ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN“ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ,CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thực hiện Quyết địnhsố 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án“Đẩymạnh phổ biếnnội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự,chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, côngchức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”; văn bản số 1106/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2015 của Bộ Tư pháp vềviệc hướng dẫn thựchiện Đề án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và phápluật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị giai đoạn 2015-2020 trên địabàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biếnsâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ướcquốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), cácquyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các vănbản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Việc tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, côngchức, viên chức và nhân dân phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọngđiểm; kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với cácchương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật (viết tắt là PBGDPL) đangđược triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3. Xác định rõtrách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Đề án. Việctriển khai thực hiệnkế hoạch phảinghiêm túc, kịp thờiđảm bảo sựphối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức biên soạn, phát hànhcác tài liệu phổ biến về các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng củaCông ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành phù hợp với điều kiện thực tiễn củatỉnh.

- Cơ quan thựchiện:

+ Sở Tư pháptổ chức biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu phổ biến về các quyền dân sự, chính trị; hỗ trợ trang bịtài liệu cho một số địa bàn trọng điểm.

+ Các cơ quan,đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức biên soạn, nhân bảncác tài liệu, đảm bảo thiết thực, phù hợp với đối tượng, đặc thù của ngành, địaphương.

- Thời gian thực hiện: Định kỳhàng năm.

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấnnội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dânsự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốchội ban hành.

- Cơquan thực hiện:

+ Sở Tư pháp phối hợp với các cơquan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viênpháp luật cấp tỉnh, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáoviên giảng dạy môn pháp luật của một số trường phổ thông trung học trên địa bàntỉnh.

+ UBND các huyện, thành, thị tổchức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viênpháp luật, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (theoQuyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

- Thời gian thực hiện: Định kỳhàng năm.

3. Trang bị tài liệu tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật củacác cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.

- Cơquan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBNDtỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị trên địa bàntỉnh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳhàng năm.

4. Phổ biến nội dung cơ bản vànhững quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trịđược quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành,phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên cácphương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Cơquan thực hiện: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổnggiao tiếp điện tử tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộcUBND tỉnh, địa phương có trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo công tác tuyên truyềntrên Đài Phát thanh – Truyền hình và hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên địabàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tăng cường công tác phổ biến về các quyền dân sự, chính trị thông qua tổchức các hoạt động:

- Sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinhhoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hoá, lễ hội truyền thống...;

- Công tác hòa giải các mâu thuẫn,tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị củanhân dân;

- Tranh in cổ động, pano, ápphích, băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ, lễ hội,phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền...;

- Các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thốngtruyền thanh cơ sở; các đợt chiếu phim lưu động; các tiểu phẩm pháp luật; thitìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa;

- Bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệunhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã,phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tíntrong cộng đồng tại địa bàn chỉ đạo điểm.

- Cơquan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện,thành, thị và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thườngxuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cáccơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;UBND cáchuyện, thành, thị căn cứ Kế hoạch này, nhiệm vụ công tác và điều kiệnthực tế để xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trong cơ quan, đơnvị, địa phương mình. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hàng năm (lồng ghéptrong báo cáo tổng kết năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) (trước ngày31/12 hàng năm) (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

2. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấpxã xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tácphổ biến về các quyền dân sự, chính trị.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốctỉnh và các tổ chức đoàn thể, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các tổ chứcchính trị - xã hội chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vịthuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện để triển khai có hiệu quả công tác phổ biến về các quyền dân sự, chính trị.

4. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán kinh phí thựchiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theodõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh, đề nghị cáccơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Vụ Phổ biến, GDPL – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các Trường ĐH, Cao đẳng, TCCN,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- CVP, các PVP;
-Lưu: VT, NC1 (50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc