ỦY BAN NHÂN DÂN
LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 225/KH-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VÙNG TÂY BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ XIII TẠI TỈNH LÀO CAI, NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ /BVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 1428/KH-BVHTTDL ngày 26/4/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-BVHTTDL ngày 16/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại Lào Cai, năm 2016 là một hoạt động văn hóa - chính trị quy mô lớn được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Thông qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Ngày hội còn là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh trong khu vực.

- Ngày hội được tổ chức là sự kiện chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, như: Hướng tới chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh ( 01/10/1991-01/10/2016) ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

1.7. Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc: Dân ca, dân vũ, dân nhạc,...: (có Quy chế riêng)

- Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 19h30’, ngày 02/10/2016.

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa tỉnh.

- Thành phần tham gia: 8 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Nội dung: Lựa chọn các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc thể hiện tính đặc trưng văn hóa dân tộc ở địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: 07 tỉnh tham gia Ngày hội.

2. Hoạt động thể dục - thể thao (Có Điều lệ riêng cho từng môn thi đấu)

2.1. Môn Kéo co:

- Thời gian: Từ ngày 01- 03/10/2016.

- Thành phần tham gia: 8 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (tổ 17, phường Bắc Lệnh, đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai).

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: 07 tỉnh tham gia Ngày hội.

2.2. Môn Đẩy gậy:

- Thời gian: Từ ngày 01- 03/10/2016.

- Thành phần tham gia: 8 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: 07 tỉnh tham gia Ngày hội.

2.3. Môn Bắn nỏ:

- Thời gian: Từ ngày 01- 03/10/2016.

- Thành phần tham gia: 8 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: 07 tỉnh tham gia Ngày hội.

2.4. Môn Tung còn:

- Thời gian: Từ ngày 01- 03/10/2016.

- Thành phần tham gia: 8 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai (khu Liên hợp thể thao tỉnh).

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: 07 tỉnh tham gia Ngày hội.

2.5. Môn Tu lu:

- Thời gian: Từ ngày 01- 03/10/2016.

- Thành phần tham gia: 8 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai (khu Liên hợp thể thao tỉnh).

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: 07 tỉnh tham gia Ngày hội.

2.6. Môn Việt dã:

- Thời gian: Từ ngày 03/10/2016.

- Thành phần tham gia: 8 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai (khu Liên hợp thể thao tỉnh).

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: 07 tỉnh tham gia Ngày hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Tỉnh ủy:

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn về tham dự Ngày hội.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí và các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016.

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung các bài phát biểu (của lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đảng, Nhà nước) tại Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan rà soát, lập danh sách các đại biểu khách mời tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội; lập sơ đồ bố trí chỗ ngồi cho Đại biểu dự Lễ Khai mạc Ngày hội.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức Ngày hội chỉ đạo toàn bộ các hoạt động trong Chương trình Ngày hội; xây dựng kịch bản, dự toán kinh phí Chương trình Khai, Bế mạc Ngày hội và dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành theo phân công tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch xây dựng các Quy chế, Điều lệ của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Ngày hội.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Thành lập Ban Tổ chức của tỉnh và các Tiểu ban giúp việc như: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần.

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động trong Ngày hội của các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tham gia hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa và du lịch; chuẩn bị xe tuyên truyền cổ động tham gia Chương trình diễu hành tại Ngày hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở lưu trú chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong thời gian diễn ra Ngày hội.

- Thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình bắn pháo hoa chào mừng Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai và Khai mạc Ngày hội.

- Rà soát, lập danh sách các đại biểu khách mời tham dự Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội; lập sơ đồ bố trí chỗ ngồi (theo các khối) cho nhân dân, học sinh, sinh viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, các tỉnh bạn và sơ đồ bố trí chỗ ngồi cho Đại biểu mời dự lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội u quan trọng); chuẩn bị nội dung các bài phát biểu (của lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đảng, Nhà nước) tại Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội.

- Chủ trì chuẩn bị công tác hậu cần để lãnh đạo tỉnh mời cơm các Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh tham gia Ngày hội (tối ngày 02/10/2016). Xây dựng Kế hoạch đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho các cơ quan truyền thông chức) dự Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII; thành viên Ban Tổ chức Ngày hội; lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Hội đồng Thẩm định, Ban Trọng tài, Ban Giám khảo điều hành các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại Ngày hội.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Giấy mời đại biểu tham dự các hoạt động có liên quan đến Ngày hội, trình Thường trực UBND tỉnh ký mời; tổ chức Họp báo thông tin về sự kiện tại tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ Lễ dâng hương, báo công lên Bác Hồ tại Công viên Hồ Chí Minh.

- Mời phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao các huyện, thành phố dự các hoạt động của Ngày hội.

5. Ban Dân tộc tỉnh:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh về việc tổ chức Ngày hội và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người dân tộc thiểu số tích cực tham dự các hoạt động của Ngày hội.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc đón tiếp các đại biểu về dự Ngày hội.

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đại biểu mời dự Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội; trình Thường trực UBND tỉnh phê duyệt makét và ký, phát hành Giấy mời đại biểu tham dự Ngày hội; cử cán bộ đón tiếp và hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi theo sơ đồ được duyệt.

- Xây dựng Kế hoạch đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu tham dự các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và dự Khai mạc Ngày hội (lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh).

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung các bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban vận động tài trợ huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức Ngày hội.

7. S Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tổ chức Họp báo công bố về sự kiện tại tỉnh Lào Cai; làm đầu mối của tỉnh đón tiếp và cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra Ngày hội.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Chủ trì liên hệ đặt lịch, làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai trên sóng các Kênh: VTV1, VTV4, VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tổ chức tiếp sóng Lễ Khai mạc và truyền hình trực tiếp Lễ Bế mạc Ngày hội trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Đưa tin kịp thời về công tác chuẩn bị và các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Ngày hội.

9. Báo Lào Cai:

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch của tỉnh Lào Cai và kịp thời đưa tin về các hoạt động của Ngày hội.

- Nghiên cứu việc xuất bản số báo đặc biệt chào mừng Ngày hội.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Phối hợp với lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong Ngày hội.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động lực lượng tham gia một số hoạt động của Ngày hội chức).

- Chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ Khai mạc Ngày hội (Quảng trường Nam Cường, TP. Lào Cai), trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Bố trí lực lượng rà phá bom mìn, vật liệu nổ đảm bảo an toàn tại các khu vực diễn ra các hoạt động Lễ Khai mạc.

11. Công an tỉnh:

- Xây dựng Phương án phân luồng giao thông, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước và trong những ngày diễn ra Ngày hội và tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của Ngày hội.

- Bố trí xe dẫn đường cho đoàn diễu hành trên các trục đường chính của thành phố Lào Cai và báo công lên Bác Hồ tại Công viên Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động lực lượng của ngành tham dự một số hoạt động của Ngày hội

- Phát động chiến dịch truy quét tội phạm; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai xử lý triệt để các trường hợp ăn xin, lang thang cơ nhỡ, làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

12. Sở Y tế:

- Chuẩn bị xe ô tô cứu thương, cử cán bộ y tế thường trực để xử lý các tình huống phát sinh có liên quan trong thời gian diễn ra các hoạt động của Ngày hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các chợ, nhà hàng, khách sạn, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Lào Cai phục vụ đại biểu và nhân dân về dự Ngày hội.

13. S Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc huy động từ 200 đến 300 học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố Lào Cai tham gia tập luyện và biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội.

14. Công ty Điện lực Lào Cai:

Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động diễn ra trong Ngày hội; xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện.

15. Tỉnh đoàn Lào Cai:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động lực lượng đoàn viên tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội.

- Bố trí lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn đại biểu tham dự Lễ Khai mạc và các hoạt động tại Ngày hội.

16. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham gia Ngày hội.

17. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch; thẩm định dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Xem xét, cân đối tạm cấp kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách.

18. H i Văn học Nghệ thuật tỉnh:

Lựa chọn 30 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu về Lào Cai để tham gia Triển lãm ảnh với chủ đề: “Sắc màu Tây Bắc” theo quy chế của Ban Tổ chức.

19. Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị Lào Cai:

- Đảm bảo vệ sinh đường phố; vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và các địa điểm tổ chức các hoạt động của Ngày hội.

- Đề xuất Phương án bố trí một số nhà vệ sinh công cộng phục vụ Lễ Khai mạc.

20. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai:

- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên truyền về Ngày hội; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra Ngày hội.

- Xây dựng Kế hoạch tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tại Trại trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm, văn hóa, du lịch; chuẩn bị 01 xe tham gia tuyên truyền cổ động theo Chương trình của Ban Tổ chức Ngày hội.

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí,... nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự.

- Chỉ đạo các xã, phường thuộc thành phố huy động lực lượng (khoảng 10.000 người, mang theo ghế ngồi theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) tham dự Lễ khai mạc (tập kết theo sơ đồ của Ban Tổ chức).

21. Ủy ban nhân dân các huyện:

- Xây dựng Kế hoạch tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch tại Trại trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; chuẩn bị 01 xe tham gia tuyên truyền cổ động/01 theo Chương trình của Ban Tổ chức Ngày hội.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội tại địa phương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Các đơn vị cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/8/2016 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định.

- UBND các huyện, thành phố tự cân đối kinh phí hoạt động trong năm để triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết./.


- Bộ Văn hóa, Thể thao và DL;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Ngày hội;
- S Văn hóa, TTDL 8 tỉnh tham dự Ngày hội;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban Tổ chức TU;
- Các Văn phòng: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy QS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Điện lực Lào Cai;
- Công ty Môi trường - Đô thị tỉnh;
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT - TH tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Hiệp Hội Du lịch tỉnh;
- Thành viên BTC Kỷ niệm 25 năm
ngày tái lập tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong