ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

KẾ HOẠCH

HỖTRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở HƯ HỎNG PHÁT SINH NGOÀI KẾ HOẠCH 77/KH-LT

Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấpbách nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; Quyết định số 1592/QĐ-UB ngày 7/4/2009 của UBND Thành phố về chuẩn nghèo, cận nghèo Thành phốHà Nội giai đoạn 2009-2013, sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Mặt trận Tổquốc Thành phố.

UBND Thành phố xây dựng Kế hoạchhỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa 2.305 nhà ở hư hỏng phát sinh ngoài Kế hoạch77/KH-LT của UBND và UB MTTQ Thành phố, nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÀ Ở CỦA HỘ NGHÈOTHÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 77/KH-LT ngày 03/6/2009 của UBND và UB MTTQ Thành phố về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ởnăm 2009 – 2010, dưới sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Thành ủy, UBND Thànhphố; sự phối kết hợp hướng dẫn, kiểm tra của Ban Chỉ đạo TGNN Thành phố, quậnhuyện; đặc biệt Ban giảm nghèo xã phường, thị trấn đã tích cực triển khai ràsoát, tổ chức bình xét công khai và hướng dẫn các hộ xây dựng. UBND và UBMTTQThành phố đã hỗ trợ kịp thời 59.835 triệu đồng từ nguồn Ngân sách và 7.978triệu đồng nguồn “Quỹ vì người nghèo” cho các quận huyện.

Kết quả năm 2009, toàn Thành phốđã hỗ trợ xây dựng được 4.090 nhà ở hư hỏng của hộ nghèo, bao gồm 3.921 nhàthuộc chỉ tiêu Kế hoạch 77/KH-LT và 169 nhà ngoài chỉ tiêu được hỗ trợ từ nguồnkinh phí của quận huyện vận động, góp phần ổn định, nâng cao đời sống, giúp đỡcác hộ thoát nghèo bền vững.

Theo báo cáo rà soát, kiểm tra thẩmđịnh của Ban Chỉ đạo TGNN quận, huyện, tại thời điểm tháng 12/2009, toàn Thànhphố còn 3.263 hộ nghèo có nhà ở hư hỏng, gia đình không có khả năng tự xâydựng, cụ thể:

- Có 958 nhà thuộc chỉ tiêu Thànhphố đã giao cho các quận huyện thực hiện hỗ trợ theo Kế hoạch 77/KH-LT trongđó 68 nhà đã được cấp kinh phí. Việc triển khai hỗ trợ số nhà trên tiếp tụcthực hiện theo Kế hoạch 77/KH-LT .

- Có 2.305 nhà phát sinh ngoài Kếhoạch 77/KH-LT đã được các quận huyện kiểm tra, báo cáo danh sách và đề nghị Thànhphố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa năm 2010. Ban chỉ đạo TGNN Thành phố đã tổ chứcthẩm định kết quả hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở năm 2009 và một số nhà phátsinh ngoài KH 77/KH-LT của các quận huyện.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèobền vững, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; năm2010 ngoài 958 nhà phải hoàn thành theo Kế hoạch 77/KH-LT ; Thành phố phấn đấuhoàn thành hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa 2.305 nhà ở hư hỏng phát sinhngoài Kế hoạch 77/KH-LT trước ngày 30/9/2010.

- Hỗ trợ đúng đối tượng, tiêu chuẩnquy định, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Là hộ nghèo của Thành phố có nhàở hư hỏng nặng, gia đình không có khả năng tự xây dựng (do có người tàn tật, giàyếu, ốm đau …), được Ban trợ giúp người nghèo xã phường xác nhận, đề nghị vàUBND quận huyện phê duyệt.

2. Phương thức và nguồn kinh phíhỗ trợ:

- Ngân sách Thành phố hỗ trợ 15 triệuđồng/hộ để mua nguyên vật liệu chính như gạch, ngói, xi măng và đóng góp củagia đình, dòng họ để hộ nghèo tự xây dựng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng theoquy định, (chi tiết quận huyện theo phụ lục đính kèm).

- Đề nghị quận, huyện, thị xã vàcác xã phường, thị trấn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địabàn và cân đối ngân sách hỗ trợ thêm cho các hộ.

- Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Thànhphố, quận huyện, hộ nghèo có nhu cầu được vay tín dụng từ Ngân hàng Chính sáchXã hội để xây dựng, sửa chữa nhà ở, mức vay tối đa 8 triệu đồng/hộ, lãi suất3%/năm, thời hạn vay 10 năm (theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội).

4. Cấp phát kinh phí và quyếttoán (Thực hiện theo hướng dẫn của liên sở LĐTBXH – Tài chính số 895/HD ngày 10/6/2009).

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Từ tháng 1/2010 thực hiện rà soát,hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức xét duyệt, hướng dẫn các hộ triển khai xây dựng và tổchức nghiệm thu, thanh quyết toán trước 30/9/2010.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động – Thương binh vàXã hội – thường trực kế hoạch:

- Triển khai, đôn đốc, hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báocáo UBND Thành phố.

2. Sở Kế hoạch & Đầu tư vàSở Tài chính:

Phối hợp với Sở Lao động TB&XHphân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở trình UBND Thành phố phê duyệt.

3. UBND quận, huyện, thị xã:

- Trực tiếp chỉ đạo xã phường, thịtrấn triển khai Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, đảm bảo đúng đối tượng,tiêu chuẩn và tránh tình trạng thắc mắc giữa các hộ.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hỗtrợ xây dựng, sửa chữa 2.305 nhà ở hộ nghèo phát sinh ngoài KH 77/KH-LT trướcngày 30/9/2010, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – HàNội.

- Tổ chức vận động và cân đối ngânsách để hỗ trợ thêm cho các hộ.

- Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợđúng đối tượng, công khai, hiệu quả.

4. Ủy ban nhân dân xã/phường/thịtrấn:

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biếnchủ trương của Nhà nước, của Thành phố về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựngnhà ở và vận động, cân đối ngân sách bổ sung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo.

- Giao BCĐ giảm nghèo xã/phường/thịtrấn phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trậntổ chức hội nghị bình xét, thống nhất danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng.

- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc cáchộ xây dựng nhà ở:

+ Họp với đại diện gia đình để thốngnhất phương án triển khai, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra vànghiệm thu công trình.

+ Vận động dòng họ, nhân dân hỗ trợkinh phí, vật tư, ngày công.

- Tổ chức xây dựng nhà ở cho cáchộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự xây dựng được nhà ở như già cô đơn, tàntật …

5. Đề nghị UB MTTQ, các tổ chứchội: Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thậpđỏ, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Hiệphội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Liên minh các HTX phối hợp vận động các tổ chức,cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo cải thiện nhà ở.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBMTTQ TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ Trợ giúp người nghèo TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Chánh VP UBND TP;
- PVP Đỗ Đình Hồng;
- Các phòng: LĐCSXH, TH, KT, VH-KG, NC;
- Lưu: VT.Sơn (LĐCSXH).(3)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình