ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/KH-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 06 năm 2015

KẾ HOẠCH

VỀVIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quy chế công tác Dân vậncủa hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ Chương trình phối hợp số 4021/CTPH /UBND-BDVTU ngày 19/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện công tác dân vận của chính quyềngiai đoạn 2013-2016 (sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp), và trên cơ sởcác phương hướng, nhiệm vụ đề ra tại báo cáo tổngkết Chương trình phối hợp năm 2014; Ủy ban nhân dân tỉnh-cơ quan Thường trựcChương trình phối hợp xây dựng kế hoạch triểnkhai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận chính quyền năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Xác định công tác dân vận làtrách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở cùng có trách nhiệm đối với công tác dânvận. Từng cán bộ, công chức, viên chức đều phải làm công tác dân vận gắn liềnvới chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Xác định cụ thể vai trò vàtrách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền trong việc thực hiệncông tác dân vận, theo đó, các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền của tỉnhtừng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phục vụ nhân dân phù hợpvới tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vịvà địa phương.

3. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng caonhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nướcvề công tác dân vận. Nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhândân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; học hỏi dân, dựa vàodân; vận động nhân dân chấp hành nghiêmchủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sách nhiễu, gâyphiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, giải quyếtthủ tục hành chính cho nhân dân.

4. Tăng cường phối hợp giữa chínhquyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị nhằm xây dựngvững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận độngcán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và thamgia các phong trào thi đua, phong trào lao động sản xuất kinh doanh giỏi, hoànthành tốt các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

II. NHIỆM VỤ

Để thực hiện tốt công tác dân vậnchính quyền, các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền của tỉnh tập trung thực hiện tốt trong năm 2015 các nội dung chủyếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắcQuyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chếcông tác Dân vận của hệ thống chính trị, Chương trình số 58-CTr/TU ngày23/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dânvận trong tình hình mới”, Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác dân vận và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Có kế hoạch vềtriển khai việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối vớicông tác dân vận. Tăng cường tuyên truyền, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ vềtrách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hệ thống chính trị.

2. Về cải cách hành chính: Tậptrung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở; thực hiện tốt cơ chế một cửa,một cửa liên thông. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục thực hiệncó hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chươngtrình tổng thể cải cách hành chính nhànước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạotriển khai của tỉnh.

3. Về thực hiện các quy định củapháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở: Xây dựng kếhoạch và phân công nhiệm vụ cụ thểđể tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chếdân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo nguyên tắc “dân biết,dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, gắn với việc xây dựng và thực hiện nội quy,quy chế, hương ước, quy ước. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựngnông thôn mới và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa ở khu dân cư”.

4. Về nâng cao hiệu quả công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổ chức tốt tiếp công dân theođịnh kỳ; tăng cường cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, am hiểu pháp luật,kiến thức xã hội để làm công tác tiếpcông dân. Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và những bứcxúc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo quyđịnh của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Chủ động phối hợp với Ban Dânvận Tỉnh ủy để tham mưu, đề xuất UBNDtỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyếtđịnh, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhànước về công tác dân vận chính quyền trênđịa bàn tỉnh.

- Lập kế hoạch kiểm tra công táccải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2015 (mời Ban Dân vận tham gia khitổ chức các đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chủ trì).

- Hướng dẫn các sở, ngành tỉnh vàUBND các cấp triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền; tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triểnkhai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác dân vận chính quyền trongthời gian tới.

- Làm đầu mối, giúp UBND tỉnh theodõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo theo định kỳ 6 tháng, một năm hoặcđột xuất về công tác dân vận chính quyền củacác sở, ngành tỉnh và UBND các cấp. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nộidung Chương trình tổ chức sơ kết kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyềntrong năm 2015 với vai trò Thường trựcChương trình phối hợp.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tiếp tục triển khai, lập kếhoạch kiểm tra trong 6 tháng cuối năm 2015 (mời Ban Dân vận tham gia khi tổ chức các đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn);báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 01/11/2015 để tổng hợp.

3. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đônđốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

- Lập kế hoạch kiểm tra (mời Ban Dân vận tham gia khi tổ chứccác đoàn kiểm tra về trách nhiệm thủ trưởng; các đoàn xác minh, kiểm tra, hòa giải để xử lý khiếu nại, tố cáo,tranh chấp đất đai...); báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 01/11/2015 để tổng hợp.

4. Các sở, ngành tỉnh và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Xây dựng, ban hành kế hoạch cụthể để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện các nội dung vềcông tác dân vận năm 2015 theo kế hoạch này,phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Chủ động kiểm tra kết quả thực hiện và phối hợp với cơ quan chủtrì có liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra trong 6 tháng cuối năm 2015 (mờiBan Dân vận tham gia các đoàn khảo sát, kiểm tra có nội dung liên quan Chươngtrình phối hợpKế hoạch này); kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện tốtcông tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Định kỳ 6 tháng (10/6), một năm(01/11) báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tácdân vận (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

5. Sở Thông tin và Truyền thông,Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Chủ động phối hợp với các cơ quan,đơn vị, địa phương tuyên truyền, phản ánh về công tác dân vận chính quyền; kịpthời thông tin và biểu dương các tổ chức vàcá nhân làm tốt công tác dân vận.

6. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cóliên quan phối hợp với UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Tham dự các đoàn kiểm tra do Sở, ngành, địa phương chủ trì mờitheo Kế hoạch này để giám sát, phối hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiệncông tác dân vận chính quyền trong năm 2015./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận tỉnh ủy;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VHXH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Lự