

- Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụđăng ký, quản lý cư trú có nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn, tậptrung chủ yếu đến các bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Thờigian hoàn thành: Trong Quý I năm 2014.

- Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡngnghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ nhất đối với cán bộ trực tiếp làm công tácđăng ký, quản lý cư trú. Thời gian hoàn thành: Trong Quý II năm 2014.

3. Rà soát, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạmpháp luật để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú:

- Chủ động rà soát, thống kê các văn bản quy phạmpháp luật, biểu mẫu… không còn phù hợp với pháp luật về cư trú đã được sửa đổi,bổ sung.

- Nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng dự thảo Nghịđịnh, Thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện pháp luậtvề cư trú phù hợp với thực tiễn.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về việcđăng ký, quản lý cư trú tại địa bàn Thành phố Hà Nội, theo quy định của Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và điều 19 Luật Thủ đô.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồnnhân lực cho các hoạt động đăng ký, quản lý cư trú:

- Bố trí tiếp công dân đăng ký cư trú ở Công anThành phố, Công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo công khai, minh bạch tạo điềukiện thuận lợi cho người dân thực hiện tốt chính sách, quy định của Nhà nước vàThành phố.

- Tổ chức tiếp nhận thông báo lưu trú tại các thôn,tổ dân phố.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác đăng ký, quảnlý cư trú, tăng cường cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tácđăng ký, quản lý cư trú ở cấp Thành phố, cấp huyện và cấp xã.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

5. Bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch:

Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Cư trú do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấpquản lý ngân sách Nhà nước.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Công an Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệutuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Cư trú, Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cánbộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là cán bộ trựctiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú đảm bảo việc thực hiện Luật được thốngnhất, đồng bộ.

- Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bảnhướng dẫn cụ thể về việc đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Cư trú và Điều 19 Luật Thủ đô. Rà soát, đề nghịbãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hết hiệu lực, các văn bản khôngcòn phù hợp với pháp luật về cư trú đã được sửa đổi, bổ sung.

- Thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạmvắng và tiếp nhận thông báo lưu trú theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Cư trú và Điều 19 Luật Thủ đô.

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã rà soát,đảm bảo cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ trực tiếp làmcông tác đăng ký, quản lý cư trú. Tổ chức công khai các điều kiện, thủ tục hồsơ, hướng dẫn biểu mẫu tại địa điểm tiếp dân và trên trang thông tin điện tử.

- Thường xuyên, định kỳ tổ chức kiểm tra các đơn vịvà cán bộ được bố trí làm công tác đăng ký, quản lý cư trú trong việc chấp hànhcác quy định của pháp luật về quản lý cư trú.

- Đôn đốc, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sởkinh doanh lưu trú, nhà cho thuê trọ thực hiện các quy định đăng ký kinh doanh,cam kết về An ninh trật tự, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, thực hiện cácbiện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí phụcvụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú, phương tiện phục vụcông tác đăng ký, quản lý cư trú.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội xâydựng các chuyên trang, chuyên mục pháp luật, dành diện tích, thời lượng thích hợptuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtCư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyêntruyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và các văn bảnhướng dẫn thi hành tại cơ sở.

- Hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn xây dựngphần mềm, chương trình tiếp nhận thông báo lưu trú qua mạng internet, điện thoại.

3. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Công an Thành phố biên tập tài liệutuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú, Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bảnhướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã và các Phòng Công chứngNhà nước, Văn phòng công chứng thực hiện đúng quy định về cấp lại, đính chínhcác giấy tờ về hộ tịch, công chứng, chứng thực các giấy tờ mua bán, chuyển nhượngnhà đất, xác nhận giấy tờ về cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà hay xác nhận vềdiện tích nhà cho thuê…trong từng trường hợp cụ thể.

- Phối hợp với Công an Thành phố nghiên cứu, đề xuấtcơ quan có thẩm quyền ban hành mẫu xác nhận đã mua, bán, cho thuê, cho ở nhờ,cho mượn nhà… và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký, quản lý cưtrú theo quy định của Luật Cư trú đã được sửa đổi, bổ sung và Luật Thủ đô.

4. Sở Quy hoạch – Kiến trúc:

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố đề xuấtHĐND Thành phố điều chỉnh tăng diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nộithành Thành phố để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố từsau năm 2015 cho phù hợp với từng thời kỳ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định diện tích ởbình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nộithành Thành phố Hà Nội.

5. Bộ Tư lệnh Thủ đô:

Phối hợp với Công an Thành phố hướng dẫn các đơn vịquân đội đóng quân trên địa bàn Hà Nội tiến hành thủ tục đăng ký cư trú theoquy định của pháp luật về cư trú đối với cán bộ, chiến sỹ, quân nhân nghĩa vụ,công nhân viên quốc phòng.

6. Sở Tài chính:

- Bố trí, cân đối kinh phí cho các Sở, ban, ngành đểthực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtCư trú.

- Hướng dẫn về quản lý, sử dụng nguồn thu lệ phíđăng ký cư trú sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Cư trú, Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thihành; mở các đợt cao điểm và thường xuyên để phổ biến sâu rộng pháp luật về cưtrú.

- Chỉ đạo Công an quận, huyện, thị xã tăng cườngcán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú;bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký cư trú đơn giản, kịp thời, chính xác, côngkhai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khaithi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú của các đơn vị trựcthuộc và các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện tốtcác công tác sau:

+ Xác nhận tình trạng và diện tích nhà (đã mua bán,cho thuê, cho ở nhờ, cho mượn có mẫu xác nhận kèm theo) của công dân để phục vụcông tác đăng ký cư trú.

+ Phối hợp với cơ quan Công an hướng dẫn, đôn đốc,kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê trọ thựchiện các quy định về đăng ký kinh doanh, cam kết về An ninh trật tự, đăng ký tạmtrú, tổ chức tiếp nhận thông báo lưu trú ở khu dân cư; tổ dân phố và các thôn,xóm, đội sản xuất, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

+ Huy động các ngành, đoàn thể, khu dân cư cùngtham gia công tác quản lý cư trú, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đăng ký cưtrú theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Công an Thành phố là cơ quan thường trực cótrách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện,thị xã thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận,huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Cư trú trong phạm vi quản lý của mình; kịp thờibáo cáo tiến độ thực hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về UBND Thành phốqua Công an Thành phố để tổng hợp chung.

Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVP, Các phòng CV, TH, NC;
- Lưu: VT, CATP, NCĐà.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh