NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNHTRỊ VỀ "TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG" TRONG NGÀNHNGÂN HÀNG

Ngày 07/4/2014, BộChính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua,khen thưởng (dưới đây gọi tắt là Chỉ thị số 34-CT/TW). Nhằm triển khai thựchiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viênchức và người lao động trong toàn ngành Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1. Thực hiện tốtChỉ thị số 34-CT/TW nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủyĐảng, chính quyền, đoàn thể và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngngành Ngân hàng trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; để côngtác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiệnthắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Nâng cao vaitrò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm củangười đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thựchiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng; phát huy vai trò tiền phonggương mẫu của mỗi chi bộ, đảng viên.

3. Hội đồng Thiđua - khen thưởng các cấp trong ngành Ngân hàng xác định nội dung, nhiệm vụtrọng tâm, giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thiđua, khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thựchiện Chỉ thị số 34-CT/TW; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong tổ chứcphong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắctrong quá trình thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quántriệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW đến toàn thể cán bộ, công chức,viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng; đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến chính sách, pháp luật và thi đua, khen thưởng

a) Thủ trưởng cácđơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bảnhướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngtrong đơn vị.

b) Đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luậtcủa Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịchHồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong tràothi đua và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóavà chủ động hội nhập quốc tế.

c) Thủ trưởng cácđơn vị ban hành quy định, chương trình, kế hoạch và nội dung, phương pháp cụthể để thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, hànhđộng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

2. Đổi mới nộidung, hình thức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua

a) Khi phát độngphong trào thi đua cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đốitượng tham gia và các tiêu chí đánh giá thi đua. Phong trào thi đua phải thiếtthực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị và phùhợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của đơn vị.

b) Biện pháp tổchức thi đua cần phong phú với chủ đề và tên gọi dễ nhớ, đồng thời chú trọng tổchức tuyên truyền tốt, tránh hiện tượng phô trương, hình thức và chạy theothành tích trong thi đua.

c) Thông qua cácphong trào thi đua chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hìnhtiên tiến. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện đồng bộ ởcả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Các đơnvị có kế hoạch cụ thể đối với bồi dưỡng nhân tố mới, xây dựng mô hình mới trongtừng năm và trong từng giai đoạn; lựa chọn các điển hình tiêu biểu, xuất sắc đểtôn vinh và nhân rộng.

d) Tổ chức thi đuacùng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua phát huy tác dụng đi vàochiều sâu. Đây là nội dung mới trong phương thức tổ chức chỉ đạo các phong tràothi đua hiện nay, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của phong trào thiđua. Các điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, dẫn đầu trong phong tràothi đua.

đ) Tăng cường côngtác đôn đốc, giám sát, kiểm tra và tổ chức sơ kết, tổng kết sau mỗi phong tràothi đua; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân cóthành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

3. Nâng caochất lượng công tác khen thưởng

a) Thực hiện khenthưởng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích;đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nhất là trong việc phát hiện điểnhình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

b) Khi phát hiệntập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiệnnhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành cần được khen thưởng kịp thời. Chútrọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh,tập thể, cá nhân làm việc tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo vàvùng dân tộc thiểu số.

c) Chủ động khenthưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoàiNgành có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển ngànhNgân hàng.

d) Tăng cường kiểmtra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Đẩy mạnhtuyên truyền các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gươngđiển hình tiên tiến

a) Các đơn vị chủđộng tuyên truyền các phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến, tạokhí thế thi đua sôi nổi; đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyêntruyền phù hợp với từng đối tượng.

b) Các báo, Tạpchí, Website NHNN và các Bản tin của Ngành dành một thời lượng nhất định, bốtrí chuyên mục riêng để tuyên truyền về các phong trào thi đua, các gương ngườitốt, việc tốt và điển hình tiên tiến; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọngtrong công tác tuyên truyền.

c) Tổ chức biểudương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến có nhiều thànhtích trong các phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh".

5. Phát huy vaitrò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - khen thưởng các cấp, đặc biệt là vaitrò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng;củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; ứng dụng côngnghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

a) Tiếp tục hoànthiện cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởngcác cấp theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Nâng cao tráchnhiệm cá nhân của từng thành viên Hội đồng, đặc biệt là trách nhiệm của Chủtịch Hội đồng trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luậtvề công tác thi đua, khen thưởng.

b) Kiện toàn bộmáy tổ chức và bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp theohướng gọn nhẹ, hiệu quả; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩmchất chính trị tốt, có trình độ, năng lực, có khả năng tổ chức và phương phápvận động quần chúng tốt.

c) Đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là trongquản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng.

d) Tổ chức tậphuấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khenthưởng.

6. Tiếp tục đẩymạnh các phong trào thi đua yêu nước

a) Tiếp tục thựchiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện phong trào thi đua"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1555/QĐ-NHNN ngày 07/8/2012 và các phong trào thi đua do Thống đốc, Thủtrưởng đơn vị phát động. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị phát độngthi đua theo đợt, theo chuyên đề để giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp báchvà rà soát, lược bớt những phong trào thi đua kém hiệu quả, gắn phong trào thiđua với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

b) Tổ chức tốt hộinghị điển hình tiên tiến các cấp hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngânhàng lần thứ VII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chào mừngĐại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chào mừngcác ngày lễ, kỷ niệm lớn của dân tộc, của ngành và của đơn vị trong năm 2014 -2015.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạchnày, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túcChỉ thị số 34-CT/TW. Hoàn thành công tác triển khai trong Quý III năm 2014.

2. Hàng năm, Thủtrưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số34-CT/TW cùng với báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng gửi về Ngânhàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi và làm cơ sở cho việc xétkhen thưởng (báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW thành một mụcriêng trong báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của đơnvị).

3. Vụ Thi đua -Khen thưởng có trách nhiệm:

- Nghiên cứu, xâydựng tham mưu cho Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành và Thống đốc hoàn thiệncác văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng.

- Tổ chức tập huấnvề chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng,

- Chỉ đạo, kiểmtra và theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Bộ Nội vụ, Ban TĐKT Trung ương (để b/c);
- Bộ Tài chính - Trưởng Khối thi đua (để b/c);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Ngành;
- Đảng ủy CQ NHTW;
- Công đoàn NHVN; Công đoàn NHNNTW;
- Đoàn Thanh niên NHTW;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- Các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm TGVN;
- Các doanh nghiệp do NHNN quản lý;
- Các Hiệp hội do NHNN quản lý;
- Lưu: VP, TĐKT (6 bản);

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình