UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ XĀY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1963/SXD-QH

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 7 năm 2012

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN BỘ TIÊUCHÍ QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở DÂN CƯ NÔNG THÔN TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔNMỚI CỦA TỈNH, GIAI ĐOẠN 2012 – 2015.

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày07/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về phê duyệt đề án xây dựng nôngthôn mới (NTM) tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 54/TT-BNNPTNT ngày21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộtiêu chí Quốc gia về NTM.

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày28/5/2012 của UBND tỉnh Thanh hoá về việc triển khai thực hiện Chương trình xâydựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2012 – 2015;

Sở Xây dựng Thanh hoá xây dựng kế hoạch thựchiên Bộ tiêu chí Quốc gia về nhà ở dân cư nông thôn trong chương trình xây dựngnông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2012 – 2015 như sau:

I. Mục tiêu

- Phấn đấu đến năm 2015 có từ 20% trở lên số xãđạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư đạt chuẩn.

- Thông qua việc chỉ đạo điểm xây dựng nông thônmới nhằm giúp cho chính quyền địa phương nâng cao nhận thức về xây dựng nhà ởđảm bảo quy hoạch, phù hợp phong tục tập quán và nhu cầu sinh hoạt. Trước mắtđảm bảo nhu cầu sinh hoạt (nhà bếp, nhà vệ sinh, nước sạch ...) tiến đến từngbước nâng cao tiện nghi sử dụng.

II. Nội dung và các giải pháp chủ yếu.

2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cácnội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về nhà ở nông thôn mới từ tỉnh, huyện đến xã,thôn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền tậptrung vận động việc sửa sang nhà cửa, xây dựng các công trình vệ sinh hộ giađình phù hợp với yêu cầu của của NTM nhân dân tự làm, thiếu vốn nhà nước tạo cơchế cho vay; cải tạo vườn tược sạch đẹp tạo thêm nguồn thu nhập hàng ngày, vừađẹp nhà, đẹp vườn.

- Công tác tuyên truyền phải được thực hiệnthường xuyên, liên tục, kịp thời, đồng bộ giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền, cácban ngành, đoàn thể để giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhậnthức rõ hơn về vai trò của tiêu chí nhà ở trong việc nâng cao chất lượng đờisống nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Gắn sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởnghàng năm các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đuaxây dựng nhà ở nông thôn mới.

2.2 Tổ chức triển khai nội dung tiêu chí nhà ởdân cư đạt chuẩn.

a) Tuyến huyện, thành phố, thị xã: Vận động, tổchức triển khai hướng dẫn nhân dân xây dựng, cải tạo, chỉnh trang nhà ở theonội dung tiêu chí nhà ở nông thôn đạt chuẩn của Bộ Xây dựng như sau:

- Diện tích nhà ở đạt từ 14m2/ người trở lên;

- Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 nămtrở lên;

- Đảm bảo quy hoạch, bố trí không gian các côngtrình trong khuôn viên ở (gồm nhà ở và các công trình đảm bảo nhu cầu sinh hoạttối thiểu như bếp, nhà vệ sinh…) phải đảm bảo phù hợp, thuận tiện cho sinh hoạtđối với mọi thành viên trong gia đình; đồng thời các công trình đảm bảo yêu cầutối thiểu về diện tích sử dụng;

- Có đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụsinh hoạt như điện, nước sạch, vệ sinh môi trường…. Giao thông đi lại từ chỗ ởphải kết nối với hệ thống giao thông chung của thôn, bản, đảm bảo thuận lợi choviệc đi lại cho người cũng như các phương tiện khác như xe thô sơ, xe máy…;

- Kiến trúc, mẫu nhà ở phải phự hợp với phongtục, tập quán, lối sống của từng dân tộc, từng vùng, miền.

b) Tuyến tỉnh:

- Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Bộ tiêuchí Quốc gia về nhà ở nông thôn;

- Phối hợp thường xuyên với các ngành chức năng,các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và địa bàn dân cư, nhằm tuyên truyền, hướng dẫnnhân dân thực hiện việc xây dựng nhà đúng quy hoạch, đảm bảo các nhu cầu phụcvụ sinh hoạt riêng cho hộ gia đình và kết nối với hệ thống giao thông chung củathôn, bản. Đồng thời hướng dẫn việc xây dựng nhà ở nông thôn đạt chuẩn ở địabàn dân cư phải gắn liền với phong trào bình xét công nhận gia đình văn hoá,khu dân cư văn hoá, xã văn hoá nông thôn mới;

- Phát động phong trào thi thiết kế mẫu nhà ởnông thôn mới cho các vùng miền trên địa bàn tỉnh.

III. Kiểm tra, giám sát

Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mớicấp huyện, thị, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giám sát định kỳ và độtxuất việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu tại địa bàn, báo cáo kết quả thựchiện về Sở Xây dựng và Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh đểtổng hợp, theo dõi trong quá trình tổ chức thực hiện.

IV. Công tác thẩm định và công nhận

Các xã, phường thị trấn đủ điều kiện đạt Bộ tiêuchí Quốc gia về nhà ở nông thôn báo cáo với Ban chỉ đạo Chương trình xây dựngnông thôn mới huyện, thị xã; Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mớihuyện, thị xã, tiến hành kiểm tra, chấm điểm, tham mưu cho UBND huyện, thị xãquyết định tiêu chí nhà ở nông thôn đạt chuẩn.

V. Tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu Ban chỉ đạoChương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã chủ động triển khai,tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí nhà ở nông thôn mới đảm bảotiến độ và hiệu quả.

- Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thựchiện kế hoạch và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là nội dung Kế hoạch của Sở Xây dựngThanh Hoá theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnhThanh hoá về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnhThanh Hoá, giai đoạn 2012 – 2015./.

Nơi nhận:
- Văn phòng điều phối Chương trình NTM tỉnh;
- Các thành viên Ban chỉ đạo NTM Sở XD;
- Lưu VP/T/ 12/N .Thon.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Huân