TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN LẦN THỨ 2 VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊNTIẾN

Căn cứ Kế hoạch 25/HĐTĐKT ngày17/4/2009 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương về việc “Tổ chức Đại hộithi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua toànquốc lần thứ VIII”; Công văn số 2236/BTĐKT-V1 ngày 08/10/2009 của Ban Thiđua - Khen thưởng trung ương hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điểnhình tiên tiến các cấp, Chỉ thị số 01/CT-TANDTC ngày 11/9/2009 của Chánh án Toàán nhân dân tối cao về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngàytruyền thống của ngành Toà án nhân dân (13/9/1945-13/9/2010) và kế hoạch củaBan tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Toàán nhân dân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân ban hành Kếhoạch tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2 và Kế hoạch tổ chức Hộinghị điển hình tiên tiến của các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Toà ánnhân dân cấp tỉnh và Toà án quân sự (gọi chung là Hội nghị điển hình tiên tiến).

A. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH YÊU CẦUCỦA ĐẠI HỘI THI ĐUA LẦN THỨ 2 VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Đại hội thi đua ngành Toà ánnhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến là hoạt động thi đua, khenthưởng quan trọng của ngành Toà án nhân dân. Đây là dịp để các đơn vị kiểm điểmđánh giá, rút kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm qua, đồngthời ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Toà án nhândân; khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong cácphong trào thi đua của ngành. Do đó, việc tổ chức Đại hội thi đuangành Toà án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến phải đạtđược các mục đích yêu cầu sau:

- Tổng kết, kiểm điểm, đánh giáthực tiễn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án nhân dân từ năm 2005đến nay; đánh giá kết quả, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước đối vớicông tác xét xử, thi hành án hình sự và các công tác khác của ngành Toà án nhândân trong 5 năm qua; trao đổi, phổ biến các kinh nghiệm tổ chức, chỉ ra những tồntại, hạn chế cần khắc phục trong phong trào thi đua, trên cơ sở đó đề ra phươnghướng, nhiệm vụ, biện pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong nhữngnăm tới;

- Biểu dương, khen thưởng nhữngtấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất của ngành Toà án nhân dân qua phong trào thiđua yêu nước, đồng thời động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân trong ngành tiếptục phát huy nội lực và những thành tích đã đạt được, tạo ra động lực mới đểhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giaophó;

- Trong quá trình chuẩn bị và tổchức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiêntiến phải phát động các phong trào thi đua sôi nổi, qua đó phát hiện, xây dựng,nhân rộng và tổ chức học tập các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực côngtác, nhất là công tác xét xử, giải quyết các loại vụ án;

- Thông qua Đại hội thi đuangành Toà án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến, tiếp tục khẳngđịnh các bài học kinh nghiệm về việc gắn công tác thi đua khen thưởng với việchoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; gắn phong trào thi đua của ngành vớicuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới nộidung và hình thức thi đua, khen thưởng trên cơ sở các quy định của Luật Thi đuakhen thưởng.

- Đại hội thi đua ngành Toà ánnhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến phải được tổ chức trang trọng,thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

B. THỜI GIANTỔ CHỨC

1. Đại hội thi đua ngành Toà ánnhân dân lần thứ 2 được tổ chức 1 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đếnngày 13/9/2010, dự kiến vào dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống củangành Toà án nhân dân (13/9/1945-13/9/2010).

2. Hội nghị điển hình tiên tiếndự kiến được tổ chức 1 ngày, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010, vào trướcthời điểm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2010 của cácCụm thi đua.

Việc tổ chức Hội nghị điển hìnhtiên tiến do Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toàán quân sự Trung ương và Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh quyết định.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. NỘI DUNG ĐẠIHỘI THI ĐUA NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN LẦN THỨ 2 VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Đại hội thi đua ngành Toà ánnhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến gồm một số nội dung chínhsau đây:

1. Báo cáo tổng kết phong tràothi đua yêu nước trong giai đoạn từ sau Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lầnthứ 1 năm 2005 đến nay.

2. Một số báo cáo điển hình tiêntiến.

Số lượng và nội dung báo cáo điểnhình tiên tiến tại Hội nghị điển hình tiên tiến do Thủ trưởng các đơn vị thuộcToà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án quân sự Trung ương và Chánh án Toà ánnhân dân cấp tỉnh quyết định.

Tại Đại hội thi đua ngành Toà ánnhân dân lần thứ 2, dự kiến có 40 báo cáo điển hình của các tập thể và cá nhâncó thành tích xuất sắc tiêu biểu trong toàn ngành, trong đó 6 báo cáo do Ban tổchức lựa chọn được trình bày tại Đại hội.

3. Tuyên dương các tấm gương ngườitốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua;trao tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ “Đơn vị thi đua xuấtsắc giai đoạn 2005-2010” (tại Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2),Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tốicao, Giấy khen và các hình thức khen thưởng khác (tại Hội nghị điển hình tiêntiến).

4. Tổ chức các hoạt động vănhoá, thể thao.

5. Đề ra phương hướng của Đại hộivà Hội nghị điển hình tiên tiến về công tác thi đua khen thưởng trong những nămtới.

6. Tổng kết, thông qua Nghị quyếtvà phát động thi đua.

II. MỘT SỐ CÔNGVIỆC CẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN ĐẠI HỘI THI ĐUA NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN LẦNTHỨ 2

*Đối với Toà án nhân dân tối cao:

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hộithi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2 và giao cho Ban tổ chức Đại hội thi đuaphối hợp với Văn phòng Toà án nhân dân tối cao đảm nhiệm thực hiện các công việcchuẩn bị và tổ chức Đại hội.

2.Hội đồng Thi đua - Khen thưởngngành Toà án nhân dân, Ban tổ chức Đại hội, Văn phòng Toà án nhân dân tối caovà Vụ Kế hoạch tài chính dự trù, chuẩn bị kinh phí tổ chức Đại hội thi đuangành Toà án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởngngành Toà án nhân dân chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vịtrong ngành thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lầnthứ 2; tổ chức quán triệt, tập huấn Luật Thi đua, khen thưởng và triển khai cácvăn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng của ngành Toà án nhân dân.

4. Báo Công lý, Tạp chí Toà ánnhân dân, Cổng thông tin điện tử của ngành Toà án nhân dân chịu trách nhiệm lập trangchuyên đề để tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội thi đua ngànhToà án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến; nêu bật những tấmgương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong ngành Toà án nhân dân đểtuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và toàn ngành, tạo không khí thi đua sôi nổichào mừng Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2.

5. Khen thưởng các tập thể, cánhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành Toà án nhândân giai đoạn 2005 - 2009.

*Đối với các cụm thi đua:

Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnhlà Trưởng cụm thi đua có trách nhiệm tổ chức Hội nghị thi đua cụm theo hướng dẫncủa Toà án nhân dân tối cao để thực hiện các công việc sau đây :

- Sơ kết công tác thi đua theo địnhkỳ;

- Trên cơ sở đề xuất của Toà ánnhân dân các tỉnh trong cụm thi đua, suy tôn, lựa chọn các tập thể có thànhtích xuất sắc trong các phong trào thi đua từ năm 2005 đến năm 2010 để đề nghịTòa án nhân dân tối cao tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010”vào dịp Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2.

- Các công việc khác theo Kế hoạchtổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân.

*Đối với các đơn vị thuộc Toà ánnhân dân tối cao, Toà án quân sự Trung ương và Toà án nhân dân cấp tỉnh:

+ Tổ chức triển khai, quán triệtsâu rộng tới các tập thể và cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị Kế hoạch tổchức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiêntiến, các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà ánnhân dân;

+ Căn cứ hướng dẫn của Tòa ánnhân dân tối cao, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và kếhoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Toàán nhân dân. Các kế hoạch này phải được gửi cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởngngành Toà án nhân dân.

+ Phát động các phong trào thiđua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 nămngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,65 năm ngày truyền thống của ngành Toà án nhân dân, 1000 năm Thăng long Hà Nộivà những ngày kỷ niệm khác trong năm 2010; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việctổ chức các phong trào thi đua của các tập thể nhỏ thuộc quyền quản lý (Toà ánquân sự khu vực, Toà án nhân dân cấp huyện, các Toà, Phòng thuộc Toà án nhândân cấp tỉnh).

+ Xây dựng các mô hình và điểnhình tiên tiến xuất sắc, làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền học tập và nhân rộngcác điển hình tiên tiến; chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mớithực sự nổi trội qua các phong trào thi đua yêu nước.

+ Tổ chức Hội nghị điển hìnhtiên tiến và làm các thủ tục đề nghị khen thưởng theo hướng dẫn của Toà án nhândân tối cao.

* Việc giới thiệu đại biểu đi dựĐại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2 :

Đại biểu dự Đại hội thi đuangành Toà án nhân dân lần thứ 2 là những người tiêu biểu, xuất sắc nhất trong sốcá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2005-2010.

Số lượng đại biểu dự Đại hội thiđua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2 được phân bổ như sau :

a) Đại biểu khách mời: (Có kế hoạchriêng)

b) Đại biểu đương nhiên:

- Lãnh đạo Toà án nhân dân tốicao;

- Thành viên Hội đồng Thi đua -Khen thưởng ngành Toà án nhân dân;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộcToà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án quân sự trung ương, Chánh án Toàán nhân dân cấp tỉnh và đại diện Phòng Thi đua - Khen thưởng;

- Các cá nhân đạt danh hiệu “Chiếnsỹ thi đua toàn quốc” trong giai đoạn từ năm 2005-2010;

- Các điểnhình tiên tiến do các cụm thi đua lựa chọn, suy tôn.

c) Đại biểu giới thiệu:

- Đối với các đơn vị thuộc Toàán nhân dân tối cao: Các đơn vị có dưới 30 biên chế được phân bổ 1 đại biểu;các đơn vị có trên 30 biên chế, thì cứ vượt 20 biên chế được phân bổ thêm 1 đạibiểu;

- Đối với ngành Toà án nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân bổ 2 đại biểu, trong đó có 1 đạibiểu làm công tác thi đua khen thưởng; các đơn vị có trên 100 biên chế (kể cảbiên chế Toà án nhân dân cấp huyện), thì cứ vượt 50 biên chế được phân bổ thêm1 đại biểu;

- Đối với ngành Toà án quân sự:được phân bổ 20 đại biểu. Chánh án Toà án quân sự trung ương chịu trách nhiệmquy định đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự lựa chọn sau khi thống nhất với Hội đồngThi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân.

Sau khi tổ chức Hội nghị điểnhình tiên tiến, các đơn vị báo cáo kết quả hội nghị, lập danh sách đại biểu (Đạibiểu đương nhiên và đại biểu giới thiệu) dự Đại hội thi đua ngành Toà án nhândân lần thứ 2, giới thiệu các điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắcđể báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 và gửiThường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân trước ngày 15tháng 6 năm 2010.

III. KHEN THƯỞNGVÀO DỊP ĐẠI HỘI THI ĐUA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN LẦN THỨ 2 VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂNHÌNH TIÊN TIẾN

1. Khen thưởng các hình thức thuộcthẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

1.1. Đối tượng khen thưởng:

- Các tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc trong phong trào thi đua trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm2010;

- Các tập thể, cá nhân có thànhtích xuắt sắc đột xuất trong công tác hoặc có thành tích xuất sắc trong từng mặtcông tác;

- Các cá nhân làm công tác thiđua khen thưởng có thành tích trong công tác thi đua khen thưởng.

1.2. Hình thức và tiêu chuẩnkhen thưởng:

+ Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắcgiai đoạn 2005-2010”:

Các đơn vị thuộc Toà án nhân dântối cao, Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện và các Toà án thuộcngành Toà án quân sự đạt các tiêu chuẩn sau đây có thể được xét, đề nghị tặngthưởng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010”:

a) Là đơn vị tiêu biểu, xuất sắccủa ngành Toà án nhân dân; hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụcông tác trong năm với chất lượng cao;

b) Có 5 năm liên tục (2005-2009)được khen thưởng từ danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên;

c) Có ít nhất 2 năm (trong đó cónăm 2009) được khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua và hình thức khenthưởng sau: “Cờ thi đua của ngành Tòa án nhân dân”, “Cờ thi đua của Chính phủ”,Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động;

d) Nội bộ đoàn kết, trong sạch,vững mạnh, tích cực xây dựng phong trào thi đua; thực hành tiết kiệm, chốngtham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội có hiệu quả;

e) Được trên 1/2 số đơn vị trongcụm thi đua tín nhiệm, bỏ phiếu suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua củacụm thi đua.

Số lượng Cờ “Đơn vị thi đua xuấtsắc giai đoạn 2005-2010” được phân bổ như sau:

- Các cụm thi đua số I, II, III,và V được xét, đề nghị tặng thưởng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn2005-2010” cho 4 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh, riêng cụm thi đua số IV đượcxét chọn, đề nghị tặng thưởng cho 3 đơn vị; các cụm thi đua Toà án nhân dân địaphương được xét chọn, đề nghị tặng thưởng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn2005-2010” cho tối đa 5% số đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện trong cụm thi đua.Mỗi tỉnh, thành phố chỉ được lựa chọn, giới thiệu không quá 5% số đơn vị Toà ánnhân dân cấp huyện để Hội nghị Cụm thi đua xem xét, bình chọn.

- Cụm thi đua các đơn vị thuộcToà án nhân dân tối cao được xét chọn, đề nghị tặng thưởng Cờ “Đơn vị thi đuaxuất sắc giai đoạn 2005-2010” cho 3 đơn vị.

- Cụm thi đua ngành Toà án quânsự được xét chọn, đề nghị tặng thưởng Cờ “ Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn2005-2010” cho 3 đơn vị.

+ Bằng khen của Chánh án Toà ánnhân dân tối cao:

a) Tiêu chuẩn đối với tập thể:hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 5 năm liên tục (2005-2009) được tặng thưởngdanh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; các Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức tốtcác hoạt động thi đua khen thưởng, có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởngcác hình thức khen thưởng cao của Nhà nước và Chính phủ, có thể đề nghị Chánhán Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

b) Tiêu chuẩn đối với cá nhân:hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 5 năm liên tục (2005-2009) được tặng thưởngdanh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; đối với cán bộ, công chức làm công tác thiđua khen thưởng (kể cả kiêm nhiệm) hoặc thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởngcác cấp phải có thời gian đảm nhiệm công tác này từ 5 năm trở lên; đối với Hộithẩm nhân dân và Hội thẩm quân nhân phải có ít nhất 3 năm được tặng thưởng Bằngkhen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

+ Lưu ý: Không tặng thưởng Giấykhen về thành tích công tác trong 5 năm (2005-2009). Việc khen thưởng thànhtích đột xuất, khen thưởng thành tích sau các đợt thi đua do Thủ trưởng các đơnvị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án quân sự trung ương và Chánhán Toà án nhân dân cấp tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởngtheo thẩm quyền.

1.3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồmcó:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Danh sách các tập thể, cá nhânđược đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích công tác từnăm 2005 đến hết năm 2009 của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.(Báocáo thành tích phải nêu rõ kết quả và chất lượng công tác, các danh hiệu thiđua và hình thức khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2005-2010).

2. Việc khen thưởng hình thứccao:

Việc xét, đề nghị tặng thưởngHuân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010 được tiến hành trong 1đợt, để tổ chức trao thưởng tại Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ2. (Tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởngvà các văn bản hướng dẫn thi hành).

3. Việc tặng thưởng Kỷ niệmchương “Vì sự nghiệp Tòa án”:

Năm 2010, việc tặng thưởng Kỷ niệmchương “Vì sự nghiệp Tòa án” thực hiện theo quy định tại Quy chế xét tặngKỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, nhưng được tiến hành sớm hơn, vào dịp tổchức Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị.

Các cán bộ, công chức, nhân viênthuộc ngành Toà án nhân dân có đủ 19 năm công tác (tính đến ngày 01/01/2010) đềucó thể được xét, đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” năm2010.

Nhân dịp này, Tòa án quân sựtrung ương, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân địaphương có thể đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho cáctrường hợp đối ngoại khác, nếu họ thực sự có công lao, thành tích đóng góp chosự nghiệp phát triển của ngành Tòa án nhân dân.

4. Thời gian thực hiện:

Hồ sơ đề nghị khen thưởng Huânchương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòaán”, Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải được gửi về Thường trựcHội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân trước ngày 20/3/2010.

Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ“Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010” phải được gửi cho Trưởng cụm thiđua trước khi tổ chức Hội nghị sơ kết cụm thi đua ít nhất 15 ngày. Trưởng cụmthi đua chịu trách nhiệm báo cáo kết quả Hội nghị sơ kết và danh sách các đơn vịđược suy tôn, đề nghị tặng thưởng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn2005-2010” cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dântrong thời hạn 5 ngày kể từ khi kết thúc Hội nghị sơ kết Cụm thi đua.

Không xem xét, đề nghị khen thưởngđối với các trường hợp gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng sau thời hạn quy định.

Toà án nhân dân tối cao yêu cầucác đơn vị triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc, thì báo cáo với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhândân (thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) để hướng dẫn giảiquyết.

Trần Văn Tú

(đã ký)