ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNCHỈ THỊ SỐ 18 - CT/TW NGÀY 04/9/2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNGSỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNGBỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 củaBan Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảmbảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắcphục ùn tắc giao thông; Thông tri số 09-TT/TU ngày 04/01/2013 của Ban Thường vụThành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của BanBí thư Trung ương Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hành độngtriển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm tainạn giao thông và ùn tắc giao thông thời gian tiếp theo; phấn đấu hàng năm kiềmchế, làm giảm từ 5%- 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nộiđịa; từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố,giảm thiểu tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài.

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy đảng, ngườiđứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cáctầng lớp nhân dân về công tác này; thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục cácchủ trương, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác đảm bảo trật tựan toàn giao thông.

3. Tăng cường công tác tổ chức giao thông, nâng caođiều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục triệt để các điểm tiềmẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

4. Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự antoàn giao thông trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Từng bước nâng cao nhận thức của mọi tầng lớpnhân dân về ý thức chấp hành Luật Giao thông, lập lại trật tự, kỷ cương tronghoạt động giao thông vận tải và trong bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ hànhlang an toàn giao thông.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Để đạt được các mục tiêu đề ra, các Sở, Ban, ngành,các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương các cấp cần tập trung tổchức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được nêutại Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thôngđường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Cụ thểnhư sau:

I. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủyđảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đối với công tác đảmbảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

Các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội vàchính quyền địa phương các cấp luôn xác định công tác đảm bảo trật tự an toàngiao thông là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng; tiếp tục thựchiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 18-CT/TW ngày04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời tập trung cao thực hiện cácnhiệm vụ sau đây:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương và cáctổ chức chính trị - xã hội: Tập trung quán triệt nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốivới công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủynội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đến tận các đơn vị cơ sở, từng cán bộ,công nhân, viên chức, nhân viên của cơ quan, đơn vị mình nhằm từng bước nângcao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác đảm bảo trật tự, antoàn giao thông; đồng thời gương mẫu đi đầu thực hiện và vận động người thânthực hiện các giải pháp trọng tâm mà Chỉ thị số 18-CT/TW đã quy định.

2. Căn cứ các giải pháp quy định tại Chỉ thị số18-CT/TW và các văn bản pháp luật khác có liên quan, khẩn trương xây dựng kếhoạch hành động cụ thể của đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đượcgiao và mục đích yêu cầu của Kế hoạch này ngay trong tháng 11/2012. Tăng cườngkiểm tra việc tổ chức thực hiện, tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện.

II. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trậttự, an toàn giao thông.

- Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trậttự, an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chứcchính trị - xã hội; việc chấp hành pháp luật về giao thông vào tiêu chí đánh giáchất lượng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức,hội viên, tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyềnthông, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các ngành, địa phương, Đài Phátthanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Thườngtrú các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố, các phương tiện thông tinđại chúng đăng tải thông tin tuyên truyền với các nội dung của Chỉ thị số18-CT/TW; gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành Luật Giao thông; cácquy tắc về trật tự an toàn giao thông, lối ứng xử có văn hóa khi tham gia giaothông đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học nhằm xây dựng môi trườnggiao thông an toàn và thân thiện, tranh thủ sự đồng thuận, chia sẻ trách nhiệmcủa cộng đồng xã hội trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tụcđưa việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào nội dung Chương trình phối hợp vậnđộng toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Hải Phòng.

III. Tập trung các nguồn lực xây dựng và pháttriển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, đảm bảogiao thông thông suốt, an toàn.

Tiếp tục đề xuất và triển khai các dự án trọng điểmquốc gia trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

- Triển khai thực hiện Dự án điều chỉnh quy hoạch tổngthể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 1232/QĐ-TTg ngày 07/9/2012;

- Triển khai Đề án phát triển vận tải hành khách côngcộng bằng xe buýt giai đoạn 2012-2016;

- Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thôngsắt - bộ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

- Lập dự án "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạchGTVT đường bộ, đường sắt thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm2030"

- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới giao thôngnông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020;

- Phối hợp với các ngành lập Đề án Quy hoạch mạng lướiđiểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

- Báo cáo, làm việc với Bộ Giao thông vận tải, các ngànhliên quan về việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn thànhphố (Dự án đường ôtô Tân Vũ-Lạch Huyện, Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Dựán đường nối QL10-QL5, Dự án mở rộng đường qua KCN Đình Vũ, cầu Tam Bạc,...)

IV. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhànước về trật tự, an toàn giao thông.

1. Tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý các điểm thườngxảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốclộ 37 đi qua địa bàn thành phố và các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

2. Tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động xây dựng phongtrào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; rà soát, bổ sung biển báo hiệuđường thủy nội địa, đặc biệt trên tuyến sông cấm đoạn từ bến Bính đến ngã baNống; tăng cường công tác quản lý hoạt động chở khách du lịch; hoạt động chởkhách ngang sông; vận động người đi đò mặc áo phao; tăng cường công tác điềutiết đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa, công tác đàotạo cấp bằng chứng chỉ chuyên môn và đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nộiđịa.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch lập lạitrật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Cương quyết không để phát sinh thêmđường ngang trái phép.

Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việcxã hội hóa công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao giữađường bộ với đường sắt trên địa bàn thành phố.

4. Tăng cường quản lý các hoạt động vận tải, tổ chứcphân luồng hợp lý tạo điều kiện phát triển mạng lưới vận tải theo hướng đồngbộ, hiệu quả các phương thức vận tải, đặc biệt là triển khai vận tải hành kháchcông cộng.

5. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấpđổi giấy phép lái xe. Triển khai việc quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phéplái xe theo công nghệ mới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

6. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm vềtrật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Tậptrung xử lý theo chuyên đề, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gâytai nạn giao thông như:

- Trên đường bộ, đường đô thị:

+ Tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm như chạy quátốc độ; chở quá số người quy định; tránh vượt sai quy định; quá trọng tải;không có giấy phép lái xe; điều khiển xe vi phạm quy định về sử dụng rượu, bia;không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; đua xe, lạng lách, đánh võng; đivào đường cấm.

+ Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn vớicông tác bảo đảm trật tự công cộng, kiên quyết giải tỏa, xử lý các trường hợplấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, trông xe, tập kết nguyên vậtliệu xây dựng trái phép.

- Trên đường thủy: Tập trung kiểm tra các bến tàu, bếnphà và các phương tiện thủy vận tải hành khách, xử lý các vi phạm không đăngký, đăng kiểm; chở quá tải, quá số người quy định; không bằng lái, chứng chỉchuyên môn; không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm,phòng cháy chữa cháy; vi phạm quy tắc giao thông; vi phạm bảo vệ luồng, lấnchiếm luồng chạy tàu, thuyền.

- Trên đường sắt: Tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lývi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt theo Thông tư số 26/2010/TT-BCA ngày 29/7/2010 của Bộ Công an. Phối hợp với các đơn vị chức năng ngành đườngsắt kiểm tra hệ thống phòng vệ an toàn nơi đường ngang; an toàn kỹ thuật côngtrình, đầu máy toa xe; kiểm tra việc chấp hành quy phạm khai thác kỹ thuậtđường sắt của cán bộ, công nhân viên đường sắt.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cácquận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung của Kế hoạch nàyhoàn thành việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong tháng 11/2012 của đơn vị; đồngthời tiến hành tổ chức tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngthực hiện Chủ đề năm “Đô thị và An toàn giao thông 2012", xây dựng Kếhoạch công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2013 với các nhiệm vụ cụthể trong từng thời kỳ, báo cáo Ban An toàn giao thông thành phố trong tháng11/2012.

2. Các tổ chức, đoàn thể, trường học, các cơ quan Côngan, Giao thông vận tải phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy địnhcủa pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát huy sức mạnh của cảhệ thống chính trị để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Quy định việcxem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác đảm bảotrật tự, an toàn giao thông khi bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật ở cáccấp.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binhthành phố, Hội Nông dân thành phố, Thành đoàn Hải Phòng và các tổ chức chínhtrị - xã hội xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TWngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời quán triệt, yêu cầuhội viên, đoàn viên tuyên truyền vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân tự giácchấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo HảiPhòng, Báo An ninh Hải Phòng và các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địabàn thành phố tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chương trìnhtuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

5. Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng phối hợp với cácSở, ngành, đơn vị và địa phương chủ động theo dõi tình hình, kết quả thực hiện,kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương, khen thưởng những nhântố mới, tích cực và kịp thời phê phán, xử lý nghiêm những sai phạm; chậm trễ,đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; bổsung tiêu chí thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị vào nội dungxét thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức.

6. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thốngkê, rà soát, xử lý kịp thời các điểm mất an toàn giao thông.

- Đôn đốc triển khai xây dựng các tuyến đường kiểu mẫutheo tiêu chí tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Ủy ban nhân dânthành phố.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp thường xuyên với Côngan thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động triển khai các kế hoạchkiểm tra liên ngành, các đợt ra quân cao điểm tuần tra, xử lý theo chuyên đềcác vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; duy trì kiểm tra thường xuyên chấtlượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực,sách nhiễu, trong quá trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Kiên quyếtđình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêmtrọng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và đảm bảo an toàn giaothông; phối hợp với các Công ty quản lý đường bộ: TNHH MTV Quản lý và Đầu tưxây dựng công trình giao thông 240, Cổ phần Quản lý & Xây dựng đường bộ 234xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 5, quốc lộ 10.

7. Công an thành phố:

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát,tăng cường áp dụng phương thức tuần lưu và sử dụng triệt để các phương tiện kỹthuật nghiệp vụ, ngày càng nâng cao hiệu quả, chất lượng trong phát hiện, xử lýcác trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục xây dựng, hoànthiện và triển khai các phương án phòng chống ùn tắc giao thông, không để xảyra ùn tắc giao thông kéo dài.

- Huy động có hiệu quả lực lượng Cảnh sát khác, lựclượng Công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện công tác bảođảm trật tự, an toàn giao thông.

- Nhanh chóng, kịp thời tiếp nhận giải quyết, điềutra các vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lýhình sự các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên khi có yếu tố cấu thànhtội phạm.

- Tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đônđốc cán bộ chiến sỹ, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt quy trình tuầntra kiểm soát, điều lệnh công an nhân dân, văn hóa ứng xử và các văn bản phápluật liên quan. Động viên khen thưởng kịp thời những cán bộ chiến sỹ hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ được giao; phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp có hànhvi tiêu cực trong quá trình xử lý vi phạm.

8. Thường trực Ban An toàn giao thôngthành phố:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địaphương tổ chức hội nghị sơ, tổng kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số18-CT/TW theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương.

- Là cơ quan đầu mối, thường xuyên theo dõi, đônđốc các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này, kịpthời tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và các Bộ,ngành Trung ương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý kỷluật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong việc kéogiảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

9. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Bancủa Hội đồng nhân dân thành phố, các Đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng và Đạibiểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụcủa các cấp, các ngành và phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBATGTQG;
- BGTVT;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đ/c Bí thư TU;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- Các Ban Đảng;
- Các Ban HĐND TP;
- VPTU, VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- Thành viên BATGT TP;
- Quận ủy, Huyện ủy, UBND các quận, huyện;
- Ban Thi đua khen thưởng TP;
- CVP, các PCVP;
- VP BCS Đảng;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- Các đơn vị liên quan;
- Các CV UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành