ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG KHU VỰC NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020

Những năm gần đây, mạng lưới đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được đầu tư mạnh mẽ làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn lại có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của người dân khu vực nông thôn còn hạn chế, chưa tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tỷ lệ người vi phạm TTATGT vẫn còn ở mức cao, nhất là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; đường giao thông nông thôn mặc dù được cải tạo mở rộng, nâng cấp bê tông hóa nhưng còn thiếu hệ thống biển báo và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, tầm nhìn tại các điểm giao cắt bị che khuất bởi nhà cửa, cây trồng; trong khi đó, nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo, chính quyền địa phương còn chưa đầy đủ, chưa huy động được các lực lượng bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn.

Nhằm hạn chế tình trạng tai nạn giao thông gia tăng ở khu vực nông thôn và thực hiện hiệu quả Quyết định số 4251/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án“Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến năm 2020”; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn đến năm 2020, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo TTATGT khu vực nông thôn; huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đồng thời huy động các lực lượng bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trong nhân dân; nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật TTATGT của người dân khu vực nông thôn khi tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông khu vực nông thôn.

3. Các hoạt động được triển khai thống nhất trong toàn tỉnh để tạo sự chuyển biến trong hoạt động bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

II. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

1. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền vận động người dân khu vực nông thôn tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông.

2. Bảo đảm an toàn phương tiện, loại bỏ 100% xe ô tô và phương tiện thủy nội địa quá niên hạn sử dụng, xe công nông và xe tự chế; nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông cho người dân ở nông thôn.

3. Huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông nông thôn, tăng cường biện pháp tổ chức giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn đường giao thông nông thôn.

4. Huy động các lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn, nòng cốt là lực lượng Công an huyện, Công an xã.

5. Tăng cường thực hiện công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Xây dựng các Tổ sơ cấp cứu tai nạn giao thông ở mỗi xã, với lực lượng nòng cốt là nhân lực và trang thiết bị của trạm y tế xã và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

7. Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao năng lực về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cán bộ cấp huyện, cấp xã, thôn, bản bao gồm: Cán bộ phụ trách về giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông, Công an xã, Dân phòng, Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể xã, Trưởng thôn và các chức sắc tôn giáo ở địa phương.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Là cơ quan đầu mối tổng hợp, hướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác chỉ đạo về bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn; triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp về bảo đảm TTATGT đã ký với các tổ chức đoàn thể; xây dựng và phát hành cẩm nang điều khiển phương tiện giao thông an toàn cho người dân khu vực nông thôn.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm tra tại địa bàn nông thôn có tai nạn giao thông tăng cao.

- Phối hợp Sở Tài chính đề xuất kinh phí để hỗ trợ cho các sở, ngành và đoàn thể tỉnh trong công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên địa bàn nông thôn, tập trung triển khai các mô hình ở các địa phương trọng điểm, có hiệu quả và thiết thực.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Sơ kết 03 năm và Tổng kết 05 năm công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Công an tỉnh

- Hỗ trợ và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố huy động các lực lượng, xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm ở các tuyến đường giao thông nông thôn thường xảy ra tai nạn; duy trì tập huấn công tác đảm bảo TTATGT cho lực lượng Công an xã, đồng thời phân công mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông huyện, thành phố phụ trách xã, thị trấn để nắm tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ Công an xã tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

- Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm phải kết hợp với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân.

- Xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô và phương tiện thủy nội địa hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế lưu hành tham gia giao thông theo quy định.

3. Sở Giao thông vận tải

- Tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

- Rà soát, bổ sung lắp đặt hệ thống biển báo và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; đồng thời vận động người dân phát quang cây cối, chỉnh sửa tường rào để đảm bảo tầm nhìn tại các điểm giao cắt trên đường liên thôn, liên xã.

- Xây dựng dự thảo Chương trình đào tạo lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ quá thấp, trình UBND tỉnh ban hành.

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc thông báo danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng để theo dõi và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan, triển khai có hiệu quả Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh về cơ chế chính sách, cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư để đẩy mạnh phát triển loại hình vận tải hành khách công cộng.

4. Sở Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, tập trung phát sóng các phóng sự, chuyên mục, tin, bài, ảnh về những nguy cơ và nguyên nhân gây tai nạn giao thông khu vực nông thôn, các biện pháp phòng, tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy như: Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; tuân thủ tốc độ quy định; đã uống rượu, bia không lái xe; xe mô tô không chở quá số người quy định; chấp hành quy định an toàn khi đi đò.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tăng cường giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, thường xuyên nhắc nhở học sinh tự giác, tạo thói quen chấp hành quy tắc giao thông.

- Định kỳ tổ chức thêm các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, thông qua các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh chấp hành tốt.

6. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT cho khu vực nông thôn, tập trung vào giới trẻ thông qua công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học, hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại địa phương, các tổ nhân dân tự quản và hệ thống truyền thanh địa phương, đảm bảo 100% người tham gia giao thông khu vực nông thôn đều được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn, sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho các cán bộ cấp huyện, xã, thôn, bản.

- Rà soát, bổ sung hệ thống biển báo giao thông, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các điểm giao nhau giữa đường chính và đường phụ; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên phát qoang làm thông thoáng tầm nhìn tại các điểm giao cắt bị che khuất bởi nhà cửa, cây trồng, ...

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông đến các xã, phường, thị trấn, thôn, bản; tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát các điểm thường xảy ra tai nạn ở các tuyến đường giao thông nông thôn, thống kê danh sách những đối tượng thanh thiếu niên lái xe lạng lách, đánh võng có nguy cơ gây tai nạn giao thông để giáo dục, răn đe.

- Rà soát và nghiêm cấm hoạt động của các cơ sở sản xuất, lắp ráp, đóng mới xe công nông, xe tự chế theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, tổ chức ký cam kết giữa Trưởng Ban An toàn giao thông huyện với Trưởng Ban An toàn giao thông cấp xã về bảo đảm TTATGT trên từng địa bàn; chỉ đạo kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp xã đủ năng lực thực hiện được nhiệm vụ trên địa bàn.

- Chỉ đạo các xã thực hiện xây dựng các Tổ sơ cấp cứu tai nạn giao thông, với lực lượng nòng cốt là nhân lực và trang thiết bị của trạm y tế xã và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể ở địa phương; đảm bảo đến năm 2020, 100% các xã trên địa bàn tỉnh đều có các Tổ sơ cấp cứu về tai nạn giao thông.

- Từng bước có phương án bố trí các nguồn vốn để bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn.

- Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Các bến phà, bến khách ngang sông phải có đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06/6/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

7. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động “Nông dân tham gia bảo đảm TTATGT” với 3 nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động người dân ở nông thôn thực hiện các quy định về đảm bảo TTATGT; tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn an toàn; phối hợp ngành chức năng phổ biến, hướng dẫn và vận động người dân kỹ năng điều khiển các phương tiện giao thông an toàn. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, tuân thủ quy định tốc độ, phòng, chống việc uống rượu, bia điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe máy; bảo đảm an toàn giao thông đường thủy đối với khu vực nông thôn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT”; cuộc vận động “Phụ nữ tham gia bảo đảm TTATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình”; cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn TTATGT” và tuyên truyền tiêu chí “Văn hóa giao thông” đến hội viên, đoàn viên.

9. Giao Sở Tài chính

- Cân đối nguồn kinh phí để đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Có văn bản hướng dẫn Công an các huyện, thành phố về chế độ, chính sách cho lực lượng cảnh sát khác và Công an xã, phường, thị trấn tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông; nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét về chủ trương mua sắm trang thiết bị và phương tiện xe mô tô để trang cấp cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban ATGT tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo TTATGT khu vực nông thôn theo lĩnh vực và địa bàn quản lý; tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm.

2. Giao cho Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thành viên, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện hiệu quả Kế hoạch; định kỳ đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Uỷ ban ATGT Quốc gia;
- TT Tỉnh Uỷ; (B/cáo)
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-GT-TH-TC-TP (A. )

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn