ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNCHỈ THỊ SỐ 1737/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢOHỘ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM DI CƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONGTÌNH HÌNH HIỆN NAY

Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20 tháng 9năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền vàlợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hìnhhiện nay; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cánhân về mối liên hệ giữa di cư và phát triển, tầm quan trọng của công tác bảohộ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp phápcủa người di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay; phát huy những mặt tíchcực của di cư và giảm thiểu những tác động tiêu cực của di cư đối với sự pháttriển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước nói chung và của tỉnhHà Tĩnh nói riêng.

2. Chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinhtrong công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Hà Tĩnh di cư ranước ngoài. Tăng cường trách nhiệm, phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơquan quản lý nhà nước trong việc bảo hộ quyền, lợi ích cho công dân Hà Tĩnh di cưra nước ngoài và người di cư hồi hương.

3. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về văn hóa, phápluật, trình độ chuyên môn, tay nghề và ngoại ngữ, tính chủ động cho người di cưtrước khi xuất cảnh thông qua công tác vận động, đào tạo, định hướng, cung cấpthông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng và triển khai chính sách phát triểnkinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã có tính đến yếu tốdi cư của người dân ra nước ngoài nhằm tạo sự phát triển hài hòa phù hợp vớiđặc thù của địa phương.

2. Xây dựng cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệmgiữa các cơ quan chức năng nhằm thống nhất quản lý hoạt động di cư của công dânHà Tĩnh ra nước ngoài và công dân Hà Tĩnh hồi hương.

3. Chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan bồi dưỡng, nâng cao năng lựcđội ngũ cán bộ về các vấn đề liên quan đến di cư quốc tế; tổ chức và phối hợpđào tạo định hướng, cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, trình độ cho ngườidi cư ra nước ngoài và tái hòa nhập cho người di cư hồi hương.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáodục pháp luật và trợ giúp pháp lý về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực dicư, đặc biệt là thông tin cảnh báo và phòng, chống di cư bất hợp pháp, buôn bánngười tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sátđối với việc tổ chức cho công dân di cư, bao gồm quy trình trước di cư; trongthời gian di cư và sau khi hồi hương. Tăng cường các biện pháp quản lý người dicư để có biện pháp đấu tranh giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp, đặc biệtlà di cư ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh công tác bảo hộ quyền vàlợi ích chính đáng của người Hà Tĩnh di cư ra nước ngoài; tham mưu UBND tỉnhxây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong chỉ đạo, quản lý vàtổ chức thực hiện công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng người Hà Tĩnh dicư và hồi hương.

Liên hệ, phối hợp chặt chẽ, nắm bắt và cập nhậtthông tin từ Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quantrong nước về hoạt động di cư ra nước ngoài của công dân Hà Tĩnh để có biệnpháp bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, phù hợp với luật phápquốc tế, pháp luật nước sở tại.

Tổ chức thực hiện tốt dịch vụ biên dịch, tư vấn thủtục và cung cấp thông tin cho công dân Hà Tĩnh trước khi di cư ra nước ngoài. Phốihợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyềnthông và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, phổ biến cho công dâncủa Tỉnh về các quyền và lợi ích được hưởng, nghĩa vụ phải thực hiện ở nướctiếp nhận.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,các địa phương, cơ quan liên quan cập nhật thông tin người di cư, vận động,khuyến khích công dân di cư ra nước ngoài thực hiện việc đăng ký công dân tạicác cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được bảo hộ quyền và lợi ích hợppháp của công dân kịp thời, hiệu quả; triển khai các hình thức thông tin về cácchính sách, văn bản, hiệp ước quốc tế song phương và đa phương trong lĩnh vựcdi cư góp phần tạo lập môi trường di cư an toàn, trật tự và tôn trọng nhânphẩm, bảo vệ quyền và lợi ích của người di cư phù hợp với luật pháp và tập quánquốc tế.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địaphương liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục tạm ứng kinh phí giúp đỡ công dâncủa tỉnh gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro ở nước ngoài từ Quỹ bảo hộ công dân vàpháp nhân Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời giải quyết; nghiên cứu xây dựng Quỹbảo hộ công dân của tỉnh (nếu cần thiết).

Chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nướcngoài, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xãthường xuyên cập nhật thông tin về công dân của Tỉnh ra nước ngoài làm việc,học tập, nghiên cứu để triển khai công tác bảo hộ quyền và lợi ích của người dicư đảm bảo chủ động, kịp thời và hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quanthống kê, tổng hợp danh sách cộng đồng người Hà Tĩnh ở nước ngoài, tạo mối liênlạc thường xuyên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công dân, trao đổi thôngtin, vận động, kêu gọi bà con đầu tư, xây dựng quê hương Hà Tĩnh.

2. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cáchuyện, thành phố, thị xã hướng dẫn triển khai kịp thời các quy định của phápluật về xuất khẩu lao động; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án vàchính sách hỗ trợ của Trung ương và của Tỉnh về đưa người lao động đi làm việcở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu laođộng phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện tốt công tác dạy nghề, ngoại ngữ,giáo dục định hướng nhằm tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận với thị trườngcác nước phát triển; chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp kịp thời, chính xácthông tin về thị trường lao động, hợp đồng lao động, chi phí xuất cảnh, tiềnlương, thu nhập và các chế độ chính sách đối với người lao động đi làm việc ởnước ngoài.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời cácdoanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đưa lao động người Hà Tĩnh ra nước ngoài tráipháp luật Việt Nam, pháp luật nước đến và luật pháp quốc tế.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉđạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập ngườidi cư hồi hương theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh.

Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (BộLao động - Thương binh và Xã hội) và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thườngxuyên cập nhật thông tin về người lao động của tỉnh ra nước ngoài làm việc theohợp đồng và lao động bỏ hợp đồng tại các nước, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội để phối hợp, chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện côngtác bảo hộ quyền và lợi ích của người lao động đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xãtăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam và cácđiều ước quốc tế trong lĩnh vực di cư ra nước ngoài cho các đối tượng, nhất làngười lao động trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hạn chếhiện tượng tiêu cực trong hoạt động di cư.

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khaithực hiện tốt các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, các văn bản pháp luậtvề hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, thực hiện tốt việc đăng ký kết hôn,cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,kịp thời phát hiện các hiện tượng lợi dụng việc kết hôn, cho nhận con nuôi cóyếu tố nước ngoài để buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan thực hiện công tác trợ giúp pháp lý chocông dân của tỉnh di cư ra nước ngoài, người hồi hương tái hòa nhập; trao đổi,cung cấp thông tin về tình hình kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôicó yếu tố nước ngoài để nắm thông tin và kịp thời phối hợp xử lý hoặc tham mưucơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp trái pháp luật.

4. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tăng cường côngtác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cần thiết cho người dân khi làm thủ tục liênquan đến di cư ra nước ngoài; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trongviệc cấp phát giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh để tạo điều kiện thuận lợi chongười dân xuất cảnh hợp pháp.

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặncác hành vi buôn bán người, trong đó cần đề phòng, phát hiện việc lợi dụng kếthôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài để buôn bán phụ nữ, trẻ em; phốihợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường các biện pháp đấu tranhngăn chặn di cư bất hợp pháp, thực hiện bảo hộ và trợ giúp ban đầu cho công dânViệt Nam bị nước ngoài buộc hồi hương qua các cửa khẩu đường bộ, đặc biệt là nạnnhân bị buôn bán.

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đểquản lý hoạt động di cư của công dân tỉnh ra nước ngoài; tổ chức công tác nắmtình hình liên quan, trao đổi, cung cấp thông tin về người di cư hồi hương đểphối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi; triển khai các hình thức thông tin vàkhuyến cáo đi lại cho công dân trước khi ra nước ngoài.

5. Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn cáchình thức di cư bất hợp pháp ra nước ngoài qua các cửa khẩu đường bộ, đườngbiển; thực hiện bảo hộ và trợ giúp ban đầu cho công dân Việt Nam bị nước ngoàibuộc hồi hương qua các cửa khẩu đường bộ, đặc biệt là nạn nhân bị buôn bán.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triểnkhai, tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật vànâng cao nhận thức về di cư cho nhân dân vùng biên giới, đồng bào dân tộc ởvùng sâu, vùng xa; giúp đỡ nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội,chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm tốt công tác xây dựng vàbảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên trái phép.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trao đổi, phản ảnhvới Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng những vấn đề phát sinh liên quan đếncông tác bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của công dân ở vùng biên giới có ảnhhưởng, tác động đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia và lãnh thổ để phốihợp giải quyết.

6. Sở Thông tin vàTruyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn mởchuyên trang, chuyên mục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm tăng cườngtuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thựctiễn giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực di cư của công dân ra nước ngoài,phòng chống buôn bán người, phòng chống di cư bất hợp pháp trên địa bàn Tỉnh.

7. Sở Kế hoạch vàĐầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan, địaphương liên quan lồng ghép các giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xãhội trên địa bàn Tỉnh có tính đến yếu tố di cư ra nước ngoài và việc hồi hương.

8. Sở Giáo dục vàĐào tạo:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộixây dựng các chương trình đào tạo, định hướng, trang bị kiến thức, trình độ chongười di cư; tăng cường công tác thông tin khuyến cáo trong lĩnh vực học tập,nghiên cứu ở nước ngoài.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấpthông tin về học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh theo các chương trình họcbổng và các chương trình hợp tác với nước ngoài để phối hợp trong công táctuyên truyền bảo hộ công dân; tăng cường công tác thông tin, khuyến cáo tronglĩnh vực học tập, nghiên cứu, du học ở nước ngoài.

9. Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã:

Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội củađịa phương có tính đến yếu tố di cư của người dân ra nước ngoài và việc hồihương.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyêntruyền, giáo dục về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là thôngtin cảnh báo, phòng chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người tại địa phương;tăng cường kiểm tra thông tin về người di cư trên địa bàn, trong đó chú trọngcác địa bàn có nhiều người di cư, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tổ chứctiếp nhận người di cư hồi hương về địa phương khi được các cơ quan chức năngbàn giao, tạo điều kiện thuận lợi để người hồi hương tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Kế hoạch này vàochương trình công tác, nhiệm vụ phù hợp với đơn vị, địa phương.

10. Đề nghị Ủy banMTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các đoàn thể liên quan:

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tổchức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thựchiện đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực di cư,nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hoạt động di cư ranước ngoài, nhất là hiện tượng lợi dụng kết hôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nướcngoài để buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Tham gia góp ý, xây dựng và hoàn thiện các chínhsách phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh có liên quan đến hoạt động di cư ranước ngoài, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý hoạt độngdi cư và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho hoạt động nêu trên của các cơ quan,đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vàodự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinhphí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Đột xuất hoặc hàng năm (trước ngày 10 tháng 11),các Sở, ngành, địa phương và tổ chức, đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả thựchiện gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao và cơquan có thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cókhó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụđể tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND tỉnh; Các Sở: Ngoại vụ, LĐBTXH, TT và TT, Tư pháp, KHĐT, Giáo dục và ĐT, Công an tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; UBMTTQ tỉnh, Hội PN tỉnh, Tỉnh đoàn; UBND cấp huyện;
+ Điện tử: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện