ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬTTỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày24/5/2011 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy, Đềán số 163/ĐA-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự(ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự chuyển biểntích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2014 và những năm tiếp theo, tình hình chínhtrị, kinh tế thế giới, khu vực, trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp; ở Hà Tĩnh,ANTT còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, biêngiới, vùng giáo, các khu kinh tế...; trong khi đó, yêu cầu phát triển kinh tếvới tốc độ cao, bền vững đặt ra cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT rất nặng nề.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02, Đề án 163 nêutrên và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy vềtăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm2014 và đáp ứng yêu cầu nêu trên, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT,ATGT năm 2014 và những năm tiếp theo vớicác nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, hiệulực quản lý của Nhà nước đối với công tác đảm bảo ANTT, ATGT; nâng cao ý thứctôn trọng, tuân thủ pháp luật của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên vàcác tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, ATGT.

2. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấpủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với côngtác đảm bảo ANTT, ATGT.

3. Trong mọi tình huống phải đảm bảo ổn định chínhtrị và ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng”;kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm băng ổ nhóm, tộiphạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; làm giảm tai nạn giao thông, phục vụhiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội của địa phương.

4. Xây dựng các lực lượng vũ trang trong sạch, vữngmạnh cả về trang bị, phương tiện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhậnthức, ý thức trách nhiệm của các cấp, cácngành, các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảmbảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, nâng caohiểu biết, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lựcthù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; quán triệt, triểnkhai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác đảm bảo ANTT, ATGT...tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lựclượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Việc tuyên truyền, giáo dục phải được triển khaiđồng bộ các giải pháp, loại hình thông tin tuyên truyền, đến tận người dân và cóphương pháp, biện pháp phù hợp cho từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, cơ quan,đơn vị cụ thể.

Quy định rõ và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấpủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức chínhtrị xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đồng thờichủ động vận động, tuyên truyền gia đình, người thân, người dân thực hiện tốtcác quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ANTT, ATGT; đưa tiêu chí đảm bảoANTT, ATGT trở thành tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cánhân.

1.2. Chủ động triển khai các biện pháp phòngngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tộiphạm, tệ nạn xã hội, làm giảm tai nạn giao thông

Tập trung phát hiện, khắc phục kịp thời những sơhở, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách quản lý kinh tế - xã hội,không để các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng; kết hợp chặt chẽ với xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nộibộ; chăm lo xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở sở trong sạch, vữngmạnh…; chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ các cơquan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, ý thức cảnh giác của người dân trong bảo vệ tài sản.

Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục đối tượng hếthạn tù, đặc xá về địa phương, quan tâm giúp đã họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng, tổ chứclực lượng cơ động, xung kích, phản ứng nhanh, tập trung vào những địa bàn trọngđiểm, liên tục truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự công cộng,trật tự ATGT, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng,Nhà nước đến thăm và m việc trên địabàn.

1.3. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốcgia, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ, gây rối, gâybạo loạn, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng,Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trọng tâm là Kết luận số 86 của Bộ Chính trị về “Tăng cườnglãnh đạo công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 của Banchấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) vềChiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ an toàntuyến biên giới, tuyến biển, chủ động phòng, chống các hoạt động xâm nhập, pháhoại, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch.

Phát hiện và kịp thời đưa ra giải pháp hợp lý phòng,chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phòng chống hoạt động móc nối, lôi kéo,cài cắm nội gián để phá hoại, tác động chuyển hóa nội bộ, thu thập bí mật nhànước. Có cơ chế quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài công tác,tiếp xúc với người nước ngoài, không để lộ lọt bí mật nhà nước. Tăng cường côngtác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong tình hình mới.

Thực hiện nguyên tắc đảm bảo an ninh quốc gia trongquá trình triển khai các dự án có yếu tố nước ngoài. Chủ động phát hiện nhữngsơ hở để chấn chỉnh việc duyệt cấp phép đầu tư, không để kẻ địch lợi dụng pháhoại, không để sơ hở, bị lợi dụng lừa đảo gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Chủ động dựbáo, cảnh báo và đối phó với yếu tố đe dọa an ninh kinh tế, an ninh tài chính,tiền tệ, đầu tư, an ninh môi trường, đảm bảo an ninh, tiến độ các dự án kinh tếtrọng điểm.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấutranh với hoạt động lợi dụng các cơ quan truyền thông, xuất bản để tuyên truyềncác quan điểm, tư tưởng lệch lạc, sai trái, vi phạm pháp luật.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phứctạp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội, chính sách tôn giáo, trong bồithường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, triển khai các dự án kinh tế trọngđiểm, trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách... Đảm bảo các quyền và lợiích hợp pháp của công dân, tạo sự đồngthuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng”, không để các thế lực thù địchlợi dụng kích động, vu cáo, xuyên tạc. Tổ chứctốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tập trung rà soát giảiquyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện từ cơ sở. Chủ động phát hiện,ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động người khiếukiện, công nhân đình công, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây rối TTCC.v.v.

1.4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa,đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48 của BộChính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tộiphạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37 của Quốc hội về công tác phòng,chống tội phạm, vi phạm pháp luật gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mụctiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bánngười giai đoạn 2012-2015.

Phối hợp các lực lượng hình thành các tổ chức cơ động mạnh thường xuyên triển khaicác đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở các địa bàn trọng điểm: Thành phốHà Tĩnh, Khu Kinh tế Vũng Áng... tập trung đấu tranh quyết liệt các băng, ổ nhómhoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổchức, hoạt động đâm thuê chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm sửdụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; các loại tội phạm giết người do nguyên nhân xãhội, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm ma túy,kinh tế, tham nhũng; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệsinh thực phẩm; các tệ nạn xã hội, nhấtlà tệ nạn cờ bạc, mại dâm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, tệ nạn xã hộigây bức xúc trong xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra khám phá tộiphạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai; giải quyết tố giác, tin báo vềtội phạm, phát hiện xử lý nghiêm các trườnghợp vi phạm, có dấu hiệu bao che tội phạm.

Phối hợp với các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh cácvụ án đặc biệt nghiêm trọng, có hành vi dã man, bức xúc trong trong xã hội để phòngngừa, giáo dục chung, khơi dậy khí thế tấn công, trấn áp tội phạm trong nhândân.

1.5. Tập trung chỉ đạo tăng cường các giải phápđảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đườngthủy, giữ gìn trật tự đô thị, kiềm chế và mgiảm TNGT

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 củaBan Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGTđường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyếtsố 88 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảoTTATGT.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luậtATGT, gắn việc xây dựng “văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; biểu dương gương người tốt,việc tốt đi đôi với lên án các hành vi có ý vi phạm, coi thường kỷ cương, phápluật TTATGT. Phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng tự quản ở cơ sở trong giữgìn TTATGT. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy về Luật Giaothông trong trường học.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lýnghiêm những vi phạm về TTATGT, trật tự đô thị, giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc,điểm đỗ xe và các điểm sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định; tậptrung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạngiao thông và ùn tắc giao thông.

Khảo sát xác định và có biện pháp khắc phục các“điểm đen” về ATGT trên các tuyến giao thông. Rà soát, phân loại các điểm giaocắt với đường bộ, đường sắt để có các giải pháp khắc phục ngăn ngừa nguy cơ gâytai nạn. Kiểm tra, bổ sung đầy đủ các biển báo hiệu, gờ giảm tốc và các điềukiện cảnh báo khác tại các điểm giao cắt với đường bộ, đường sắt.

Tăng cường công tác quản lý an toàn kỹ thuật củaphương tiện giao thông vận tải. Thắt chặt công tác kiểm định an toàn kỹ thuậtphương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy, kiên quyết đình chỉ lưu hành các phươngtiện hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật; quản lý chặt chẽhoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, tàu, thuyền tại các bến đò ngang, đòdọc. Nâng cao chất lượng đào tạo, sáthạch cấp giấy phép lái xe, công tác quản lý phươngtiện xe cơ giới.

2. Các giải pháp chủ yếu

2.1. Chủ động nắm chắc tình hình về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội,không để bị động, bất ngờ

Tổ chức nắm tình hình, hoạt động của các loại đối tượngtrên địa bàn, tuyến, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện âm mưu, hoạt độngcủa các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, không đểtình hình diễn biến phức tạp mà các cơ quan chức năng không biết, không để bị động,bất ngờ về tình hình.

Chủ động khảo sát xác định rõ đối tượng, tuyến, địabàn, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, các loại đối tượng mãnhạn tù, đối tượng có tiền án, đặc xá, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt độngphạm tội, tập trung rà soát triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt độngtheo kiểu “xã hội đen”. v.v.

2.2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơquan, ban, ngành, đoàn thể, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chínhquyền các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tựan toàn giao thông

Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổchức quần chúng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công dân tham gia vàocông tác đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, cáctổ chức đoàn thể nhân dân trong việc xâydựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, đảm bảothế trận lòng dân vững chắc trong mọi tình huống và mọi nơi.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các đơnvị có liên quan, các thông tư liên ngành, nghị quyết liên tịch trong công tácphòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Duy trì cơ chế phối hợpgiữa lực lượng Công an với các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể, nhất là phối hợpvới các ngành tư pháp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địaphương, đơn vị quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng chỉđạo công tác đảm bảo ANTT, ATGT, kết hợpvào nội dung, chương trình, kế hoạch công tác từng thời kỳ, hằng năm, gắn vớiphát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình.

2.3. Tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt vớicác loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đấutranh quyết liệt, kịp thời tổ chức điềutra và xử lý nghiêm với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạmpháp luật, không để xảy ra phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm hoạtđộng lộng hành theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong xã hội; tập trung triệtxóa các băng ổ nhóm phạm tội, các tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tổ chức lựclượng Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra và các lực lượng phản ứngnhanh thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở nhữngđịa bàn trọng điểm, các giờ cao điểm để chủ động phòng ngừa, kịp thời đấutranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

2.4. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thốngchính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giaothông

Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 09 của Ban Bí thưTrung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dânbảo vệ ANTQ trong tình hình mới, Chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hìnhquần chúng tự quản và xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, gắn với phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ởkhu dân cư” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghiêncứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong trào cho phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và gắnvới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân phát huytinh thần cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm, cáctai nạn, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT; nâng cao ý thức người dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, truy bắt đốitượng phạm tội. Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời những gương dũngcảm, những hy sinh, mất mát trong quá trình đấu tranh, tố giác tội phạm.

2.5. Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tácQLHC về TTATXH

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước vềANTT; tập trung vào các mặt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nướcngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, Thựchiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghịđịnh số 36/2009/NĐ-CP của Chínhphủ về quản lý, sử dụng pháo; Pháp lệnhsố 16 của UBTVQH về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Tăng cường các biện pháp an toàn PCCC tập trung ởcác cơ sở trọng điểm về hoạt động thươngmại, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; phòng, chống cháy rừng. Quan tâm đầu tư ngân sách cho công tác phòng cháy, chữacháy. Tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dụccai nghiện, quản đối tượng mãn hạn tùvà đặc xá về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng.

2.6. Xây dựng lực lượngQuân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện

Xây dựng lựclượng Quân sự, Công an. Bộ đội Biên phòng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, lấyxây dựng chính trị làm cơ sở, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu làm trungtâm, xây dựng đảng bộ và đội ngũ cán bộ làm then chốt. Nâng cao chất lượng xâydựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đội ngũ công an xã, công an viênbảo đảm độ tin cậy trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết một số tìnhhuống phức tạp ở địa phương.

Tiếp tục bổ sungkinh phí, tăng cường đầy đủ trang thiếtbị, phương tiện phục vụ kịp thời nhiệm vụSSCĐ, đảm bảo ANTT, ATGT cho lực lượng cơ động, bộ đội chủ lực, công an, bộ độibiên phòng, dân quân tự vệ và dự bị động viên.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tổ chức nắm,đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giảipháp đảm bảo ANTT; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả cácphương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phứctạp về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội;đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin,an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước; tham mưu và phối hợp với các Sở, ban,ngành, đơn vị, địa phương giải quyết tốt nhữngvấn đề khiếu kiện, các điểm phức tạp vềANTT.

- Chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đấutranh với hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; thường xuyên mởcác đợt tấn công trấn áp và truy nã tội phạm; tổchức điều tra, đấu tranh quyết liệtvới các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; xây dựng và thực hiệncơ chế phối hợp nâng cao hiệu quả côngtác quản lý nhà nước về ANTT, góp phầntích cực vào phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; phối hợp triển khai đồng bộ cácgiải pháp nhằm đảm bảo TTATGT, kiềm chế tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các viphạm ATGT và các vụ TNGT có dấu hiệu tội phạm nâng cao tính răn đe và giáo dụccộng đồng.

- Báo cáo đề xuất Bộ Công an bổ sung biên chế,trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụtrong tình hình mới.

2. Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh

- Lực lượng Quân sự, Biên phòng phối hợp với lực lượngCông an thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/10/2010 củaThủ tướngChính phủ về phối hợp giữa Bộ côngan và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vànhiệm vụ quốc phòng.

- Cục Hải quan phối hợp với lực lượng Công an, Biênphòng đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, cửa khẩu.

3. Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuấtUBND tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bảnmới được ban hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dântrong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu, đề xuấtUBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho họcsinh, sinh viên không để bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực, các luồng tưtưởng, văn hóa, lối sống trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, nâng caocảnh giác cách mạng, ý thức tự bảo vệ không để các thế lực thù địch và phần tửxấu lôi kéo, kích động chống đối, quản lý giáo dục cán bộ, học sinh, sinh viêntrong các trường học không để vi phạm pháp luật và không mắc vào các tệ nạn xãhội; phối hợp tổ chức phòng ngừa, đấu tranhchống tội phạm, các vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thôngtrong học sinh, sinh viên.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phươngliên quan thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, nhất là các chínhsách về lao động, việc làm, chính sách với các nhóm người dễ bị tổn thương;phối hợp với các ngành có liên quan tăng cườngcông tác phòng, chống tệ nạn xã hội; triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồngcho những người là nạn nhân của tình trạng tội phạm và người phạm tội, vi phạmpháp luật mãn hạn tù trở về nơi cư trú; tổ chức Trung tâm cai nghiện hoạt độngcó hiệu quả.

5. Sở Tài chính,Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh dự trùkinh phí trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện Kế hoạchnày; phối hợp xây dựng dự toán và phân bổ, kiểmtra, hướng dẫn các ngành, các cấp quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng yêu cầu và nhiệm vụ.

6. Thanh tra tỉnh

Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòngngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật. Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực,chương trình, dự án trọng điểm dễ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm về kinhtế, tham nhũng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp,đông người.

7. Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Phối hợp chính quyền các cấp và các ngành chức năng,tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếnluật giao thông. Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác đăng kiểm phươngtiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợplý, đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ thườngxuyên rà soát để phát hiện, xử lý kịpthời các “điểm đen” về TNGT; triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ hànhlang ATGT; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các cơ sở đào tạo,sát hạch, cấp giấy phép lái xe, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễmtrong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

8. Ban Tôn giáo - Sở nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địaphương tham mưu, đề xuất chính quyền các cấp tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo; phối hợp các ngành liên quan giảiquyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến tôn giáo; đấu tranh,ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống đối chính quyền,vi phạm pháp luật.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Hà Tĩnh, ĐàiPhát thanh - Truyền hình tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưuUBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtcho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nângcao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về đảm bảoANTT, ATGT.

10. Các Sở, ngành: Xây dựng, Y tế, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môitrường, Nội vụ, Ngoại vụ, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước ...

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, có kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, tăng cườngcông tác phòng ngừa, bảo vệ nội bộ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảoANTT thuộc các lĩnh vực do ngành mình phụ trách theo nội dung các Nghị quyếtliên tịch giữa Bộ Công an và các ngành, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với quan hệ kinh tế đối ngoại, quản lý chặtchẽ các dự án, các nguồn viện trợ từ nước ngoài, đảm bảo ANTT trên lĩnh vực hợptác kinh tế đối ngoại, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tiền tệ...

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Đưa nội dung Kếhoạch vào chương trình, kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương. Địa phươngnào để tình hình ANTT, TTATGT xảy ra “điểm nóng” thì Chủ tịch UBND địa phươngđó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa ánnhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,các tổ chức đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội khác

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đẩy mạnh côngtác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xétxử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời và nghiêm minh.

- Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thểvà các tổ chức kinh tế, xã hội khác phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong việc vận động, giáo dụcđoàn viên, hội viên, cán bộ trong đơn vị mình tích cực tham gia và vận động giáodục mọi người cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT, TTATGT.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nộidung Kế hoạch này và theo chức năng nhiệmvụ, tình hình thực tế của đơn vị mình xây dựng kếhoạch triển khai thực hiện; định kỳ 6 thángtổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện vềUBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Văn phòng UBNDtỉnh).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQA và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP/UB;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự